Практикум. Практична робота № 28 «Складання порівняльної характеристики двох соціально-економічних районів (за вибором учня)».
 
Урок № 82
Практикум. Практична робота № 28 «Складання порівняльної характеристики двох соціально-економічних районів (за вибором учня)».
Мета уроку:  закріпити знання про склад і  структуру соціально ­економічних районів; сформувати вмін­
ня складати їх порівняльну характеристику за типовим планом; розвивати вміння користуватися джерелами 
географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, карта « господарство», статистичні дані про розвиток соці­
ально ­економічних районів.
Тип уроку:   формування вмінь та навичок.
Ключові поняття:   соціально­економічний район, спеціалізація, територіальний поділ праці.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Районування  —  це  об’єктивний  процес  формування  і  розвитку  територій 
як  інтегральних  виробничо-територіальних  систем  (економічне  районування) 
або  суспільно-територіальних  систем  (соціально-економічне  районування). 
У  дійсності  цей  процес  відбувається  незалежно  від  його  пізнання.  У   районо-творенні  відбиваються  об’єктивні  та  суб’єктивні  чинники  формування  та 
розвитку  економічних,  соціальних  і  соціально-економічних  районів.
II.  практикуМ
Практична  робота  №  28  «Складання  порівняльної  характеристики  
двох  соціально-економічних  районів  (за  вибором  учня)».
   На допомогу вчителю
План  характеристики  соціально-економічного  району
1.   Склад  території.
2.   Економіко-географічне  положення:
а)  положення  на  території  країни;  б)  райони  та  країни,  із  якими  меж -ує  район,  їх  розвиток  та  співпраця  з  ними;  в)  віддаленість  від  найважли -віших  паливних  та  сировинних  баз  країни;  г)  розміщення  відносно  тран-спортних  шляхів  загальнодержавного  й   міжнародного  значення;  д)  зміни 
в  ЕГП,  що  відбулися  останнім  часом  або  прогнозуються;  е)  загальний  ви-сновок  про  вигідність  ЕГП.
3.   Природні  умови  і  ресурси:
а)  характер  рельєфу;  б)  особливості  клімату;  в)  внутрішні  води,  забез -печеність  водними  ресурсами;  г)  забезпеченість  земельними  ресурсами  та 
найпоширеніші  ґрунти;  д)  мінеральні,  лісові  та  рекреаційні  ресурси.
4.   Населення  і   трудові  ресурси:
а)  кількість  та  густота  населення;  б)  демографічні  процеси;  в)  націо -нальний  склад  населення;  г)  особливості  системи  розселення  і   розвитку 
поселень;  д)  трудові  ресурси  і   зайнятість  населення.
5.   Особливості  господарського  комплексу:
а)  галузі  (виробництва),  на  яких  спеціалізується  економічний  район; 
б)   найважливіші  промислові  підприємства,  види  продукції  та  споживачі; 
в)   рівень  розвитку  та  спеціалізація  сільського  господарства;  г)  рівень  роз-
витку  транспорту,  магістралі  загальнодержавного  і  міждержавного  зна -чення,  транспортні  вузли;  д)  особливості  розвитку  соціальної  сфери;  е)  роль 
району  в  зовнішньоекономічних  зв’язках.
6.   Найбільші  міста:
а)  значення  міста  в   соціально-економічному  розвитку  району;  б)  най-важливіші  промислові  об’єкти;  в)  особливості  розвитку  соціальної  сфери.
Порівнюючи  господарський  комплекс,  необхідно  розглянути  всі  осно-вні  міжгалузеві  комплекси,  акцентуючи  увагу  на  тих  виробництвах,  які 
є  галузями  зовнішньої  спеціалізації  соціально-економічних  районів.  Ха -рактеризуючи  основні  міста,  варто  звертати  увагу  на  найважливіші  об’єкти, 
які  визначають  їх  функції.  З  аналізу  економіко-географічних  особливостей 
районів  складається  уявлення  про  існуючі  проблеми  й  можливі  шляхи  їх 
розв’язання.
Учні  працюють  групами  з  підручником,  атласом,  довідниками  та  статис -тичними  даними.  Після  завершення  роботи  представники  груп  інформують 
про  отримані  результати.  Особлива  увага  приділяється  спільним  та  відмінним 
рисам  у   розвитку  районів,  а  також  причинам,  які  їх  викликали.
III.  п ідсуМ ки ур О ку
   Інтерактивна бесіда
1.   Яке  значення  має  соціально-економічне  районування  країни?
2.   Назвіть  найбільш  суттєві  характеристики  одного  з  районів.  На  яких 
галузях  господарства  він  спеціалізується?
3.   Які  особливості  географії  однієї  з  основних  галузей  промисловості  да-ного  району?
4.   Чим  пояснюються  особливості  транспортної  мережі  району?
5.   Які  проблеми  та  перспективи  розвитку  даного  району?
IV.  дОМашнє завдання
Повторіть  вивчені  теми.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Практикум. Практична робота № 28 «Складання порівняльної характеристики двох соціально-економічних районів (за вибором учня)».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід