Причорноморський економічний район
 


УРОК  №  47
  Тема. Причорноморський економічний район.
  Очікувані   учень застосовує типовий план характеристики еконо -мічного району при складанні характеристики району;
порівнює економічні райони за їх спеціалізацією; аналі-зує проблеми і перспективи розвитку свого економіч-ного району.
  Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
  Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, статистичні дані щодо
економічного району.
 Опорні поняття: економічний район, спеціалізація, населення, госпо -дарство.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Причорноморський економічний район є найбільшим за площею та кіль-кістю населення. Він має широкий вихід до Чорного (вся берегова лінія) 
й  Азовського  морів.  Через  Дунай,  Чорне  й  Азовське  моря  здійснюються 
господарські зв’язки з іншими країнами. Район має унікальні рекреаційні 
ресурси,  до  яких  належать  теплі  моря,  ландшафти  Кримських  гір,  дов-га берегова лінія з пляжами, сприятливий клімат, джерела мінеральних 
вод, лікувальні грязі та ропа лиманів, архітектурні й історико-культурні 
пам’ятки. Питома вага території — 18,8 %, населення — 15,1 %, продук-ції сільського господарства — 14,4 %, експорту — 6,0 %.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Що вам відомо про історію освоєння Таврії? 
2)   Які природні умови характерні для степової зони? 
3)   Якими є особливості клімату Південного берега Криму? 
4)   Що ви знаєте про природу Чорного моря?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. На-селення та трудові ресурси.
Учитель  об’єднує  учнів  у  групи  й  пропонує  самостійно  схарактери -зувати  економіко-географічне  положення  району,  його  природні  умови 
і ресурси, відмінності в населенні та трудових ресурсах.
Завдання
Назвіть  переваги  та  недоліки  економіко-географічного  положен -ня  Причорномор’я  порівняно  з  Карпатським  економічним  районом. 
результати:
Порівняйте  природні  умови  Причорноморського  і  Північно-Західного 
економічних районів. Знайдіть спільні й відмінні риси.
Причорноморський економічний район
Площа — 113,4 тис. км
2
, населення — 7043 тис. осіб (на 1 травня 2008 р.)
Області
Автономна Рес-публіка Крим
(утворена 
в 1991 р.; від 
1954 р. була об-ластю)
Одеська область
(утворена 
в 1932 р.)
Херсонська   
область
(утворена 
в 1944 р.)
Миколаївська 
область
(утворена 
в 1937 р.)
Площа (із містом 
Севастополем)  — 
27 тис. км
2
, насе -лення (із містом 
Севастополем)  — 
2347 тис. осіб (на 
1 травня 2008 р.)
Площа — 
33,3 тис. км
2

населення — 
2392 тис. осіб (на 
1 травня 2008 р.)
Площа — 
28,5 тис. км
2

населення — 
1104 тис. осіб (на 
1 травня 2008 р.)
Площа — 
24,6 тис. км
2

населення — 
1200 тис. осіб (на 
1 травня 2008 р.)
Кількість міст  — 
17, найбільші: 
Севастополь 
(340 тис. осіб), 
Сімферополь 
(339,6 тис. осіб), 
Керч (150,1 тис. 
осіб), Євпаторія 
(106,7 тис. осіб)
Кількість 
міст  — 19, най-більші: Одеса 
(1000,6  тис. осіб), 
Ізмаїл (78,2 тис. 
осіб), Іллічівськ 
(57,5 тис. осіб), 
Білгород-Дніс-тровський 
(50,4  тис. осіб)
Кількість 
міст — 9, най-більші: Херсон 
(335,2  тис. 
осіб), Нова Ка -ховка (51,2 тис. 
осіб), Каховка 
(37,9  тис. осіб)
Кількість 
міст — 9, най-більші: Мико-лаїв (507,4 тис. 
осіб), Первомай -ськ (67,6 тис. 
осіб), Півден-ноукраїнськ 
(39,2  тис. осіб)
2. Особливості господарського комплексу.
Теоретичні відомості
Провідними галузями промисловості району є машинобудування, харчо-ва,  легка  і  хімічна.  Значні  обсяги  продукції  припадають  на  паливно-енер-гетичний  комплекс  та  промисловість  будівельних  матеріалів.  До  паливно-енергетичного  комплексу  району  входять  підприємства,  що  видобувають 
і транспортують природний газ і нафту. Електроенергію виробляє Каховська 
ГЕС і теплові електростанції, розміщені у великих містах. У Миколаївській 
області працює потужна Південноукраїнська АЕС. 
Економіко-географічне  положення,  наявність  кваліфікованих  трудових 
ресурсів  та  особливості  господарства  району  суттєво  вплинули  на  розвиток 
машинобудування. Галузь спеціалізується на суднобудуванні, судноремонті, 
сільськогосподарському машинобудуванні, виробництві обладнання, у тому 
числі для харчової промисловості.
У  найбільшому  центрі  суднобудування  —  Миколаєві  —  працюють 
суднобудівний  завод  «Океан»  («Дамен  Шіпярдс  Океан»),  «Суднобудівний  за-
вод  ім. 61  Комунара»,  «Чорноморський  суднобудівний  завод»,  завод  «Лиман» 
і Миколаївська  малотоннажна  верф.  «Дамен  Шіпярдс  Океан»  спеціалізується 
на  виготовленні  суден  для  перевезення  комбінованих  вантажів,  танкерів, 
контейнеровозів, барж, багатоцільових понтонів, буксирів, річкових суден.
Низка суднобудівних і судноремонтних заводів розташовані в Херсоні, Одесі, 
Керчі, Севастополі, Кілії, Феодосії, Іллічівську. 
Сільськогосподарську  техніку  виробляє  Херсонський  комбайновий  завод, 
«Одессільмаш»,  Джанкойський  машинобудівний  завод,  Сімферопольський  за-вод  «Сільгоспдеталь»,  Первомайський  завод  «Фрегат».  Так,  основа  виробницт -ва  підприємства  «Херсонські  комбайни»  —  техніка  для  збирання  кукурудзи  та 
соняшника.  «Одессільмаш»  спеціалізується  на  ґрунтообробному  обладнанні: 
модульні тракторні плуги й культиватори.
Більшість  підприємств  хімічної  індустрії  розташовано  в  Автономній 
Республіці Крим та Одеській області. У Криму працює акціонерна компанія «Ти -тан»  (місто  Армянськ),  Кримський  содовий  завод,  підприємство  «Бром»  (місто 
Красноперекопськ),  Сакський  хімзавод,  Сиваський  анілінофарбовий  завод, 
Сімферопольський завод пластмас. 
В Одеській області працюють: припортовий завод (місто Южне) — рідкий аміак 
і  гранульований  карбамід,  Одеський  завод  геотехнічних  виробів  —  вироби  для 
машинобудування, суднобудування, сільського господарства, залізничного транс-порту, підприємство «Нові матеріали й технології» — продукція побутової хімії.
Нафтопереробна  галузь  представлена  двома  великими  заводами  в  Одесі  й 
Херсоні.  З  імпортної  сировини  тут  виробляють  бензин,  дизельне  паливо,  бітум, 
мастила.
Завдяки  розвиненому  сільському  господарству  та  імпортній  сировині  в районі 
розвивається багатогалузева харчова промисловість. Добре відомі овочеві консерви 
під  торговельною  маркою  «Господарочка»,  яку  виробляє  «Одеський  консервний 
завод»;  молоко  «Ласуня»,  «Му»,  масло  та  дитяче  харчування  Балтського  молоч -ноконсервного  комбінату;  молочна  продукція  під  торговельною  маркою  «Пре-зидент»  Миколаївського  молочного  комбінату  та  «Родич»  (Херсон);  натуральні 
фруктові  й  плодоовочеві  соки  Одеського  консервного  заводу  дитячого  харчуван-ня  та  підприємства  «Сандора»  (селище  Миколаївське  Миколаївської  області). 
У  Каховському  районі  (Херсонська  область)  працює  підприємство  «Чумак»,  яке 
спеціалізується на виробництві кетчупів, консервованих овочів, майонезів, соусів, 
соняшникової олії, макаронів.
У районі є багато підприємств із переробки риби та інших дарів моря. Найбільші з 
них розташовані в Севастополі, Керчі, Одесі, Ізмаїлі, Очакові, Херсоні, Скадовську. 
Целюлозно-паперова  промисловість  зосереджена  в  Ізмаїлі  (Одеська  область), 
Херсоні, Цюрупинську (Херсонська область). Так, Ізмаїльський целюлозно-картон-ний комбінат — один з основних виробників гофрованої тари, яка використовується 
для транспортування харчової та промислової продукції.
У більшості великих і середніх міст є підприємства легкої промисловості. Вони 
використовують  як  місцеву,  так  і  привізну  сировину.  Найбільше  значення  має 
виробництво тканин, взуття, шкіри, трикотажних, швейних, хутрових і ватних 
виробів.
Найбільше підприємство промисловості будівельних матеріалів — «Югце-мент» (селище Вільшанське Миколаївської області). Його потужність — по-над 1,2 млн т цементу на рік.
Спеціалізація сільського господарства району визначається наявними аг-рокліматичними ресурсами та високим ступенем освоєння земель. Половина 
посівних  площ  зайнята  зерновими  культурами  —  озима  пшениця,  ячмінь, 
кукурудза на зерно, просо; на зрошуваних землях вирощують рис (Херсон-ська область, Крим). Серед технічних культур переважають соняшник, цук -рові буряки та ефіроолійні культури (коріандр, троянда, лаванда). Вирощу-ють кормові культури, виноград, фрукти (абрикоси, персики, груші, яблука, 
сливи), овочі (помідори, баклажани, перець, кабачки), баштанні культури. 
У цілому на полях Причорномор’я збирають переважну частину винограду 
країни, 20 % зерна, 23 % соняшнику, 24 % овочів.
Основними  галузями  тваринництва  є  м’ясо-молочне  скотарство  та  сви -нарство, розвинені птахівництво й тонкорунне вівчарство. За виробництвом 
вовни район є лідером у країні.
Важливою  галуззю  спеціалізації  Причорномор’я  є  курортно-туристичне 
господарство. Найбільшого розвитку воно набуло в АР Крим та Одеській об -ласті. Тут зосереджено більшість санаторіїв, пансіонатів і будинків відпочин -ку, значна частина туристичних закладів. Так, численні санаторії працюють 
на базі джерел мінеральних вод в Одесі, Євпаторії, Саках, Феодосії. Великою 
популярністю  користуються  кліматичні  курорти  Південного  берега  Криму 
(Ялта, Алушта, Гурзуф, Алупка, Місхор). Практичне значення мають ліку -вальні грязі численних солоних лиманів та озер.
Запитання та завдання
1)   Проблемне  запитання.  У  районі  достатньо  сировини  для  ви -робництва  будівельних  матеріалів.  У  той  же  час  місцева 
промисловість не забезпечує всіх потреб будівництва. Чим би ви 
це пояснили?
2)   Укажіть  галузі  господарства  району,  які  пов’язані  з  наявністю 
широкого виходу до Чорного та Азовського морів, використанням 
їх природних ресурсів і транспортних можливостей. Схарактери-зуйте одну з них.
3)   Порівняйте  промисловість  Причорноморського  та  Придніпров- 
ського економічних районів. Знайдіть спільні й відмінні риси. По-ясніть відмінності.
4)   Використовуючи  додаткові  джерела  інформації,  заповніть  таб -лицю  «Харчова  промисловість  Причорноморского  економічного 
району» (за зразком). 
Назва галузі
Райони роз-ташування 
підприємств 
галузі
Види виробленої 
продукції
Райони й центри 
розміщення, приклади 
підприємств
Борошно-мельно-круп’яна
Розташовані 
в районах 
вирощуван-ня зернових 
і круп’яних 
культур
Борошно, 
крупи
Одеська, Херсонська, 
Миколаївська області. 
Агрофірма «Нива», під-приємство «Нібулон», 
«Елеваторзернопром»
Назва галузі
Райони роз-ташування 
підприємств 
галузі
Види виробленої 
продукції
Райони й центри 
розміщення, приклади 
підприємств
Хлібопе -карська 
й конди -терська
Тяжіють до 
районів спо-живання. Як 
правило, роз-ташовуються 
в містах
Хлібобулочні 
вироби, мака-рони, конди -терські вироби 
(цукерки, шо -колад, печиво, 
зефір, марме-лад, торти, 
тістечка)
Одеса, Херсон, Мико-лаїв, Сімферополь, Керч, 
Севастополь, Ізмаїл. 
Підприємство «Одеса-кондитер», підприємство 
«Колосся», Миколаївсь-ка макаронна фабрика, 
Миколаївська конди -терська фабрика, Сімфе -ропольська кондитерська 
фабрика, Херсонська 
кондитерська фабрика, 
Керченська харчосмако-ва фабрика
Консервна  Тяжіють до 
районів ви-рощування 
овочів і  фрук-тів
Овочеві та 
плодові кон -серви
Одеса, Херсон, Ми -колаїв, Сімферополь. 
Одеський консервний 
завод, консервний завод 
«Іллічівський», Асоціа-ція «Облхарчопром» (м. 
Херсон), Південний кон-сервний завод дитячого 
харчування, Сімферо-польський консервний 
завод 
Проблемне запитання
Ряд фахівців уважають, що Автономна Республіка Крим може склада-ти окремий економічний район. Знайти аргументи на користь виділення 
АРК в окремий район. Якщо ви дотримуєтесь іншої думки обгрунтуйту 
доцільність існуючого складу Причорноморського району.
3. Найбільші міста.
Одеса   —  найбільш  потужний  економічний,  науково-освітній  і  куль -турний центр району. Провідне місце в промисловості міста посідає ма -шинобудування, харчова, легка та хімічна галузі.
Одеса — великий морський порт, через який проходять вантажі із зер-ном, металами, цукром, вугіллям, нафтопродуктами, цементом. Загаль-нодержавне значення має рекреаційний комплекс міста.
Вищі навчальні заклади міста: Національний університет ім. І.  І.  Меч -никова (заснований у 1865 р.), Національний політехнічний університет, 
Національний морський університет, Державний медичний університет. 
В  Одесі  працює  Південний  науковий  центр  НАН  України,  сім  музеїв, 
шість театрів (у тому числі опери та балету), кіностудія.
Миколаїв є адміністративним, економічним і культурно-освітнім цен -тром  однойменної  області.  Разом  із  суднобудуванням  до  промислового 
комплексу  міста  входять  інші  галузі  машинобудування,  кольорова  ме-талургія, легка та харчова промисловість.
Спеціалістів  із  різних  галузей  у  Миколаєві  готують  Національний 
університет  кораблебудування  ім.  адмірала  Макарова,  Державний  уні-верситет,  Державний  аграрний  університет,  Державний  гуманітарний 
університет. У місті діють три театри, музеї, астрономічна обсерваторія.
Важливим  промисловим,  науковим  та  освітнім  центром  району  є 
Херсон.  Його  промисловість  спеціалізується  на  випуску  продукції  ма -шинобудування (суднобудування, сільськогосподарська техніка), харчо-вої (консервний, м’ясопереробний, рибні, молочний комбінати), легкої, 
нафтопереробної  галузей.  У  місті  розташовані  морський  торговельний 
і річковий порти.
У Херсоні діють національний технічний університет, державний уні-верситет, морський інститут, два театри, два музеї, планетарій.
Місто  Сімферополь — адміністративний, промисловий, транспортний 
і культурно-освітній центр АР Крим. Головними галузями промисловості 
є машинобудування, харчова й легка індустрія. Сімферополь є найваж -ливішим транспортним вузлом Криму.
У  місті  працює  Таврійський  національний  університет  ім.  В.  І. Вер -надського, аграрний, медичний, індустріально-педагогічний університе -ти, Національна академія природоохоронного й курортного будівництва. 
У Сімферополі  розташовані  дослідні  інститути,  чотири  театри,  музеї, 
бюро подорожей та екскурсій.
Севастополь  —  місто  державного  підпорядкування,  значний  еконо -мічний і культурний центр, військово-морська база. Севастополь є вели-ким  центром  судно-  і  приладобудування,  харчової  та  легкої  промисло-вості.  У  місті  розташовані  приладобудівний  інститут,  театри,  музеї, 
історико-археологічний заповідник, туристичні заклади.
Завдання (робота в групах)
Охарактеризуйте одне з міст району (за вибором).
4. Проблеми та перспективи розвитку району.
Найгостріші  проблеми  району  пов’язані  із  сільськогосподарською 
діяльністю.  Спостерігається  активізація  процесів  ерозії  ґрунтів; 
у результаті нераціонального зрошування відбувається вторинне засолю -
вання та підтоплення земель. Тому необхідний цілий комплекс заходів 
для збереження багатих земельних ресурсів.
За останні десятиріччя загострилася екологічна ситуація в акваторії 
Чорного  й  Азовського  морів.  Це  негативно  впливає  на  здоров’я  місце-вих жителів, зменшує кількість туристів, знижує продуктивність морів. 
Проблема  може  бути  розв’язана  в  результаті  комплексного  підходу  на 
основі наукового обґрунтування необхідних заходів.
Завдання
Схарактеризуйте основні проблеми району. Запропонуйте основні на-прямки подальшого розвитку господарства. Обґрунтуйте їх доцільність.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Чим ви поясните високий рівень розвитку сільського господарства 
району?
2)   Порівняйте кількість та густоту населення областей, які входять 
до складу району. Зробіть висновок.
3)   Схарактеризуйте курортно-туристичне господарство району.
4)   Поясніть,  які  чинники  вплинули  на  формування  припортових 
промислових комплексів району. Наведіть приклади підприємств, 
які працюють на імпортній сировині.
5)   Порівняйте сільське господарство Причорноморського та Карпат-ського економічних районів. Знайдіть спільні й відмінні риси.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Назвіть основні риси економіко-географічного положення району. 
2)   Дайте оцінку забезпечення району мінеральними природними ре-сурсами. 
3)   У територіальному поділі праці Причорноморський економічний 
район виступає з низкою спеціалізованих виробництв. Які це ви-робництва? Чим пояснюється їх спеціалізація? 
4)   Чим би ви пояснили порівняно низьку густоту залізничних та ав-томобільних шляхів району, особливо в Херсонській області?
5)   Використовуючи  додаткові  джерела  знань,  підготуйте  тури -стичний  проспект,  присвячений  одному  з  курортів  району. 
Орієнтовний  план:  а)  географічне  положення  курорту  та  його 
спеціалізація;  б)  особливості  кліматичних  умов;  в)  природні 
рекреаційні  об’єкти  з  описами  найбільш  важливих  (узбереж -жя  теплих  морів,  водойми  суходолу,  береги  річок,  ліси,  гори); 
г)  антропогенні  рекреаційні  об’єкти  (санаторії,  пансіонати,  бу-динки відпочинку, туристичні бази, пам’ятки історії, культури, 
мистецтва);  д)  розвиток  транспортної  системи  й  сфери  обслуго-вування; е) можливі маршрути проїзду до курорту з вашого на-селеного пункту (картосхема).
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Причорноморський економічний район", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід