Ресурси Світового океану, їх використання й охорона.
 
УРОК № 50 
Тема. Ресурси Світового океану, їх використання й охорона. 
Мета: формувати знання про біологічні, мінеральні й енергетич -ні ресурси Світового океану, дати уявлення про викорис -тання їх людиною й екологічні проблеми, що виникають 
у зв’язку з цим; розвивати образну пам’ять, уміння спів -переживати; виховувати дбайливе ставлення до багатств 
Світового океану. 
Тип уроку: комбінований. 
Обладнання: підручник географії, атлас, глобус Землі, карта півкуль. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 
IV. Вивчення нового матеріалу 
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів 
VI. Підсумок уроку 
VII. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Бесіда. 
1) Що таке океанічні течії? Як вони утворюються? 
2) Які розрізняють течії за властивостями вод? 
3) Наведіть приклади холодних та теплих течій. 
4) Температура вод Північно-Атлантичної течії може складати 
менше –10 °С, однак ця течія тепла. Чому? 
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Вступне слово вчителя. 
Океан — колиска життя на Землі. На сьогодні він забезпечує люд -ство продуктами харчування і корисними копалинами; сприятливо 
впливає на клімат прибережних районів; є місцем відпочинку. Оке -ан щедро ділиться своїми незліченними багатствами з людиною, від-криває таємниці морських глибин. Але людству потрібно все більше 
й більше. Люди беруть усе, що їм потрібно, а натомість залишають 
загиблих тварин, сміття, нафтові плями, отруєну воду, радіоактивні відходи. У результаті деякі морепродукти стали непридатними 
для вживання, зникли або перебувають на межі зникнення бага-то цінних видів риб, погіршилася якість води в деяких курортних 
районах. Океан ніби говорить нам: «Нерозумне використання моїх 
багатств закінчиться тим, що ви їх більше не одержите». Тепер роз-беремося, про які багатства говорить океан і чому ми можемо їх 
утратити? 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Багатства Світового океану. 
Розповідь учителя. 
Океан — сховище незліченних природних багатств, у першу чер -гу біологічних. Багато мільйонів років тому в його водах з’явилися 
перші організми. Сьогодні океан можна порівняти з величезним ба-гатоповерховим будинком, населеним різноманітними рослинами 
і тваринами. Кожен із них знайшов для себе місце: одні «оселилися» 
в теплих водах екваторіальних широт, інші «обжили» холодні запо-лярні води; одні посідають «верхні поверхи» — поверхневі шари вод 
океану, інші уподобали «підвали» і живуть на морському дні. Най -сприятливіші умови для існування організмів — на материковій об-мілині, де багато сонячного світла, достатньо кисню і їжі. 
У поверхневому шарі Світового океану зосереджена основна маса 
водоростей — близько 10 тис. видів, більшість із яких складають 
бурі і червоні водорості. На різних глибинах Океану живуть 160 тис. 
видів морських тварин, більшість із яких молюски, ракоподібні 
і риби . 
Морські організми поділяються на три групи: планктон, нектон 
і бентос. За масою більшу частину складає планктон — група дріб -них організмів, у тому числі бактерій. У перекладі з грецької планк -тон означає «блукаючий». До планктону належать мікроскопічні 
водорості, рачки, медузи, креветки, ікра риб, личинки безхребет -них тварин. Ці організми дійсно «блукають» за волею хвиль і те -чій, адже в більшості відсутні органи руху. Планктоном харчуються 
риби й китоподібні. 
Нектон — це живі організми, які активно плавають у товщі води. 
Найекзотичніша група організмів — бентос, мешканці дна. Одні 
з них зариваються в донний ґрунт (молюски, морські хробаки); інші 
неспішно пересуваються дном (краби і морські зірки); треті прикріп -люються до нього (водорості і коралові поліпи). 
Людина активно використовує біологічні багатства Океану. Що-річно виловлюються мільйони тонн риби й інших морепродуктів, що мають чудові смакові якості й містять велику кількість споживчих 
речовин, у тому числі вітамінів. 
Особливо дивним є світ живих організмів глибоководних запа-дин — риби, що тут живуть, мають застрашливий вид: слабка мус -кулатура і невеликі розміри часто доповнюються величезним ротом 
тощо. Глибоководним рибам не позаздриш, у їхньому «приміщенні» 
панує холод і морок, на них давить стовп води масою в тисячі тонн. 
Усе більше використовуються і морські рослини. Із водоростей ви-робляють ліки, харчові добавки, корми для худоби, добувають йод, 
бром. На думку вчених, деякі водорості в майбутньому можуть навіть 
стати джерелами одержання газу — метану. 
Мінеральні багатства океану багаті і різноманітні. Під товщею 
морської води в земній корі залягають значні поклади корисних 
копалин. Так, на материковій обмілині виявлені великі запаси на-фти і газу. 
Незліченними є енергетичні багатства Світового океану. Лише 
припливи можуть дати більше енергії, ніж усі річки Землі. 
2. Океан і людина. 
Розповідь учителя. 
Господарська діяльність людини призводить до негативних наслід-ків: загибелі морських тварин, виснаженню біологічних ресурсів, за -брудненню вод океану. Так, на межі зникнення опинилися деякі види 
китів, черепах і молюсків; різко зменшилася кількість оселедця, сар -дин, анчоуса. Води океану забруднюються відходами і нечистотами, 
що викидаються з кораблів, змиваються з пляжів, виносяться річка -ми. За підрахунками вчених, пластикове сміття щорічно вбиває ти-сячі морських птахів, ссавців, риб і черепах. Наприклад, нещодавно 
біля берегів Бразилії загинули 30 китів через те, що поліетиленова 
плівка потрапила до їхніх дихальних шляхів. 
Особливу небезпеку для океану і його мешканців становить наф -тове забруднення. Воно негативно позначається на стані морського 
і повітряного середовища, оскільки нафтова плівка обмежує газовий 
і тепловий обмін між ними. 
За деякими підрахунками щорічно до Світового океану потрапляє 
близько 3,5 млн т нафти і нафтопродуктів. Навесні 1967 р. у Північно-му морі сів на рифи гігантський танкер «Торрі Каньйон». Під ударами 
штормових хвиль нафтовоз розламався, і близько 60 тис. т нафти вили-лося в море. Загинули майже всі мешканці — краби, омари, молюски, 
риби — які опинилися в забруднених водах. Мертва зона простягалася 
на сотні кілометрів у ширину і на 10—15 метрів у глибину. 
Для тих, хто ставиться до океану дбайливо, із повагою і лю-бов’ю, він готовий відкрити свої таємниці і навіть дати пристанище. 
У 1965 р. видатний французький учений-океанограф Жак-Ів Кусто 
з групою дослідників провів 21 день у підводному «будинку». 
Біографічна довідка. 
Жак-Ів Кусто (1910—1997) — французький океанограф, інже-нер і мандрівник. Кусто винайшов акваланг і батискаф. Для сво -го судна «Каліпсо» він створив екологічно безпечний вітродвигун. 
У 1967—1970 рр. здійснив навколосвітню подорож, під час якої 
зібрав інформацію про наростання негативного впливу людини на Світовий океан. 
Світовий океан не належить якійсь одній державі, відповідальність 
за нього лежить на всьому людстві. Тому необхідно міжнародне спів -робітництво з метою запобігання забруднення вод океану, надлиш -кового вилову риби і промислу морських тварин. Питання, пов’язані 
з використанням й охороною ресурсів Світового океану, обговорюва-лися на Конференції Організації Об’єднаних Націй із навколишнього 
середовища і розвитку, що проходила в Бразилії. У ній брали участь 
178 держав і понад 30 різних міжнародних організацій. У 1991 р. дер -жави — члени Організації Об’єднаних Націй (ООН) уклали домов -леність щодо заборони використання рибальських сіток понад 3 км. 
На багато років заборонене полювання на китів, обмежені терміни 
й об’єми вилову деяких промислових риб. 
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Географічний практикум. 
1) Заповніть таблицю (може заповнюватися по ходу розповіді 
вчителя). 
Групи орга-нізмів 
Характерні ознаки Райони поширення Типові представники 
Планктон 
Нектон 
Бентос 
2) Уявіть себе в ролі океанографа — дослідника глибин океану. 
Вам потрібно опуститися в батискафі на дно океану і провести 
спостереження. Які прилади й обладнання ви візьмете із со-бою? Опишіть усе, що побачите на різних глибинах, у тому чис -лі, чи є там живі організми. 
339 
(Виконується на розсуд учителя, і в цьому разі інші етапи уроку 
можуть істотно скорочуватися.) 
Робота в групах. 
Учитель об’єднує учнів у кілька груп. Кожна група є редакцією од-нієї з газет. На першому етапі учні вибирають ролі (або розподіляють 
разом з учителем), наприклад: головний редактор, відповідальний за 
випуск, журналіст, фотокореспондент. Завдання кожної «редакції» — за 
15—20 хв підготувати макет спеціального випуску газети, присвяченого 
проблемам Світового океану. У ході роботи необхідно підібрати назву 
випуску, список і короткий опис необхідних ілюстрацій, назви і стислий 
зміст статей, повідомлень і заміток, створити оригінал-макет газети. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
Учитель оцінює роботу учнів у групах. 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати відповідний параграф підручника. 
2*) От як описує Жуль Верн у своєму романі «Двадцять тисяч льє 
під водою» одного з мешканців океану: «Це був кальмар вели-чезних розмірів, завдовжки вісім метрів. Він плив задом напе-ред із величезною швидкістю прямо на «Наутілус», дивлячись 
на нас сіро-зеленими нерухомими очима. Вісім рук або, точ -ніше, ніг, посаджених на голові, що і дало цій тварині назву 
головоногих, були вдвічі довші за тіло й увесь час звивалися, 
як волосся у фурій. Чітко виднілися двісті п’ятдесят присо -сків, розташованих на внутрішньому боці щупалець у вигляді 
напівкруглих капсул. Часом присоски торкалися скла і при -смоктувалися до нього. Щелепи чудовиська у вигляді рогового 
дзьоба такої ж форми, як у папуги, увесь час відкривалися і за -кривалися». Зберіть інформацію про кальмарів і визначте, чи 
все в описі відповідає дійсності.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Ресурси Світового океану, їх використання й охорона.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід