Рух води у Світовому океані (припливи і відпливи, течії).
 
УРОК № 49 Тема. Рух води у Світовому океані (припливи і відпливи, течії). 
Практична робота 11 «Складання порівняльної характе -ристики водних об’єктів (за вибором)». 
Мета: продовжувати формувати знання учнів про види руху 
води у Світовому океані, дати уявлення про причини, що 
зумовлюють ці рухи; розвивати спостережливість і логіч-не мислення; виховувати естетичне сприйняття навко -лишнього світу. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Обладнання: підручник географії, атлас, глобус Землі, карта півкуль. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 
IV. Вивчення нового матеріалу 
V. Практична робота 11 «Складання порівняльної характеристики водних 
об’єктів (за вибором)» 
VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів 
VII. Підсумок уроку 
VIII. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Бесіда. 
1) Чи доводилося вам спостерігати припливи? 
2) Як ви вважаєте, що спричинило їхнє утворення? 
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Говорять, що людське око не стомлюється дивитися на вогонь і воду 
в річці або водоймі. Що ж їх об’єднує? Постійний рух, неповторність 
у кожну наступну мить. Навіть у тиху безвітряну погоду вода переміща­ 
ється: це можуть бути ледь помітні коливання поверхні моря, називані 
мертвими бризами, або невидимі оку переміщення води в морських 
глибинах. Сьогодні ми дізнаємося про основні види руху вод Світового 
океану; познайомимося з тими силами, що переміщають величезні маси води; довідаємося про руйнівні наслідки цих переміщень і про те, як їх 
прогнозувати або запобігти. Зробимо ще один крок назустріч неповторній 
і прекрасній, величній і грізній природі Землі. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Рухлива вода. 
Розповідь учителя. 
«Рухливий у рухливому середовищі» — це девіз «Наутілуса», під­ 
водного корабля капітана Немо. Він дивним чином підходить до під­ 
водного корабля й океану, у глибинах якого подорожував Немо. Рух 
води дуже різноманітний — вода може переміщатися вертикально, 
горизонтально, у різних напрямках і з різною швидкістю. Спокійний 
океан за одну хвилину може перетворитися на бентежний. 
2. Припливи і відпливи. 
Розповідь учителя. 
Двічі на добу рівень води в певному районі Світового океану під­ 
німається, а потім опускається. Що за дива? Океан ніби дихає. Це 
дія припливів і відпливів — найритмічніших різновидів руху води 
у Світовому океані. Причиною утворення цього «ритмічного подиху» 
океану є тяжіння його вод Місяцем і Сонцем. 
У відкритому океані припливна хвиля майже не помітна, на узбе­ 
режжях вона може піднятися на кілька метрів, а у вузьких затоках 
і гирлах річок припливи можуть перевищувати 10 м. Так, у затоці 
Фанді (Північна Америка) висота припливу становить 19 м, тобто 
«дістає» до сьомого поверху, а в Чорному морі він усього 3 см. 
Люди навчилися використовувати енергію припливів. На узбереж ­ 
жях деяких країн побудовані припливні електростанції. Тут морська 
вода, рухаючись, обертає турбіни, що виробляють електроенергію. 
— Чому в Чорному морі висота припливів усього кілька санти­ 
метрів? 
3. Течії. 
Розповідь учителя. 
Пам’ятаєте, що послужило початком пошуків капітана Гранта 
у повісті Жуля Верна «Діти капітана Гранта»? Пляшка із запискою, 
що потрапила з волі океану до англійських моряків. На що сподіва ­ 
ються люди в цій ситуації? Вони довіряються морським течіям, які 
здатні доставити «пошту» за тисячі кілометрів. 
Океанічні течії — це горизонтальні переміщення водних мас на 
великі відстані. Подорожуючи просторами океану, досвідчені море­ 
плавці вміло використовували знання про напрямок і силу течій. 
За властивостями води розрізняють холодні і теплі течії, за похо­ 
дженням найбільш поширеними є вітрові течії. 
Найпотужнішою течією Землі є течія Західних Вітрів, яка утворює 
«рухливе водяне кільце» навколо Антарктиди і переносить у 200 разів 
більше води, ніж усі річки світу. Утворення цього водного потоку зу­ 
мовлює дія постійних західних вітрів. 
Більш складним є шлях Північної Пасатної і Південної Пасатної те ­ 
чій. Ці течії формуються пасатами, але на своєму шляху «спотикаються» 
через суходіл і, відхиляючись від свого кругового руху, утворюють нові 
течії, які часто направляються вздовж материка. Своєрідним дзеркаль­ 
ним відображенням деяких течій є протитечії, що мають протилежний 
напрямок. Це нагадує дорогу з двостороннім рухом. 
Розподіл течій має цікаву закономірність — у кожнім океані вони 
утворюють кільця океанічної циркуляції. Найбільші з них розта ­ 
шовані між екватором і помірними широтами та пов’язані з дією за ­ 
хідних вітрів і пасатів. Зверніть увагу, що в Північній півкулі вода 
циркулює за годинниковою стрілкою, у південній — проти. Деякі 
течії, наприклад Західних Вітрів, Пасатні, переміщають водні маси 
в широтному напрямку; ряд течій, наприклад Ґольфстрім, Перуан­ 
ська, належать до меридіональних. Меридіональні течії часто є від­ 
галуженнями широтних. 
Прикладом кільця океанічної циркуляції є кільце навколо Сарґа ­ 
сова моря: Північна Пасатна течія — Ґольфстрім — Північно­Атлан­ 
тична течія — Канарська течія — Північна Пасатна течія. 
Завдяки дії вітрів течії переміщають значні об’єми води, різні за 
солоністю, температурою, прозорістю. Вітер, як «ложка», що спри­ 
чинює рух, перемішує воду у Світовому океані. У результаті відбува ­ 
ється перерозподіл тепла між окремими районами океану. 
Течії є важливим чинником формування клімату, переміщаючи 
водні маси, вони «переміщають» і кліматичні показники. Холодні 
течії знижують температуру повітря, сприяють зменшенню кількості 
опадів, дія теплих — зворотна. 
Прикладом теплої течії є Ґольфстрім — водний потік заввишки від 75 до 120 км і завглибшки до 700 м. Швидкість течії досягає 
10 км/год. Це удвічі швидше, ніж середня швидкість людини. 
Географічний практикум. 
1) Використовуючи фізичну карту півкуль, визначте, де почина­ 
ється течія і яка її довжина. Чи можна стверджувати, що пер ­ 
332 
шопричиною виникнення Ґольфстріму є пасати? Свою точку 
зору обґрунтуйте. 
2) Поясніть, чому Ґольфстрім називають «водяним опаленням» 
Європи. 
Розповідь учителя. 
У Світовому океані існують і вертикальні переміщення води, зу­ 
мовлені нерівномірністю нагрівання Сонцем поверхні океану, дією 
вітру і різною щільністю води. Завдяки вертикальному переміщен­ню вода поверхневого шару, збагачена киснем, опускається на великі 
глибини, а придонна вода, багата на споживчі речовини, у свою чергу, 
піднімається до поверхневих шарів. 
Щільність води залежить від солоності і температури. Саме ці по­ 
казники обумовлюють вертикальний рух води і впливають на гори­ 
зонтальні переміщення водних мас. 
V. ПРАКТИЧНА РОБОТА 11 «Складання порівняльної 
характеристики водних об’єктів (за вибором)» 
Інструктаж. 
Світовий океан розділений ділянками суходолу на чотири час­ 
тини — океани. Найбільшим океаном Землі є Тихий. Північний 
Льо довитий океан — найменший за площею й наймілкіший. Третій 
за площею — Індійський океан, який омиває береги Євразії, Африки, 
Австралії й Антарктиди. 
Атлантичний океан удвічі менший за Тихий. Ці океани з’єднані 
протокою Дрейка. До Атлантичного океану належать: Середземне, 
Чорне й Азовське моря, які відділені від нього суходолом і з’єдну­ 
ються протоками. Такі моря називаються внутрішніми. Внутріш­ 
ні моря відрізняються від океану солоністю води (зазвичай вона 
є нижчою), течіями, меншими глибинами, рослинним і тваринним 
світом. 
У цілому солоність поверхневих шарів вод Світового океану зале­ 
жить від кількості атмосферних опадів, що випадають, припливу річ­ 
кової води із прилеглих районів суходолу, танення льодовиків і ви­ 
паровування з поверхні водойм. Найвища солоність морської води 
спостерігається в тропічних широтах. Температура поверхневих вод 
Світового океану в різних районах нашої планети є різною і залежить 
від кількості сонячної енергії, що надходить. 
Завдання. 
1) Використовуючи фізичну карту світу, кліматичну карту, кар ­ 
ту кліматичних поясів і довідкові матеріали, складіть порів­ 
няльну характеристику двох океанів. Заповніть таблицю. 
План Назва 
океану 
Характеристика 
Площа 
Положення по відношенню до еквато­ 
ра й нульового меридіана 
Материки, що омиваються океаном 
Океанічні течії, їхні види 
Розташування в кліматичних поясах 
Середня глибина (м) 
Максимальна глибина (м) 
Температура води в поверхневому 
шарі (°С) 
Солоність води (‰) 
Представники рослинного й тварин­ 
ного світів 
2) Укажіть подібності й відмінності в географічному положенні 
й природі порівнюваних океанів. 
VI ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Географічний практикум. 
1) Позначте стрілкою відповідного кольору і підпишіть на контур­ 
ній карті течії: Західних Вітрів, Північно­Атлантичну, Північ­ 
но­Тихоокеанську, Північну і Південну Пасатні, Ґольфстрім. 
2) Одну зі своїх подорожей Світовим океаном Тур Хейєрдал здій ­ 
снив на бальсовому плоті «Кон­Тікі». Він вийшов із порту Ка­ 
льяо (Перу), координати 12° пд. ш. і 77° зх. д. , і через 101 день 
дістався суходолу в точці з координатами 21° пд. ш. і 135 ° зх. д. 
Визначте, куди приплив Тур Хейєрдал і його товариші, по­ 
значте на контурній карті їх шлях і поясніть маршрут руху. 
Урахуйте, що пліт мав обмежені можливості для самостійного 
пересування. 
Біографічна довідка. 
Норвезький етнограф і мандрівник Тур Хейєрдал народив ­ 
ся в 1914 р. Освіту здобув в університеті Осло (Японія). Займався 
питаннями походження населення Полінезії. У 1947 р. разом із 
п’ятьма супутниками проплив плотом «Кон­Тікі» близько 8000 км. 
«Кон­Тікі» був побудований за зразком давньоперуанських плотів. 
Тур Хейєрдал очолював археологічну експедицію на Ґалапагоські 
острови, на острів Різдва та ін. 
VII. ПІДСУМОК УРОКУ 
Учитель узагальнює відповіді учнів. 
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати відповідний параграф підручника. 
2*) Для визначення напрямку і швидкості течій використовують 
запечатані пляшки, куди кладуть поштову листівку із зазна ­ 
ченням адреси, за якою її потрібно надіслати. Кидають їх у 
воду різних районів Світового океану. Опишіть можливий 
шлях такої пляшки, кинутої у води поблизу Канарських ост­ 
ровів (розташовані біля північно­західних берегів Африки). 
Необхідно зазначити, якими океанами, морями і затоками 
можливе її плавання, які течії можуть вплинути на маршрут, 
поруч із якими ділянками суходолу може пропливати пляшка. 
3*) Підготуйте доповідь про одну з океанічних течій за планом: 
назва, тип за походженням, властивості води і розташування 
в товщі Світового океану, причини утворення, де починаєть ­ 
ся, напрямок, швидкість, ширина й інші характеристики, як 
впливає на природу прилеглих районів.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Рух води у Світовому океані (припливи і відпливи, течії).", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід