Склад і структура соціально-економічних районів. Характерні ознаки соціально-економічних районів України.
 
Урок № 80
Тема.  Склад і  структура соціально-економічних районів. Характерні ознаки соціально-економічних районів України.
Мета уроку:   розвивати знання про районування; охарактеризувати склад і  структуру соціально ­
економічних районів; виявити характерні ознаки соціально­економічних районів України; розвивати вміння 
користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, контурна карта.
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Ключові поняття:   районування, економічний район, соціально ­економічний район, спеціалізація, те ­
риторіальний поділ праці.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Відмінності  в  способі  життя,  функціонуванні  та  розвитку  господарства 
в  межах  країни  обумовили  проблему  її  поділу,  що  дістала  в  науковій  лі -тературі  назву  «районування».  Районування  є  продуктивним  методом  до -слідження  складних  явищ  і  об’єктів,  їх  прогнозування,  планування  та 
управління  ними.
II.   Актуалізація опорних знань та в вмінь
   Бліцопитування
1.   Які  українські  історичні  землі  ви  знаєте?
2.   Чим  відрізняються  природні  умови  лісової  і  степової  природних  зон?
3.   Які  територіально-адміністративні  одиниці  виділяються  на  території 
України?
4.   Що  таке  територіальний  поділ  праці?
5.   Які  чинники  впливають  на  спеціалізацію  господарства  країни  (області)?
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Районування  —  це  процес  формування  й  розвитку  територій  як  інте -гральних  виробничо-територіальних  систем  (економічне  районування)  або 
суспільно-територіальних  систем  (соціально-економічне  районування).
Соціально-економічний  район  —  це  великий  регіон  України,  територія 
якого  тісно  пов’язана  з  найбільшим  у   його  межах  населеним  пунктом,  що 
визначає  її  головні  функції  та  геопросторову  організацію.
Основними  принципами  соціально-економічного  районування  є:  єд-ність,  цілісність  та  спільність  життєдіяльності  району;  спеціалізація 
в   загально українському  поділі  праці;  можливість  здійснювати  в   межах 
району  територіальне  регулювання  та  координацію  соціальних,  еконо-мічних,  демографічних  процесів;  націленість  районування  на  розв’язання 
соціально-економічних  проблем;  відповідність  соціально-економічного 
районування  та  адміні  стратив  но-територіального  устрою  України;  ура -хування  історико-географічних  особливостей  українських  земель;  збе-реження  єдності  локальних  систем  розселення;  вибір  найбільших  цен-трів,  які  стануть  ядрами  районів.
Існує  кілька  точок  зору  щодо  соціально-економічного  районування. 
Так,  професор О.  І.  Шаблій  виділяє  шість  соціально-економічних  районів: 
Західний   —  Закарпатська,  Івано-Франківська,  Львівська,  Волинська, 
Рівненська,  Тернопільська,  Хмельницька  обл.;  Центральний   —  Київ-ська,  Житомирська,  Чернігівська,  Вінницька,  Черкаська  обл.;  Пів  нічно-Східний  —  Сумська,  Харківська,  Полтавська  обл.;  Південний  —  Одесь-ка,  Миколаївська,  Херсонська  обл.,  АР  Крим;  Східний  —  Донецька, 
Луганська  обл.;  Центрально-Східний  —  Кіровоградська,  Запорізька,  Дні-пропетровська  обл.
По  дев’ять  соціально-економічних  районів  виділяють  учені  М. д.  Піс -тун  та  Ф. д.  Заставний:  Волинський  (Волинська,  Рівненська  обл.);  Доне -цький  (Донецька,  Луганська  обл.);  Карпатський  (Закарпатська,  Івано-Фран-ківська,  Львівська,  Чернівецька);  Київський  (Житомирська,  Київська, 
Чернігівська);  Північно-Східний  (Полтавська,  Сумська,  Харківська);  Поділь -ський  (Вінницька,  Тернопільська,  Хмельницька);  Придніпровський  (Дніпро -петровська,  Запорізька);  Причорноморський  (Одеська,  Миколаївська,  Хер-сонська,  АР  Крим);  Центральний  (Кіровоградська,  Черкаська).
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Позначте  на  контурній  карті  дев’ять  соціально-економічних  районів, 
які  виділяють  М.  Д.  Пістун  та  Ф.  Д.  Заставний.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Суспільне  життя  та  діяльність  на  території  району  тісно  пов’язані  з   най -більшим  містом.  Воно  є   його  своєрідним  соціальним,  культурним  та  еко-номічним  ядром.  Цим  зумовлений  значний  вплив  даного  міста  на  суспіль-не  життя  і  діяльність  в   інших  населених  пунктах.  Тому  першою  ознакою 
існування  соціально-економічного  району  є   тісний  взаємозв’язок  території 
з  головним  ядром.
Другою  ознакою  є  те,  що  всі  сфери  людської  діяльності  в  районі  про-сторово  поєднані  між  собою  й   утворюють  своєрідну  соціально-економічну 
систему.  Її  основою,  як  правило,  є   територіально-виробничий  комплекс 
(ТВК),  що  являє  собою  раціональне  поєднання  галузей  виробничої  сфери. 
Підприємства  в  межах  ТВК  використовують  спільно  енергетичні  та  сиро-винні  ресурси,  транспортні  шляхи,  кооперуються  й   комбінуються  між  со-бою,  що  забезпечує  додатковий  економічний  ефект.
Третьою  ознакою  соціально-економічного  району  є  спеціалізація  в   за -гальнодержавному  поділі  праці.  Тобто  район  виробляє  певну  продукцію 
або  надає  певні  послуги  не  тільки  для  його  жителів,  але  й  для  споживан -ня  їх  в  інших  районах  України  або  інших  державах.
Четвертою  ознакою  району  є  можливість  розробляти  і  втілювати  дер -жавні  програми  його  подальшого  соціально-економічного  розвитку.
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Робота в  загальному колі
Сформулюйте  характерні  ознаки  соціально-економічних  районів 
України.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Склад і структура соціально-економічних районів. Характерні ознаки соціально-економічних районів України.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід