Соціальна сфера, її вплив на розвиток економіки країни.
 
УРОК  №  34
  Тема.   Соціальна   сфера,  її   вплив   на  розвиток  економіки  
країни.
  Очікувані   учень   називає   складові  соціальної  сфери;  характери -зує   рівень розвитку  окремих  галузей   та  їх   проблеми; 
порівнює  рівень  розвитку  соціальної  сфери  в  Україні 
та  в  інших   країнах;   оцінює  вплив   соціальної  сфери  на 
ефективність  національної  економіки   та  задоволення 
духовних і соціальних потреб населення.
  Тип уроку:  вивчення  нового матеріалу.
  Обладнання:  підручник,  атлас,  схема  «Соціальна сфера».
 Опорні поняття:  соціальна  сфера, сфера послуг, товари народного спо -живання, рівень життя  населення, споживчий ринок.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Розбудова  розвиненої,  соціально  орієнтованої  економіки  передбачає 
існування системи заходів, які сприяють зростанню добробуту, рівня та 
якості життя населення. Умови для організації основних видів діяльності 
людини, у тому числі трудової, побутової та духовної, створюють галузі 
соціальної сфери. Сьогодні ми докладніше познайомимось із їх складом, 
завданнями та географією.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання 
1)   Які галузі господарства належать до невиробничої сфери?
2)   Які галузі промисловості входять до групи «Б»?
3)   Які  види  товарів  народного  споживання  випускає  легка  про -мисловість, машинобудування?
4)   Які завдання розв’язують заклади освіти?
5)   Які послуги надають заклади охорони здоров’я?
6)   Які заклади культури ви знаєте? Для чого потрібні житлово-кому-нальні служби? 
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.  Галузі соціальної сфери, їх  значення та розвиток в Україні.
Теоретичні відомості
За призначенням галузі соціальної сфери поділяють на дві групи: перша 
задовольняє фізичні та інтелектуальні потреби людей, духовно збагачує осо -бистість, друга забезпечує фізіологічні потреби людей, а також матеріальні 
й побутові умови їхнього життя.
результати:
Соціальна сфера
Охорона здоров’я, освіта, 
культура і мистецтво, наука, 
фізична культура і спорт, туризм 
і відпочинок
Торгівля і громадське харчування, 
житловокомунальне господар
ство, побутове обслуговування, 
соціальне забезпечення, 
пасажирський транспорт, зв’язок, 
кредитування та страхування, 
державне управління
В економічному плані галузі соціальної сфери необхідні для відтворення 
робочої  сили.  Їх  соціальне  значення  визначається  необхідністю  всебічного 
й гармонійного розвитку особистості. Вкладення в соціальну сферу ведуть до 
економічного зростання країни, оскільки фізичне й психічне здоров’я, освіта 
і культура трудових ресурсів підвищують продуктивність праці. Отже, галузі 
господарства сприяють формуванню цих якостей і тому можуть розглядатися 
не як споживчі, а як важливий чинник економічного розвитку. 
Особливості окремих галузей соціальної сфери
Галузь со-ціальної сфери
Склад галузі
Мета соціальної   
політики
Географія та забез -печення (2007 р.)
Охорона 
здоров’я
Мережа 
поліклінік, ліка -рень, фельд-  
шерсько-аку-шерських пунк-тів, санаторіїв, 
система диспан-серизації насе -лення та інші за -клади медичного 
профілю
Зміцнення здоров’я 
людей, збільшення 
довголіття. Задо -волення потреб 
у медичному обслу-говуванні, наданні 
лікувально-про-філактичної допо-моги. Здійснення 
заходів з упрова-  
дження медичних 
стандартів, подо -лання соціальних 
диспропорцій 
у наданні медичної 
допомоги. Забез -печення захисту 
людей, уражених 
радіацією та інфі-кованих і хворих на 
СНІД. Підвищення 
рівня медичного 
контролю за умова -ми праці й побуту 
людей
Спеціалізовані 
лікарняні комп-лекси працюють 
у великих міс -тах. У сільській 
місцевості ство-рена система 
фельдшерсько-акушерських 
пунктів. 2,8 тис. 
лікарняних за -кладів, 523 сана -торії і пансіонати 
із лікуванням, 
269 санаторіїв-профілакторіїв, 
8 тис. лікарських 
амбулаторно-поліклінічних 
закладів
Галузь со-ціальної сфери
Склад галузі
Мета соціальної   
політики
Географія та забез -печення (2007 р.)
Освіта Мережа закладів 
та установ, де 
навчаються 
й підвищують 
кваліфікацію.
Охоплює 
дошкільні заклади, 
загальноосвітні 
навчально-виховні 
заклади (школи, 
гімназії, ліцеї), 
профе-сійно-технічні 
(училища), вузи 
різних рівнів 
акредитації та 
інші заклади цього 
профілю
Розвиток і самороз-виток особистості, 
пов’язаний із на -буттям соціально 
значущого досвіду 
людства, утіленого 
в знаннях, уміннях, 
творчій діяльності й 
емоційно-ціннісному 
ставленні до світу.
Формування
системи безперерв -ного навчання, ви -роблення особистої 
мотивації щодо вдо-сконалення знань. 
Відроджен- 
ня традицій україн-ської національної 
школи
Найбільше на-вчальних закладів 
зосереджено в  Хар -кові, Києві, Одесі, 
Дніпропетровську, 
Львові, Донецьку. 
Досить рівномірно 
розміщені педаго-гічні та медичні за -клади, спеціалізація 
інших вузів
залежить від по-треб господарського 
комплексу. 21,2 тис. 
шкіл, гімназій та 
ліцеїв, де навчалося 
4,7 млн учнів. 553 
вищі навчальні за -клади I—ІI рівнів 
акредитації та 351  — 
III—ІV рівнів акре -дитації, де загалом 
навчалося 2,8 млн 
студентів
Культура та 
мистецтво
Заклади, які 
призначені для 
духовного збага -чення особистості, 
утвердження 
норм моралі.
Охоплює установи, 
підприєм-ства, 
організації, які 
працюють над тво -рами культурного 
та інформаційного 
призначення 
(кінофільми, ви -стави, картини, 
книги, журнали, 
газети)
Створення, поширен-ня та популяризація 
творів літератури 
й мистецтва, збере -ження та викори-стання культурних 
цінностей, есте-тичне виховання 
людей, організація 
спеціальної 
освіти, відпочинку 
й дозвілля громадян
Географія пов’язана 
з людністю на -селених пунктів, 
а також із їхніми 
історичними 
пам’ятками. 
Найбільше закладів 
зосере-джено 
в Києві, Харкові, 
Одесі, Львові, 
Дніпропетровську, 
Донецьку, Івано-Франківську.
Театри — 137, за-клади культури 
клубного типу  — 19 
тис., бібліотеки  — 
19,8 тис., музеї 
— 445, кінотеатри, 
концертні зали, 
картинні галереї
Галузь со-ціальної сфери
Склад галузі
Мета соціальної   
політики
Географія та забез -печення (2007 р.)
Торгівля та 
громадське 
харчування
Заклади, які 
призначені для 
реалізації товарів 
із метою їх 
кінцевого
споживання. 
Магазини, супер-маркети, їдальні, 
кав’ярні, бари, 
ресторани
Найбільш повне за-доволення потреб 
населення в товарах 
шляхом купівлі-продажу. 
Створення 
розгалуженої мережі 
закладів торгівлі та 
громадського хар-чування. Сприяння 
підприємницькій 
діяльності.Викори-стання закордонного 
досвіду організації 
торгівлі й харчування
Географія пов’язана 
з густотою населе-них пунктів. Великі 
торговельні
комплекси працю -ють у містах
Житлово-ко-мунальне го -сподарство
Сукупність 
підприємств, 
служб і госпо-дарств з обслу -говування насе-лення. Включає 
житловий фонд, 
санітарно-технічні 
підприємства 
(водопровід, опа -лення, каналізація 
тощо), об’єкти 
зовнішнього благо -устрою (дороги, 
парки, майдани 
тощо)
Забезпечен-ня нормальної 
діяльності систем 
життєзабезпечення 
житлових будинків 
і підприємств 
комунальної 
власності. Рекон-струкція та онов -лення житла, його 
матеріально-технічне 
забезпечення. 
Підвищення якості 
комунальних послуг
Географія пов’язана 
з густотою населе-них пунктів 
Запитання
1)   Які галузі входять до складу соціальної сфери?
2)   Наведіть приклади галузей, які задовольняють фізичні та інтелек-туальні потреби людей.
3)   Назвіть суттєві ознаки поняття «рівень життя населення».
4)   Дайте  оцінку  розвитку  системи  охорони  здоров’я  України.  Ука-жіть її переваги та недоліки.
2.  Розвиток  туризму.
На ринку постійно з’являються нові види послуг. Так, в останні роки 
швидко зростає попит на послуги, пов’язані з туризмом, кредитуванням 
і страхуванням, побутовим обслуговуванням.
Україна  має  всі  необхідні  умови  для  розвитку  туризму.  Основними 
рекреаційними  районами  є  Крим,  узбережжя  Чорного  та  Азовсько-
го  морів,  Карпати.  Найбільші  центри  відпочинку  й  туризму  в  Криму 
—  Євпаторія,  Ялта,  Феодосія,  Алушта,  Судак,  Алупка;  на  інших  узбе-режжях морів — Одеса, Скадовськ, Маріуполь, Бердянськ, Кирилівка, 
Генічеськ;  у  Карпатах  та  Передкарпатті  —  Яремча,  Трускавець,  Мор-шин, Ворохта, Космач, Ясиня, Буковель.
Велику  популярність  має  Південний  берег  Криму,  що  являє  собою 
смугу  прибережних  уступів,  яка  притулилася  до  підніжжя  Кримських 
гір.  Клімат  тут  має  риси  середземноморського:  м’яка  зима  й сонячне, 
сухе  й  тепле  літо.  Крім  Ялти,  Алушти  та  Алупки  тут  розташовані  такі 
центри відпочинку, як Форос, Симеїз, Місхор, Лівадія, Масандра, Гур-зуф, Фрунзенське, Коктебель, Судак.
Людей завжди приваблювала природа Карпат. Проте це не єдина при-чина створення тут курортів. У цьому районі багато мінеральних вод, які 
ефективні при лікуванні захворювань органів травлення, підшлункової 
залози та печінки.
Запитання
1)   Чим пояснюються високі темпи розвитку туризму?
2)   Які умови для розвитку туризму є в Україні?
3)   Чому туризм вважається одним із пріоритетних напрямків розвит-ку  національної  економіки?  Доведіть,  що  він  впливає  на  такі  ключові 
галузі  господарства,  як  транспорт,  зв’язок,  будівництво,  виробництво 
продуктів харчування, сільське господарство (за основу можна взяти за-ходи, які пов’язані з підготовкою до чемпіонату Європи з футболу).
3.  Відмінності  в забезпеченні товарами  широкого вжитку та  послугами.
Споживання товарів і послуг соціальної сфери має значні відмінності. Це 
пов’язано з тим, що попит на них індивідуальний і змінюється залежно від 
рівня доходів й уподобань людей, цін на товари та послуги, природних умов 
та  рівня  розвитку  виробництва.  Так,  більший  доступ  до  товарів  широкого 
вжитку й послуг мають ті верстви населення, які отримують більші доходи, 
насамперед заробітну плату. Найбільш оплачуваними є працівники фінансо -вих установ та авіаційного транспорту, а серед галузей промисловості  — зай-няті у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин, на виробництві 
коксу, металів та продуктів нафтопереробки. Рівень оплати праці в цих ви-дах господарської діяльності перевищує середній в 1,4—2,1 разу.
Значно нижчою залишається заробітна плата працівників сільського 
господарства, закладів охорони здоров’я, культури, освіти та соціальної 
допомоги, де її розмір не перевищує 70 % від середнього.
Серед  регіонів  найнижча  заробітна  плата  працюючих  у  Тернопіль- 
ській області (на 29 % менша від середнього показника по країні), а  най -вища  — у місті Києві (в 1,7 разу більша). Вища за середні показники за-робітна плата працівників Запорізької, Київської, Дніпропетровської та 
Донецької областей.
Запитання
1)   Із чим пов’язані відмінності в забезпеченні різних верств населен-ня товарами широкого вжитку та послугами?
2)   Чим би ви пояснили різницю в заробітній платі між окремими міс-тами та областями України?
4.  Проблеми розвитку соціальної сфери.
Рівень розвитку більшості галузей соціальної сфери відстає від вимог 
суспільства. Значною мірою це пов’язано з недостатнім фінансуванням 
закладів  охорони  здоров’я,  освіти,  науки,  культури  й  мистецтва, 
фізичної культури й спорту. Підвищити ефективність роботи цих галу-зей  можна  завдяки  наданню  пріоритетності  у  фінансуванні,  залученню 
недержавних коштів, розвитку приватних закладів. Щодо житлово-ко-мунального  господарства  важливо  забезпечити  економне  споживання 
електро- і  теплоенергії, питної води й природного газу.
Актуальною залишається проблема забезпечення соціальної справед-ливості при розподілі доходів та оплаті праці залежно від її якості та ін-тенсивності,  рівного  доступу  різних  верств  населення  до  освіти,  послуг 
закладів охорони здоров’я, соціальних благ, сучасного житла.
Проблемні запитання (обговорюються в загальному колі)
1)   Чому рівень розвитку більшості галузей соціальної сфери відстає 
від вимог суспільства?
2)   Багато  нарікань  викликає  робота  житлово-комунального  госпо-дарства.  Як  ви  вважаєте,  чи  можуть  об’єднання  жителів  мікро-району  (власників  житла)  бути  альтернативою  ЖЕКів?  Укажіть 
переваги та недоліки створення таких об’єднань. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання 
1)   Які заклади входять до складу охорони здоров’я?
2)   У чому полягає мета соціальної політики в галузі освіти?
3)   До  соціальної  сфери  належить  низка  галузей  і  виробництв  про-мисловості. Укажіть види товарів широкого вжитку, якими вони 
забезпечують населення (за зразком).
Галузь промисловості Товари широкого вжитку
Харчова промисловость Хліб, ...
Легка промисловість Одяг, ...
Хімічна промисловість Пральний порошок, ...
Будівельна промисловість Керамічна плитка, ...
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість
Зошити, ...
Машинобудування Холодильники, ...
4)   Спеціалісти  вважають,  що  в  майбутньому  на  ринку  туристич -них послуг будуть розвиватися нові види продуктів — сільський, 
екологічний,  пригодницький  та  пізнавальний  туризм.  Наведіть 
приклади районів України, де б могли розвиватися ці напрямки. 
Обґрунтуйте свої пропозиції.
Дидактична гра «Показуха»
Учитель пропонує учням об’єднатися у дві команди. Кожна команда 
делегує для гри по три представники. Решта виступають у ролі вболіваль -ників. Учитель і ще два учні представляють журі.
П е р ш е   з а в д а н н я .  Кожна команда задумує слово, яке стосується (ха-рактеризує) однієї з галузей соціальної сфери, і пропонує одному з учасників 
протилежної  команди  зобразити  це  слово  так,  щоб  решта  команди  змогла 
відгадати його з трьох спроб. Команди по черзі виконують завдання.
Д р у г е   з а в д а н н я .   Два  учасники  команди  отримують  від  учителя 
картки з назвами п’яти об’єктів, які належать до різних галузей соціаль-ної сфери. Вони повинні зобразити ці назви так, щоб третій учасник ко-манди відгадав їх за п’ять хвилин.
Т р е т є   з а в д а н н я  (для вболівальників). Кожна команда отримує за-вдання продемонструвати типовий вигляд діяльності в одній із галузей 
соціальної  сфери.  Уболівальники  протилежної  команди  за  дві  хвилини 
мають відгадати назву виду діяльності, яку показували гравці.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1) Останнім часом поширюється надання фінансових послуг. Які види 
цих послуг ви знаєте, які заклади їх надають?
2) Доведіть, що вкладання коштів у соціальну сферу сприяє економіч-ному піднесенню країни.
3) У світі існують різні моделі соціальної політики. Наприклад, аме-риканська  ґрунтується  на  наданні  рівних  умов  для  підприємницької 
діяльності та її активній підтримці; відокремленні соціального захисту 
від вільного ринку; низькому рівні допомоги з безробіття; обмеженні за -хисту тих, хто не має інших доходів, крім соціальних виплат.
Найбільш соціально орієнтованою вважається шведська модель. Вона 
передбачає високі податки (це забезпечує значні надходження до держав -ного  бюджету)  і  настільки  ж  високі  соціальні  гарантії  для  населення, 
а також  низький  рівень  безробіття,  стабільність  цін,  доступність  освіт -ніх, медичних та інших послуг.
Зараз  Швеція  зберігає  низький  рівень  безробіття,  тут  відносно 
невелика  різниця  в  доходах  і  життєвому  рівні  населення.  Іноді  це 
досягається за рахунок відносно високих темпів інфляції на тлі скром-них  показників  економічного  зростання.  Це  є  об’єктом  критики  цієї 
моделі  розвитку.  Як  ви  вважаєте,  яка  модель  соціальної  політики 
необхідна Україні й чому?
4)  Важливим  елементом  оцінки  рівня  життя  є  не  тільки  рівень 
доходів,  а  й  структура  сукупних  витрат.  Уважається,  що  чим  більшою 
є частка витрат на відпочинок і культуру й меншою на продукти харчу -вання та безалкогольні напої, тим вищий рівень життя. Проаналізуйте, 
як змінилася частка витрат на задоволення цих потреб за три роки. Роз-рахуйте, скільки коштів у середньому на місяць витрачало одне домого-сподарство на відпочинок і культуру у 2003 і 2006 рр.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Соціальна сфера, її вплив на розвиток економіки країни.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід