Сполучені Штати Америки (США).
 
УРОК № 43 
Тема. Сполучені Штати Америки (США). 
Очікувані 
результати: 
учень характеризує населення і міста країни, називає 
особливості сучасного розвитку господарства країни, 
характеризує галузеву та територіальну структуру про -мисловості, особливості сільського господарства, тран-спортну інфраструктуру, зовнішньоекономічні зв’язки. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації 
з краєвидами країни. 
Опорні 
поняття: 
географічне положення, населення, міста, господарство, 
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки. 
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
США посідає провідні позиції у випуску більшості видів промислової 
продукції, починаючи від електроенергії та ряду кольорових металів і за-кінчуючи авіакосмічною технікою. Наведемо приклади: видобуток нафти, 
природного газу й вугілля — друге місце у світі, виробництво електроенер -гії — перше місце, загальна вартість продукції машинобудування та хімічної 
промисловості — перше місце (на США припадає близько 20 % від обсягу 
виробництва світової хімічної промисловості й приблизно стільки ж машино -будування), виробництво пиломатеріалів, паперу й картону — перше місце. 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
1. Якими є особливості адміністративно-територіального устрою федератив-них держав? 
2. Яку роль відіграють США у світовому господарстві? 
3. Як формувалося сучасне населення країни? 
4. Які мегаполіси розташовані на території США? 
5. Із якою метою створюються технополіси? 
6. Які товари виробництва США здобули світове визнання? 
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. 
Існує небагато країн, жителі яких мають кращі умови для господарюван-ня, ніж американці США. Лише Аляска — суворий край. Тут переважає 
гірський рельєф, великі території займає багаторічна мерзлота, зими довгі 
й холодні, а літо прохолодне. Але в цьому штаті проживає незначна частина 
громадян США. 
Досить складним є рельєф західної частини «нижніх штатів», які перебу-вають у межах альпійсько-мезозойських гір Кордильєр. Але потрібно також 
урахувати, що площа рівнин є великою — майже 4 млн км 
. Клімат тут на-віть узимку нехолодний, літо довге та тепле й навіть спекотне, опадів випадає 
достатньо. 
США — одна з країн світу, найкраще забезпечених природними ресурса -ми. Великим багатством країни є її ґрунти. Найродючіші з них — чорнозе -ми — займають великі площі в центрі країни. 
Природна рослинність більшої частини США — лісова. І хоча великі ма-сиви лісів уже вирубані, усе-таки країна володіє значними лісовими ресур -сами. 
Вологий клімат обумовив також значні водні ресурси. Особливо добре ними 
забезпечені малонаселена Аляска, північний захід і схід «нижніх штатів». 
— Самостійно охарактеризуйте забезпеченість країни корисними копа-линами. 
Десятикласники приходять до висновку, що країна має великі запаси 
вугілля (Апаллачський, Пенсільванський, Іллінойський басейни), нафти 
й природного газу (шельф Мексиканської затоки та прибережні райони, пів-ніч штату Аляска, Каліфорнія), серед рудних корисних копалин найбільші 
родовища залізних (район озера Верхнього), мідних, свинцево-цинкових, 
уранових руд, срібла, золота (Кордильєри). 
Запитання та завдання 
1) Охарактеризуйте забезпеченість країни водними ресурсами. Наведіть при-клади районів, штатів, які мають високий рівень забезпеченості і в яких 
цих ресурсів недостатньо. 
2) Дайте оцінку кліматичним особливостям країни з точки зору можливос-тей ведення сільського господарства. 
3) Наведіть приклади несприятливих природних процесів, які притаманні 
території країни. Поясніть природу їх виникнення. 
4) Нанесіть на контурну карту райони, де зосереджені найбільші родовища 
паливних та рудних корисних копалин. 
Проблемне запитання 
Чим би ви пояснили те, що, незважаючи на великі запаси мінеральних 
ресурсів, значну їхня кількість країна імпортує? 
2. НАСЕЛЕННЯ. 
Особливості історії країни визначають строкатість расової та етнічної 
структури населення. Сьогодні нащадки європейців становлять 77,1 %. 
За кількістю виділяються діаспори німців, ірландців, англійців, шотланд-ців, валлійців, італійців, євреїв, поляків, українців. Друге місце посідають 
афроамериканці. В основному це нащадки рабів, вивезених з Африки. Пред-ставлені вихідці з Азії, Латинської Америки й корінні жителі (індіанці, ес -кімоси, алеути, гавайці). 
Природний приріст у США вищий, ніж у більшості країн Європи й стано-вить 6 ‰. У цілому демографічна ситуація в США виглядає більш благопо-лучною, ніж в інших розвинених країнах. 
Серед віруючих тут переважають християни (протестанти — 54 %, като-лики — 24 %, є і православні), частина населення сповідує індуїзм, іслам 
і деякі інші релігії. 
У містах проживає 78 % населення країни. Особливість США — велика 
кількість міських агломерацій. Найбільші з них: Нью-Йорк — 19,7 млн 
жителів, Лос-Анджелес — 15 млн, Чикаго — 8,2 млн, Філадельфія — 
4,9 млн. 
Запитання та завдання 
1) Охарактеризуйте демографічну ситуацію в країні. 
2) Чим би ви пояснили, що в релігійному складі населення США переважа-ють протестанти? 
3) Позначте на контурній карті назви найбільших міст. Розкажіть про їхню 
географію. 
4) Складіть спрощену схему «Густота населення США». Використай -те такі дані: Південний схід США — густота населення становить 
90—120 осіб/км 
, середній захід — 15—25 осіб/км 
, гірські шта-ти — 5—10 осіб/км 
, Аляска — менше 1 особи/км 
Проблемне запитання 
Чому в США народжуваність вище, ніж в інших розвинених країнах? 
3. ГАЛУЗЕВА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА. 
США — держава з високим рівнем розвитку всіх галузей господарства без 
винятку. Найбільший сектор економіки США — сфера послуг. У галузі пра -цює 80 % зайнятих, такою ж є її частка у створенні національного багатства 
країни. Промисловість дає майже 20 % ВВП, ще меншою є частка сільського 
господарства, вона не перевищує 1 %. 
У країні постійно збільшується виробництво електроенергії, що є осно -вою для подальшого розвитку економіки. Найбільші потужності зосере-джені на ТЕС — виробляють понад 2/3 електроенергії, атомні електростан-ції — 1/5, а гідравлічні — менше ніж 1/10. Роль АЕС є особливо великою 
на північному сході, а ГЕС — на заході. 
— Поясніть географію електроенергетики США. 
У країні виробляється близько 100 млн тонн сталі (третє місце після Ки-таю та Японії). Більше ніж половина підприємств розташовані всередині кра -їни (виділяється район Великих Озер). 
— Як ви вважаєте, які чинники обумовили формування потужної мета-лургійної бази? 
(Цьому сприяє наявність власної сировини й те, що в міру нагромадження 
ресурсів через металобрухт стало вигідно виплавляти сталь, не використовуючи 
початкові ланки.) 
США має майже повний «набір» машинобудівних виробництв, але осо -бливу роль відіграє авіакосмічна промисловість. Тут діють великі ком-панії — «Боїнг», «Макдоннел-Дуглас», «Локхід». Головні центри галузі 
в Каліфорнії — Лос-Анджелес, Сан-Дієго, Сан-Хосе, Лонг-Біч; у штаті Ва-шингтон — Сіетл (тут розташовані підприємства компанії «Боїнг»); у Теха-сі — Х’юстон, Даллас. 
Одна з галузей американського машинобудування, що найбільш динаміч-но розвивається,— електронна промисловість. Для її розвитку створені тех-нополіси, у яких практично немає часового й територіального розриву між 
науковими дослідженнями й виробництвом. 
Зберігає своє значення середнє машинобудування — автомобілебудуван-ня, виробництво різноманітного обладнання, сільськогосподарської техніки. 
Американські ТНК «Дженерал моторс», «Форд», «Крайслер» належать до 
провідних автомобілебудівних фірм світу. Відома електротехнічна продукція 
таких компаній, як «Вестінхауз», «Дженерал електрик», «Моторола». Ці ви -робництва все ще зосереджені переважно на північному сході країни, проте 
нові підприємства дедалі частіше переміщуються на південь. 
Країна посідає перше місце у світі за виробництвом продукції хімічної 
промисловості. Найбільше значення має виробництво пластичних мас, син-тетичних волокон, штучного каучуку. Більше ніж половину продукції да-ють підприємства північного сходу країни (Нью-Йорк, Філадельфія, Чикаго, 
Балтимор). Зростає значення району Мексиканської затоки. 
Підприємства лісової та деревообробної промисловості орієнтовані на лісо-ві ресурси й споживача. Найбільше їх зосереджено на тихоокеанському пів-нічному заході й на південному сході країни. Легка промисловість розміщена 
по всій країні, але найбільша концентрація підприємств галузі — традицій-но в північних штатах. 
Незважаючи на те, що сільське господарство дає тільки соту частину ВВП, 
галузь забезпечує багатомільйонне населення переважною більшістю видів 
сільськогосподарської продукції. Для галузевої структури характерне деяке 
домінування тваринництва. Головні галузі — м’ясне й молочне скотарство, 
свинарство й птахівництво. 
У рослинництві великим є значення зернових і кормових культур. Товар-не виробництво кукурудзи сконцентроване на Центральних рівнинах. Тут 
розташований так званий кукурудзяно-соєвий пояс (раніше називався куку-рудзяним). Виділяються також пшеничний пояс (на захід від кукурудзяно-соєвого), пояс молочного господарства й пояс травосіяння. А от відомий 
«бавовняний пояс» (південь США) зараз розпався на три окремі частини, 
одночасно змістившись на захід. 
Запитання та завдання 
1) Розкажіть про значення сфери послуг в економіці країни. 
2) Охарактеризуйте географію машинобудування країни. Наведіть прикла-ди окремих міст, які є лідерами у виробництві обладнання, автомобілів, 
літаків, електроніки. 
3) Назвіть найбільші центри хімічної промисловості. 
4) США є світовим лідером у розробці надпотужних суперкомп’ютерів. Чим 
пояснюється цей факт? 
5) У всьому світі стрімко зростає попит на програмне забезпечення. Чим би 
ви пояснили, що географія його світового виробництва характеризується 
надзвичайно високою часткою США (країна контролює до 70 % ринку)? 
(Сполучені Штати є лідером продажу на світовому ринку кукурудзи (на США 
припадає до 40 % світового збору й до 70 % світового ринку зерна кукурудзи).) 
6) З’ясуйте положення одного із сільськогосподарських поясів США (ку -курудзяно-соєвого, пшеничного, бавовняного). Використовуючи додат -кові джерела знань, охарактеризуйте природні умови на їхню території (у 
першу чергу зверніть увагу на клімат). 
4. ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА. СПЕЦИФІКА ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ЗВ’ЯЗКІВ. 
У Сполучених Штатах набули розвитку всі види транспорту без винятку. 
У вантажообігу зберігає своє значення залізничний транспорт, трохи відстає 
автомобільний. За довжиною автомагістралей країна посідає перше місце 
у світі. Велике значення мають швидкісні шосе. Основу залізничної системи 
становлять сім трансконтинентальних магістралей, що простяглися від Ат -лантичного до Тихого океану. 
Значною є роль у вантажообігу трубопровідного й внутрішнього водно -го транспорту (річками й озерами транспортуються вугілля, зерно, залізна 
руда, нафтопродукти, пісок, гравій). 
У пасажирообігу домінує автомобільний транспорт, великим є значення 
авіаційного (близько 20 % перевезень), роль залізниць постійно знижується. 
За обсягом морських перевезень США поступається тільки Японії. Най-більший порт країни — Новий Орлеан, на який припадає 1/10 вантажообігу. 
В останні десятиліття Сполучені Штати найбільш інтенсивно обмінюють-ся товарами й послугами з Канадою та Мексикою. 
— Чим би ви пояснили, що товаропотоки між США з Канадою та Мекси-кою є найбільшими у світі? 
Для зовнішньої торгівлі країни характерні ще дві особливості. Перша 
полягає в стабільному від’ємному сальдо, друга — у тому, що, хоча країна 
й посідає перше місце за торговельним обігом, але в перерахунку на душу 
населення значно відстає від більшості розвинених держав. 
— Чим можна пояснити порівняно невеликі показники зовнішньої торгів-лі в перерахунку на душу населення? 
(Багато в чому це пояснюється величезним внутрішнім ринком Сполучених 
Штатів, що «поглинає» 90 % вироблених тут товарів.) 
В експорті найбільшу роль відіграють засоби виробництва, засоби тран-спорту (у тому числі літаки, автомобілі), озброєння, сировина, сільськогос -подарська продукція, в імпорті — нафта й нафтопродукти, природний газ, 
машини й обладнання, автомобілі, споживчі товари, промислова сировина, 
продовольство й напої. 
Запитання та завдання 
1) Складіть порівняльну таблицю «Транспортна система США та Західної 
Європи». 
План порівняння США Західна Європа 
Місце окремих видів транспорту у вантажообігу 
Місце окремих видів транспорту у пасажирообігу 
Основні риси географії транспортної мережі 
Роль у зовнішньоекономічних зв’язках 
2) Охарактеризуйте структуру зовнішньої торгівлі США. 
3) Країна має велику територію, це обумовило велику кількість залізниць. 
Але зараз ними користується менше ніж 1 % пасажирів. Чим можна по-яснити цей факт? 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Запитання та завдання 
1. Використовуючи карти атласу, розкажіть про географію легкої промисло-вості країни. 
2. Порівняйте спеціалізацію сільського господарства США і Франції. Пояс-ніть відмінності. 
3. Пригадайте основні туристичні потоки світу, укажіть, у яких із них США 
є стороною, які відправляє туристів. 
Обговорення в загальному колі 
На початку 1930-х рр. Америку сколихнула Велика депресія. Використо-вуючи знання з курсу «Економіка», спробуйте пояснити її причини, знайдіть 
риси, подібні до кризи 2008—2009 рр. 
(Економісти не мають єдиної думки щодо причин Великої депресії, мабуть, 
у її виникненні зіграла роль сукупність чинників. Серед них: нестача грошової 
маси (через обмеженість фінансових засобів і росту товарної маси відбулося па-діння цін, що викликало фінансову нестабільність, банкрутство багатьох підпри -ємств, не повернення кредитів); криза надвиробництва, властива капіталізму; 
швидке зростання кількості населення; введення високих мит на імпортні товари 
(це знизило купівельну спроможність населення); маржинальні позики; наслідки 
Першої світової війни (під час війни американська економіка була спочатку «на-качана» військовими замовленнями, а потім вони різко скоротилися).) 
Ігрова хвилинка 
Установіть відповідність між штатами Айова, Вашингтон, Каліфорнія, 
Канзас, Міссісіпі, Мічиган, Техас, Флорида та їхніми образними назвами: 
авіаційний штат, автомобільний штат, бавовняний штат, кіноштат, косміч-ний штат, кукурудзяний штат, нафтовий штат, пшеничний штат. 
Практична робота 4. Порівняльна характеристика господарства головних 
економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу. 
Використовуючи карти атласу й додаткові джерела інформації, складіть 
порівняльну характеристику галузевої та територіальної структури госпо-дарства економічних районів США. 
1. Укажіть роль основних галузей промисловості й сільського господарства 
в кожному з районів. 
2. Охарактеризуйте особливості їхньої географії та центри (для промисло -вості). 
3. Розкажіть про найбільш характерні види продукції. 
4. Знайдіть спільні й відмінні риси господарств головних економічних райо-нів США. 
Учитель повідомляє, що на наступному уроці десятикласники будуть ви-конувати самостійну роботу за темою «Канада», і пропонує підготуватись: 
прочитати матеріал підручника, присвячений цій країні. 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1. Дайте оцінку забезпеченості США природними ресурсами. 
2. Якими є особливості сфери послуг країни? 
3. Чим пояснюється надзвичайно велике значення виробництва авіакосміч-ної техніки в господарстві США? 
4. У другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. у світі відбулося кілька енер-гетичних криз, коли світові ціни на нафту стрімко підіймалися і відчувала -ся її нестача на ринках. Одночасно в США є кілька тисяч законсервованих 
нафтових свердловин, придатних для експлуатації. Спробуйте пояснити, 
чому нафтові корпорації не розконсервовували їх навіть під час криз. 
5. Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте доповідь про 
створення першого технополісу — Силікон-Веллі (Кремнієвої долини). 
6. Як відомо, труби нафтопроводів проходять під поверхнею Землі. А в Транса-ляскинському нафтопроводі вони прокладені на спеціальних опорах над 
її поверхнею. Чому при спорудженні цього нафтопроводу було прийняте 
таке конструкційне рішення? 
7. Використовуючи додаткові джерела інформації, охарактеризуйте обся -ги виробництва, географію та значення в зовнішній торгівлі військового 
комплексу країни.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Сполучені Штати Америки (США).", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід