ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ
 
РОЗДІЛ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ
УРОК  №  38
  Тема.   Економіко-географічний  поділ України.
  Очікувані  учень   визначає  суттєві  ознаки  поняття   «економічний 
район»;   називає   економічні  райони,   критерії   їх   виді -лення   та  спеціалізації; користується  типовим  планом 
характеристики   економічних   районів;   висловлює  су-дження щодо причин і наслідків господарських відмін -ностей різних  територій  України.
  Тип уроку:  вивчення  нового матеріалу.
  Обладнання:  підручник,   атлас,   статистичні  дані   щодо  економічних 
районів.
 Опорні поняття:  економічний   район,  спеціалізація,   територіальний 
поділ праці.
  Географічна  Донецький,   Придніпровський,  Північно-Східний,  Сто -личний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, 
Карпатський, Причорноморський економічні райони.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Розглянемо уважно економічну карту України. Що перш за все впа-дає в око? Звичайно ж, її строкатість. Кожна місцевість або невеликий 
район  має  свій  властивий  тільки  цій  території  набір  виробництв.  Він 
сформувався в результаті господарської діяльності людини під впливом 
природних, етнографічних, історичних та інших умов і отримав назву 
«географічний  поділ  праці».  Для  економічної  географії  значення  гео-графічного  поділу  праці  є  надзвичайно  важливим.  Із  його  допомогою 
в   кожній  місцевості  з  великої  кількості  галузей  економіки  обирають 
найбільш  економічно  вигідні,  ті,  що  забезпечують  раціональне  роз-міщення виробничих сил.
Сьогодні ми розглянемо принципи та значення економічного району-вання. Це допоможе вам зрозуміти, як обирати найбільш ефективні види 
господарської діяльності в певному районі України.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які українські історичні землі ви знаєте?
результати:
номенклатура:
2)   Чим  відрізняються  природні  умови  лісової  і  степової  природних 
зон?
3)   Які територіально-адміністративні одиниці виділяються на тери-торії України?
4)   Що таке територіальний поділ праці?
5)   Які чинники впливають на спеціалізацію господарства країни (об-ласті)?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.  Поняття про  економічний район  та його основні  ознаки.
Теоретичні відомості
Природне середовище України досить різноманітне, на її території є рівни-ни й гори, природні зони лісів, лісостепів і степів, є відмінності в кліматич-них умовах і ґрунтах. Між частинами країни існує різниця в географічному 
положенні,  історичному  розвитку,  розселенні  жителів  і  територіальній  ор-ганізації господарства. Це дає підстави для виділення на території України 
економічних районів.
Під економічним районом розуміють територіально цілісну частину краї-ни, яка має свою виробничу спеціалізацію та пов’язана з іншими районами 
через територіальний поділ праці та обмін продукцією. Усі економічні райо-ни утворюють єдиний господарський комплекс України. 
Основною причиною формування економічних районів є їхні внутрішні від-мінності  в  географічному  положенні,  природних  умовах  і  ресурсах,  історич-ному розвитку, розселенні жителів і територіальній організації господарства. 
Саме на цих відмінностях ґрунтується територіальний поділ праці, який фор-мує галузеву структуру господарства, впливає на концентрацію тих чи інших 
виробництв на певній території та зумовлює глибину спеціалізації.
До  галузей  спеціалізації  належать  ті,  які  можуть  задовольняти  потреби 
споживачів не тільки свого району, а й інших районів України та зарубіжних 
держав.  Це  можливо,  коли  витрати  на  виробництво  й  доставку  продукції  є 
меншими порівняно з іншими територіями. Підстави говорити про спеціалі-зацію  дає  співвідношення  питомої  ваги  у  виробництві  або  надання  послуг 
у  загальнодержавному  вимірі  до  частки  населення  певної  території.  Ця  ве-личина називається коефіцієнтом спеціалізації. Наприклад, на Харківську 
область припадає 41,4 % видобутку природного газу в Україні, а частка на-селення  становить  6,3  %.  Поділимо  перше  число  на  друге  й  отримаємо  ко -ефіцієнт 6,6. Ця цифра значно більша за одиницю, що дає підстави вважати 
видобуток природного газу спеціалізацією Харківської області.
Ознакою  економічного  району  є  його  комплексність,  тобто  просторова 
й функціональна взаємопов’язаність усіх сфер господарської діяльності, які 
утворюють  єдину  територіальну  систему.  У  її  межах  підприємства  спільно 
використовують природні ресурси, транспортні магістралі, а також кооперу-ються між собою. Це підвищує економічну ефективність виробництва.
Важливу  роль  у  підходах  до  економічного  районування  відіграє  єдність 
економічних районів та адміністративно-територіального устрою. Це дає підстави включати до економічних районів території адміністративних областей 
та АР Крим. Вони є основними адміністративно-територіальними одиниця-ми, які дають можливість керувати господарством і реалізують найстійкіші 
соціально-економічні зв’язки в межах області (республіки). 
Завдання
1)   Назвіть суттєві ознаки поняття «економічний район».
2)   Поясніть, від яких чинників залежить спеціалізація району.
3)   На яких видах продукції спеціалізується ваша область (республі-ка)? Доведіть своє твердження за допомогою розрахунків.
2.  Мережа економічних  районів  в Україні.
Зважаючи  на  адміністративно-територіальний  устрій,  природні,  со-ціально-економічні,  історичні  та  інші  чинники,  на  території  України 
виділяють дев’ять економічних районів.
Склад, територія та населення економічних районів
Назва
Склад (область,   
республіка)
Частка тери -торії до за -гальної площі 
України, %
Частка 
в насе-ленні Ук-раїни, %
Частка 
міського 
населен -ня, %
Донецький  Донецька, Луганська 8,8 14,9 88
Придні-  
провський
Дніпропетровська, 
Запорізька
9,8 11,3 81
Північно-Східний
Харківська, Пол-тавська, Сумська
13,9 11,8 70
Столичний Житомирська, 
Київська, Чернігів-ська, місто Київ
15,1 14,9 73
Централь-ний
Кіровоградська, Чер -каська
7,6 5,1 57
Подільський Вінницька, Тер-нопільська, Хмель-ницька
10,1 8,9 48
Північно- 
Західний 
Волинська,   
Рівненська
6,6 4,8 49
Карпатський Закарпатська, 
Львівська, Івано-Франківська, Черні-вецька
9,3 13,2 48
Причорно -морський
Миколаївська, Одесь-ка, Херсонська, 
АР Крим
18,8 15,1 61
Наведений поділ України на економічні райони не усталений і потре-бує подальшого дослідження та наукового обґрунтування. Це необхідно 
для ефективного господарського планування та прогнозування соціаль -но-економічного розвитку держави.
Тривають дискусії щодо виділення окремого Кримського економічно-го району. Причорноморський район має найбільшу територію, для якої 
характерні  значні  відмінності.  Зокрема,  Автономна  Республіка  Крим 
відрізняється  особливим  статусом  в  адміністративно-територіальному 
поділі держави, особливостями природних умов, населення та економі-ки. Наприклад, у господарстві республіки велике значення має курорт-но-туристичний комплекс та галузі, які його обслуговують.
Неоднозначним є включення міста Києва до Столичного району. Зважа-ючи  на  економічне,  політичне  та  культурне  значення,  столиця  може  бути 
розглянута як самостійний економічний район України. Проблемою є знач -ні відмінності між районами в обсязі продукції, що виробляється, та рівні 
взаємопов’язаності сфер господарської діяльності.
Завдання
1)   Розташуйте економічні райони  залежно від їхньої частки: а) до за-гальної площі, б) загальної кількості населення України.
2)   Складіть ментальну (уявну) карту «Економічні райони України». 
Намалюйте її на окремому аркуші паперу. Порівняйте свою мен-тальну  карту  з  картою  атласу,  виправте  помилки.  Поставте  собі 
оцінку за виконану роботу. 
3)   Користуючись додатковими джерелами інформації, запропонуйте 
власні критерії поділу України на економічні райони. Наприклад, 
за  показниками  кількості  та  густоти  населення,  частки  у  вироб-ництві  сільськогосподарської  продукції.  Згрупуйте  економічні 
райони України за власнимим критеріями.
3.  План  вивчення економіко-географічного району.
Характеристика економічного району передбачає його всебічний роз-гляд. Бажано це робити в такій послідовності:
1)   Склад території.
2)   Економіко-географічне  положення:  а)  положення  на  території 
країни;  б)  найближче  економічне  оточення  (райони  та  країни,  з  якими 
межує, їхній розвиток і співпраця з ними); в) положення щодо найваж-ливіших шляхів сполучення та морів.
3)   Природні умови й ресурси: а) характер рельєфу; б) особливості клі-мату;  в)  внутрішні  води,  забезпеченість  водними  ресурсами;  г)  забезпе-ченість  земельними  ресурсами  і  найпоширеніші  ґрунти;  д)  мінеральні, 
лісові та рекреаційні ресурси.
4)   Населення  й  трудові  ресурси:  а)  кількість  і  густота  населення; 
б)  демографічні процеси; в) національний склад населення; г) особливості 
системи розселення та розвитку поселень; д) трудові ресурси й  зайнятість 
населення.
5)   Особливості господарського комплексу: а) галузі (виробництва), на 
яких  спеціалізується  економічний  район;  б)  найважливіші  промислові 
підприємства, види продукції та споживачі; в) рівень розвитку і спеціалі -зація сільського господарства; г) рівень розвитку транспорту, магістралі 
загальнодержавного  й  міждержавного  значення,  транспортні  вузли; 
д)  особливості  розвитку  соціальної  сфери;  е)  роль  району  в  зовнішньое-кономічних зв’язках.
6)   Найбільші міста: а) значення міста в соціально-економічному роз-витку  району;  б)  найважливіші  промислові  об’єкти;  в)  особливості  роз -витку соціальної сфери.
7)   Проблеми району й можливі шляхи їхнього розв’язання. Перспек-тиви розвитку.
Завдання
Доведіть, що на спеціалізацію економічного району впливає його еко-номіко-географічне положення та природні ресурси.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Проблемне запитання
Як ви вважаєте, чому існуючий поділ України на економічні райони 
потребує подальшого дослідження та наукового обґрунтування?
Дидактична гра «Економічне районування України»
Учні об’єднуються у групи, учитель дає завдання: «Уявіть, що вам за-пропонували  провести  економічне  районування  території  України.  На-ведіть  приклади  району,  який  би  ви  виділили.  Обґрунтуйте  свій  вибір, 
розкажіть про спеціалізацію цього району.
Учні  працюють  із  картами  та  статистичними  даними.  По  закінченні 
роботи пропонують свої приклади економічного району й обґрунтовують 
своє рішення.
П р и к л а д .   Добре  виражені  особливості  Донбасу  (він  в  основному 
включає територію Донецької та Луганської областей). Тут сформувався 
потужний комплекс галузей важкої промисловості — вугільної, металур -гійної,  важкого  машинобудування  та  хімічної.  Важливою  є  роль  цього 
району у виробництві продукції транспортного машинобудування та ус-таткування для підприємств різних галузей.
Донбас  —  головний  район  вуглевидобутку  в  країні.  Тут  розташовані 
великі металургійні підприємства, для них у Донбасі та прилеглих райо -нах існують практично всі види мінеральної сировини.
У  цілому  Донбас  характеризується  високим  рівнем  концентрації  під-приємств важкої промисловості. Її швидкий розвиток обумовив відставан-ня  галузей,  які  випускають  товари  широкого  вжитку.  Крім  того,  галузі 
важкої промисловості негативно впливають на навколишнє середовище.
АПК району спеціалізується на вирощуванні зерна, соняшнику, цук-рового буряку, овочів, розвинене м’ясо-молочне тваринництво. Поблизу 
великих міст створені приміські господарства.
Район  посідає  провідне  місце  в  Україні  за  інтенсивністю  залізничних 
перевезень. Із великим навантаженням працює автомобільний транспорт.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1) Назвіть суттєві ознаки поняття «економічний район».
2) Яке значення має економічне районування? Із якою метою воно про-водиться?
3) Які чинники впливають на формування економічних районів?
4)  Використовуючи  мережу  Інтернет,  зайдіть  на  сайт  за  адресою 
niss.gov.ua,  де  розміщено  Концепцію  державної  регіональної  політи-ки (затверджена Указом Президента України у 2001 р.). На сайті Міні-стерства  регіонального  розвитку  та  будівництва  України,  за  адресою 
minregionbud.gov.ua, знайдіть сторінку «Державна регіональна політи-ка». Тут розміщено проект нової Концепції державної регіональної полі-тики. Ознайомтеся з цими документами, підготуйте доповідь про основні 
напрямки розвитку регіонів України.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід