Використання природних багатств людиною. Доля Азов-ського моря.
 
УРОК  №  67 Тема. Використання природних багатств людиною. Доля Азов-ського моря.
Мета: дати уявлення про природні багатства, познайомити з ви-користанням їх людиною, із проблемами, пов’язаними із
забрудненням й охороною навколишнього середовища;
розвивати інтерес до географічних досліджень; вихову-вати дбайливе ставлення до навколишнього середови -ща.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, схема «Природні багатства»,
відомості про зміни природи Азовського моря.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
III. Вивчення нового матеріалу
IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів
V. Підсумок уроку
VI. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Людина нерозумна — так хочеться назвати сучасних людей, коли 
спостерігаєш  деякі  наслідки  їхньої  діяльності.  Ми  забули  найваж -ливіше правило наших предків, що характеризує взаємини людини 
з природою: бери тільки те, що тобі необхідно, убивай тільки те, що 
можеш з’їсти. Ми бачимо, що люди безсоромно беруть у Землі все, що 
вона  нагромадила  за  сотні  мільйонів  років,  задля  розваги  вбивають 
тварин, без особливої потреби вирубують дерева і випалюють ліси.
Сьогодні ми спробуємо розібратися, до чого це може призвести.
III.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Вичерпні й невичерпні природні багатства.
Розповідь учителя.
Прагнучи задовольнити свої потреби, люди видобувають мільярди 
тонн корисних копалин, використовують мільярди кубічних метрів 
прісної води, але при цьому не замислюються, чи надовго вистачить 
цих дарів природи?
Запаси  багатьох  природних  багатств  обмежені  або,  як  говорять 
учені,  вичерпні  —  це  означає,  що  людина  може  за  нетривалий  час 
використати  їх,  а  природа  не  зможе  швидко  поповнити  втрату.  До 
вичерпних  природних  багатств  належать  корисні  копалини.  Підра -хунки показують, що, наприклад, запасів нафти людству вистачить 
лише  на  кілька  десятиліть.  Не  кращою  є  й  забезпеченість  деякими 
металами і природним газом. Виявляється, на відміну від людських 
потреб,  природні  багатства  обмежені.  Тому  людині  необхідно  на-вчиться  вести  облік  наявних  багатств  і  темпів  їхнього  використан -ня,  інакше  можна  поставити  під  сумнів  саме  існування  життя  на 
планеті.
Крім вичерпних, природа створила і невичерпні багатства, на їхнє 
використання і слід звернути особливу увагу. Ви вже знаєте, що в ра -йонах, де є джерела термальних вод, внутрішнє тепло Землі обігріває 
будинки житлових і промислових районів. Ще більше можливостей 
для  використання  дає  нам  головний  «виробник»  тепла  в  Сонячній 
системі — Сонце. Люди навчилися використовувати його енергію за 
допомогою  сонячних  батарей  і  побудували  спеціальні  електростан -ції. Важливою перевагою використання сонячної енергії є відсутність 
шкідливого впливу на навколишнє середовище.
— Як ви вважаєте, чому людина недостатньо використовує неви-черпні природні багатства?
2. Людина і навколишнє середовище.
Розповідь учителя.
Під  словами  навколишнє  середовище  ми  розуміємо  середовище 
проживання і діяльності людства. Протягом усієї своєї історії люди -на змінює навколишнє середовище. Її господарську діяльність можна 
порівняти з діяльністю багатьох природних процесів, так, унаслідок 
спалювання нафти, газу й вугілля до атмосфери надходить більше вуг-лецю, ніж під час виверження вулканів планети. За останні 100 років 
уміст  цього  газу  в  повітряній  оболонці  збільшився  на  чверть.  Учені 
припускають, що це є однією з причин потепління клімату, що від -значається в останнім столітті.
Зростання  споживання  прісної  води  призводить  до  того,  що  час-тина  вод  суходолу  забруднюється  і  стає  непридатною  не  тільки  для 
людей,  але  і  для  живих  організмів.  Не  менш  небезпечним  є  змен -шення об’ємів прісної води, що приносять річки до морів й океанів, 
часто  це  спричинює  підвищення  солоності  морської  води  в  прибе -режних  водах.
428
Характерним  прикладом  негативного  впливу  людини  на  навко-лишнє середовище є Азовське море. Воно дуже потерпіло від людей, 
але і людина багато чого втратила. Вам уже будуть зрозумілі ці при -чинно-наслідкові зв’язки.
3. Доля Азовського моря.
Розповідь учителя.
Азовське  море  розташоване  на  півдні  Східноєвропейської  рівни-ни, його площа 39  тис. км
2
, глибина до 15 м. Керченською протокою 
море  з’єднане  із  Чорним  морем.  Великими  затоками  є  Таганрозька 
і Сиваш.  Це  унікальне  море  —  воно  маленьке  і  дуже  мілке,  тому 
влітку  біля  берегів  вода  прогрівається  до  +30 °С,  а  взимку  покрива-ється льодом товщиною до 80 см. Тут не рідкість люті шторми, хви-лям ніде розгулятися, тому вони часті й круті. Ще кілька десятиліть 
тому  про  природні  багатства  Азовського  моря  складалися  легенди, 
тут виловлювали велику кількість цінних порід риб — судака, ляща, 
тарані,  белухи,  осетра,  камбали.  Особливо  великим  був  промисел 
тюльки і хамси. Хамса — риба родини анчоусів. Анчоуси  — це стад-ні  риби,  довжиною  до  20 см  і  масою  до  19  г,  вони  водяться  в мор -ських  і  прісних  водах  помірних  і  тропічних  широт,  у  тому  числі 
в Чорному,  Азовському  і  Японському  морях.  Анчоус  —  одна  з най -делікатесніших  риб,  у  світовому  рибальстві  їх  видобуток  посідає 
5-е місце  за  величиною  улову.  Азовський  анчоус  —  найдрібніший, 
але  зате  дуже  смачний  і  жирний.
Чому це маленьке море було таким багатим на природні ресурси? 
По-перше,  воно  мілке,  тому  вітри  легко  «перемішують»  його  води, 
а течії швидко доставляють кисень і споживчі речовини в будь-який 
район. По-друге, воно добре прогрівається влітку, а сонячні промені 
дістають до самих глибин, прискорюючи процеси фотосинтезу і спри -яючи  розвитку  морської  рослинності.  По-третє,  річки  Дон  і  Кубань 
приносять  у  море  величезну  кількість  речовин  (азот,  фосфор,  каль -цій, сірка), необхідних для водоростей, які є «їжею» для риб.
Однак  на  сьогоднішній  день  води  моря  надзвичайно  забруднені 
промисловими  і  побутовими  стоками.  Ще  більш  небезпечним  стало 
зменшення на третину надходження прісної води з Дону і Кубані.
Це призвело до різкого зменшення надходження речовин, необхід -них для життєдіяльності організмів. Крім того, Азовське море стало 
«захлинатися» більш солоними водами Чорного моря, які в  1988 р. 
принесли  гребінники  —  тип  морських  безхребетних  завдовжки  від 
2 мм  до  2,5 м.  Живлячись  фітопланктоном,  гребінники  значно  зни-щили  кормову  базу  хамси,  тюльки  й  інших  видів  азовських  риб.
Усі ці чинники несприятливо позначилися на рослинному і тварин -ному світі моря, зменшилася кількість цінних видів риб і їхній вилов. 
Якщо  в  1930 р.  улов  судака  складав  38,9  тис.  тонн,  ляща  16,3 тис. 
тонн,  осетрових  2,1  тис  тонн,  то  зараз  він  у  десятки  разів  менший.
Вплив  господарської  діяльності  людини  на  Азовське  море  і  його 
наслідки можна показати у вигляді схеми.
•  Уведення в дію Цим-лянського гідровузла, 
Краснодарського водо-ймища, масовий забір 
води
•  Активна господарська 
діяльність на узбережжі 
моря (тут розташований 
один із найбільших мета -лургійних центрів Украї -ни — Маріуполь)
•  Проведення днопо -глиблювальних і бурових 
робіт
•  Використання моря 
для транспортування 
вантажів
•  Безконтрольний вилов 
риби
•  Зменшення річкового 
стоку на третину, що 
сприяло збільшенню по-казника до 13—14  ‰ 
через надходження чор-номорських вод.
•  Забруднення моря 
промисловими стоками, 
відходами і нечистотами, 
що викидаються з кора-блів, змиваються з пля-жів, виносяться річками
•  Проникнення гре-бінників, що негативно 
вплинуло на кормову 
базу азовських риб
•  Зниження репродук -тивних можливостей 
морських організмів
•  Зміна скла-ду морської 
води, зокрема 
підвищення 
солоності
•  Погіршен-ня екологіч-ного стану 
моря
•  Зменшення 
вилову риби
Творча лабораторія.
Запропонуйте план заходів щодо зменшення негативних наслідків 
впливу господарської діяльності людини на Азовське море.
IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
Наведіть приклади вичерпних і невичерпних природних багатств. 
Де і як вони використовуються людиною?
V.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель узагальнює відповіді учнів.
VI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Опрацювати відповідний параграф підручника.
2*)  Опишіть, якою ви уявляєте природу вашого краю до того, як 
людина стала активно її змінювати.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Використання природних багатств людиною. Доля Азов-ського моря.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід