Загальні риси зовнішніх зв’язків.
 
Урок № 83
Тема.   Загальні риси зовнішніх зв’язків.
Мета уроку:  закріпити знання про значення та види зовнішніх зв’язків; охарактеризувати класифікацію та 
функції зовнішньоекономічних зв’язків; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники.
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Ключові поняття:   світове господарство, спеціалізація, міжнародний поділ праці, види зовнішніх 
зв’язків, класифікація зовнішньоекономічних зв’язків, функції зовнішньоекономічних зв’язків.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Зовнішні  зв’язки  —  це  обмін  між  країнами  світу  товарами,  послугами, 
інформацією  на  основі  міжнародного  поділу  праці.  Сучасне  світове  госпо -дарство  неможливо  уявити  без  цих  потоків.  Зовнішні  зв’язки  передбачають 
співпрацю  політичних  органів,  спрямовану  на  ефективне  розв’язання  гло -бальних  проблем  людства;  здійснення  культурних,  освітянських  та  інших 
громадських  та  особистих  контактів.
II.   а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   Що  розуміють  під  терміном  «світове  господарство»?  У  чому  проявля -ється  його  неоднорідність?
2.   Наведіть  приклади  продукції,  на  якій  спеціалізується  промисловість 
України.
3.   Чи  можна  уявити  собі  сучасне  господарство  України  без  зв’язків  з  ін -шими  країнами?  Чому?
4.   Які  країни  світу  є  найбільшими  торговельними  партнерами  України?
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Зовнішні  зв’язки  мають  розгалужену  структуру.  За  змістом  та  харак-тером  вони  поділяються  на  економічні,  політичні,  наукові,  інформаційні. 
Згідно  з  тривалістю  виділяються  постійні  та  епізодичні.  Так,  зовнішня 
діяльність  України  полягає  у   встановленні  зв’язків  з   окремими  держава-ми,  також  із  міжнародними  організаціями.  Серед  них  Співдружність  не-залежних  держав  (СНД),  Організація  за  демократію  та  економічний  роз -виток  (ГУАМ),  Організація  Чорноморського  економічного  співробітництва 
(ОЧЕС).  СНД  не  має  наднаціональних  повноважень  і  функціонує  на  добро-вільній  основі.  До  ГУАМ  входять  Грузія,  Україна,  Азербайджан  і   Молдо-ва.  Одним  із  завдань  цієї  організації  є   розробка  й  здійснення  проектів 
доставки  енергоносіїв  до  Європи.  ОЧЕС   —  міжнародне  інтеграційне  об’єд-нання,  до  якого  входять  понад  десять  держав  Причорномор’я,  Закавказзя 
й   Балкан,  які  охоплюють  територію  з  населенням  понад  400  млн  осіб. 
Серед  основних  цілей  організації   —  створення  в  Причорномор’ї  режиму 
вільного  руху  товарів,  послуг,  капіталів;  комплексне  використання,  під-тримка  й   охорона  ресурсів  Чорного  моря.
Одним  із  провідних  напрямків  зовнішньої  політики  України  є  участь 
у  процесі  європейської  інтеграції.  Від  1992  р.  Україна  стала  учасником 
Наради  з  безпеки  та  співробітництва  в  Європі  (НБСЄ)  і   підписала  ключо-вий  документ  НБСЄ  Гельсінський  Заключний  акт.  Це  стало  свідченням 
визнання  України  як  рівноправного  партнера  в  міждержавних  відносинах 
і  безпеки  в   Європі.  Від  1  січня  1995  р.  НБСЄ  стала  постійно  діючою  ор-ганізацією  (ОБСЄ),  важливим  елементом  загальноєвропейського  дому. 
9  листопада  1995   р.  Україна  (перша  з  країн  СНД)  офіційно  вступила  до 
Ради  Європи  (РЄ).  Це  дало  можливість  брати  участь  у   виробленні  спільної 
політики  Європейських  держав  у  галузі  прав  людини,  трансформувати  на -ціональні  державні  та  суспільні  інститути  відповідно  до  загальноєвропей-ських  вимог.  У   2003  р.  Україні  було  надано  статус  «країни   —  сусіда  ЄС». 
Щоб  зменшити  негативні  наслідки  від  вступу  до  країн  ЄС  —  сусідів  Укра-їни,  із  ними  були  укладені  угоди  про  спрощення  візового  режиму.
Системний  діалог  Україна   —  ЄС  розвивається  в  межах  проведення  що -річних  засідань  Саміту  Україна  —  ЄС,  Ради  з  питань  співробітництва,  по-стійних  експертних  консультацій.  Саміт  Україна  —  ЄС  —  це  регулярний 
політичний  діалог  між  Україною  та  Європейським  Союзом.  22  листопада 
2010  р.  у   Брюсселі  відбувся  чотирнадцятий  Саміт  Україна   —  ЄС.  Сторони 
привітали  важливі  реформи,  здійснені  Україною,  особливо  в   економічній  сфе -рі.  Також  було  підтверджено  спільне  зобов’язання  щодо  створення  поглибле-ної  та  всеохоплюючої  зони  вільної  торгівлі  між  Україною  та  ЄС  із  метою 
забезпечення  поступової  інтеграції  України  до  внутрішнього  ринку  ЄС.  Клю -човим  результатом  Саміту  Україна   —  ЄС  стало  представлення  Плану  дій  що-до  запровадження  безвізового  режиму.  Під  час  Саміту  було  підписано  Про-токол  до  Угоди  про  партнерство  і  співробітництво  між  Україною  та  ЄС  про 
загальні  принципи  участі  України  в   програмах  Співтовариства,  який  дозво-лить  Україні  брати  участь  у  програмах  Європейського  Союзу  в  таких  сферах, 
як  бізнес,  підприємництво,  енергетика,  інформація,  комунікація,  технологія.
Загалом  зовнішньополітична  діяльність  країни  повинна  формуватися 
згідно  з   принципами:
  8 підвищення  суспільної  ефективності;
  8 відповідність  геополітичному  розташуванню;
  8 природоохоронна  спрямованість;
  8 підвищення  конкурентоспроможності  виробництва;
  8 розширення  транспортно-транзитної  складової.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Пригадайте,  із  лідерами  яких  держав  зустрічалися  перші  особи  дер-жави  (президент,  прем’єр-міністр,  голова  Верховної  Ради)  останнім  часом. 
Які  питання  обговорювалися?  Із  лідерами  яких  країн  контакти  на  вищо-му  рівні  проходять  найчастіше?  Чим  би  ви  це  пояснили?
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Зовнішньоекономічні  зв’язки  —  це  система  різноманітних  форм  між-народного  співробітництва  держав  і   їх  суб’єктів  у   всіх  галузях  економіки. 
До  суб’єктів  держави  належать  регіони,  які  перебувають  на  самовряду-ванні,  господарюючі  суб’єкти  (підприємства)  та  індивідуальні  підприємці. 
У  зв’язку  з  їх  діяльністю  використовують  поняття  «види  зовнішньоеконо -мічних  зв’язків».  Під  ним  розуміють  сукупність  відносин,  об’єднаних  од-
нією  ознакою.  Так,  класифікаційна  ознака,  пов’язана  з  напрямком  това-ропотоку,  визначає  його  рух  з  однієї  країни  до  іншої.  За  цією  ознакою 
зовнішньоекономічні  зв’язки  поділяються  на  експортні  та  імпортні.
Структурна  ознака  класифікації  зовнішньоекономічних  зв’язків  визна-чає  їх  груповий  склад,  який  залежить  від  основної  мети  зовнішньоеконо-мічної  діяльності.  За  цією  ознакою  зовнішньоекономічні  зв’язки  поділяють-ся  на  зовнішньоторговельні,  фінансові,  виробничі,  інвестиційні.  У  сучасних 
умовах  вони  є   могутнім  засобом  прискорення  науково-технічного  прогресу 
та  інтенсифікації  економіки.
Суть  зовнішньоекономічних  зв’язків  проявляється  в  їх  функціях,  до 
яких  належить:
  8 організація  й   обслуговування  міжнародного  обміну  природними  ресур -сами  і  результатами  праці;
  8 міжнародне  визнання  споживчої  вартості  продуктів  міжнародного  по-ділу  праці;
  8 організація  міжнародного  грошового  обігу.
Таким  чином,  розвиток  зовнішньоекономічних  зв’язків  —  не  самоціль, 
він  виступає  інструментом  впливу  на  економічну  систему  держави  і  є  од -ним  із  перевірених  способів  виведення  виробничого  потенціалу  на  сучасний 
технічний  і   технологічний  рівні,  підвищення  добробуту  народу  України.
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Робота в  загальному колі
Охарактеризуйте  значення  зовнішньоекономічних  зв’язків.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Загальні риси зовнішніх зв’язків.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід