Загальний огляд країн Африки.
 
УРОК № 47 
Тема. Загальний огляд країн Африки. 
Очікувані 
результати: 
учень називає регіони Африки та найбільші країни, вказує 
на історико-географічні особливості розвитку країн Аф -рики, описує загальні риси ЕГП, населення та природно-ресурсного потенціалу країн регіону. 
Тип уроку: комбінований. 
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації 
з краєвидами регіону. 
Опорні 
поняття: 
географічне положення, склад території, політична карта, 
населення, природно-ресурсний потенціал. 
І. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Яка країна розташована в Латинській Америці? 
А Індонезія Б США В Парагвай Г Нідерланди 
2. Укажіть країни, які належать до нових індустріальних країн. 
А Мексика Б Канада В Німеччина Г Афганістан 
3. Яке твердження є правильним? 
А Мексика добуває найбільше вугілля в Америці 
Б Бразилія вирощує найбільше рису у світі 
В Аргентина спеціалізується на точному машинобудуванні 
Г США вирощує найбільше кукурудзи у світі 
4. Яке твердження є неправильним? 
А Мексика імпортує машини й устаткування 
Б У сільському господарстві Бразилії найбільші обсяги продукції дає 
тваринництво 
В У статевому складі населення Канади переважають жінки 
Г Мексика є великим експортером нафти 
5. Укажіть твердження, що правильно характеризують країни Латинської 
Америки. 
А Серед країн регіону немає монархій 
Б Ряд країн регіону спеціалізуються на вирощуванні однієї сільськогос -подарської культури 
В Найбільш високим рівень розвитку промисловості в Чилі й Венесуелі 
Г У перевезеннях вантажів найбільшу роль відіграє залізничний тран-спорт 
6. Укажіть твердження, яке правильно характеризує сільське господарство 
країн Північної Америки. 
А Найбільший виробник продукції галузі — Аргентина 
Б Головна зернова культура Канади — кукурудза 
В Господарства США мають високу продуктивність тваринництва 
Г Найбільші площі під сільськогосподарськими культурами розташова-ні на півночі регіону 
7. Укажіть твердження, які правильно характеризують країни Латинської 
Америки. 
А У регіоні є нові індустріальні країни 
Б Для населення більшості країн характерною є демографічна криза 
В У промисловості регіону більше значення має видобувна промисло -вість 
Г Головна зернова культура — кукурудза 
8. Наведіть приклади країни Америки з кількістю населення… 
А понад 150 млн осіб 
Б від 50 до 150 млн осіб 
В від 10 до 50 млн осіб 
9. Наведіть приклади країни Америки, … 
А де є міста з населенням понад 10 млн осіб 
Б де добувається велика кількість нафти 
В де в перевезенні вантажів велику роль відіграє внутрішній водний 
транспорт 
10. Укажіть три відмінні риси Англо-Америки й Латинської Америки (мо -жуть стосуватися географічного положення, природних умов і ресурсів, 
населення й господарства). 
11. Укажіть три відмінні риси Англо-Америки й Західної Європи (можуть 
стосуватися географічного положення, природних умов і ресурсів, насе-лення й господарства). 
12. Укажіть три подібні риси Англо-Америки й Латинської Америки (мо -жуть стосуватися географічного положення, природних умов і ресурсів, 
населення й господарства). 
ІI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
Африка — одна з трьох частин світу, відомих європейцям ще з античних 
часів. Проте дослідження Африки через її значні розміри та малодоступність 
внутрішніх частин тривали майже до кінця ХІХ ст. 
Расовий, етнічний і релігійний склад населення, особливості господар-ства країн Африки мають значні відмінності. Це дало підстави виділити в її 
складі регіони нижчого порядку — Північну, Західну, Східну, Центральну 
й Південну Африку. Існує і більш спрощений поділ Африки — на Північну 
та Тропічну і Південну. 
ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
1. Що ви знаєте про історію дослідження Африки? 
2. На які природні ресурси багатий материк? 
3. Які корисні копалини залягають у надрах Північної Африки? Півден-ної? 
4. Якими є особливості сучасного державного устрою африканських країн? 
5. Що є характерним для демографічної ситуації в найбільш відсталих кра -їнах світу? 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КРА -ЇН. 
На шляху здобуття незалежності багато країн «чорного» континенту здо -лали тривалий і складний шлях. До початку Першої світової війни майже 
весь материк був поділений на колонії великими європейськими держава-ми (Франція, Велика Британія, Бельгія, Португалія, Німеччина, Іспанія, 
Італія). Незалежність змогли зберегти тільки Ефіопія, Ліберія та Південно-Африканський Союз (сучасна Південна Африка) і формально Єгипет. 
— Пригадайте з курсу «Всесвітньої історії», які зміни відбулися в коло-ніальних володіннях у результаті війни 1914—1918 рр. 
Новий етап національно-визвольної боротьби розпочався після Другої сві-тової війни. Першими досягли незалежності ряд країн Північної Африки, 
у тому числі Туніс, Марокко й Судан (Єгипет формально здобув самостійність 
у 1922 р.). Через кілька років — у 1960 р.— суверенними державами стають 
14 колишніх колоній і підопічних територій Франції, а також Нігерія, Со-малі, Бельгійське Конго. 
Поступово процес деколонізації охопив увесь «чорний» континент. Остан -ня колонія — Намібія — стала незалежною в 1990 р. 
Між країнами Африки існує ряд відмінностей. Хоча жодна з них не на-лежить до найбільших країн світу за розмірами території, проте кілька з них 
мають площу понад 2 млн км 
, а саме: Судан (найбільша за площею держава 
Африки), Алжир, ДР Конго. Одночасно найменші країни — острівні — на-лежати до малих держав. Їхня площа становить від кількох тисяч до кількох 
сот квадратних кілометрів. Проте середні розміри більшості країн Африки 
значні. 
Для Африки характерною є наявність країн, які не мають виходу до моря 
(Малі, Нігер, Чад, ЦАР, Ботсвана, Зімбабве, Замбія, Ефіопія тощо). 
Досить схожим є політичний устрій більшості держав. Лише три 
з них — Марокко, Лесото й Свазіленд — є монархіями. Лівія — єдина у сві-ті джамахірія. Решта держав — республіки, переважно президентські, при -чому досить часто під цим терміном маскуються диктатури. 
Різноманітним є національний і релігійний склад населення африкан-ських країн. На півночі Африки переважають однонаціональні країни (на -приклад араби в населенні Тунісу становлять 98 %, Лівії та Єгипту — 90 %). 
Але для більшості інших країн характерна етнічна строкатість. 
Запитання та завдання 
1) Чому Африку відносять до Старого Світу? 
2) Яка частина материка була відома європейцям ще в давнину? Чому? 
287 
3) Які країни Африки змогли зберегти незалежність на початку минулого 
століття? 
4) Пригадайте з курсу «Всесвітньої історії», як вдалось відстояти суверенітет 
народу Ефіопії? 
5) Які чинники обумовили здобуття незалежності країнами Африки 
в 1960-х рр.? 
6) Наведіть приклади однонаціональних та багатонаціональних країн регіо-ну. Чому у Північній Африці переважають однонаціональні країни? 
7) Чим би ви пояснили, що в Африці дуже поширені сепаратистські рухи? 
Чому вони мають тенденцію досить швидко охоплювати сусідні країни? 
(Сучасні суверенні держави регіону «успадкували» свої кордони від коло-нізаторів, які часто проводили їх по прямих лініях (наприклад по меридіанах 
та паралелях), а не по межах територій, на яких проживають ті чи інші народи. 
Як наслідок, між молодими країнами Африки існують численні прикордонні 
суперечки (наприклад між Сенегалом і Мавританією, Лівією та Чадом, Сомалі 
та Ефіопією). 
Робота у групах 
Охарактеризуйте ЕГП Північної Африки (виконують дві-три групи) 
та Тропічної і Південної Африки (виконують інші дві-три групи). 
План 
Позитивні риси 
ЕГП 
Негативні риси 
ЕГП 
Положення на економічній карті світу 
Сусідні регіони (країни), рівень їхнього 
економічного розвитку, відносини та зо -внішні зв’язки з ними 
Вихід до океанів та морів. Особливості бе -регової лінії (протяжність, порізаність) 
Положення стосовно міжнародних шляхів 
сполучення, сировинних баз та найважли -віших торгових партнерів 
Положення стосовно сировинних баз та 
найважливіших торгових партнерів 
Наявність вогнищ міжнародної напруже-ності 
По закінченні роботи учні роблять висновок. 
2. ХАРАКТЕРНІ РИСИ НАСЕЛЕННЯ. 
До двадцяти найбільших країн світу за кількістю населення належать 
тільки три африканські держави — Нігерія, Єгипет та Ефіопія. Але через 
кілька десятиліть ситуація може змінитися, оскільки Африка має найвищі 
показники природного приросту населення у світі. 
— Пригадайте, що є характерним для населення типової країни, що роз-вивається (Занзіафри), та охарактеризуйте демографічні процеси, характерні 
для Африки. 
Материк відрізняється великою різноманітністю етнічного складу насе-лення. Тут налічується понад 200 народів і десятки етнічних груп. Найбіль -ші — араби, банту, конго, йоруба, хауса, фульбе, сомалі, ібо, нілоти, шона, 
бушмени. 
Середня густота населення Африки є невеликою — близько 30 осіб/км 
Найвищою є густота в пониззях річки Ніл. Густо заселена західна частина 
материка й окремі країни Центральної та Південної Африки, найменша гус -тота — у Північній Африці (територія Сахари). 
Африка поступається іншим регіонам світу за часткою міського населен -ня. У містах проживає близько 40 % африканців. Тільки Південна Африка 
подолала 50 %-й бар’єр частки міського населення. 
Найбільше місто континенту — Каїр (столиця Єгипту). Тут проживає 
близько 12 млн осіб — кожен п’ятий житель країни. Понад 10 млн осіб на-лічується в найбільшому місті Нігерії — Лагосі. 
Робота у групах 
1. Представники яких людських рас живуть на материку? Які особливості 
їхнього розселення? 
2. Назвіть райони з високою та низькою густотою населення. Які чинники 
обумовили їх формування? 
3. Чому Африка є світовим лідером за темпами зростання міського насе-лення? 
4. Підпишіть на контурній карті найбільші міста регіону. Розкажіть про 
їхню географію. 
5. Відомо, що в окремих країнах Тропічної Африки частка населення молод -шої вікової групи становить 40—47 %. Які чинники обумовлюють таку 
особливість вікового складу населення і які проблеми у зв’язку з цим ви-никають? 
6. Складіть порівняльну таблицю «Населення Північної Африки і Тропічної 
та Південної». 
План характеристики Північна Африка Тропічна та Південна Африка 
Густота населення 
Природній і механічній 
рух 
Особливості національно-го складу 
Віковий склад 
Урбанізація 
3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇН АФРИКИ. 
Африка — один із найрівнинніших материків світу. Тому її територія 
зручна для освоєння. Але цей процес суттєво ускладнюють кліматичні осо -бливості материка. 
— Пригадайте з курсу «Географія материків і океанів» особливості клі-мату регіону. 
Водні ресурси розподілені дуже нерівномірно, так само, як і лісові (біль-шість із них розташовані в приекваторіальних районах). Земельні ресурси 
значні, але родючі ґрунти займають відносно невеликі площі. 
Мінеральні ресурси Африки ще недостатньо розвідані й освоєні. Через 
це вони мають високу якість. Хоча вугілля тут небагато (значними є запа-си лише на півдні материка), проте запаси нафти й природного газу вели-кі (Північна Сахара, узбережжя Гвінейської затоки), а їхнє розташування 
зручне для транспортування видобутої сировини до високорозвинених країн. 
Не менш багата Африка й на руди. Тут є численні родовища залізних руд (на 
заході й північному заході регіону). Одне з найбільших родовищ марганцевих 
руд світу — Моанда — розташоване в невеликій країні Габон (Центральна 
Африка). 
У центральній частині Африки (на території Замбії та ДР Конго) прохо -дить смуга родовищ мідних руд завдовжки понад 200 км і завширшки до 
50 км — знаменитий Коппербелт. На території цього «мідного поясу» та по-близу нього розвідані багаті родовища кобальту, свинцю, цинку, срібла, ура -ну. Великі запаси останнього залягають також у Південній Африці й на те -риторії Нігеру та Габону. 
В Африці також розвідані найбільші у світі запаси найкращих алюмініє-вих руд — бокситів (Західна Африка, переважно Гвінея) і золота (найбільші 
родовища в Південній Африці). 
Із нерудних корисних копалин Африка виділяється родовищами фосфо -ритів та алмазів. 
— За допомогою карт атласу з’ясуйте, де розвідані ці корисні копалини. 
(Фосфорити залягають переважно в Північній Африці. Особливо великими є їх 
запаси в Марокко. Найбільші родовища алмазів зосереджені в південній частині 
Африки (Південна Африка, Намібія, Ботсвана, Ангола, ДР Конго).) 
Рекреаційні ресурси Африки є значними, проте ще мало освоєні. На сьо -годні вони найбільше використовуються в Єгипті, де численні історичні 
пам’ятки поєднуються з чудовими пляжами Червоного моря. 
Запитання та завдання 
1) Використовуючи знання з курсу «Географія материків і океанів», розка -жіть, у яких районах Африки випадає найбільше атмосферних опадів. 
2) Назвіть найбільші річки регіону та країни, на території яких розташовані 
їхні басейни. 
3) Що ви знаєте про закономірності в заляганні корисних копалин на тери-торії регіону? Чим можна пояснити те, що найбільші родовища нафти роз-ташовані в Північній Африці, а рудних — у Тропічній та Південній? 
4) Позначте на контурній карті найбільші родовища корисних копалин. 
5) Наведіть приклади районів Африки, які приймають найбільше туристів. 
Поясніть, чим вони приваблюють іноземців. 
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Запитання та завдання 
1. Чим пояснюється те, що активна колонізація Африки розпочалась лише 
в другій половині ХІХ ст.? 
2. Які зміни відбулися на політичній карті Африки протягом ХХ ст.? Із чим 
вони пов’язані? 
3. Чим би ви пояснили те, що в Африці та Латинській Америці переважають 
держави із республіканською формою правління? 
4. Назвіть характерні риси населення більшості країн Африки. 
5. Чому існують значні відмінності в демографічних процесах у Північній 
Африці і Тропічній та Південній Африці? 
6. Розкажіть про кількісні та якісні характеристико трудових ресурсів регі -ону. 
7. Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте релігійний склад насе-лення регіону. Поясніть велике значення місцевих релігій. 
8. Африка посідає останнє місце у світі за тривалістю життя, але при цьому 
на материку є істотні розбіжності. Більш сприятлива ситуація в Північ-ній Африці, де тривалість життя становить 66 років, а в Тунісі й Лівії — 
73 роки. Найнижчим є показник тривалості життя в східній і центральній 
частині Африки — 43 роки (це приблизно в 2 рази менше, ніж тривалість 
життя японця або шведа). На останньому місці перебувають Замбія та Зім -бабве — 32 й 33 роки. Чим пояснюються значні відмінності в середній 
тривалості життя між країнами регіону та дуже низькі її показники в Зам -бії та Зімбабве? 
Робота у групах 
Порівняйте забезпеченість природними ресурсами країн Африки та Ла-тинської Америки. 
Ігрова хвилинка. Хто знає більше 
У грі беруть участь три команди (за кількістю рядів). 
Завдання 
Учні по черзі виходять до дошки і записують назви африканських та аме -риканських країн. Перемагає команда, яка пригадає найбільше назв за пев -ний час (наприклад п’ять хвилин). 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1. Наведіть приклади країн (територій), які були колоніями Франції, Вели-кої Британії, Бельгії та Португалії. 
2. Чим би ви пояснили те, що найдовше свої колонії намагалась утримати 
Португалія? 
3. Пригадайте з курсу «Географія материків і океанів», на які частини поді-ляють територію Африки за рельєфом. Чим відрізняються ці частини? 
4. Які причини обумовлюють політичну нестабільність у багатьох країнах 
Африки? 
5. Охарактеризуйте особливості розселення жителів Африки. Із чим вони 
пов’язані? 
6. Що являють собою Сомаліленд і Пунтленд? На території ще яких країн 
Африки можна чекати на появу подібних утворень? Свою думку обґрун-туйте. 
7. Спробуйте назвати можливі причини перенесення столиць Нігерії 
(із Лагоса в Абуджу), Танзанії (із Дар-ес-Салама в Додому) та Кот-д’Івуару 
(з Абіджану до Ямусукро). Якими є позитивні й негативні наслідки таких 
змін? 
8. Розгляньте економічну карту Африки та поясніть, у якій країні — Алжи -рі чи Лівії — родовища нафти розташовані зручніше для їхнього освоєн-ня. Чому? 
9. Запропонуйте туристичний маршрут для знайомства з найбільш видатни -ми природними об’єктами Африки. 
10. Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте повідомлен-ня про найбільші країни Африки (учні вибирають одну з країн: Судан, 
Єгипет, Алжир, Ефіопія, Нігерія, ДР Конго, Південна Африка). Скорис-тайтесь можливостями мережі Інтернет, у тому числі інтерактивною кар -тою, яка розміщена за адресою: http://interkart.narod.ru/afrika-pol-eng/ 
afrika_uk_5_1.html.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Загальний огляд країн Африки.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід