Загальний огляд території та населення країн Ла-тинської Америки.
 
УРОК № 45 
Тема. Загальний огляд території та населення країн Ла-тинської Америки. 
Очікувані 
результати: 
учень називає історико-політичні процеси, що відбува-ються в регіоні, специфіку складу населення та системи 
розселення, називає гарячі точки регіону, пропонує шля -хи розв’язання конфліктів. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації 
з краєвидами регіону. 
Опорні 
поняття: 
склад території, географічне положення, політична карта, 
населення. 
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
Сьогодні ми розглянемо віддалений від Європи і дуже цікавий регі -он — Латинську Америку. Вона розташована в Західній півкулі, між пів-денним кордоном США на півночі й протокою Дрейка на півдні й включає 
південну частину Північної Америки (Мексика), Центральну Америку (вклю -чаючи острови Вест-Індії) і материк Південна Америка. Склад населення і су -часний соціально-економічний стан країн регіону пов’язаний з історією його 
відкриття та освоєння європейцями. 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
1. Що ви знаєте про історію відкриття та дослідження Латинської Америки? 
2. Якими є природні умови регіону? 
3. Якою є частка корінних жителів Латинської Америки? 
4. Які мішані раси ви знаєте? 
5. Перелічіть міста Латинської Америки, які входять до найбільших агломе-рацій світу. 
6. Що характерно для держав із президентською формою правління? 
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Географічне положення регіону. Природні умови та ресурси. 
Учитель пропонує учням самостійно виявити найбільш суттєві риси ЕГП 
країн регіону. Десятикласники приходять до висновку, що для Латинської 
Америки характерна близькість до США в поєднанні з віддаленістю від біль-шості регіонів світу, наявність виходу до океану в усіх країн, крім Болівії 
та Парагваю, розташування поза найбільш жвавими міжнародними трасами. 
У рельєфі регіону поєднуються високогір’я, які простяглися вздовж Тихо-океанського узбережжя (Анди), і рівнинні території, що переважають у цен-тральній і східній частині. Клімат характеризується високими температура-ми й великою кількістю опадів. Це визначає високий рівень забезпеченості 
агрокліматичними й водними ресурсами. 
Ряд країн мають значні земельні й лісові ресурси. Найбільші площі во-логих екваторіальних лісів у басейні річки Амазонка (Бразилія, Колумбія, 
Перу). 
Із корисних копалин є великі запаси нафти (Мексика, Венесуела), заліз-ної руди (Бразилія, Венесуела), марганцевої руди (Бразилія), мідної руди 
(Чилі, Перу, Мексика), вольфраму (Болівія, Перу), бокситів (Ямайка, Су-ринам, Бразилія), олова (Болівія, Бразилія), срібла (Мексика, Перу). Спо-лучені Штати одержують із регіону більше половини необхідної промислової 
сировини. 
Запитання та завдання 
1) У чому полягають негативні риси ЕГП регіону порівняно з ЕГП Англо-Америки? 
2) Чим пояснюється високий рівень забезпечення регіону лісовими ресур -сами? 
3) За допомогою карт атласі з’ясуйте, чи є в Латинській Америці країни, які 
мають недостатньо прісних вод. Поясніть причини. 
4) Позначте на контурній карті найбільші родовища корисних копалин. По-ясніть закономірності в заляганні паливних та рудних родовищ на тери-торії регіону. 
2. ПОЛІТИЧНА КАРТА. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КРАЇН. 
Сучасна політична карта регіону є наслідком відкриття, дослідження 
та подальшої колонізації Латинської Америки європейцями (у першу чергу 
іспанцями). Сучасні держави — це колишні колонії, що досягли незалеж-ності від своїх метрополій. Більшість із них завоювали суверенітет під час 
визвольної війни 1810—1825 рр. 
В економіці країни регіону пішли шляхом, пов’язаним із великими зем-леволодіннями, у державному устрої — з авторитаризмом. 
Зараз тут налічується 47 країн. Із них 33 — це незалежні держави, 
інші — володіння (в основному острівні) Великої Британії, Франції, Нідер -ландів і США. 
Країни регіону дуже відрізняються за площею. Великі держави перева-жають у Південній Америці, середні й невеликі — у Центральній Америці, 
а маленькі — на островах Вест-Індії. 
Час від часу в регіоні виникають конфлікти. Як правило, причиною стають 
територіальні претензії. Так, у 1978 р. через невеликі острови на крайньому 
півдні континенту на межі війни перебували Чилі й Аргентина. Її вдалося 
уникнути тільки за посередництвом Ватикану. У 1995 р. спалахнув військо-вий конфлікт між Еквадором і Перу, що закінчився підписанням мирної уго-ди, гарантом якого стала Бразилія. 
Запитання та завдання 
1) Що ви знаєте з курсу «Всесвітньої історії» про боротьбу іспанських колонії 
за незалежність? 
2) Як ви розумієте поняття «авторитаризм»? У яких умовах може виникати 
авторитарний режим? 
3) Згрупуйте країни регіону за площею. 
(Найбільша країна Латинської Америки — Бразилія (п’яте місце у світі); ве -ликі країни — Мексика, Аргентина, Перу, Колумбія; середні — Чилі, Парагвай, 
невеликі — Гайана, Нікарагуа, Гондурас і маленькі — Сент-Кітс і Невіс, Анти-гуа й Барбуда, Барбадос, Гренада.) 
4) Підпишіть на контурній карті країни регіону та їхні столиці. 
3. ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ. 
Для країн Латинської Америки характерний другий тип відтворення на-селення. Але порівняно з країнами Африки природний приріст є не дуже ви -соким. У статевому складі дещо переважають жінки. Найнижчою є частка 
чоловіків у ряді країн Вест-Індії. 
Густота населення в Латинській Америці є невисокою — 26 осіб/км 
. При 
цьому великими є відмінності в людності окремих країн і районів. Найбіль-ша густота в Центральній Америці (разом із Вест-Індією). Так, у Барбадосі, 
Пуерто-Рико, Сальвадорі, Гаїті вона перевищує 300 осіб/км 
. Для Південної 
Америки найбільш типовими є показники в 15—30 осіб/км 
. Найменша гус -тота в північно-східній і східній частинах континенту. 
Етнічний і расовий склад населення Латинської Америки є різноманіт -ним. Це пов’язане з особливостями її історії. Тут живуть представники трьох 
великих рас (монголоїдної, європеоїдної, екваторіальної) і трьох мішаних 
(метиси, мулати, самбо). 
На відміну від народів Старого Світу, багато народів Латинської Америки 
сформувалися вже в Новий час за участю емігрантів із країн Європи, корінно -го індійського населення та чорних невільників, що вивозилися з Африки. 
Зараз у 18 державах офіційна мова — іспанська, у Бразилії — португаль -ська, у 14 невеликих державах Вест-Індії переважає англійська; представле -ні французька (Гаїті) і голландська (Суринам). Бразилія та Мексика входять 
до 15 найбільших держав світу, як за кількістю населення, так і за площею. 
Різке переважання серед жителів тих, хто розмовляють іспанською, порту-гальською та французькою мовами (в основі цих мов лежить мова давніх рим -лян — латина) і стало підставою для появи терміна «Латинська Америка». 
У другій половині ХХ ст. Латинська Америка стала ареною «вибуху» 
міського населення. Середньорічні темпи його приросту становили 3—5 %. 
У результаті загальна кількість городян у Латинській Америці збільшилася 
з 67 млн осіб у 1950 р. до 360 млн у 2008 р. 
До найбільших міських агломерацій світу належать Мехіко (Мексика) 
і Сан-Паулу (Бразилія), у кожній із яких проживає приблизно по 18—19 млн 
осіб. До 25 найбільших міст також входять Буенос-Айрес (Аргентина) і Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Варто зауважити, що в Буенос-Айресі живе третина 
населення Аргентини. 
Запитання та завдання 
1) Що є характерним для демографічної ситуації регіону? 
2) Чим би ви пояснили значні відмінності в народжуваності населення Ла-тинської Америки та Англо-Америки? 
3) Назвіть характерні риси етнічного і расового складу населення регіону. 
4) Поясніть причини наявності значної частки індіанців у населенні таких 
країн, як Болівія або Перу. 
5) Використовуючи карти атласу, розкажіть про географію найбільших міст 
регіону. 
6) Як ви вважаєте, які чинники призвели до «вибуху» міського населення 
в Латинській Америці? 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Запитання та завдання 
1. Назвіть особливості географічного положення Латинської Америки. 
2. Якою є специфіка сучасного складу населення та системи розселення? 
3. Як ви вважаєте, чому нерозв’язані територіальні проблеми між латиноаме-риканськими країнами часто пов’язані з колоніальним минулим регіону? 
4. Окремі країни регіону виступають проти назви «Латинська Америка». Се-ред них острівні держави Карибського басейну. З’ясуйте походження цієї 
назви та поясніть точку зору керівництва країн Карибського басейну. 
Проблемне питання 
Загалом для значної кількості країн світу характерним є те, що більшість 
населення проживає на рівнинних територіях, а от у ряді латиноамери-канських держав найгустіше заселені плоскогір’я Анд (внутрішня система 
розселення). Яскравим прикладом країни з таким розселенням є Болівія. 
Тут більше половини жителів зосереджено на плоскогір’я Альтиплано (ви-сота 3300—3800 м), а фактична столиця — Ла-Пас — є єдиним містом-мільйонером, розташованим на висоті понад 3500 км. Чим би ви пояснили 
формування такої системи розселення, що склалася задовго до початку євро-пейської колонізації? 
(Висока густота населення в плоскогір’ях Анд пояснюється тим, що індіанські 
племена надавали перевагу порівняно сприятливим кліматичним умовам жарко -му узбережжю.) 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1. Що ви знаєте про культуру давніх цивілізацій, яка склалася до приходу 
в Америку європейців? 
2. Розкажіть про історико-політичні процеси, які відбувалися в регіоні 
в ХІХ ст. 
3. Які гарячі точки існують у регіоні? 
4. Коста-Рика — чи не єдина держава світу, яка вже тривалий час не має 
армії. Вона була розпущена для того, щоб змінити історико-політичні про-цеси, які склалися в країні. Як ви вважаєте, чого хотіли запобігти коста-риканці, розпускаючи армію? 
6. Особливість країн регіону — виняткове переважання республік і поши -рення президентської форми правління. Із першого погляду це нагадує 
форму правління США, але для більшості держав властиве своєрідне ро-зуміння ролі президента й надання особливого значення очолюваній ним 
виконавчій владі. Фактично вона мало контролюється іншими двома гіл-ками — законодавчою та судовою владою. Чим би ви пояснили виключне 
значення посади президента в багатьох країнах регіону? 
7. У ряді країн разом з іспанською офіційними мовами є також аймара, гу-арані та кечуа. Використовуючи довідники, установіть, у яких країнах 
поширені названі мови. 
8. Пуерто-Рико — залежна країна в Карибському морі, яка має статус «дер-жави, що вільно приєдналася до США». Як ви гадаєте, чому більшість 
жителів Пуерто-Рико прагнуть зберігати існуючий статус? Які переваги 
він надає жителям країни? 
9. Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте доповідь про 
українську діаспору в регіоні.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Загальний огляд території та населення країн Ла-тинської Америки.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід