Зміни природи під впливом господарської діяльності людини.
 
УРОК  №  66 Тема. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини.
Мета: дати уявлення про види господарської діяльності люди-ни, познайомити зі змінами компонентів природи, що
відбуваються в результаті цієї діяльності, дати уявлення
про антропогенні комплекси, познайомити з прикладом
такого комплексу — великим містом; розвивати геогра-фічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до на-вколишнього середовища.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
IV. Вивчення нового матеріалу
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1) Які професії обрали ваші батьки?
2) У чому полягає їхня трудова діяльність?
3) До яких наслідків може призвести вирубка лісу?
4) Які підприємства є найбільшими забруднювачами навколиш -нього середовища?
III.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Людина розумна (Homo sapiens) — так називають учені сучасних
землян. На що спрямований їх розум? На те, щоб зробити комфорт-ними умови свого життя, задовольнити свої потреби. Людство до-сягло величезних успіхів у галузі науки й техніки, особливо про -тягом останніх 100 років. Щоб переконатися в цьому, вам досить
озирнутися навколо: майже в кожній родині є радіоприймач, хо-
лодильник, пральна машина, телевізор. Наші далекі предки на-віть уяви ти не могли, що машини можуть «говорити», «виробляти
холод», «прати білизну», «показувати картинки, що рухаються».
А для вас це є звичним явищем.
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Види господарської діяльності людини.
Розповідь учителя.
Сучасній людині є де прикласти свої сили: існують тисячі різних
професій, більшість із яких пов’язана із сільським господарством,
промисловістю і сферою послуг.
Найдавнішу історію має сільське господарство. У різних районах
світу люди вирощували пшеницю, рис, кукурудзу, жито тощо, роз-водили овець, кіз, свиней, корів, свійських птахів. Це дуже розпо -всюджене заняття людей і в теперішній час.
На території України перші землероби й скотарі з’явилися при -близно 5 тис. років тому. Про це свідчать знахідки археологів, які ще
в кінці ХІХ ст. поблизу села Трипілля розкопали залишки культури
найдавніших хліборобсько-скотарських племен. Уже в ті давні часи
на території України вирощували пшеницю і ячмінь, розводили свій -ських тварин. Це не дивно, адже Україна — країна з родючими ґрун-тами, рівнинним рельєфом і сприятливим кліматом, тому сільське
господарство тут повинно було мати особливе значення.
Сучасне сільське господарство не тільки виробляє продукти хар -чування, але і дає сировину для промислових підприємств. Але про -дукти харчування, тканини й одяг — не основна продукція сучасної
промисловості. На заводах і фабриках виробляють усе, що ви бачите
в себе вдома, і те, про що знаєте тільки з книг і телевізійних передач:
починаючи від будівельних матеріалів, закінчуючи космічними ко-раблями, обладнаними найсучаснішими комп’ютерами.
Саме промисловість є основним «двигуном» економічного розвитку
людства за останні двісті років, їй під силу створити матеріали, яких
немає в природі, і вирядити космічний корабель за межі Сонячної сис -теми. Промисловість — головна галузь виробничої сфери, основний
виробник матеріальних благ, вона зумовила розвиток сфери послуг.
Люди, що працюють у сфері послуг, дійсно надають різноманіт-ні послуги: вони піклувалися про вас у дитячому садку й навчають
вас у школі, надають медичну допомогу і тренують у спортивній сек -ції, продають різноманітні товари в магазині і ремонтують ваші одяг
і взуття.
Сучасна людина «озброєна» новітніми знаннями і високоякісною
технікою, тому може перекривати потужні річки і будувати вели-
чезні міста, створювати нові сорти рослин й опускатися до морських
глибин. Її могутність настільки зросла, що спричинила зміни компо-нентів природи, у першу чергу, рослин, тварин, ґрунтів, річок.
2. Зміни і перетворення компонентів природи.
Розповідь учителя.
Підніміться в сонячний день на одну з плосковершинних гір Крим-ського півострова, і ви побачите чудовий пейзаж — удалині майорять
кам’яні «хвилі» Кримських гір, синіє простір Чорного моря з білою
смугою прибою; поруч із вами ковила, що погойдує шовковистим «во -лоссям» колоскових мітелок і кримська сосна, що героїчно росте над
самим обривом; на схилах гори притулився вічнозелений яловець,
що наїжився колючками; над вами блакить бездонного неба зі сліпу -чим шаром Сонця і невелика периста хмара, що з легкістю метелика
пурхає у піднебессі.
Здається, ніщо не може порушити цю первозданну красу природи,
але придивіться більш уважно, і ви побачите результати господар-ської діяльності людини — унизу невеликий ставок, біля підніжжя
гори «вишикувалися» персики з червонощокими соковитими пло -дами; удалечині видніються місто і серпантин гірської дороги, якою
швидко мчать автомобілі й автобуси з туристами, що насолоджують-ся красотами Криму.
Зміна видимої картини, «пейзажу», створеного природою,— це
зовнішня ознака зміни компонентів природи в результаті людської
діяльності. Одним із наслідків активного використання земель стало
те, що в усім світі, у тому числі й в Україні, не залишилося степів у їх -ньому первозданному вигляді. Вони розорані, а степова рослинність
майже знищена, наприклад ковилу, що займала величезні простори,
можна побачити лише в місцях, де господарська діяльність забороне-на або невигідна.
3. Антропогенні комплекси.
Розповідь учителя.
Інтенсивне господарське освоєння території Землі зумовило утво-рення антропогенних комплексів. Найбільш характерними вони
є для районів, давно заселених людьми. До таких районів належить
і територія України, що визначається високим ступенем розораності
земель, великою кількістю міст і сіл, промислових підприємств, за -лізничних і автомобільних шляхів. У деяких випадках господарське
освоєння призвело до повного перетворення природи, що характерно
для антропогенних комплексів.
Типовим прикладом антропогенного комплексу є територія міста.
Навіть за зовнішнім виглядом можна сказати, що місто є ландшаф-том, цілком зміненим людиною. Тут не збереглася природна рослин-ність, відсутні дикі тварини, ґрунт укритий асфальтом й іншими по-криттями. Проблемою міст стає зростаюча кількість автомобілів, що
забруднюють атмосферу вихлопними газами. Жителі промислових
центрів страждають від смогу — суміші отруйного диму і дрібних
крапель води. Смог призводить до порушення складу крові людини,
знижує опірність до хвороб.
До того ж, міста розростаються, «притягуючи» більш дрібні при -леглі населені пункти. У результаті утворюється ціла система з вели-кого міста і мережі міст і селищ, що підсилює негативний вплив на
атмосферу, біосферу, гідросферу і літосферу.
Якби тварини вміли говорити, то напевно б сказали: «Дивні ці
люди! Навколо стільки місця, а вони живуть на невеликих ділянках,
де земля заасфальтована, мало зелені і багато споруд, де повітря отру-юють заводи, а річки схожі на стічні канави!». На території сучас -них міст живе безліч людей, зосереджені промислові підприємства,
транспортні магістралі, численні установи. Створюється враження,
що люди навмисно погіршують навколишнє середовище. Але міст
не існувало б, якби в них не було необхідності. Вони виникли там,
де сконцентрувалося населення, що займається різними видами ді -яльності. На сьогодні в містах живе близько половини кількості на-селення земної кулі.
Між антропогенними і природними комплексами немає чіткої
межі, тому що на Землі діють загальні закономірності, наприклад
у розподілі тепла і вологи. У вашій місцевості також присутні і при -родні, й антропогенні комплекси. Ви легко визначите їх, тому що зна -єте характерні риси кожного.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1) Які види господарської діяльності ви знаєте?
2) Чому на території України здавна займалися землеробством?
3) Наведіть приклади видів промислової продукції (техніки), що
використовують у сільському господарстві.
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель узагальнює відповіді учнів.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати відповідний параграф підручника.
2) Антропогенні комплекси почали формуватися на Землі про -тягом останніх сторіч. Чим це пояснюється?
3) Типовою рослинністю степів України були ковила, типчак, по-лин, лучні трави. На сьогодні на більшості території вони зни -щені. Як ви вважаєте, чи відновиться цей рослинний покрив,
якщо припинити вирощування сільськогосподарських куль-тур?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Зміни природи під впливом господарської діяльності людини.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід