Доза радіоактивного випромінювання. Біологічна дія іонізуючих променів.
 

Урок № 5/56
Тема уроку. Доза радіоактивного випромінювання. Біологічна дія
іонізуючих променів.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Мета уроку: ввести поняття дози радіоактивного випромінювання,
природного радіаційного фона, ознайомити учнів
з його впливом на живі організми.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I. Перевірка домаш-нього завдання
5—10
хв
Робота з підручником; відпо -віді з місця та біля дошки
II. Вивчення нового
матеріалу
15—20
хв
Пояснення вчителя; бесіда;
записи на дошці та в зоши -тах; повідомлення учнів
III. Закріплення ново-го матеріалу
15—20
хв
Бесіда; розв’язування задач;
перегляд відеоматеріалу
IV. Домашнє завдання 2—3
хв
Коментар учителя; записи
на дошці та в щоденниках
Хід уроку
I. Перевірка домашнього завдання
Проводится за запитаннями та вправами до параграфа підруч-ника.
II. Вивчення нового матеріалу
З моменту відкриття радіоактивного випромінювання стало
зрозуміло, що воно дуже сильно впливає на живі організми. У до-слідників спостерігалися зміни на шкірі кистей рук, нудота, ви-падіння волосся, загальне нездужання.
Короткі повідомлення учнів
У повідомленнях мають бути висвітлені такі питання.
1. Величезною є роль радіації в еволюції життя, у походженні
й розвитку організмів. Радіоактивні речовини, які перебувають
у ґрунті, воді, атмосфері, створюють природний радіаційний
фон на Землі, що існує з моменту народження нашої планети.
У процесі еволюції живі організми пристосувалися до нього,
і він став необхідним для їхнього існування. Потужним джере -лом випромінювання є Сонце, спалахи наднових зірок. Однак

занадто інтенсивне випромінювання може шкідливо вплинути
на живий організм, нерідко цей вплив може передаватися на-щадкам, оскільки радіація пошкоджує хромосомний апарат,
викликає мутації. Галузь медицини, яка вивчає вплив радіації
на людський організм, називається медичною радіологією.
2. Радіоактивні ізотопи знайшли своє практичне застосування.
Наприклад, існує метод «мічених» атомів. Радіоізотоп, який
додають до неактивних атомів, «заявляє» про себе своїм ви-промінюванням. За допомогою цього методу вдалося виміряти
швидкість кровообігу, визначити шляхи переміщення мікро -елементів, вивчити механізм фотосинтезу, виявляти місця мож-ливих пухлинних уражень. Цей метод має високу чутливість
і дозволяє відслідковувати й фіксувати 10
20 −
г радіоактивної
речовини.
3. Одне з перших місць у лікувальному використанні радіоізотопів
займає радіаційна терапія злоякісних утворень. Жива клітинка
є особливо чутливою до впливу радіації в стадії поділу. Пух -линні клітинки постійно діляться, тому й руйнуються швидше,
ніж здорові.
4. За допомогою радіоактивного випромінювання змінюють спад-кові ознаки організмів. Так виникла радіаційна генетика, до-сягнення якої використають у фармакології. Найчастіше в ме-дицині застосовують радіоактивний кобальт, йод, фосфор, на-трій, азот, сірку, золото, залізо, кальцій, натрій.
Пояснення вчителя
Незалежно від природи іонізуючого випромінювання його
вплив на речовину характеризується енергією, поглиненою оди -ницею маси речовини. Цю характеристику називають поглиненою
дозою випромінювання. Дану величину позначають символом D
і визначають за формулою
D
E
m
= ,
де E — енергія іонізуючого випромінювання, передана речовині
масою m .
Одиниця поглиненої дози випромінювання в СІ — грей:
D[]==11Дж
кг
Гр. Її було названо на честь англійського вченого
Л. Грея (1905—1965).
Різні речовини по-різному поглинають випромінювання, різ-ною є й енергія падаючого випромінювання. Тому поглинена доза
випромінювання залежить як від роду опромінюваної речовини,

так і від виду джерела випромінювання. Зрозуміло, що погли -нена доза залежить також від часу опромінення: чим більший
час опромінення, тим більшою є поглинена доза. Більш того,
поглинена доза накопичується з часом. Гранично припустима
доза опромінення — 0,05 Гр на рік. Доза загального опромінен-ня у 2 Гр призводить до променевої хвороби, а доза в 6—8 Гр
є смертельною.
III. Закріплення нового матеріалу
Бесіда
Наведіть приклади використання «мічених» атомів. •
Яку частину радіоактивного променя можна використати для •
«просвічування» металів?
Що таке поглинена доза випромінювання і як вона впливає •
на організм?
Період напіврозпаду ядер ізотопу Іоду •
53
131
I дорівнює 8 діб.
Скільки радіоактивних ядер залишиться в зразку через 80 діб,
якщо спочатку їх було 10
9
? ( Відповідь: 97610
5
, ⋅ .)
IV. Домашнє завдання
1. Вивчити теоретичний матеріал уроку.
2. Розв’язати задачі за посібником [1].
Задача 18.18. Алюмінієвий лист було опромінено радіоак -тивним випромінюванням. Він поглинув дозу 0,5 Гр. На скільки
нагрівся лист?
Задача 18.19. Під час роботи з радіоактивними препарата -ми лаборант піддається опроміненню з потужністю поглиненої
дози 0,02
мкГр
с
. Яку дозу отримує лаборант за робочу зміну
тривалістю 4 год?
Скарбничка цікавих фактів
Елемент
Позначення
ізотопу
Вид
випромі -нювання
Період
напівроз-паду
Галузь застосування
в медицині
Карбон
6
14
C
6
11
C
β
+
β
5500 років
20 хв
Обмін речовин
Нітро-ген
7
13
N
+
β
10 хв Окисні процеси
Натрій
11
24
Na β , γ 15 год Визначення швидко-сті кровотоку
217
Елемент
Позначення
ізотопу
Вид
випромі -нювання
Період
напівроз-паду
Галузь застосування
в медицині
Фосфор
15
33
P β
14 діб Терапія хвороб
крові
Кобальт
27
60
Co β , γ
5,3 року Терапія злоякісних
утворень
Іод
53
131
I β , γ
8 діб Діагностика захво -рювань щитовидної
залози
Аурум
79
198
Au β , γ
2,7 доби Терапія злоякісних
утворень

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Доза радіоактивного випромінювання. Біологічна дія іонізуючих променів.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід