Двигун внутрішнього згоряння.
 
Урок № 20/65
  Тема уроку.  Двигун внутрішнього згоряння.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  ознайомити учнів з   роботою газу на прикладі двигуна 
внутрішнього  згоряння;  формувати  вміння  працювати 
з   текстом  підручника,  порівнювати  та  зіставляти  до-сліджувані процеси.
  о бладнання:  модель двигуна внутрішнього згоряння.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш -нього завдання; актуа -лізація опорних знань
5—10 
хв
Бесіда, усне опитування
II. Вивчення нового 
матеріалу
20—25 
хв
Розповідь учителя; бесіда; 
демонстрація моделі; робота 
з   підручником; записи на дош-ці; спостереження; зіставлення
III. Закріплення ново -го матеріалу
5—10 
хв
Питання класу
IV. Домашнє завдання 5 хв Коментар учителя; записи 
на  дошці й у   щоденниках
Хід уроку
I.   Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних 
знань
Розв’язування  домашніх  задач  учитель  перевіряє  вибірково. 
Усне опитування проводиться за питаннями і  вправами після па-раграфа підручника, а  також за наступними питаннями.
Питання класу
Наведіть  приклади,  у   яких  внутрішня  енергія  пари  перетво- •  
рюється в   механічну енергію.
Що називають тепловим двигуном? •  
Які види теплових двигунів вам відомі? •  
Які перетворення енергії відбуваються в  кожному з  них? •  
240
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Розповідь учителя
Сьогодні ми будемо говорити про двигуни внутрішнього зго-ряння  (або  скорочено  —  ДВЗ).  Такий  двигун  у  наш  час  є  най -поширенішим. Його встановлюють на легкових і   вантажних ав -томобілях,  автобусах,  кораблях  і  суднах,  тепловозах,  сільсько -господарських машинах. Горюча суміш у   такому двигуні згоряє 
безпосередньо всередині самого циліндра — звідси і   назва. Розріз-няють бензиновий і   дизельний двигуни. Обидва вони відносяться 
до класу ДВЗ, однак мають конструктивні особливості. Перший 
бензиновий двигун був створений у  XIX столітті німецьким ме-ханіком Г. Даймлером і  знайшов застосування на перших авто -мобілях.
Завдання класу  (за підручником): На рисунку у  підручнику роз -гляньте основні частини двигуна. Назвіть їх. (Циліндр, поршень, 
шатун, клапани, свіча, маховик, колінчастий вал.)
Демонстрація.   Учитель демонструє модель двигуна внутрішнього 
згоряння, називаючи його основні частини.
Тепер ознайомимося із принципом дії такого двигуна. Уявімо, 
що у  нас під поршнем усередині циліндра міститься суміш парів 
бензину і   повітря.
Питання класу
Що відбудеться, якщо цю суміш запалити? (Відбудеться «ви- •  
бух», і  гази, розширюючись, піднімуть поршень.)
За  рахунок  якої  енергії  відбудеться  підйом  поршня?  (Вну- •  
трішня  енергія  газу  перетвориться  в  механічну  енергію 
 поршня.)
Один робочий цикл двигуна відбувається за чотири ходи порш-ня,  або,  як  кажуть,  за  чотири  такти.  Такий  двигун  називається 
чотиритактним.
За  рисунками  і   поясненням  у   підручнику  розглядаються  по 
черзі  такти.  У  ході  обговорення  вчитель  демонструє  такти  на 
 моделі.
Питання класу
Де згоряє паливо у  двигуні? (Всередині циліндра двигуна.) •  
Що  таке  мертві  точки?  (Це  крайні  положення  поршня  у  ци- •  
ліндрі.)
Як потрапляє паливо всередину циліндра? •  
241
Що відбувається у  двигуні під час I такту? •  
Що  відбувається  у  двигуні  під  час  II  такту?  Як  називається  •  
цей такт?
Як називається III такт? •  
Що відбувається під час робочого ходу? •  
Як називається IV такт? Що відбувається під час цього   такту? •  
Що відбувається при обертанні колінчастого вала? (Такти по- •  
вторюються.)
Як поршень виходить із положень, що називаються мертвими  •  
точками? (Колінчастий вал разом із маховиком, одержавши по-штовх від поршня під час робочого ходу, продовжує обертатися 
по інерції, забезпечуючи подальший рух поршня.)
На  мопедах,  моторних  човнах  установлюють  одноциліндрові 
двигуни,  на  мотоциклах  —  як  правило,  двоциліндрові.  На  авто-мобілях і  тракторах — 4-, 6-, 8- і   12-циліндрові.
Питання класу
Порівняйте  потужності  цих  двигунів.  (Багатоциліндрові  дви- •  
гуни потужніші.)
А навіщо потрібно охолоджувати двигун? Як це відбувається?  •  
Знайдіть  відповідь  у  підручнику.  (Під  час  роботи  двигун  на -грівається. Охолодження буває повітряним або рідинним (во-дяним).)
Німецький інженер Рудольф Дізель у  1897 році сконструював 
двигун, який згодом був названий його ім’ям. Ідея винаходу   — са-мозапалювання палива від високої температури, що виникає при 
сильному стисненні повітря або газу в   циліндрі. У   конструкції та-кого двигуна немає електричної свічки. Початок циклу — усмокту-вання повітря. Потім повітря стискується поршнем до 20 атмосфер 
за  допомогою  спеціального  пускового  мотора.  У  момент  підходу 
поршня  до  верхнього  положення  у  циліндр  через  спеціальний 
отвір  — форсунку — подається паливо, яке і  самозаймається.
Дизель більш економічний, має вищий ККД. Його встановлю-ють  на  великовантажні  автомобілі,  тепловози,  судна,  трактори. 
Першою такі двигуни розпочала випускати баварська фірма, відо-ма нині під назвою MAN.
Сам винахідник, на жаль, не застав той час, коли його дітище 
знайшло  широке  застосування.  Лише  через  10  років  після  його 
трагічної загибелі, а   саме у  1923 році, з’явилися перші автомобілі, 
оснащені дизелем.
Учитель  звертає  увагу  учнів  на  екологічні  проблеми,  які  ви-никають у  зв’язку з  використанням теплових двигунів.
III. Закріплення нового матеріалу
Питання класу
Чому  ДВЗ  так  названо?  (Тому  що  у  таких  двигунах  пальне  •  
згоряє усередині циліндра.)
Які такти відбуваються у  циліндрі? •  
Які  два  типи  ДВЗ  існують?  Що  в   них  спільного?  Які  відмін- •  
ності? Який із них більш економічний?
Де використаються двигуни такого типу? •  
IV.  Домашнє завдання
[1]:   §  43;  впр.  №  43;  завдання  для  самоперевірки  (с.  242—
243).
[2]: § 28 (п. 3—5).
[3]:   СР — задачі 31.3; 31.4; 31.7—31.9;  
ДР — задачі 31.12—31.15; 31.18; 31.21; 
ВР — задачі 31.27; 31.28; 31.29; 31.30.
Додаткове завдання.  Підготувати  повідомлення  на  тему  «Те-плові двигуни і   охорона природи».
Скарбничка цікавих фактів
Перший автомобіль...
...важив  три  тонни  і  їздив  на  дровах.  З’явився  він  у   Франції 
у   1769 році. Сконструював «паровий віз» Нікола Кюньо. На носі 
екіпажа розташовувалася звичайна топка. Тому французьке слово 
«шофер» у  перекладі означає «кочегар».
Скільки їх?
У світовому торговельному флоті 95 % суден — дизельні.
Не тільки техніка...
...цікавила  Рудольфа  Дізеля.  Він  є   автором  книги  «Солідарі-узм», у   якій викладені ідеї безкласового суспільства.
Найперший дизельний двигун...
...був справжнім «монстром» висотою 3 метри і  масою 4,5 тон -ни. Під час його випробування стався вибух. Шматок покрученого 
металу назавжди залишив мітку на обличчі винахідника.
Більшість  сучасних  автомобілів ...
...мають бензиновий або дизельний двигун внутрішнього зго- мають бензиновий або дизельний двигун внутрішнього зго-   бензиновий або дизельний двигун внутрішнього зго- бензиновий  або дизельний двигун внутрішнього зго-   або дизельний двигун внутрішнього зго- або  дизельний двигун внутрішнього зго-   дизельний двигун внутрішнього зго- дизельний двигун внутрішнього зго-   двигун внутрішнього зго- двигун внутрішнього зго-   внутрішнього зго- внутрішнього  зго-   зго- зго -ряння  з  рідинним  (зазвичай  —  водяним)  або  повітряним  охоло-   ( зазвичай  —  водяним)  або  повітряним  охоло- зазвичай  —  водяним)  або  повітряним  охоло-   —  водяним)  або  повітряним  охоло- водяним)  або  повітряним  охоло- )  або  повітряним  охоло- або   повітряним  охоло-   повітряним  охоло- повітряним   охоло-   охоло- охоло -дженням.  Створення  двигунів,  що  не  забруднюють  навколишнє 
середовище,  зняло  б  екологічні  проблеми  великих  міст.  У  світі 
щорічно випускається понад 300 млн автомашин.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Двигун внутрішнього згоряння.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід