Електричний двигун. Гучномовець. Електровимірювальні прилади.
 
Урок №  6/47
  Тема уроку.  Електричний двигун. Гучномовець. Електровимірювальні 
прилади.
  Тип уроку: комбінований.
  Мета уроку:  ознайомити  учнів  із  принципом  дії  електромагнітних 
приладів, показати їхнє практичне застосування, роз ­
ширювати політехнічний кругозір учнів.
  обладнання:  діюча  модель  електродвигуна,  електровимірювальні 
прилади.

Хід уроку
I.  к онтроль і   корекція знань, умінь і  навичок учнів
Самостійна тестова робота
1.     На  рис.  85  показано  котушку,   приєднану  до  джерела  постійного 
струму.   Який  полюс  магнітної  стрілки   притягується  до  котуш-ки  після   замикання кола?
А   Північний
Б   Південний
В    Стрілка   повернеться  на  90°  
у   площині  рисунка
Г    Стрілка   не  буде  притягуватися 
до  котушки
N S
Рис.  85
2.     Як  зміниться   дія  магнітного  поля  на  стрілку   (рис.   86)  у   разі  
пересування  повзунка  реостата  вправо?
А   Зменшиться
Б   Збільшиться
В   Не  зміниться
Г    Може  збільшитися,   а   мо-же  й   зменшитися
3.     Як  зміниться   дія  котушки  на 
магнітну  стрілку   (рис.   86),  
якщо   всередину   котушки  по-містити   залізне   осердя?
А   Спочатку  збільшиться,  потім   зменшиться
Б   Збільшиться
В   Зменшиться
Г   Не  зміниться
4.     У   якому  з   випадків  1—4  на  рис.  87  силові  лінії  магнітного  поля 
котушки  зі   струмом  показано  правильно?
1 2
3 4
Рис.  87
А   1 
Б   2 
В   3
Г   4
N S
Рис.  86
178
5.     Чим  пояснюється  взаємодія   двох  паралельних  провідників  
зі   струмом?
А    Електричною  взаємодією  зарядів,   які  проходять  по  провід-никах
Б   Взаємодією  магнітних  полів  провідників
В    Дією  електромагнітних   хвиль,  випромінюваних  провідни-ками
Г    Дією  магнітного  поля  одного  провідника  зі   струмом  на  ін -ший
6.     На  чому  засновано   будову  електричного   двигуна?
А   Наявність   електричного   струму
Б   Існування   електричного   поля
В   Обертання  котушки  зі   струмом  у   магнітному  полі
Г   Існування   магнітного  поля
Відповіді:   1. Б.  2. А.  3. Б.  4. Б  5. Г.  6. В.
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Отже,   ми  встановили,   що  котушка  зі   струмом,  поміщена   в   маг-нітне  поле, обертається.  На  цьому   заснована   дія  електродвигуна   — 
пристрою,  який  перетворює  електричну   енергію   в   механічну.
Учням  дається   час  самостійно  вивчити  будову  двигуна   та  його 
застосування  за   підручником,   після   чого  учні  відповідають  на  за -питання  вчителя.
Запитання до класу
З   яких  елементів   складається   електродвигун?   ( •   Відповідь: 
Електромагніт  і   дротова   обмотка   з   великою  кількістю   витків.)
Що  називають  якорем? •  
Що  живить  електромагніт?  ( •  Відповідь:   Електромагніт  живиться 
струмом  від  того  самого  джерела,  що  й  обмотка   якоря.)
Коли й де були сконструйовані  перші  електродвигуни  постійно- •  
го   струму?   ( Відповідь: У   30-х  роках   XIX  ст.  російським  ученим  
Б.  С.  Якобі.)
Де  застосовуються   електродвигуни? •  
Які  переваги  має   електродвигун  перед   тепловими  двигунами?   •  
( Відповідь: Не  забруднює  навколишнє  середовище,  має   ККД 
до  98%.)
Демонстрація.    Учитель  демонструє  діючу   модель  електродвигуна.
Обертання  рамки  зі   струмом  ще  використовується   в   та-ких   приладах,  як амперметр  і   вольтметр.  (Учням   пропону-
ється   вивчити  будову  цих   приладів  самостійно  за  підручни-ком,  після   чого  вони відповідають  на  запитання  вчителя.)
Запитання до класу
Назвіть  основні   елементи   електровимірювального   приладу.  •  
( Відповідь:   Магніт,  легка   рамка,  на  яку   намотана  котушка 
з   декількох   витків  проводу,  залізне   осердя,   металеві  пружин -ки,  стрілка,   шкала.)
Опишіть  принцип  дії  такого  приладу.  ( •   Відповідь:   Коли  по  ко-тушці   починає  проходити  струм,  під  дією  магнітного  поля  рам -ка,  яку   з’єднано  зі   стрілкою,  повертається.   Стрілка   рухається  
по  шкалі   доти,   доки  момент  сили  пружності  утримуючих  пру -жинок  не  врівноважить   момент  сили  Ампера.)
Вивчається  будова  гучномовця.
III. Закріплення нового матеріалу
Бесіда
Які  явища  лежать  в   основі  роботи  двигуна   постійного  •  
струму?
Де  застосовують  електродвигуни?  Які  їхні   переваги? •  
Які  електродвигуни   є   у   вас  вдома? •  
На  якому  явищі  засновано   будову  електровимірювальних  при - •  
ладів?
IV.  Домашнє завдання
1.   Вивчити  теоретичний  матеріал  уроку.
2.     Додаткове  завдання.   Сконструюйте  найпростіший  електро- 
двигун.
Скарбничка цікавих фактів
Російський учений з  німецьким прізвищем
Б.  С.  Якобі   (1801—1874)   доводився   братом  відомому  німецько-му  математикові К.  Г.   Якобі.  Походив  майбутній  учений  із   купець-кої  родини,   яка   жила  в   місті Потсдам.  Ще  в   юності  Б.  С.  Якобі  
захоплювався   архітектурою   й   фізикою.  Закінчив  Берлінський  уні-верситет.   Потім  якийсь  час   викладав  архітектуру   в   Дерптському 
університеті  й   одночасно   працював   над   створенням   електродвигу -на,  публікуючи   свої   роботи  в   наукових  журналах.  Публікації  по-мітили,   і   Б.  С.  Якобі   одержує запрошення   до  Росії.   Тут   34-літній 
учений  щасливо  оженився,  прийняв  російське   підданство,  змінив 
ім’я  Моріц   Герман  на  ім’я  Борис   Семенович  і   до  кінця   своїх   днів 
вважав  себе   росіянином.
Крім  створення   електродвигуна   Б.  С.  Якобі   розробив  техно -логію  гальванопластики,  сконструював   телеграфний  апарат,   під 
його  керівництвом   було  прокладено   підземні  телеграфні  лінії  між  
Петербургом,  Царським   Селом   і   Москвою.  А   в   Кримську   війну  
Кронштадт  захищали   474   керовані  міни,  сконструйовані   Якобі.  За 
внесок  у   науку   його  обрали  членом  Російської  Академії  наук.
Найперший двигун...
…був  установлений   на  катері.  Газети  того  часу  писали:   «...ка -тер   із   12 пасажирами  на  борту   рухався   під  дією  електромеханічної 
сили  (в   3/4   коня),  при   цьому   кілька  годин   ішов  проти   течії  при  
сильному   зустрічному   вітрі...»
Другий  двигун  установили   на  вагонетку,  що  рухалася  по  рей -ках.  Живлення електродвигуна   здійснювалося  від  гальванічних  
елементів.  Випробування  пройшли  успішно.  При  цьому   двигун 
працював   без  шуму  й   диму,   що  було  незвичайним  для   того  часу. 
Але   коштував   він  в   12  разів  дорожче  за   паровий!  Тому  незабаром  
Б.  С.  Якобі   втратив   до  електродвигунів  усякий  інтерес.
Оце так моторчик!
Японська  фірма   «Тошиба»   створила  електродвигун,   що  має  
масу  всього  4   мг,  з   діаметром   0,8  мм,   який,   працюючи  при   на-прузі  1,7  В, обертається   із   частотою  10  000   об/хв!   Застосовують 
такий   моторчик  у   різноманітних  хірургічних   інструментах.
Що дорожче?
На  II   конгресі  електриків  в   1889  р.   було  введено   одиницю  по-тужності  —  ват.  Через   півсторіччя   після   дослідів   Уатта   англій-ський   фізик   Дж.   Джоуль   з’єднав  вольтову  батарею   з   електричним 
мотором  і   встановив,  що  заміна  цинку,  витраченого   в   ході  роботи 
мотора,   обходиться  набагато  дорожче,  ніж   корм  для   коня.   Отже,  
вирішив  Джоуль,  електромотор   ніколи  не  витіснить   коня.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Електричний двигун. Гучномовець. Електровимірювальні прилади.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід