Кипіння. Питома теплота пароутворення і конденсації.
 
Урок № 16/61
  Тема уроку.  Кипіння. Питома теплота пароутворення і  конденсації.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  сформувати уявлення про процес кипіння; показати від-мінності між процесами кипіння і  випаровування; ввести 
поняття  «питома  теплота  пароутворення»;  формувати 
вміння  спостерігати  фізичне  явище  та  аналізувати 
його.
  о бладнання:  склянка  з  водою,  нагрівник,  термометр,  пробірка  зі 
спиртом, медичний шприц.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш -нього завдання
5 хв Усне опитування
II. Вивчення нового 
матеріалу
25—30 
хв
Бесіда; демонстрації; записи 
на дошці й у  зошитах
III. Закріплення ново -го матеріалу
10 хв Питання класу; робота з  під-ручником; розв’язування 
якісних задач
IV. Домашнє завдання 1 хв Коментар учителя; записи 
на  дошці й у   щоденниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Перевірку  домашнього  завдання  проводимо  в   усній  формі  за 
питаннями і  вправами до параграфа підручника. Розв’язання до -машніх задач учні пояснюють усно з  місця.
Для узагальнення отриманих знань можна сформулювати на-ступні питання.
Питання класу
Відомо, що одні рідини випаровуються швидше, а  інші повіль - •  
ніше. Де можна використати ці властивості?
У якому випадку зниження температури рідини під час випа- •  
ровування може бути корисним? Як зробити цей процес більш 
інтенсивним?
У  якому  випадку  швидке  випаровування  і  зниження  темпе- •  
ратури  може  бути  шкідливим?  Як  зробити  так,  щоб  випаро-вування йшло повільніше?
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Сьогодні  ми  знайомимося  ще  з  одним  способом  пароутворен-ня  —  кипінням.  Поспостерігаємо  процес  кипіння  на  досліді,  на 
прикладі води.
Питання класу: Для того щоб вода закипіла, що необхідно зроби -ти? (Нагріти воду до температури кипіння.)
Демонстрація 1.   Склянку з   водою поміщаємо на нагрівник. У  міру 
нагрівання температура підвищується. Спостері -гаємо  утворення  бульбашок  (якщо  взяти  воду, 
яка раніше вже прокипіла, то бульбашки будуть 
особливо  великими,  помітними).  Відзначаємо, 
що  процес  пароутворення  відбувається  не  тіль-ки з  поверхні води, але й усередину бульбашок. 
Фіксуємо  температуру,  при  якій  вода  закипіла.
Висновок.   Температуру,  при  якій  рідина  кипить,  називають 
температурою кипіння.
Демонстрація 2.   Продовжуємо  нагрівання.  Спостерігаємо  інтен-сивне  кипіння;  бульбашки  з   парою.  Звертаємо 
увагу на те, що температура не змінюється.
Висновок.  Під час кипіння температура рідини не змінюється.
Питання класу: На що йде в  цей момент енергія, яку отримає вода 
від нагрівника? (Ця енергія йде на утворення пари.)
Демонстрація 3.   Склянку  з  киплячою  водою  знімаємо  з  нагрів-ника.  Звертаємо  увагу  на  те,  що  кипіння  при -пинилося. У  гарячу воду поміщаємо пробірку зі 
спиртом. Спостерігаємо, що спирт закипає.
Висновок.  У  різних рідин різна температура кипіння.
На  підставі  проведених  дослідів  учні  роблять  наступні  ви-сновки.
1)   Рідина кипить при певній температурі, у  кожної рідини вона 
своя;
2)   процес кипіння відбувається з  поглинанням енергії;
3)   температура при кипінні рідини не змінюється.
Учні знайомляться із таблицею, у  якій наведені температури 
кипіння  кількох  рідин.  Звертаємо  увагу  на  те,  що  температура 
кипіння рідини залежить від атмосферного тиску, тому що буль-
башкам  для  виходу  назовні  необхідно  подолати  його  протидію. 
Щоб продемонструвати це, проводимо дослід.
Демонстрація 4.   У   медичний шприц (великого об’єму) набираємо 
невелику кількість води. При виведенні поршня 
зі шприца вода закипає.
Говоримо  про  особливості  кипіння  рідини  в   горах,  авто -клавах.
Оскільки  процес  кипіння  відбувається  з  поглинанням  тепла, 
то зрозуміло, що для пароутворення 1  кг води і, наприклад, 1   кг 
спирту знадобиться різна кількість теплової енергії.
Вводиться поняття «питома теплота пароутворення». У  зоши -тах записуються означення, позначення та одиниці цієї фізичної 
величини.
Учні  знайомлять  із  таблицею,  де  наведені  значення  питомої 
теплоти пароутворення для деяких речовин.
Питання класу
Чому дорівнює питома теплота пароутворення води? •  
За  яких  умов  питома  теплота  пароутворення  води  дорівнює  •  
2310
6
, ⋅
Дж
кг
?  (При  температурі  кипіння  і  нормальному  атмо-сферному  тиску .)
Що  означає  твердження:  «Питома  теплота  пароутворення  •  
спирту дорівнює  0910
6
, ⋅
Дж
кг
»?
Скільки енергії  •   виділиться при конденсації 1  кг водяної пари, 
узятої при температурі 100   ° С?
На що буде витрачено більше енергії — на пароутворення 1  кг  •  
ртуті чи 1  кг ефіру? Обидві рідини перебувають при темпера-турі кипіння.
Скільки енергії необхідно, щоб при температурі кипіння пере- •  
творити на пару 2  кг рідини?  m   кг?
Учні самі виводять формулу:
QLm =
III. Закріплення нового матеріалу
Питання і  завдання класу
Порівняйте процеси випаровування і  кипіння. Що у  них спіль - •  
ного? Чим вони відрізняються? (Кипіння — більш інтенсивний 
процес  пароутворення;  відбувається  при  певній  температурі 
у   всьому об’ємі рідини.)
На  що  витрачається  енергія,  що  підводиться  до  рідини  при  •  
кипінні?
Що показує питома теплота пароутворення? •  
У чому проявляється закон збереження і  перетворення енергії  •  
у   процесах пароутворення та конденсації?
Зобразіть  процес  кипіння  води  графічно.  Початкова  темпера- •  
тура води 20 ° С.
Зобразіть процес конденсації водяної пари графічно. Початкова  •  
температура пари 100  ° С.
Що швидше погасить вогонь — окріп чи холодна вода? (Окріп.  •  
Питома  теплота  пароутворення  води  більша,  ніж  питома  те-плоємність.)
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 47; впр. № 47 (задачі 1—4); експериментальне завдання 1.
[2]: § 27 (п. 2, 3).
[3]:   СР — задачі 33.6—33.10;  
ДР — задачі 33.21; 33.22; 33.26; 33.29; 33.30; 
ВР — задачі 33.36; 33.37; 33.43; 33.46; 33.47.
Творче завдання. Дослідіть, чи залежить температура кипіння 
розчину кухонної солі від концентрації. Побудуйте графік залеж-ності.  (Відповідь.  Зі  збільшенням  концентрації  розчину  темпера-тура кипіння підвищується.)
Скарбничка цікавих фактів
Чи може окріп бути холодним?
Може!  При  тиску  всього  4,6  мм  рт.  ст.  вода  кипить  при  тем-пературі 0 ° С.
Що таке гейзер?
Гейзер — фонтан гарячої води. Під землею вода перебуває під 
великим тиском, і  її температура може перевищувати 100  ° С.  Варто 
невеликій порції просочитися назовні, як тиск падає, і   вода, бурх-ливо закипаючи, виривається фонтаном нагору.
Про що співає чайник?
Шотландський учений Джозеф Блек писав, що у  співі чайни -ка чується «...дует: бульбашок нагрітого повітря і   вібрації стінок 
самого чайника».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Кипіння. Питома теплота пароутворення і конденсації.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід