Плавлення і кристалізація. Температура плавлення.
 
Урок № 13/58
  Тема уроку.  Плавлення і  кристалізація. Температура плавлення.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  сформувати  уявлення  про  перехід  речовини  з   одного 
агрегатного стану в  інший; показати практичне засто -сування  знань  про  процеси  плавлення  і   кристалізації; 
формувати вміння аналізувати факти при спостереженні 
явищ.
  о бладнання:  склянка з   водою, склянка меншого об’єму з   гіпосульфі-том, термометр, сухе пальне.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш -нього завдання; актуа -лізація опорних знань
5—10 
хв
Усне опитування; записи на 
дошці
II. Вивчення нового 
матеріалу
25—30 
хв
Бесіда; демонстрація; відпові-ді біля дошки; розв’язування 
задач; записи у   зошиті   
й на дошці
III. Підведення під -сумків уроку
5 хв Бесіда
IV. Домашнє завдання 5 хв Коментар учителя; записи на 
дошці й у   щоденниках
Хід уроку
I.   Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних 
знань
Учні  відповідають  на  питання  після  параграфа  підручника. 
Розв’язання домашніх задач розбираються біля дошки.
Питання класу
Пригадайте, у   яких агрегатних станах може перебувати речо- •  
вина?
Чи може кисень бути рідким, а  залізо — газоподібним? •  
Чи може вуглекислий газ бути твердим? (Це і   є «сухий лід».) •  
Опишіть будову тіла в  кожному агрегатному стані. •  
Чи  відрізняються  молекули  льоду  від  молекул  води?  від  мо- •  
лекул водяної пари?
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Питання класу: Як можна перевести речовину із твердого агрегат -ного стану в  рідкий? (У процесі плавлення.)
Запис у   зошитах: Плавлення — процес переходу речовини із твер -дого агрегатного стану в  рідкий.
Питання класу
Де у  природі можна спостерігати цей процес? •  
Яке значення він має в  техніці, виробництві? •  
Як  називають  процес,  обернений  процесу  плавлення?  (Кри- •  
сталізація.)
Наведіть приклади кристалізації у  природі, техніці. •  
Запис у   зошитах: Кристалізація — процес переходу речовини з  рід-кого стану у  твердий.
Сьогодні на уроці ми детальніше вивчимо ці два процеси.
Демонстрація 1.   У   склянку з   водою поміщають склянку меншого 
діаметра, наповнену гіпосульфітом. Температуру 
гіпосульфіта  постійно  вимірюють  термометром. 
Починають нагрівати склянку з  водою. Темпера -тура підвищується. Нарешті гіпосульфіт починає 
плавитися. Записують цю температуру, при якій 
це відбувається, на дошці:  t =°48 C .
Висновок.  Температура, при якій відбувається процес плавлен -ня, називається температурою плавлення. (Для гіпосульфіта вона 
дорівнює 48  ° С.)
Спостерігаємо,  що,  незважаючи  на  те  що  нагрівник  продо-вжує  працювати,  температура  в  склянці  з   гіпосульфітом  не  змі-нюється.
Висновок.  Під час плавлення температура речовини не зміню -ється.
Питання класу: Куди ж витрачається енергія, яка виділяється на -грівником, адже гіпосульфіт продовжує поглинати її? (Енергія йде 
на руйнування кристалічної ґратки речовини.)
Демонстрація 2.   Після того як весь гіпосульфіт розплавиться, по-мічають,  що  температура  стала  зростати.  Паль -ник вимикають. Гіпосульфіт починає охолоджу -ватись (для прискорення цього процесу склянку 
виймають  із  гарячої  води).  Коли  починається 
кристалізація гіпосульфіта, вимірюють темпера -туру. Вона знову дорівнює 48   ° С і  не змінюється 
в   ході всього процесу кристалізації.
Висновок.  Кристалізація речовини відбувається при такій же 
температурі, що і   процес плавлення. Під час кристалізації темпе-ратура тіла залишається постійною. Енергія в   процесі кристаліза-ції виділяється, тобто передається навколишнім тілам.
Питання класу
Що необхідно робити, щоб розплавити тіло? (Нагріти його до  •  
температури плавлення.)
Чи всі речовини плавитимуться при температурі 48  •   ° С, як у  на-шому  досліді?  (Ні.  У  кожної  речовини  ця  температура  своя.)
Учнів знайомлять із таблицею, де зазначені температури плав-лення  різних  речовин.  При  вивченні  таблиці  корисно  поставити 
наступні питання.
Питання класу
Олово  кинули  у  розплавлений  свинець.  Що  буде  при  цьому  •  
відбуватися?
Чи можна розплавити янтар в  олов’яній ложці? в  алюмінієвій? •  
У  чому  можна  розплавити  вольфрам?  (Вольфрам  плавлять  •  
у   графітовому тиглі.)
Чи достатньо у  процесі плавлення тільки нагріти тіло до тем - •  
ператури плавлення? (Ні. Для руйнування кристалічної ґратки 
тіла потрібна додаткова енергія.)
Зобразимо процес плавлення графічно. Покажемо, як змінюва-лася температура гіпосульфіта під час досліду. Учень виконує на 
дошці схематичний рисунок (рис. 1), коментуючи його:
I етап — нагрівання речовини до температури плавлення;
II етап — плавлення;
III етап — нагрівання речовини в   рідкому стані.
Питання класу
У  якому  агрегатному  стані  перебувала  речовина  на  I  етапі?  •  
(У  твердому.)
На  II  етапі?  (Частина  речовини  перебувала  в  рідкому  стані,  •  
частина — у  твердому.)
На III етапі? (У рідкому.) •  
Покажемо  на  графіку  (рис.  2),  як  змінювалася  температура 
гіпосульфіта  після  того,  як  відключили  нагрівник.  Характери-
зується  кожен  з  етапів,  зазначаються  агрегатні  стани  речовини 
в   кожному випадку.
I
II
III
O t , хв
t ,  ° С
20
48
I
II
III
O t , хв
t ,  ° С
20
48
Рис. 1 Рис. 2
Учням пропонується самостійно побудувати графіки плавлен-ня свинцю, взятого при температурі 27  ° C, і   кристалізації срібла, 
узятого при температурі 1000  ° C . Правильність виконання завдан -ня перевіряється біля дошки.
III. Підведення підсумків уроку
Підбиваючи підсумок, я хочу запропонувати вам помітити фі-зичну помилку в  такому віршованому уривку.
Она жила и по стеклу текла, 
Но вдруг ее морозом оковало, 
И неподвижной льдинкой капля стала, 
И в  мире поубавилось тепла.
(У процесі кристалізації енергія виділяється, а  не поглинається 
речовиною.)
Учням  повідомляється  також,  що  існують  аморфні  речовини 
(скло, віск), які не мають певної температури плавлення.
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 44; впр. № 44.
[2]: § 26.
[3]:   СР — задачі 32.1—32.5; 32.26; 
ДР — задачі 32.15—32.17; 32.28;  
ВР — задачі 32.30; 32.31—32.36.
Творче завдання. Вважається, що гаряча вода, виставлена на 
мороз, замерзне швидше, аніж холодна. Перевірте, чи це так? По-ясніть  результат  досліду.  (Відповідь.   Більш  сильне  випаровуван -ня гарячої води приведе до зменшення її маси, отже, вона дійсно охолоне швидше.)
Скарбничка цікавих фактів
Чи можна метал розплавити на руці?
Можна! Якщо йдеться про такі метали, як цезій, з  температу -рою плавлення 28,5  °C (щоправда, на повітрі він миттєво спалахує), 
або галій, який плавиться при температурі 29,75  ° C.
До речі, галій відлякує птахів. З  цією метою в  Японії створи -ли спеціальні аерозолі на основі цього металу, якими покривають 
міські пам’ятники для захисту від пернатих.
Чи може бути у   води температура замерзання  t <°0C?
Може! Якщо в  неї додати сіль. Температура кристалізації зни-зиться до –8 ° C.
Чи можна одержати лід при t >°0C?
Можна! При дуже високому тиску. Приміром, при тиску 20 600 
атмосфер був отриманий лід (так званий лід № 5), що залишається 
твердим при температурі 76  ° C.
А як поводяться сплави?
Температура плавлення олова 232  ° C, а   свинцю — 327 ° C. При 
якій  температурі  плавитиметься  їхній  сплав?  Цей  сплав  (він  на-зивається третник) плавиться при температурі…170  ° C!
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Плавлення і кристалізація. Температура плавлення.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід