Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.
 
Урок № 1/42 
Тема уроку. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. 
Тип уроку: засвоєння нових знань. 
Мета уроку: охарактеризувати основні властивості постійних магнітів, 
описати особливості магнітного поля Землі, ознайо ­ 
мити учнів з електромагнітною взаємодією. 
обладнання: постійні магніти (штабові, підковоподібні, магнітні стріл ­ 
ки), компас, металеві ошурки, глобус і два різнобарвні 
прапорці (синій і червоний). 

Хід уроку 
I. Постановка навчальної проблеми 
Магніти відомі людству більше двох з половиною тисяч років. 
Ще в Давньому Китаю існувала приказка: «Камінь, що любить (ки -тайською «тшу-ши»), притягує залізо, як ніжна мати притягує до 
себе своїх дітей». Не тільки китайці називають магніт «каменем, 
що любить». Французькою назва магніту звучить як «aimant», що 
в перекладі теж означає «той, який любить». Так що ж «люблять» 
магніти, що вони до себе притягують? 
II. Вивчення нового матеріалу 
Крім заліза магніт добре притягує до себе чавун, сталь, нікель, 
кобальт, манган. Деякі рідини й гази також можуть відчувати на 
собі магнітну дію (чистий кисень взаємодіє з магнітом). 
Магнітний залізняк — крихкий чорний мінерал, який від при -роди має магнітні властивості й у присутності якого залізо, сталь, 
нікель, кобальт також набувають магнітних властивостей. 
Різні частини магніту притягують до себе залізні предмети по-різному. 
Демонстрація 1. У металеві ошурки занурюємо магніт, спостері -гаємо, як ошурки прилипають до його полюсів. 
Запис у зошит. Ті ділянки магніту, де виявляється найсильніша 
магнітна дія, називають полюсами. 
Кожний магніт має два полюси — північний ( N ) і півден-ний ( S ). Однак можна намагнітити матеріал і так, що він мати-ме 2, 4, 6 і більше полюсів. Неможливо одержати магніт тільки 
з одним полюсом. Якщо його розділити на частини, то кожна із 
частин магніту матиме два полюси (правда, слабкіші, ніж у ви-хідного магніту). 
Магнітна взаємодія — це не завжди притягування! 
Демонстрація 2. Підносячи магнітні стрілки одну до одної, спосте-рігаємо, що однойменні полюси відштовхуються, 
а різнойменні притягуються. 
Магніти взаємодіють між собою на відстані, оскільки навколо 
будь-якого магніту існує магнітне поле. 
Запис у зошит. Магнітне поле — особливий вид матерії, який від-різняється від речовини та існує навколо намагнічених тіл. 
Демонстрація 3. Дугоподібний магніт підносимо до картонки 
(скляної пластинки або посудини від калориме -тра), спостерігаємо відсутність дії. Під картонку 
кладемо дрібні цвяхи й знову підносимо магніт. 
Картонка притягується до магніту. 
Висновок: магнітне поле проникає крізь багато речовин. Є речо-вини, які послабляють дію магнітного поля, й речовини, що під-силюють її. 
Магніт у вигляді стрілки використовують у компасі. Компас — 
один із найдавніших приладів, відомих людству,— був винайдений 
у Китаю. 
Демонстрація 4. Демонструємо сучасний компас, пояснюючи 
принцип його дії. 
Звідки магнітна стрілка «знає», де перебуває Північний полюс 
Землі? Земна куля теж магніт, а отже, в нашої планети є своє 
власне магнітне поле, яке й впливає на магнітну стрілку, змушу-ючи її орієнтуватися певним чином. Чому ж тоді північний кінець 
магнітної стрілки вказує на північ? Чи немає тут протиріччя? (Го -воримо про невідповідність географічних і магнітних полюсів, для 
більшої наочності демонструємо глобус.) 
Демонстрація 5. На північному географічному полюсі глобуса при -кріплюємо червоний прапорець, який символізує 
південний магнітний полюс Землі, на географіч -ному півдні — синій прапорець, який позначає 
північний магнітний полюс Землі. Звертаємо 
увагу учнів на те, що відстань між точками гео -графічної півночі й магнітного півдня дорівнює 
приблизно 1600 км! 
Магнітне поле мають не всі планети Сонячної системи. Так, 
Меркурій має надзвичайно слабке магнітне поле, а на Місяці ком -пас і зовсім не знадобиться. (Далі говоримо про магнітні аномалії 
на Землі.) 
Людина не може побачити магнітне поле, проте може виявити 
його існування в просторі за його дією. 
Демонстрація 6. На стіл кладемо штабовий магніт, накриває-мо його аркушем паперу й, обережно струшу -ючи його, посипаємо ошурками. Ошурки під 
дією магніту намагнічуються й розташовуються 
вздовж вигнутих ліній — силових ліній магніт-ного поля (рис. 71). 
S N 
Рис. 71 
III. Закріплення нового матеріалу 
Запитання для організації бесіди 
Які речовини притягуються до магніту? • 
Що являють собою природні магніти? • 
Порівняйте речовини, які притягуються до магніту, з речови- • 
нами, які притягуються до наелектризованих тіл. 
Як намагнітити тіло? • 
Що таке магнітні полюси? • 
Як взаємодіють між собою полюси магнітів? • 
Який принцип покладений в основу компаса? • 
Які факти доводять, що географічні й магнітні полюси нашої • 
планети не збігаються? 
Що називають магнітним полем? • 
Де застосовують магніти? • 
Що являють собою магнітні силові лінії? • 
IV. Домашнє завдання 
1. Вивчити теоретичний матеріал уроку. 
2. Творче завдання. Самостійно дослідити різні речовини й склас -ти список речовин, які притягуються до магніту; не притягують -ся до магніту; послабляють магнітне поле; підсилюють магнітне 
поле. 
Скарбничка цікавих фактів 
За легендою... 
...слово «магніт» походить від імені давньогрецького чаба-на Магнеса, який носив сандалії, підбиті залізними цвяхами, та 
першим помітив притягування сандалій до чорних камінчиків на 
пасовище. 
Щоправда, за іншою легендою, магніт названий на честь міста 
Магнезія, де у великій кількості були поклади магнітного заліз-няку. 
Чому синій і червоний? 
Так традиційно фарбують кінці магнітної стрілки. Цю тра -дицію було започатковано у Китаю. Там у стародавності південь 
називався червоною країною, північ — чорною, схід — зеленою, 
а захід — білою. 
Один із найпотужніших... 
...постійних магнітів перебуває в Чиказькому університеті. 
Маючи масу 2 тонни, він створює в об’ємі 001 
,м магнітне поле 
0,11 Тл (магнітне поле поблизу поверхні Землі 0,00005—0,0001 Тл, 
у демонстраційних шкільних магнітів — 0,005—0,01 Тл). 
Незвичайний магніт, за переказом, був вставлений у каблучку 
Ісаака Ньютона. Цей природний камінь міг піднімати тіла, маса 
яких в 50 разів перевищувала його власну масу. 
161 
Найбільш пам’ятний подарунок 
Так А. Эйнштейн назвав компас, отриманий у подарунок від 
батька в 5-річному віці, який викликав безмежний подив і захо-плення майбутнього вченого: «Те, що ця стрілка поводилася так 
упевнено, ніяк не могло знайти собі місця в моїй свідомості». 
Фізика і література 
Ах, как играет этот Север! 
Ах, как пылает надо мной 
Разнообразных радуг веер 
В его короне ледяной! 
Ему, наверно, по натуре 
Холодной страсти красота, 
Усилием магнитной бури 
Преображенная в цвета... 
М. О. Дудін 
Магніти і жива природа 
Біологи вважають, що деякі птахи й риби «відчувають» магніт-не поле Землі. У ході експериментів голубам прикріплювали легкі 
магніти і... голуби втрачали орієнтацію в просторі. Вугри теж втра-чали орієнтацію поблизу магнітів. Відомо, що магнітне поле впли-ває на схожість насінь. Та й сама людина має власне магнітне поле, 
щоправда, на порядок слабкіше, ніж у Землі: магнітне поле, створю-ване серцем, слабкіше в мільйон разів, мозком — у тисячу. Під дією 
магнітного поля чутливість зубного нерва зменшується у 2—3 рази. 
Чи може магніт бути пластичним або... рідким? 
Може! Якщо в рідину або пластмасу під час її виготовлення 
додати феромагнітний порошок. Існують навіть прозорі магніти, 
виготовлені з прозорих феромагнітних кристалів. 
Що буде, якщо зникнуть магніти? 
Разом з ними «зникнуть» телефон, радіо, телебачення, ком -п’ютери тощо. 
Якщо довго битися сталевими мечами, чи намагнітяться їхні 
леза від тертя? 
Різкі удари аж ніяк не сприяють намагнічуванню, а навпаки, 
попередньо намагнічені мечі після «бою» розмагнічуються.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід