Розв’язування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу
 
Урок № 11/56 ( із резерву )
  Тема уроку.  Розв’язування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу.
  Тип уроку:   систематизація і  закріплення знань.
  Мета уроку:  систематизувати знання про протікання теплових про-цесів; закріпити вміння розв’язувати типові задачі.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш -нього завдання
5—10 
хв
Усне опитування; записи на 
дошці
II. Закріплення вмінь 
і   навичок
20—30 
хв
Розв’язування задач; записи 
на дошці й у  зошитах
III. Підведення під -сумків уроку
5—10 
хв
Повторення
IV. Домашнє завдання 1 хв Коментар учителя; записи 
на  дошці й у   щоденниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
На початку уроку перевіряється (фронтально) теорія, у   цей час 
кілька учнів записують розв’язання домашніх задач на дошці та 
дають короткі пояснення.
II.  Закріплення вмінь і   навичок
Розв’язування задач
Задача 1.  Чавун масою 20 т нагріли в   печі від 20 до 1200  ° С. 
Обчисліть масу кам’яного вугілля, яке для цього треба було спа-лити. Тепловими втратами знехтувати.
Дано:
m
1
20 =  т
t
1
20 =°C
t
2
1200 =°C
c =
⋅°
540
Дж
кг C
q =⋅3010
6 Дж
кг
СІ
m
1
20000 =   кг
Розв’язання
За законом збереження енергії:
QQ12= ,
де  Q
1
  —  кількість  теплоти,  яка 
необхідна для нагрівання чавуну; 
Q
2
  —  кількість  теплоти,  що  ви -діляється при згорянні кам’яного 
вугілля.
cm tqm
12∆= ;
m
2
 — ?
206
m
cm t
q
2
1
=
m
2
==⋅°
⋅⋅°
Дж
кг
кг
Дж
кг
кг
C
C
;
m
2
540210 1200 20
3010
4
6
424 8 =
()= ()
⋅⋅ ⋅−
,кг .
Відповідь:   m
2
424 8 = ,   кг.
Задача 2.   На  скільки  зміниться  температура  алюмінієвої  за -готівки масою 3  кг, якщо їй передати таку ж кількість теплоти, 
яка йде на нагрівання води масою 800 г від 0 до 100 ° С?
Дано:
m
1
3 =   кг
m
2
80008 ==г,  кг
t
1
0 =°C
t
2
100 =°C
c
1
920 =
⋅°
Дж
кг C
c
2
420 0 =
⋅°
Дж
кг C
Розв’язання
Q
1
 — кількість теплоти, необхідна для нагрі-вання заготівки:
Qcmt 111
=∆.
Q
2
 — кількість теплоти, необхідна для нагрі -вання води:
Qcmtt
2 222 1
=−().
За умовою  QQ12= .
cm tcmtt
11 222 1
∆= − ();
∆t  — ?
∆t
cm tt
cm
=
()−
22 21
11
∆t
[]==°
⋅°
⋅°
⋅°
Дж
кг
кг
Дж
кг
кг
C
C
C
C ;
∆t ==°()
⋅⋅
420 008 100
9203
1217
,
,C.
Відповідь:   ∆t =°1217,C.
Задача 3.   Двигун  потужністю  100  Вт  протягом  5  хв  обертає 
лопаті гвинта усередині калориметра, у  якому міститься 3 л води. 
Вода  внаслідок  цього  нагрівається.  Нехтуючи  тепловими  втрата-ми, визначте, на скільки зміниться температура води.
Дано:
N = 100  Вт
τ=5  хв
V = 3  л
c =
⋅°
420 0
Дж
кг C
ρ=1000
3
кг
м
СІ
τ=300  с
V = 0 003
3
Розв’язання
AN=τ;
Qcmt =∆;   Nt cm t =∆;
mV=ρ ;
∆t
N
cV
=
τ
ρ
∆t
[]===°
⋅°
⋅⋅
°
Втс
Дж
кг
кг
м
м
Дж
Дж
CC
C
3
3
;
∆t  — ?
∆t ==°()
⋅⋅
100 300
4200 1000 0 003
24
,
,C.
Відповідь:   ∆t =°24,C.
III. Підведення підсумків уроку
Питання класу
Назвіть кожну величину, що входить у  формулу  •   Qcmt t =−()12, 
а   також одиниці цих величин.
Наведіть приклади, що підтверджують закон збереження і  пе- •  
ретворення енергії в  теплових процесах.
Назвіть кожну величину, що входить у  формулу  •   Qqm = , а  та-кож одиниці цих величин.
Що означає твердження: «Питома теплоємність тіла дорівнює  •  
540
Дж
кг⋅° C
»?
Що  означає  твердження:  «Питома  теплота  згоряння  палива 
дорівнює  1410
7
, ⋅
Дж
кг
»?
IV.  Домашнє завдання
[1]:   § 33—41; впр. № 40 (задачі 2, 3); впр. № 41 (задачі 3, 4).
[2]: § 21—25 (п. 1).
Творче завдання. Дослідіть, чи залежить швидкість поширен -ня теплоти уздовж дроту від його товщини.
Підготуватися до лабораторної роботи № 14 за посібником [4]: 
домашня робота № 10.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розв’язування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід