Розв’язування задач на складання рівнянь теплового балансу.
 
Урок № 9/54
  Тема уроку.  Розв’язування задач на складання рівнянь теплового 
балансу.
  Тип уроку:   закріплення навичок і  вмінь.
  Мета уроку:  показати на прикладі теплових явищ закон збереження 
енергії; формувати вміння розв’язувати задачі; систе-матизувати і  закріпити знання.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш -нього завдання
5—10 
хв
Усне опитування; записи 
на  дошці
II. Формування вмінь 
і   навичок
30 хв Коментар учителя; 
розв’язування задач; записи 
на дошці й у  зошитах
III. Домашнє завдання 5 хв Коментар учителя; записи 
у   щоденниках і  на дошці
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Викликані  до  дошки  учні  пояснюють  розв’язання  домашніх 
завдань.  Поки  йде  запис  на  дошці,  учні  згадують  формулюван-ня  і   фізичний  зміст  основних  понять:  «внутрішня  енергія  тіла», 
«кількість теплоти», «питома теплоємність тіла».
II.  Формування вмінь і   навичок
Коментар учителя
При проведенні лабораторної роботи ми побачили, що кількість 
теплоти,  віддана  гарячою  водою,  і   кількість  теплоти,  отримана 
холодною водою, практично однакові між собою. Точної рівності 
ми  не  одержимо,  тому  що  під  час  досліду  були  теплові  втрати. 
Можемо  зробити  висновок,  що  при  теплообміні  внутрішня  енер-гія тіл, що нагріваються, збільшується саме настільки, наскільки 
зменшується внутрішня енергія всіх тіл, що охолоджуються, тобто 
QQ12=  — це рівняння і   називають рівнянням теплового балансу. 
Навчимося на конкретних прикладах складати і  розв’язувати такі 
рівняння.
Розв’язування задач
Задача 1. У  відро налито 5 л води при температурі 10 ° С. Скіль-ки окропу необхідно долити у   відро, щоб температура води стала 
дорівнювати 25  ° С? Енергією на нагрівання відра і  навколишнього 
середовища знехтувати.
Дано:
V
1
5 =  л
t
1
10 =°C
t =°25 C
t
2
100 =°C
ρ=1000
3
кг
м
СІ
V
1
3
0 005 = ,м
Розв’язання
Нехай  Q
1
  —  кількість  теплоти, 
яка  потрібна,  щоб  холодна  вода 
нагрілася:
Qcmtt
111
=−().
Нехай Q
2
 — кількість теплоти, що 
виділить окріп, охолоджуючись:
Qcmtt
222
=−().
m
2
 — ?
Тоді QQ12= ;   cm tt cm tt 11 22 − ()=−();
mttmtt 122
− ()=−();   mV11=ρ ;
ρVt tmtt 11 22 − ()=−();   m
Vt t
tt
2
11
2
=
()−
ρ
m
2
3
3
==⋅⋅°
°
кг
м
м
кг
C
C
;
m
2
1000 0 005 25 10
100 25
1 {}=
()=
⋅⋅−
,
 (   кг).
Відповідь:   m
2
=  1   кг.
Задача 2.  Металеву деталь масою 300 г нагріли в   окропі, а  по-тім опустили у  воду масою 600 г, що має температуру 22   ° С. Че -рез певний час температура води і   деталі стала дорівнювати 25   ° С. 
Визначте питому теплоємність речовини, з  якої було виготовлено 
деталь. Тепловими втратами знехтувати.
Дано:
m
1
300 03 ==гкг ,
t
1
100 =°C
c
2
420 0 =
⋅°
Дж
кг C
m
2
60006 ==гкг ,
t
2
22 =°C
t =°25 C
Розв’язання
Нехай Q
1
  —  кількість  теплоти,  яку  віддала 
гаряча деталь, охолоджуючись:
Qcmtt
1 111 =−().
Нехай Q
2
 — кількість теплоти, яку одержала 
холодна вода, нагріваючись:
Qcmtt
2222 =−().
Нехтуючи  тепловими  втратами,  одержуємо:
QQ12= ;
c
1
 — ?
198
cm tt cm tt 111 22 2
− ()=−();
c
cm tt
mtt
1
22 2
21
=
()−
c
1
==⋅°
⋅⋅°
⋅° ⋅°
Дж
кг
кг
кг
Дж
кг
C
C
C C
;
c
1
420 0062522
03 100 25
336 =
()
()
⋅⋅ −
⋅−
=
⋅°
,
,
Дж
кг C
.
Відповідь:   c
1
336 =
⋅°
Дж
кг C
.
Задача 3.   У  холодну  воду  масою  0,8  кг  долили  окріп  масою 
0,2  кг.  Температура  отриманої  суміші  дорівнює  40 ° С.  Визначте 
температуру холодної води до її нагрівання. Тепловими втратами 
знехтувати.
Дано:
m
1
08 = ,   кг
m
2
02 = ,   кг
t
2
100 =°C
t =°40 C
Розв’язання
Нехай Q
1
 — кількість теплоти, яку поглинає хо-лодна вода, нагріваючись:
Qcmtt
111
=−().
Нехай Q
2
 — кількість теплоти, яку віддає окріп, 
охолоджуючись:
Qcmtt
222
=−().
t
1
 — ?
Нехтуючи тепловими втратами, одержуємо:
QQ12= ;
cm tt cm tt 11 22 − ()=−();
mttmtt 11 22 − ()=−();
tt
mtt
m
−=
()−
1
1
22
;
tt
mtt
m
1
22
1
=−
()−
t
1
=° −=°−°=°
⋅°
CCCC
C кг
кг
;
t
1
40 25
02 100 40
08
{}=−
()=°
⋅− ,
,
C .
Відповідь:   t
1
25 =°C .
199
II.  Домашнє завдання
[1]: § 40; впр. № 40 (задачі 1, 4).
[2]: § 24.
[3]:   СР — задачі 29.3—29.5; 
ДР — задачі 29.6—29.8; 
ВР — задачі 29.9—29.13.
Додаткове завдання. Продумайте і  запропонуйте способи збе -реження тепла у  ваших квартирах.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розв’язування задач на складання рівнянь теплового балансу.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід