Розв’язування задач з теми «Питома теплота пароутво-рення».
 
Урок № 17/62
  Тема уроку.  Розв’язування задач з  теми «Питома теплота пароутво-рення».
  Тип уроку:   формування вмінь і   навичок.
  Мета уроку:  продовжити формування вмінь описувати теплові процеси, 
використовуючи для цього фізичні величини і  закони.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш -нього завдання; актуа -лізація опорних знань
5—10 
хв
Усне опитування
II. Формування вмінь 
і   навичок
25—30 
хв
Розв’язування задач; записи 
на дошці й у  зошитах; комен -тарі вчителя
III. Закріплення ви -вченого матеріалу
10 хв Розв’язування якісних задач; 
записи на дошці й у  зошитах
IV. Домашнє завдання 1 хв Коментар учителя; записи 
у   щоденниках і  на дошці
Хід уроку
I.   Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних 
знань
Перевірка  домашнього  завдання  проводиться  за  питаннями 
і   вправами  після  параграфа  підручника  у   формі  усного  опиту-вання.  Для  короткого  повторення  використовуємо  наступні  пи-тання.
Питання класу
У чому відмінність процесу кипіння від процесу випаровуван- •  
ня? Що між ними спільного?
Як називаються процес, обернений процесу пароутворення? •  
У  яких  теплових  процесах  енергія  поглинається  речовиною?  •  
У   яких виділяється?
Що таке температура кипіння? Від чого вона залежить? •  
За  якої  умови  можна  вважати  температуру  кипіння  води  та- •  
кою, що дорівнює 100  ° С?
На  що  витрачається  енергія,  що  підводиться  до  рідини  при  •  
кипінні?
Дайте означення питомої теплоти пароутворення. •  
За якою формулою можна знайти кількість теплоти, необхідну  •  
для випаровування певної маси рідини? Назвіть кожну фізичну 
величину, що входить до цієї формули, і  її одиниці в   СІ.
II.  Формування вмінь і   навичок
Розв’язування задач
Для розв’язування пропонуються такі типові задачі.
Задача 1.   Яка  кількість  теплоти  необхідна  для  перетворення 
води масою 200 г у   пару при температурі 100   ° С?
Дано:
m = 200  г
L =⋅2310
6
,
Дж
кг
СІ
m = 02,   кг
Розв’язання
QLm = ;
Q =⋅⋅=⋅ 02 2310 02610
66 ,, , кг Дж
Дж
кг
.
Q  — ?
Відповідь:   Q =⋅02610
6
,Дж .
Задача 2. Яку кількість теплоти необхідно витратити, щоб 2   кг 
води, взятої при температурі 20   ° С, довести до кипіння і  повністю 
випарити?
Дано:
m = 2   кг
c =
⋅°
420 0
Дж
кг C
L =⋅2310
6
,
Дж
кг
t
1
20 =°C
t
2
100 =°C
0 t , хв
t ,  ° С
20
100
Qcmt 1
=∆
Qm2
Q   — ?
Розв’язання
QQQ =+12;
Qcmt 1
=∆;   QLm
2
= ;
Qmct L =+()∆
Q[]=⋅°+
=⋅ =
⋅°
кг кг Дж
Дж
кг
Дж
кг
Дж
кг C
C ;
Q{}=⋅+⋅ ( )
=⋅ () 2 420 08023105310
66 ,,Дж .
Відповідь:   Q =⋅5310
6
,   Дж.
229
Задача  3.   Водяну  пару  масою  1   кг  взято  при  температурі 
100   ° С. Скільки енергії передасть вона навколишньому середови -щу при конденсації й подальшому охолодженні до 0  ° С?
Дано:
m = 1   кг
c =
⋅°
420 0
Дж
кг C
L =⋅2310
6
,
Дж
кг
t
1
100 =°C
t
2
0 =°C
0 t , хв
t ,  ° С
100
Qcmt 1
=∆
Qm2
Розв’язання
Q   — ?
QQQ =+12;   QLm
1
= ;  Qcmt 2
=∆;   QmLct =+()∆
Q[]=⋅°+
=⋅ =
⋅°
кг кг Дж
Дж
кг
Дж
кг
Дж
кг C
C .
Q =⋅+⋅ ( )
=⋅() 12310 4200 100 27210
66 ,,Дж .
Відповідь:   Q =⋅27210
6
,   Дж.
Задача 4. Яка кількість теплоти необхідна, щоб із льоду масою 
2  кг при температурі –5   °С одержати пару з  температурою 100   °С?
Дано:
m = 2   кг
c
л
Дж
кг
=
⋅°
2100
C
λ= ⋅ 3410
5
,
Дж
кг
c
в
Дж
кг
=
⋅°
420 0
C
L =⋅2310
6
,
Дж
кг
t
1
5 =− ° C
t
к
=°100 C
t
пл
=°0C
0
t , хв
t ,  ° С
–5
100
Qcmt 1
=∆
Qm2
Q
3
Q
4
 
Розв’язання
QQQQQ = +++ 12 34;
Qcmt t
11=−() лпл
;
Qm2
=λ ;
Qcmt t
3
=−() впл
;
QLm
4
= ;
Q   — ?
Q
1
2100 25 21 =⋅⋅° =
⋅°
Дж
кг
кг кДж
C
C ;
Q
2
55 3410 26810680 =⋅ ⋅= ⋅= ,,Дж
кг
кг Дж кДж ;
230
Q
3
420 02100 840 =⋅⋅°=
⋅°
Дж
кг
кг кДж
C
C ;
Q
4
66 2310 246104600 =⋅ ⋅= ⋅= ⋅°
,,Дж
кг
кг Дж кДж
C
;
Q =+ ++ = 21 680 840 4600 6141 кДжкДж кДжкДж кДж .
Відповідь:   Q = 6141кДж .
Під  час  розв’язування  задачі  4  доцільно  попросити  учнів  по-рівняти  всі  чотири  процеси  і   звернути  увагу  на  те,  який  із  них 
потребує  найбільшого  витрачання  енергії.  Можна  поставити  за-питання:  скільки  сухих  дров  потрібно  спалити  для  здійснення 
цього  процесу?  ( Qqm =
дров
;  m
Q
q
дров
= .  З   таблиці:  q =⋅1010
7
,
Дж
кг
m
дров
Дж
Дж
кг
кг =≈⋅
614110
110
6
7
061
,
, .)
III. Закріплення вивченого матеріалу
Для закріплення матеріалу корисно розглянути кілька якісних 
задач.
1.   Чи кипітиме вода у  склянці, яка плаває в   киплячій воді? (Ні. 
Для  кипіння  необхідна  додаткова  енергія,  а  взяти  її  можна 
тільки від більш нагрітого тіла.)
2.   Чи можна закип’ятити воду, підігріваючи її 100-градусною па-рою? Атмосферний тиск нормальний. (Не можна. Температура 
пари для цього повинна бути вище 100  ° С.)
3.   В один чайник наливають сиру воду, а  в другий — кип’ячену 
такої  ж  маси  і  температури.  У   якому  із  чайників  вода  заки-пить раніше? Чому? (Раніше закипить сира вода, тому що при 
кип’ятінні  видаляється  повітря,  бульбашки  якого  служать 
центрами пароутворення.)
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 47; впр. № 47 (задачі 5—7).
[2]: § 27.
[3]:   СР — задачі 33.27—33.33; 
ДР — задачі 33.38—33.42; 
ВР — задачі 33.44; 33.48—33.51.
Творче завдання. Проведіть самостійне дослідження-спо  сте ре-ження за випаровуванням різних рідин (води, олії, спирту, одеко-лону  тощо),  використовуючи  шматочок  скла  і  піпетку.  Опишіть 
ваші спостереження.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розв’язування задач з теми «Питома теплота пароутво-рення».", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід