Випаровування і конденсація.
 
Урок № 15/60
  Тема уроку.  Випаровування і  конденсація.
  Тип уроку:   комбінований.
  Мета уроку:  закріпити  знання  учнів  про  зміну  агрегатного  стану 
речовини; сформувати уявлення про процеси випаро-вування та конденсації; формувати вміння спостерігати 
фізичні явища й аналізувати факти при спостереженні 
явищ.
  о бладнання:  набір матового скла; вентилятор; сухе пальне; психро-метр.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш -нього завдання; кон -троль знань
10 хв Усне опитування; записи на 
дошці; індивідуальна робота 
за картками
II. Вивчення нового 
матеріалу
25—30 
хв
Бесіда; демонстрації; записи 
у   зошиті й на дошці; виділен -ня головного
III. Закріплення ново -го матеріалу
5—10 
хв
Питання класу
IV. Домашнє завдання 1 хв Коментар учителя; записи 
на  дошці й у   щоденниках
Хід уроку
I.   Перевірка домашнього завдання; контроль знань
Перевірку домашнього завдання можна провести у  такий спо -сіб. Двоє учнів записують розв’язання домашніх задач на дошці. 
У   класі в  цей час проводиться усне опитування з  теорії, а  кілька 
учнів виконують індивідуальні завдання за картками.
Завдання для карток
1.   Скільки  енергії  необхідно  для  плавлення  5  т  залізного  ме-талобрухту,  початкова  температура  якого  39 ° C?  (Відповідь:  
4810
6
, ⋅ кДж .)
2.   Срібло масою 20 г узято при температурі плавлення. Скільки 
енергії виділиться під час його кристалізації і  подальшого охо -лодження до 60  ° C? ( Відповідь:  3,25 кДж.)
3.   Скільки енергії потрібно для розплавлювання свинцевої плас-тинки розміром  25 10 ××   см? Початкова температура пластин -ки 27  ° C. ( Відповідь:  75,7   Дж.)
4.   Скільки енергії виділиться при кристалізації 1  кг олова й по -дальшому його охолодженні до 20 ° C? ( Відповідь:  67 кДж.)
5.   Яка кількість теплоти необхідна для плавлення 10 г свинцю, 
узятого при температурі плавлення? ( Відповідь:  250  Дж.)
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Ми  розглянули  процес  переходу  речовини  із  твердого  стану 
в   рідкий.
Питання класу
Як він називається? (Плавлення.) •  
А можна перевести речовину з  рідкого стану в   газоподібний? •  
Де ми можемо це спостерігати? •  
Цей процес називається пароутворенням. І здійснюватись він 
може  двома  шляхами.  Як  можна  перетворити  рідину  на  пару? 
Учні, як правило, називають кипіння. А  хіба калюжі на асфальті 
не випаровуються без усілякого кипіння? Другий шлях так і   на-зивають — випаровування.
Запис у  зошитах:   Пароутворення  —  процес  переходу  речовини 
з   рідкого стану в   газоподібний.
Існує  два  способи  пароутворення:  випаровування  і   кипіння. 
Сьогодні ми детально вивчимо перший із них.
Спочатку  пригадаємо  особливості  будови  речовини  в  рідкому 
й газоподібному станах.
Питання класу
Як рухаються молекули в   рідинах? у  газах? •  
Від чого залежить швидкість їхнього руху? (Від темпера  тури.) •  
На  дошці  виконується  рисунок  (див.  ри-сунок).  Молекулам,  які  перебувають  у  по-верхневому  шарі,  легше  подолати  притя-гання  сусідніх  молекул  і   вилетіти  з  рідини. 
Тому  випаровування  йде  з  поверхні  рідини. 
Молекули, що вилетіли з  рідини, утворюють 
над нею пару. Подальша «доля» цих молекул 
може  скластися  по-різному.  Деякі  з  них  мо-жуть знову повернутися в рідину, і цей процес 
називають конденсацією.
Запис у   зошит: Конденсація — процес переходу речовини з  газо -подібного стану в   рідкий.
Від чого залежить швидкість випаровування? Проведемо кіль-ка дослідів.
Демонстрація 1.   На три матових скла наносимо мазки води, спир-ту, бензину. Першим зникає слід від мазка спир -ту, потім — від мазка бензину і, нарешті, води.
Висновок.  Швидкість випаровування залежить від роду рідини.
Питання класу
При якій температурі відбувається випаровування? (Учні іноді  •  
говорять, що при високій.)
А хіба не висихає білизна навіть на морозі? •  
Однак температура впливає на швидкість випаровування. Пе-реконаємося в  цьому.
Демонстрація 2.   На  холодне  скло  і  на  попередньо  нагріте  (над 
полум’ям)  скло  наносять  мазки  води.  Слід  води 
з   підігрітого скла зникає першим.
Висновок.   При  підвищенні  температури  швидкість  випарову -вання збільшується.
Питання класу:  Як  можна  пояснити  цей  факт?  (При  підвищенні 
температури енергія молекул збільшується, молекулам легше по-долати  сили притягання оточуючих молекул.)
Демонстрація 3.   Два скла ставлять похило. На одне наносять кра -плю  води,  по  поверхні  іншого  таку  ж  краплю 
розтирають.  Із  другого  скла  слід  води  зникає 
швидше.
Висновок.   Швидкість  випаровування  залежить  від  площі  по -верхні рідини.
Питання класу
У  якому  випадку  випаровування  відбудеться  швидше:  якщо  •  
воду залишити у  відрі чи розлити її й розподілити по поверхні 
підлоги в   класі?
Як можна пояснити цей факт? (При збільшенні площі поверхні  •  
збільшується кількість молекул поверхневого шару.)
Демонстрація 4.   На  два  матові  скла  наносять  мазки  води.  Одне 
зі стекол обдувають вентилятором. Із цього скла 
вода випаровується швидше.
Висновок.  При вітрі швидкість випаровування збільшується.
Питання класу: Чому? (Вітер зносить молекули пари, позбавляючи 
їх можливості конденсуватися.)
Із власного досвіду ми знаємо, що коли з   поверхні нашої шкіри 
випаровується  вода,  у   нас  виникає  відчуття  прохолоди.  У   цьому 
можна  переконатися  на  прикладі  психрометра.  Один  із  термо-метрів  цього  приладу  обгорнутий  вологою  тканиною,  з   поверхні 
якої йде випаровування. І   показання цього термометра на кілька 
градусів нижчі, ніж звичайного «сухого». Учням демонструється 
психрометр.
Питання класу
Як можна це пояснити? (Йде обговорення. Приходимо до від- •  
повіді:  під  час  випаровування  рідину  залишають  найшвидші 
молекули,  енергія  молекул,  що  залишилися,  зменшується. 
Тому, якщо немає припливу енергії зовні, рідина, що випаро-вується, охолоджується.)
Чи випаровуються тверді тіла? •  
Учням  наводяться  приклади  твердих  тіл,  які  досить  швидко 
випаровуються:  лід,  нафталін.  Цей  процес  називається  субліма-цією (запис у   зошит).
Питання класу
Яке значення має випаровування для людини та у  природі вза - •  
галі? (Терморегуляція організму.)
Чи  можна  побачити  водяну  пару?  (Ні,  водяна  пара  прозора). •  
Що  ж  ми  бачимо,  наприклад,  під  час  кипіння  води?  (Туман,  •  
який ми бачимо, є  конденсатом, тобто водою у  рідкому  стані.)
Наведіть  приклади,  де  ще  у  природі  ми  зустрічаємося  з   кон - •  
денсацією води? (Туман, роса, хмари.)
При конденсації пари енергія, навпаки, виділяється.
III. Закріплення нового матеріалу
Питання класу
Чому, якщо дути на гарячий чай, він охолоне швидше? •  
Чому, якщо перелити у  блюдце гарячий чай, він охолоне швидше? • 
Чому, коли ми виходимо з  річки, відчуваємо холод? •  
Чому  вата,  змочена  у  спирті,  стає  сухою  через  кілька  хви - •  
лин,  а  змочена  водою  залишається  вологою  протягом  години 
і   більше?
На морозі білизна замерзає, але все одно висихає. Як це можна  •  
пояснити?
Які явища природи пояснюються конденсацією пари? •  
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 46; впр. № 46.
[2]: § 27 (п. 1).
[3]:   СР — задачі 33.1—33.5; 
ДР — задачі 33.12—33.16; 
ВР — задачі 33.17—33.19; 33.34; 33.35.
Творче завдання.   Придумайте  дослід,  який  демонструє,  що 
швидкість  випаровування  залежить  від  роду  рідини,  температу-ри, наявності вітру.
Скарбничка цікавих фактів
Секрет піали
Створена  на  Сході,  піала  може  бути  шедевром  серед  чайного 
посуду. Розширена догори, вона збільшує тим самим швидкість ви-паровування, що дозволяє рідині швидше охолоджуватись, а  зву -ження внизу дозволяє зберігати тепло нижніх шарів рідини.
Чи завжди у  повітрі є  вода?
Практично завжди. Однак у  пустелях зареєстровані випадки, 
коли вологість повітря дорівнювала нулю.
А що якби...
...водяна пара перестала конденсуватися і   повертатися на зем-лю  у  вигляді  дощу,  роси,  туману  тощо?  Рівень  Світового  океану 
щорічно зменшувався  б на 1,1   м.
Можна порівняти
За  однакових  умов  (температура,  тиск,  об’єм)  вологе  повітря 
виявляється легшим, ніж сухе. Це довів у  1783 році швейцарський 
геолог Горацій де Соссюр.
Звідки беруться тумани
Шотландський  інженер  Джон  Апткен  у  1880  році  встановив, 
що туман є  нічим іншим, як водою, що сконденсувалася у  мікро -скопічних  частинках  пилу,  морської  солі,  які  перебувають  у   по-вітрі.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Випаровування і конденсація.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід