Внутрішня енергія тіла та способи її змінення.
 
Урок № 3/48
  Тема уроку.  Внутрішня енергія тіла та способи її змінення.
  Тип уроку:   комбінований.
  Мета уроку:  ввести поняття внутрішньої енергії тіла, забезпечити за-своєння учнями двох способів вимірювання внутрішньої 
енергії тіла; формувати вміння спостерігати, аналізувати 
явища природи, визначаючи загальні ознаки.
Обладнання:  скляна трубка із пробкою, циліндр із поршнем (медичний 
шприц), мотузка.

Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Перевірка домашнього завдання та повторення вивченого ма-теріалу  проводяться  за  питаннями  та  вправами  після  параграфа 
підручника. Розв’язання домашніх задач учні по черзі записують 
на дошці.
II.  Актуалізація опорних знань; вивчення нового матеріалу
Бесіда
Перед поясненням нового матеріалу доцільно повторити знан-ня, отримані учнями в  7 класі.
Питання класу
Із чого складаються всі речовини? •  
Які властивості мають молекули будь-якої речовини? •  
Акцентуємо особливу увагу на русі та взаємодії молекул будь-якої речовини.
Запис у   зошитах й на дошці: Внутрішня енергія тіла — це енергія 
руху та взаємодії всіх частинок тіла.
Ми  знаємо,  що  існує  два  види  механічної  енергії  —  потен-ціальна  та  кінетична.  Потенціальна  енергія  визначається  роз-ташуванням  тіл  або  частин  тіла,  що  взаємодіють.  А  кінетичну 
енергію  мають  усі  тіла,  що  рухаються.  Отже,  якщо  ми  хочемо 
визначити внутрішню енергію води в  склянці, ми маємо обчис -лити  кількість  молекул,  визначити  кінетичну  та  потенціальну 
енергію кожної, а  потім підсумувати отримані результати. Але 
на практиці нас найчастіше цікавить зміна внутрішньої енергії 
тіла.
Питання класу: Як змінюється внутрішня енергія тіла під час під -вищення температури? (Під час підвищення температури середня 
швидкість руху молекул збільшується, отже, і  внутрішня енергія 
тіла зростає. Якщо ж температура знизиться, то внутрішня енергі я 
зменшиться.)
Сьогодні на уроці ми встановимо, якими способами можна змі-нити  внутрішню  енергію  тіла.  У  мене  в  руках  монета.  Яким  чи -ном можна змінити її температуру, а  відтак, і  внутрішню енергію? 
(Учні пропонують способи: нагріти над полум’ям, покласти у   га -рячу воду тощо.) Така зміна внутрішньої енергії тіла називається 
теплопередачею, тобто енергія від більш нагрітого тіла переходить 
до менш нагрітого.
Питання класу: А  яким ще способом можна нагріти монету? (По -терти її об дерев’яну дощечку.)
Цей  факт  можна  перевірити  дослідним  шляхом.  У  цьому  ви-падку внутрішня енергія тіла змінилася внаслідок механічної ро-боти.
Запис у   зошитах:  Внутрішня  енергія  тіла  змінюється  при  вико -нанні роботи та при теплопередачі.
Демонстрація 1.   Трубка з  повітрям щільно закрита пробкою (див. 
рисунок). Крізь отвір у пробці трубку з’єднують із 
циліндром з  поршнем (замість циліндра з  порш -нем може використати медичний шприц). Трубку 
інтенсивно натирають мотузкою. Спостерігають, 
що поршень починає рухатися.
Демонстрація 2.   Повторюють  експеримент,  тільки  в  даному  ви-падку повітря в   трубці нагрівають над полум’ям 
спиртівки.
Питання класу
Як змінювалася внутрішня енергія повітря в  першому та дру - •  
гому дослідах?
Які ознаки свідчать про це? •  
Якими способами було змінено внутрішню енергію тіл у  пер - •  
шому та другому дослідах?
Як змінювалася швидкість руху частинок повітря в ході дослідів? • 
Внутрішня енергія тіла може зменшуватися. Наведіть прикла- •  
ди, коли це відбувається внаслідок теплопередачі? (Чай ости-гає, пара охолоджується і   перетворюється на воду тощо.)
Коли тіло саме виконує роботу, то його внутрішня енергія також 
зменшується (газ, який виконує механічну роботу, розширюючись, 
охолоджується, а  отже, і  внутрішня енергія газу зменшується).
III. Закріплення нового матеріалу
Питання класу
Визначте,  як  і  яким  способом  змінилася  внутрішня  енергія  •  
тіла в   таких випадках:
а)   сірник внесли у   полум’я свічки; (Внутрішня енергія збіль-шилася внаслідок теплопередачі.)
б)   сірник запалили об коробок; (Внутрішня енергія збільши -лася внаслідок механічної роботи.)
в)   пилка  нагрілася  після  розпилювання  дров;  (Внутрішня 
енергія збільшилася внаслідок механічної роботи.)
г)   штучний супутник нагрівся під час входження в  атмосферу 
Землі; (Внутрішня енергія збільшилася внаслідок механіч -ної роботи.)
д)   склянку з   водою кімнатної температури поставили в   холодиль-ник; (Внутрішня енергія зменшилася внаслідок теплопередачі.)
е)   дах будинку нагрівся під прямими променями сонця. (Вну -трішня енергія збільшилася внаслідок теплопередачі.)
Закриту  пробірку  з   газом  занурили  у   гарячу  воду.  Чи  зміни- •  
лася кінетична, потенціальна енергія молекул газу? Якщо змі-нилася, то як?
Для  конкретизації  досліджуваного  матеріалу  можна  залучити 
власний  досвід  учнів.  Учні  можуть  пояснити  причини  нагрівання 
деталей після оброблення їх напилком, нагрівання чайника з  водою 
від вогню тощо; наводять свої приклади змінення внутрішньої енер-гії тіла внаслідок теплопередачі та внаслідок механічної роботи.
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 34, впр. № 34; § 35, впр. № 35.
[2]: § 21; § 22 (п. 1, 2).
[3]:   СР — задачі 27.1—27.7; 
ДР — задачі 27.12—27.14; 27.16—27.20; 
ВР — задачі 27.34—27.39.
Додаткове завдання. Підготувати повідомлення на тему: «З іс-торії виникнення вогню», «Тепло: корисне і   шкідливе для нашого 
організму».
Скарбничка цікавих фактів
Цікаве хобі
Відомий фізик Вальтер Нернст на дозвіллі розводив коропів. На 
зауваження колег про те, що навіть курчат розводити цікавіше, В. 
Нернст  відповідав:  «Я  розводжу  тварин,  які  перебувають  у  тепло -вій рівновазі з   навколишнім середовищем. Розводити теплокровних 
означає за свій рахунок нагрівати навколишній простір».
Як калорії перетворилися на джоулі
Довгий час механічну і  теплову енергію вимірювали в  різних 
одиницях: теплову традиційно в  калоріях, а  механічну — у  грам-метрах, ергах, а   потім у  джоулях. Джеймс Прескотт Джоуль вирі-шив встановити відповідність між одиницями механічної й тепло-вої енергії. Для цього він провів такий експеримент. У   поліровану 
мідну посудину наливалася вода. У  посудину опускалися лопатки, 
які оберталися за допомогою вантажу, що падав з  певної висоти. 
В   результаті обертання лопаток вода перемішувалась і  внаслідок 
цього нагрівалась. Обчислюючи механічну роботу, виконану в  ході 
експерименту, і   теплову енергію, що отримувала вода, Д. Джоуль 
установив:
1 калорія  =  4,19   Дж.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Внутрішня енергія тіла та способи її змінення.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід