Закон збереження і перетворення повної механічної енергії.
 
Урок № 10/44
  Тема уроку.  Закон  збереження  і  перетворення  повної  механічної 
енергії.
  Тип уроку:   комбінований.
  Мета уроку:  продовжити  формування  поняття  «енергія»;  розкрити 
суть одного із фундаментальних законів природи; на-вчити спостерігати та аналізувати ці явища; формувати 
навички самостійної роботи.
  о бладнання:  пружина,  приєднаний  до  неї  тягарець;  візок,  похила 
площина,   м’яч.

Хід уроку
I.  к онтроль знань
Самостійна робота в  тестовій формі
1.   Від чого залежить кінетична енергія тіла?
А.  Від маси тіла.
Б.  Від маси і  швидкості руху тіла.
В.  Від швидкості руху тіла.
Г.   Від висоти над поверхнею землі і  маси тіла.
2.   Від чого залежить потенціальна енергія тіла, піднятого над по-верхнею Землі?
А.  Від маси тіла.
Б.  Від висоти підйому.
В.  Від швидкості підйому над землею.
Г.   Від маси тіла і  висоти над поверхнею землі.
3.   Потенціальну енергію мають:
А.  нерухомі тіла.
Б.  тільки тіла, що рухаються.
В.  тіла, підняті над поверхнею Землі.
Г.   тіла, підняті над поверхнею Землі, і  пружно деформовані 
тіла.
4.   Швидкість тіла збільшилася у  3 рази. Як змінилася кінетична 
енергія тіла?
А.  Не змінилася.
Б.  Збільшилася у  9 разів.
В.  Збільшилася у  3 рази.
Г.   Збільшилася у  6 разів.
5.   Визначте кінетичну енергію кульки масою 100 г, що котиться 
по горизонтальній поверхні зі швидкістю 5  м/с.
А.  1,25  Дж.   Б.  12,5  Дж.   В.  1250  Дж.   Г.   0,125   Дж.
6.   Тіло масою 3  кг перебуває на висоті 2   м відносно поверхні Зем -лі. На якій висоті треба розташувати друге тіло масою 6  кг, щоб 
їхні потенціальні енергії відносно Землі були однаковими?
А.  1   м.  Б.  2   м.  В.  3   м.  Г.   4   м.
Відповіді:   1.  Б.  2.  Г.  3.  Г.  4.  Б.  5.  А.  6.  А.
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Запис у   зошит: Суму кінетичної і   потенціальної енергій називають 
повною механічною енергією тіла.
Дослід показує, що в  різних фізичних процесах кінетична або 
потенціальна  енергія  тіла  може  змінюватися  (збільшуватися  чи 
зменшуватися), але повна механічна енергія тіла в  будь-який мо -мент часу залишається постійною.
Питання класу
Санчата скочуються з   гори. Яку енергію мали санчата на вер- •  
шині гори?
Що відбувається з потенціальною енергією санчат під час руху?  •  
А   з   кінетичною?
За рахунок чого збільшується кінетична енергія санчат? •  
Якщо  не  враховувати  сили  тертя,  то  що  можна  сказати  про  •  
повну механічну енергію санчат?
Якими  перетвореннями  енергії  супроводжується  хід  механіч- •  
ного годинника?
Демонстрація 1.   Коливання тягарця на пружині.
Питання класу
Опишіть перетворення енергії, які ви спостерігаєте. •  
Що можна сказати про повну механічну енергію цієї системи  •  
тіл?
Демонстрація 2.   Візок скочується з  похилої площини.
Питання класу
Опишіть перетворення енергії, які відбуваються в  даному до - •  
сліді.
Що зміниться, якщо візок пустити з  вищої точки похилої пло- •  
щини?
Демонстрація 3.   М’ячик  змушують  підстрибувати  на  поверхні. 
Спостерігаємо, що щоразу висота підскоків змен -шується.
Питання класу:   Поясніть,  чому  висота  зменшується.  Чи  можна 
зробити висновок, що закон збереження енергії в   цьому випадку 
не виконується?
У цьому досліді ми спостерігаємо перетворення енергії в  інший 
вид   — з  механічної у  внутрішню. Закон збереження енергії — один 
із глобальних законів природи, що виконується завжди.
III. Закріплення нового матеріалу
Питання класу
Які перетворення енергії можна спостерігати в  наступних ви - •  
падках:   м’яч підкидають угору; вода у   водоспаді падає прямо-висно вниз; заводять пружину механічного годинника; спорт-смен із жердиною розбігається перед стрибком?
Автомобіль, що рухався зі швидкістю 60 км/год, загальмував  •  
і   зупинився. Куди «зникла» його кінетична енергія?
Скільки  разів  відбувається  перетворення  енергії  за  одне  пов- •  
не  коливання  тягарця  на  пружині?  за  один  період  коливань 
математичного маятника?
Чому норми витрат пального для автобусів, які часто зупиня- •  
ються на маршруті, збільшені?
Розв’язування задач
Задача 1.  Тіло масою 2   кг підняли на висоту 5  м над Землею. 
Чому дорівнює кінетична енергія тіла у  момент удару об землю? 
Тертя не враховувати.
Дано:
m = 2   кг
h = 5   м
Розв’язання
EEпк= ;   mghE=
к
;
E
к
кг м
Н
кг
=⋅ ⋅≈ 2985200 ,   Дж.
E
к
 — ?
Відповідь:   E
к
≈ 200   Дж.
Задача 2.   Яблуко  масою  200   г  зірвалося  з  гілки,  яка  перебу -ває  на  висоті  3   м  від  землі.  Визначте  потенціальну  та  кінетичну 
енергію  яблука  на  відстані  1  м  від  землі.  Опір  повітря  не  врахо-вувати.
Дано:
m = 200  г
h
1
3 =   м
h
2
1 =   м
СІ
m = 02,   кг
Розв’язання
Emgh
п
1
=
1
;
E
п
кг м
Н
кг
1
=⋅ ⋅≈ 02 98 36 ,,  Дж.
Emgh
п
2
=
2
E
п
 — ?
E
к
 — ?
E
п
кг м
Н
кг
2
=⋅ ⋅≈ 02 98 12 ,,   Дж.
EEк п
=∆ ; 
E
к
Дж Дж Дж =− = 62 4 .
Відповідь:   E
п
Дж
2
= 2 ;  E
к
Дж = 4 .
IV.  Домашнє завдання
[1]:   § 26—32; впр. № 30; завдання для самоперевірки (с. 164—
165).
[2]: § 17—20.
[3]:   СР — задачі 24.8; 24.9; 24.13; 
ДР — задачі 24.20; 24.21; 24.27; 24.28;  
ВР — задачі 24.32; 24.36; 24.38; 24.40.
Творче завдання. Придумайте і   проведіть досліди, які можуть 
підтвердити,  що  повітря  у   накачаному  футбольному   м’ячі  має 
енергію.
Скарбничка цікавих фактів
Парадокс супутника
Гарною ілюстрацією до закону збереження енергії може бути 
так званий «парадокс супутника»: при переході супутника на ниж-чу орбіту швидкість його обертання збільшується.
Спроби «обійти» закон природи
Робили  винахідники  «вічних  двигу -нів», і  неодноразово. Ось, наприклад, один 
із них. Залізна труба у   вигляді розімкнуто -го кільця вкопана у  землю (див. рисунок), 
у   трубі  колесо  з  лопатками.  Якщо  в  трубу 
налити  воду,  то,  за  ідеєю  винахідника,  ця 
вода  буде  нескінченно  переливатися  з  од-нієї  частини  труби  в   іншу,  надаючи  руху 
колесу.  Однак  у  реальності  тертя  приведе 
до того, що з   кожним циклом енергія води 
зменшуватиметься  і  вона  не  зможе  підня -тися у  верхню частину труби, а  отже, «дви-гун» зупиниться.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Закон збереження і перетворення повної механічної енергії.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід