Закон збереження та перетворення енергії в механічних і теплових процесах.
 
Урок № 18/63
  Тема уроку.  Закон збереження та перетворення енергії в  механічних 
і   теплових процесах.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  продовжити формування знань учнів про перетворення 
механічної  енергії  у  внутрішню;  домогтися  засвоєння 
учнями  змісту  закону  збереження  та  перетворення 
енергії, підкреслити загальність цього закону, викорис-товуючи міжпредметні зв’язки; продовжити формувати 
вміння спостерігати та аналізувати фізичні явища.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Актуалізація опор-них знань
10 хв Бесіда
II. Вивчення нового 
матеріалу
25—30 
хв
Бесіда; порівняння та аналіз 
явищ; повідомлення учнів
III. Закріплення ново -го матеріалу
15—20 
хв
Питання і  завдання класу; 
виконання тесту
III. Домашнє завдання 5 хв Коментар учителя; записи 
у   щоденниках і  на дошці
Хід уроку
I.  Актуалізація опорних знань
Бесіда
Повторимо  матеріал,  необхідний  для  вивчення  закону  збере-ження та перетворення енергії.
Питання класу
Яку енергію називають внутрішньою енергією тіла? •  
Якими способами можна змінити внутрішню енергію тіла? •  
Наведіть  приклади,  коли  внутрішня  енергія  тіла  змінюється  •  
внаслідок виконання роботи (наприклад, при будівництві піра-мід у  Давньому Єгипті величезні камені перевозили на спеці-альних полозах. При цьому полози розігрівалися так сильно, 
що рабам доводилося поливати їх водою).
Наведіть  приклади,  коли  внутрішня  енергія  тіла  змінюється  •  
внаслідок  теплопередачі.  (Біля  багаття  ми  гріємося  завдяки 
випромінюванню,  повітря  у  приміщенні  нагрівається  від  ба -
тарей у   результаті конвекції, а  каструля на вогні нагрівається 
внаслідок теплопровідності.)
Що спільного у  всіх розглянутих випадках? (У всіх розгляну- •  
тих випадках відбувається зміна внутрішньої енергії тіла.)
Як  саме  змінювалася  внутрішня  енергія?  (Енергія  одних  тіл  •  
зменшувалася, а  інших у  той же час збільшувалася.)
Головне в   цих процесах — саме одночасне зменшення енергії 
одних тіл і  збільшення енергії у  других. Сьогодні ми розглянемо 
закон перетворення й збереження енергії.
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Ми вже розглянули з  вами закон перетворення та збереження 
енергії стосовно механічних процесів.
Питання класу
Наведіть приклади перетворення та збереження енергії в   меха- •  
нічних процесах. (При падінні   м’яча його потенціальна енергія 
перетворюється на кінетичну.)
Чи підстрибуватиме   м’яч безкінечно? (Ні, з  часом   м’яч зупи - •  
ниться.)
Чи  означає  це,  що  його  механічна  енергія  зникла?  (Ні.  При  •  
ударах  тіла  нагріваються.  Це  означає,  що  механічна  енер-гія  м’яча з  часом перейшла у   внутрішню енергію   м’яча й по-верхні, на яку він упав.)
Висновок.   Механічна  енергія  може  перетворюватися  у  вну -трішню енергію тіла.
Питання класу: Наведіть свої приклади перетворення механічної 
енергії  тіла  у   внутрішню.  (При  обробці  деталі  на  верстаті  вона 
нагрівається.  Механічна  енергія  різця,  яким  обробляють  деталь, 
перетворюється у   внутрішню.)
На  підставі  точних  дослідів  встановлено,  що  при  будь-яких 
перетвореннях  енергії  її  значення  зберігається.  Згадаємо  резуль-тати лабораторної роботи № 13 «Вивчення теплового балансу при 
змішуванні води різної температури».
Питання класу:   Що  ви  спостерігали  під  час  виконання  роботи? 
(Учні пояснюють, що вони змішували холодну і   гарячу воду, при 
цьому  гаряча  вода  охолоджувалася,  її  внутрішня  енергія  змен-шувалася,  а  холодна  нагрівалася,  її  внутрішня  енергія  збільшу -валася.  Якщо  врахувати  всі  теплові  втрати,  які  відбулися  в  ході 
досліду, то можна записати рівність:  QQ12= .)
Закон збереження та перетворення енергії був відкритий всере -дині XIX століття. Найбільший внесок у   відкриття й дослідну пере -вірку цього закону зробили німецький учений Р. Майер, англійський 
учений  Д.  Джоуль.  Р.  Майер  уперше  кількісно  показав,  як  меха -нічна енергія може перетворюватися у   внутрішню (він був лікарем 
на судні, неодноразово помічав, що після шторму температура мор-ської води підвищується). Д. Джоуль проводив досліди, у   ході яких 
механічна енергія тіла перетворювалася у  внутрішню (опис досліду 
наведено на с. 175), і  показав рівність між виконаною механічною 
роботою  і   кількістю  теплоти,  отриманою  тілом.  Закон  збереження 
та перетворення енергії — основний закон природи і  застосовний не 
тільки до фізичних, але й до хімічних, біологічних процесів.
Учні, які одержали напередодні завдання, роблять короткі по-відомлення  (суть  повідомлення  —  показати,  що  всі  живі  істоти 
на Землі використовують внутрішню енергію поживних речовин, 
у   яку перетворилася енергія Сонця; пригадуються процеси фото-синтезу,  умови  протікання  хімічних  реакцій,  теплокровні  та  хо-лоднокровні тварини).
III. Закріплення нового матеріалу
Для закріплення матеріалу пропонуються такі завдання.
Завдання класу
1.   Розгляньте рисунок. На рисунку представлені шість куль од-накової маси, виготовлені з   однієї й тієї самої речовини.
t
1
t
2
t
2
t
1
t
2
t
1
I II III
V
IV
VI
v
v
v
а)   Вкажіть кулі з  однаковою внутрішньою енергією;
б)   вкажіть кулі з  однаковою кінетичною енергією;
в)   вкажіть кулі з  однаковою потенціальною енергією.
2.   Виконайте невелике тестове завдання.
1)   Яку механічну енергію має літак, що летить?
А.  Потенціальну.
Б.  Кінетичну.
В.  Кінетичну і   потенціальну.
Г.   Ніяку.
2)   Які перетворення енергії відбуваються при гальмуванні авто -мобіля?
А.  Кінетичної у  потенціальну.
Б.  Потенціальної у   кінетичну.
В.  Механічної у  внутрішню.
Г.   Внутрішньої у  механічну.
3)   У чому полягає суть закону перетворення і  збереження   енергії?
А.  Енергія не зникає.
Б.  Енергію не можна створити.
В.  Енергія перетворюється з  одного виду в   інший.
Г.   Енергія  перетворюється  з   одного  виду  в   інший  або  пере -ходить  від  одного  тіла  до  іншого,  при  цьому  значення  її 
зберігається.
( Відповіді:  1) В; 2) В; 3) Г.)
3.   Наведіть приклади, що підтверджують закон збереження і  пе-ретворення  енергії  в  механічних  і  теплових  процесах  (це  мо -жуть  бути  як  свої  власні  оригінальні  приклади,  так  і  повто -рення прикладів, наведених на уроці).
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 30.
[2]: § 27.
Подумайте на дозвіллі.   На  3-й  поверх  підняли  в’язку  дров. 
У   дров з’явилася певна потенціальна енергія. Дрова згоріли. За   за -коном збереження енергії виходить, що ці дрова мають виділити 
більше тепла. Чи так це?
Скарбничка цікавих фактів
Хай живе прогрес!
У середині XIX століття енергія, яку використовувала людина, 
на 94  % була енергією  м’язової сили людини і   тварин; на 6 % — 
енергією,  що  одержується  від  водних  і   вітряних  коліс,  млинів; 
менше 1 % енергії припадало на парові машини.
У  наш  час  на  «частку  мускулів»  припадає  тільки  1 %  вико-ристовуваної енергії.
Енергія як запас
На питання, у  чому ж суть поняття енергії й чому ми не можемо 
«розгледіти» у  тілі приховану в   ньому енергію, відомий фізик Аль-берт Ейнштейн відповів, що, подібно до того, як про масштаби багат-ства людини ми ніколи не дізнаємося, доки її гроші лежать без руху 
на рахунку в  банку, так і  про розмір запасеної тілом енергії не можна 
судити доти, поки вона не перетвориться, приміром, у  роботу.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Закон збереження та перетворення енергії в механічних і теплових процесах.", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід