Об’єкти реляційної бази даних. Основні етапи роботи з базами даних
 
Урок № 19      
Об’єкти реляційної бази даних. Основні етапи роботи з базами даних
Мета уроку:   сформувати в учнів поняття таблиці, поля, запису; ознайомити з властивостями полів, типами даних; розглянути основні етапи та режими роботи з базами даних в середовищі СУБД; навчити створювати таблиці бази даних у різних режимах.
Очікувані результати: учні повинні знати поняття таблиці, поля, запису, типи даних в середовищі СУБД; поняття ключа; етапи та режими роботи з базами даних в середовищі СУБД; призначення основних панелей інструментів СУБД MS Access та кнопок на них; учні повинні вміти створювати таблиці у середовищі СУБД; вводити дані у таблиці, дотримуючись обмежень, що накладаються структурою БД; застосовувати Майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів.
Обладнання: ПК, підручники, картки з практичними завданнями.
Тип уроку: комбінований.
1. Організаційний момент
1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.
1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Повідомлення теми та мети уроку.
2. Перевірка домашнього завдання
Учитель перевіряє виконання практичного завдання за планом.
1.   Предметна область.
2.   Сутності, екземпляри сутності, атрибути.
3.   Зміст таблиць моделі БД.
4.   Правильність зв’язків між таблицями.
3. Мотивація навчальної діяльності
Бесіда (файл R_19.doc).
4. Актуалізація опорних знань
Фронтальне опитування (відповіді — у файлі  V_19.doc).
Запитання для опитування
1.   Поясніть поняття «поле», «запис» у таблиці реляційної БД.
2.   Яке поле може бути ключовим?
3.   Назвіть способи завантаження програм пакету Microsoft Office.
4.   Вкажіть алгоритм збереження документа табличного процесора MS Excel.
5. Вивчення нового матеріалу
Лекція вчителя
План лекції
1.               Етапи створення бази даних.

2.               Приклад створення бази даних.

3.               Об’єкти реляційної бази даних (на прикладі СУБД MS Access).

4.               Система управління базами даних (СУБД) MS Access.

5.               Інтерфейс вікна СУБД MS Access (учні разом з учителем вивчають за підручником).

6.               Способи створення таблиць. Приклади створення таблиць у режимі Таблиці та в режимі Конструктора.

7.               Інтерфейс таблиці бази даних у режимі Конструктора та призначення основних елементів (учні вивчають за підручником).

8.               Типи даних поля таблиці бази даних (Текстовий, Поле MEMO, Числовий, Дата/час, Грошовий, Лічильник, Логічний, Поле об’єкта OLE, Гіперпосилання).

9.               Редагування таблиці.

Перш ніж створювати базу даних, необхідно задати її структуру. Сам процес проектування бази даних — це складний процес проектування відображення опису предметної області у схемі внутрішньої моделі даних. Перебіг цього процесу є послідовністю простіших процесів (етапів) проектування менш складних відображень. Ця послідовність у процесі проектування постійно уточнюється і вдосконалюється.
Етапи створення бази даних
1.               Визначення мети створення бази даних.

2.               Визначення таблиць, які повинна містити база даних.

3.               Визначення структури таблиць (полів та їх типів).

4.               Призначення ключів таблиць та створення потрібних індексів.

5.               Визначення зв’язків між таблицями.

6.               Завантаження даних.

7.               Аналіз ефективності бази даних за допомогою Майстра таблиць.

Оскільки вдома було розглянуто базу даних «Бібліотека», буде логічно створити базу даних цієї предметної області. (База даних «Бібліотека» також пропонується у всіх підручниках та виданнях, що фігурують у даному посібнику.)
Мета створення бази даних: у будь-який момент часу бібліотекар повинен знати про наявність книжок у бібліотеці, про читачів, що відвідують бібліотеку, та про книжки, видані читачам.
1.                   Визначення таблиць, які повинна містити база даних: спочатку визначте таблиці «Читачі» та «Книги».

2.                  Таблицю «Читачі» сформуйте з полів: «Прізвище», «Ім’я», «Клас», «Номер формуляра», «Домашня адреса», «Телефон». Таблицю «Книги» сформуйте з полів «Автор», «Назва книги», «Рік видання», «Видавництво». Таблицю «Видачі» складіть із полів «Номер видачі», «Номер формуляра», «Назва книги» («Код книги»), «Дата видачі», «Дата повернення».

3.                  Призначення ключів таблиць: у таблиці «Читачі» оберіть ключовим поле «Номер формуляра», а ось у таблиці «Книги» у кожному полі записи можуть збігатися. Тому додайте ще одне поле — «Код книги».

Наступні три кроки створення бази даних буде розглянуто пізніше.
Як бачимо, послідовність у процесі проектування весь час дещо уточнюється, вдосконалюється, щоб визначити об’єкти (табл. 19.1), їх властивості та зв’язки, що будуть потрібні майбутнім користувачам системи.
Таблиця 19.1
Об’єкти реляційної бази даних (на прикладі СУБД MS Access)
Об’єкт
Призначення
Таблиця
Для збереження даних у вигляді записів (рядків) і полів (стовпців)
Запит
Дозволяє отримати потрібні дані з однієї чи декількох таблиць, розрахувати значення деяких даних за формулами
Форма
Призначена як для введення, так і для виведення даних у зручному для користувача вигляді. У формі можна розмістити елементи керування, які застосовуються для введення, зображення і зміни даних у полях таблиць
Звіт
Призначений для друку даних
Макроси
Засоби для автоматизації роботи з формами, звітами тощо
Модулі
Програмні модулі мовою Visual Basic
 
Систему управління базами даних (СУБД) MS Access розроблено для експлуатації у комп’ютерних мережах у середовищі Windows.
У СУБД MS Acсess є різні способи управління даними: система меню; панелі інструментів; контекстне меню; вказівник миші; комбінації клавіш.
СУБД має значну кількість спеціальних програм — Майстрів (Майстер таблиць, Майстер кнопок, Майстер форм та ін.) Майстри здійснюють діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для розв’язування відповідної задачі. Для зручності роботи кожен Майстер має певні етапи (кроки). Будь-який етап можна пропустити або звернутись до попередніх.
Запуск MS Access
Програмі MS Access притаманні всі стандартні способи запуску програм пакету Microsoft Office.
Учитель завантажує програму MS Access за допомогою кнопки Пуск і звертає увагу учнів на те, що вікно програми схоже на вікна інших відомих програм Microsoft Office (рядок заголовка, рядок стану, кнопки керування вікном, панель інструментів, рядок меню). Але в даному випадку відсутнє робоче поле, панель інструментів неактивна.
Отже, для створення документа необхідно на панелі Создание файла (Створення файлу) викликати команду Новая база данных (Нова база даних) → ОК або скористатися меню Файл → Создать (Створити). У вікні Файл базы данных (Файл бази даних) обрати ім’я файлу. На зовнішньому носієві з’явиться файл СУБД MS Access. За замовчуванням документ MS Access має назву db1, розширення — .mdb.
На екрані з’явиться вікно під назвою: имя файла: база данных (ім’я файлу: база даних) (рис. 19.1). Це вікно є основним полем діяльності для подальшої роботи з базою даних.
 
Рис. 19.1. db1: база даних (формат Access 2003)
Учні разом з учителем вивчають інтерфейс вікна за підручником.
[8]
[9]
[12]
С. 8
С. 165
С. 151
Створення бази даних завжди починається з розробки структури її таблиць.
Способи створення таблиць
1.                  У режимі таблиці (створення таблиці шляхом уведення даних).

2.                  За допомогою Майстра (створення таблиці за допомогою Майстра).

3.                  У режимі Конструктора (створення таблиці у режимі Конструктора).

4.                  Імпорт таблиці.

5.                  Зв’язок з іншими таблицями.

Вчитель демонструє принцип створення таблиць у режимі Таблиці та в режимі Конструктора, особливу увагу приділяючи способу в режимі Конструктора, щоб продемонструвати типи даних полів та властивості полів (табл. 19.2). Необхідно детально розглянути інтерфейс вікна програми (рис. 19.2) та звернути увагу, що в разі перемикання режимів програма просить дозволу на збереження таблиці та нагадує, що треба вибрати в таблиці ключове поле.
Учні вивчають інтерфейс таблиці бази даних у режимі Конструктора та призначення основних елементів за підручником.
[8]
[9]
[12]
С. 8–9
С. 169
С. 162
 
Рис. 19.2. Створення таблиць у режимі Конструктора
1.      Ім’я поля (заголовок стовпця) — як правило, задає користувач. Правила створення імені поля учні вивчають за підручником.

2.      Властивості поля — описують характеристики та поведінку даних, доданих до цього поля.

3.      Тип даних поля — найважливіша його властивість, визначає, які дані можуть зберігатися в полі.

4.      Опис — поле призначене для коментарів користувача.


Таблиця 19.2
Типи даних поля таблиці БД
Тип даних поля
Характеристика типу
Текстовий
Використовується для зберігання текстової інформації будь-якого виду (букв, цифр, знаків пунктуації, різних символів). Існує й обмеження: у полі може міститися не більше 255 символів
Поле MEMO
Дозволяє зберігати будь-яку текстову інформацію великого об’єму, містить понад 65 000 символів, введених за допомогою призначеного для користувача інтерфейсу. Але поля MEMO повільніше обробляються, ніж поля текстового типу
Числовий
Дозволяє зберігати тільки числові дані
Дата/час
Використовується для зберігання дати, часу або обох значень одночасно
Грошовий
Призначений для зберігання значень грошових одиниць. Дозволяє позбутися проблем з округленням значень, тому обчислення, пов’язані з грошовими одиницями, завжди будуть точними
Лічильник
Спеціальний варіант числового типу даних, заповнюється не користувачем, а MS Access. Необхідність у ньому виникає, коли, наприклад, потрібно генерувати унікальний ключ для запису, а відповідний ключ у наявних даних відсутній
Логічний
Зберігає логічні дані, може набувати значення Так або Ні
Поле об’єкта OLE
Зберігає будь-які об’єкти OLE (об’єкти, імпортовані з інших файлів): таблиці MS Excel, документи MS Word, зображення, музичні файли тощо
Гіперпосилання
Спеціальне текстове поле, призначене для зберігання гіперпосилань на веб-сайти й інші ресурси Інтернету
Редагування таблиці
Уведення та видалення даних у таблиці (відбувається в режимі Таблиці).
1.               Редагування даних у таблиці (може відбуватись у двох режимах: Таблиці та Конструктора). До редагування належать процеси:

—   додавання та вилучення поля, зміни назв;

—   додавання, вилучення та заміни записів у таблиці;

—   переміщення полів та записів;

—   зміни ключового поля.

Учитель демонструє уведення даних до таблиці, додавання і вилучення полів та записів у таблиці в обох режимах.
6. Закріплення знань
Робота з підручником.
Учні працюють з підручником, вивчають типи даних та властивості полів. Необхідне конспектують у зошити.
[11]
[14]
[10]
С. 173–174
С. 154
С. 8–9
 
7. Застосування отриманих знань
Практична вправа (файл Z_19.doc).
1.   Учні під наглядом учителя створюють у середовищі програми MS Access 2003 базу даних Бібліотека.
2.   У базі даних Бібліотека вони створюють таблиці Читачі, Автори, Замовлення та заповнюють їх на 2–3 записи.
3.   Для поля Телефон таблиці Читачі учитель допомагає учням зробити маску введення. Файл із базою даних Бібліотека зберігають на диску за вказівкою вчителя.
      (Файл для прикладу Bibl.mdb у папці Додатки.)
8. Узагальнення і систематизація отриманих знань
8.1. Розповідь учителя.
Більшість користувачів у своїй діяльності працює з готовими базами даних, мало кому з них доводиться створювати власні бази. Тому під час викладання цієї теми необхідно розглянути якомога більше готових баз даних та навчити учнів їх «читати». На дисках, що супроводжують сучасні підручники, таких прикладів багато. Якщо учитель викладає за виданням [10], необхідно заздалегідь підготувати бази даних за прикладами, які наведено в цьому виданні.
8.2. Робота в парах.
Учні виконують завдання за підручниками.
[11]
[14]
[10]
С. 173–174
С. 154
ПЗ 2.1 на с. 8–9
9. Підбиття підсумків уроку
Учні заповнюють у зошитах порівняльну таблицю (файл T_19.doc).
10. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
Підручник __________________________________________________________________
Робочий зошит _______________________________________________________________
Додаткове завдання. Завершіть створення таблиць бази даних ­Бібліотека (заповніть до 10 записів у кожній таблиці). Відпрацюйте Маску введення за підручником.     
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Об’єкти реляційної бази даних. Основні етапи роботи з базами даних", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід