Редагування запитів, звітів і форм
 
Урок № 25   
 
Редагування запитів, звітів і форм
Мета уроку:   ознайомити учнів із редагуванням запитів, звітів і форм; сформувати навички редагування запитів, звітів і форм із використанням Конструктора.
Очікувані результати: учні повинні знати призначення форми, запиту, звіту; способи редагування запитів, звітів і форм; учні повинні вміти використовувати Конструктор для змінення запитів і форм.
Обладнання: ПК, підручники, картки з практичними завданнями.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок.
1. Організаційний момент
1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.
1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.
2. Перевірка домашнього завдання
Учні здають учителю виконані практичні роботи в електронному вигляді. Вчитель оцінює домашні роботи.
3. Мотивація навчальної діяльності
3.1. Робота в малих групах.
Вчитель ставить проблемне питання: «Пригадайте, чи стикались Ви з труднощами під час створення звітів або форм у режимі Майстра. Назвіть їх». Учні в групах обговорюють пи­тання.
Наприкінці вправи представник кожної групи пропонує свої варіанти розв’язання проблеми щодо усунення вказаних недоліків. Наприклад: звіти складались із багатьох полів і не вміщувались на одній сторінці; деякі звіти було незручно читати через дрібний шрифт; відображались спеціальні символи, які вказують, що число не цілком помістилось у клітинку; з’явилась потреба у зміні назви поля тощо.
Учні обов’язково запропонують для усунення недоліків працювати з формами та звітами в режимі Конструктора.
3.2. Повідомлення теми та мети уроку.
Вчитель робить висновки і підводить учнів до понять форматування та редагування, з якими вони вже неодноразово стикались під час роботи в інших програмах.
4. Актуалізація опорних знань
Самостійна робота.
Самостійна робота
Варіант 1
1.                  Запити створюють для вибірки даних... (1 бал)

А з декількох таблиць                                        В лише з однієї таблиці
Б з інших запитів                                               Г з декількох таблиць і запитів
2.                  Звіти створюються на основі... (1 бал)

А базових таблиць                                             В запитів
Б форм                                                                 Г інших звітів
3.                  Що не належить до призначення форм? (2 бали)

А Редагування записів                                      В Додавання записів
Б Вдале відображення записів                         Г Створення запитів
4.                  Назвіть спосіб створення запитів. (1 бал)

А За допомогою Майстра                                В Простий запит
Б Перехресний запит                                        Г Пасивний запит
5.                  Чи можна створити обчислюване поле в запиті? (1 бал)

А Не можна
Б Можна за допомогою кнопки Побудувати
В Можна за допомогою кнопки Групування
Г Можна за допомогою Майстра.
6.                  Що не містить структура звітів? (2 бали)

А Верхній і нижній колонтитул                      Б Підпис
В Заголовок звіту                                               Г Область даних
7.                  Чим потрібно скористатися для додавання полів до форми? (1 бал)

А Команди меню Вставка                               Б Панель інструментів
В Панель елементів                                           Г Контекстне меню
8.                  Розташуйте дії зі створення запитів на вибірку за допомогою Конструктора в правильному порядку. (3 бали)

А Задати умови відбору
Б У діалоговому вікні вибрати таблицю/запит, на основі якого будується новий запит
В Вибрати необхідні поля для відображення
Г Вибрати Створення за допомогою Конструктора запитів

Самостійна робота
Варіант 2
1.                  Що таке звіт? (1 бал)

А Об’єкт бази даних, призначений для зберігання даних
Б Об’єкт бази даних, що дозволяє отримати потрібні дані з однієї або декількох таблиць
В Об’єкт бази даних, призначений для виведення даних
Г Об’єкт бази даних, призначений для введення даних
2.                  Якого з цих типів запитів не існує? (2 бали)

A Запит на вибірку
Б Перехресний запит
В Фільтрації і сортування
Г Пасивний запит
3.                  У яких режимах виконується робота зі звітами? (1 бал)

А Попередній перегляд                                     В Форма
Б Зразок                                                              Г Конструктор
4.                  На що звертають увагу при створенні запиту в режимі Конструктор? (1 бал)

А На вибір джерела інформації                        Б На умови відбору
В На таблицю, з якої він створюється             Г На склад полів
5.                  Яку з операцій не можна виконати при створенні запиту? (2 бали)

А додавання малюнка                                       В підсумовування
Б сортування                                                     Г знаходження середнього арифметичного
6.                  Яку частину не містить структура форм? (2 бали)

А верхній і нижній колонтитул                                   Б примітки
В заголовок форми                                            Г область даних
7.                  Чим потрібно скористатися для додавання полів до звіту? (1 бал)

А Панель інструментів                                      Б Панель елементів
В Команди меню Вставка                               Г Контекстне меню
8.                  Розташуйте дії зі створення запитів з обчислюваним полем за допомогою Конструктора в правильному порядку. (2 бали)

А Вибрати у діалоговому вікні таблицю/запит, на основі яких будується новий запит
Б Вибрати необхідні поля для відображення
В Вибрати Створення за допомогою Конструктора запитів
Г Створити нове поле з певним заголовком, задати формулу для обчислення значень даного поля
Відповіді
Варіант 1: 1 — Г, 2 — А, 3 — Г, 4 — А, 5 — В, 6 — Б, 7 — В, 8 — Г, Б, В, А.
Варіант 2: 1 — В, 2 — Г, 3 — Г, 4 — Б, 5 — А, 6 — А, 7 — Б, 8 — В, А, Б, Г.
5. Вивчення нового матеріалу
Завдання для вправи «Навчаючи вчуcь»
Група 1
Редагування та форматування форм
Змінити вигляд форми, додати до неї об’єкти можна в режимі Конструктора. При перегляді форми в режимі Конструктора поруч із її структурою відкривається панель елементів, що містить заготовки й інструменти для створення елементів керування форми.
Редагування форм полягає у створенні нових або зміні наявних елементів керування, а також у зміні їх взаємного розташування. Для цього треба на панелі елементів обрати елемент керування, клацнувши на ньому, а потім на формі.
Форматування форми (табл. 25.1), як і в інших документах, полягає у зміненні зовнішнього вигляду розділів форми (розділ заголовка, область даних і розділ примітки форми) та її елементів.
Таблиця 25.1
Форматування форм
Розділ
Елемент
Форматування
Дії
Область даних
Складовий елемент
Переміщення
Установіть курсор на елемент управління і перетягніть у потрібне місце
Елемент управління
Переміщення елементів управління незалежно один від одного
Установіть курсор на маркері переміщення необхідної частини (чорний квадрат над елементом) і перетягніть у потрібне місце. Перетягується один з елементів поля або надпис
Елемент управління
Форматування
Виділіть елемент керування, навколо нього утворюється рамка з вісьмома маркерами, яку можна розтягнути або стискувати методом перетягування меж.
Коли об’єкт виділено, можна змінити параметри шрифту, метод вирівнювання тексту й інші елементи форматування. Це виконують звичайними засобами форматування, доступними через відповідну панель інструментів MS Access
Область даних під елементами управління
Фоновий малюнок
Зміна фонового малюнка
Виділіть форму, викличте Панель властивостей, на вкладці Макет перейдіть на властивість Рисунок, вкажіть шлях та ім’я малюнка. Властивість Тип рисунка визначає метод, що використовує MS Access для визначення зв’язку форми та малюнка
Робоче поле форми
Поле
Перетворення на інший тип об’єкта
Виділіть поле Формат → Преобразовать/Перетворити елемент на → виберіть тип
Робоче поле форми
Розміри робочого поля форми
Зміна розмірів розділів і розмірів робочого поля форми
При наведенні на межу поділу вказівник миші змінює форму. Тепер межу можна переміщати методом перетягування
Усі
Шрифт
Зміна розміру, накреслення тощо
Здійснюється стандартними засобами програм пакету MS Office
 

Група 2
Використання Конструктора звітів для створення та модифікації звітів
Основними об’єктами звіту є пояснювальний текст і поля. У звітах також можуть бути наявними лінії, прямокутники, рисунки тощо.
У процесі створення та модифікації звітів Конструктор звітів дозволяє додавати, видаляти, переміщати області звіту разом із розміщеними у них об’єктами. Також можна встановлювати колір і керувати параметрами відображення будь-яких елементів і областей звіту (табл. 25.2).
Таблиця 25.2
Операції, які використовуються для модифікацій та поліпшення звітів
Форматування
Дії
Зміна висоти області звіту
Встановіть вказівник миші на нижню межу області таким чином, щоб він набув вигляду двонапрямленої стрілки.
Натисніть ліву клавішу миші й, утримуючи її, перемістіть вказівник на потрібну відстань, після чого відпустіть клавішу миші
Переміщення підпису з назвою звіту
Збільшіть висоту області верхнього колонтитула; перемістіть назву з області заголовка звіту в область верхнього колонтитула
Заміна назви
Натисніть лівою клавішею миші на підпис із назвою, після цього замініть текст назви
Видалення (додавання) області заголовка звіту
Виконайте команди меню Вид → Заголовок → Примечание отчета (Вигляд → Заголовок → Примітка звіту)
Зміна властивості елемента Подпись (Підпис)
Відкрийте Окно свойств (Вікно властивостей) → вкладка Макет і замініть значення властивості Надпись (Надпис)
Видалення непотрібних стовпців
Клацніть вказівником миші на поле в області даних, потім, утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацніть вказівником миші назву поля в області верхнього колонтитула. Коли обидва елементи будуть виділені, натисніть клавішу Delete
Форматування даних запиту (зміна розміру шрифту, накреслення тощо)
Здійснюється стандартними засобами програм пакету MS Office
Редагування запиту також здійснюється в режимі Конструктора (табл. 25.3)
Таблиця 25.3
Редагування та форматування запиту
Редагування
Дії
Перенесення поля в іншу позицію
Перетягніть його мишею
Вставлення додаткового поля
Перетягніть його зі списку полів таблиці в ту колонку специфікації, в яку потрібно вставити
Видалення поля
Виділіть поле і натисніть клавішу Delete
Форматування даних запиту (зміна шрифту, розмірів полів тощо) здійснюється стандартними засобами програм пакету MS Office.
 
.
6. Застосування отриманих знань
Практична вправа.
Учні об’єднуються у 3 групи і виконують практичні завдання (файл Z2_25.doc).
7. Узагальнення і систематизація отриманих знань
Рефлексивна вправа.
Учні протягом 3–5 хвилин пишуть есе на тему «Що я навчився робити на цьому уроці?».
8. Підбиття підсумків уроку
Вчитель підсумовує вивчення теми, виставляє оцінки за урок з урахуванням виконання тестового та практичного завдань.
9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
Підручник __________________________________________________________________
Робочий зошит _______________________________________________________________
Додаткове завдання. Складіть власну базу даних з будь-якої предметної області за такими вимогами:
· кількість таблиць — не менше двох;
· наявність коректних зв’язків, форм, звітів;
· наявність не менше трьох різних запитів на вибір.            
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Редагування запитів, звітів і форм", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід