Системи опрацювання текстів. Основи роботи з текстовим процесором MS Word
 

Урок № 22  Системи опрацювання текстів. Основи роботи з текстовим процесором MS Word

Мета уроку: дати загальні поняття про призначення, можливості й класифікацію систем опрацювання текстів, розглянути створення, відкриття й збереження текстового документа, ознайомити з довідковою системою текстового процесора.

Очікувані результати: учні повинні знати призначення й можливості систем опрацювання текстів, формати файлів, що обробляються текстовим процесором, призначення основних меню, панелей інструментів, лінійок та смуг прокручування у вікні текстового процесора, довідкову систему текстового процесора; учні повинні вміти створювати, відкривати та зберігати документи в середовищі текстового процесора.

Обладнання: ПК, підручники, мультимедійний проектор.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок.

1.   Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2.   Перевірка домашнього завдання

Учні усно відповідають на запитання підручника, демонструють виконані практичні вправи.

3.   Мотивація навчальної діяльності

3.1. Розповідь учителя (файл R_22.doc).

Нагадаємо, що перша інформаційна революція (поява писемності) і друга (книгодрукування) пов’язані з опрацюванням текстової інформації. З винаходом механічних обчислювальних машин пов’язана третя інформаційна революція. Неабияку роль у спрощенні процесу створення текстових документів відіграла, звичайно, і друкарська машинка. Втім, четверта інформаційна (винахід персонального комп’ютера) та створення спеціальних програм опрацювання текстів принципово змінили технологію роботи з текстом. Тепер, щоб внести зміни до тексту, його не треба переписувати або передруковувати, щоб зберегти велику кількість документів, їх необов’язково роздруковувати. Зручність та ефективність застосування комп’ютерів для підготовки текстів привели до створення багатьох програм для опрацювання документів. Саме з програмами, які працюють із текстовою інформацією, ми ознайомимося на цьому уроці.

3.2. Повідомлення теми та мети уроку.

4.   Актуалізація опорних знань

Опитування

1.   Що таке повідомлення?

2.   Які види повідомлень ви знаєте?

3.   Що таке файл?

4.   Як запустити програму на виконання?

5.   Які типи вікон вам відомі? Що в них спільного?

5.   Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План

1.   Системи опрацювання текстів.

2.   Об’єкти текстового документа.

3.   Призначення систем опрацювання текстів.

4.   Класифікація систем опрацювання текстів.

5.   Формати найпоширеніших текстових документів.

6.   Способи запуску текстового процесора MS Word.

Програми для створення й опрацювання текстів називаються системами опрацювання текстів.

Основним об’єктом цих програм є текстовий документ.

Текстовий документ — сукупність тексту й об’єктів, які його доповнюють.

Текст — послідовність символів із певного набору.

Текстові об’єкти: символи, слова, речення, рядки, абзаци, сторінки.

Нетекстові об’єкти:

— графічні зображення, таблиці, формули, діаграми, схеми, карти тощо;

— відео- та аудіоінформація, мультиплікація, звукові супроводи, посилання на різні мережні ресурси.

Об’єкти текстового документа можуть створюватися та змінюватись як засобами самої програми опрацювання текстів, так і імпортуванням у документ з інших програм або файлів.

Призначення систем опрацювання тексту

Обов’язковим для всіх програм, які працюють із текстами, є забезпечення операцій введення текстів до запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера, редагування та форматування текстів, збереження у зовнішній пам’яті та друкування.

Існують різні можливості систем опрацювання тексту: від програм, призначених для підготовки невеликих документів простої структури, до програм для набору, оформлення і повної підготовки до видання книжок і журналів (видавничі системи).

Класифікація систем опрацювання текстів:

— за способом використання: автономні, мережні;

— за призначенням: загального призначення, спеціального призначення;

— за формою тексту: лінійні, нелінійні;

— за кількістю алфавітів: одноалфавітні, багатоалфавітні;

— за можливостями: текстові редактори (MсEdit, КEdit, NotePad); текстові процесори (Ami Pro, StarWriter, Microsoft Word); видавничі системи (Corel VENTURA Publisher, Adobe PageMaker, QuarkXPress).

Учням пропонується розглянути вікна трьох програм роботи з текстом (Word — текстовий процесор, WordPad — редактор, Publisher — видавнича система) та порівняти інтерфейс програм за схемою.

1. Завантаження.

2. Кнопки керування вікном.

3. Робоче поле програми.

4. Меню програми.

5. Створення документа.

6. Вибір шрифту.

7. Збереження документа.

Формат текстових файлів визначає спосіб збереження тексту у файлі:

— txt — у файлі зберігається тільки текст із розбиттям на абзаци й без форматування;

— doc — у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей;

— rtf — у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Крім того, містяться додаткові відомості про форматування об’єктів, що дозволяє опрацьовувати ці документи в різних системах опрацювання текстів різних операційних систем.

Далі викладання ведеться в усній формі з демонстрацією на комп’ютері.

Однією з найпоширеніших програм систем опрацювання тексту є текстовий процесор пакета програм Microsoft Office Word.

Способи запуску текстового процесора Word

1. За допомогою ярлика програми або документа.

2. За допомогою головного меню операційної системи, пункт Програми.

3. За допомогою контекстного меню.

4. За допомогою горизонтального меню, команда Файл вікна папки.

Програма працює з форматами TXT, DOC, RTF, DOCХ. За замовчуванням документ програми має назву Документ № та розширення .doc.

Система команд Microsoft Office Word:

— команди головного або контекстного меню;

— кнопки панелі інструментів;

— команди області завдань;

— комбінації клавіш.

Головне меню — основне меню програми, розташоване у верхній частині вікна.

Вміст Головного меню

1. Файл — робота з файлами документів.

2. Правка — редагування документів.

3. Вигляд — перегляд документів.

4. Вставка — вставка в документ рисунків, діаграм, поточної дати і часу, формул та інших об’єктів.

5. Формат — форматування документів (установлення шрифтів, параметрів абзацу).

6. Сервіс — сервісні функції (перевірка орфографії, встановлення параметрів налаштування Word).

7. Таблиця — робота з таблицями.

8. Вікно — робота з вікнами документів.

9. ? — довідкова інформація Word.

Панель інструментів — панель із кнопками, які дублюють команди, що використовуються найчастіше.

Область завдань — діалогове вікно з групою команд для розв’язання певного завдання.

Довідкова система Microsoft Office Word

Для отримання довідкової інформації під час роботи можна використовувати:

— команду головного меню Довідка;

— кнопку Довідка Microsoft Office Word на панелі інструментів Стандартна;

— поле Введіть запитання, розташоване праворуч у рядку меню.

Створення документа:

— команда меню Файл / Створити;

— відповідна кнопка панелі інструментів Стандартна (відкриється вікно діалогу Створення документа Новий документ → Документ).

Збереження документа:

— команда меню Файл / Зберегти або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартна. (Якщо документ новий і ця команда виконується для нього вперше, то відкривається вікно діалогу Збереження документа. У цьому вікні можна вказати дисковод, папку, ім’я і розширення файла. Якщо команда Файл / Зберегти виконується не вперше або документ завантажувався з магнітного диску, то за командою Файл / Зберегти документ записується на диск під старим ім’ям без діалогу з користувачем);

— команда меню Файл / Зберегти як (виконується, якщо потрібно зберегти файл під новим ім’ям, в іншій папці або з іншим форматом. При цьому відкривається вікно діалогу Збереження документа і всі дії користувача аналогічні діям під час збереження нового документа).

6.   Застосування набутих знань у стандартних умовах

Практичне завдання

1. Завантажте текстовий редактор Word (Пуск  Програми → Microsoft Office  Microsoft Word).

2. Зверніть увагу на головне меню програми, розгляньте його складові (Файл, Правка, Вигляд, Вставка, Формат, Сервіс, Таблиця, Вікно, ?).

3. Викличте панель завдань (Вигляд  Панель завдань), перегляньте її вміст.

4. Налаштуйте панелі інструментів Стандарна, Форматування, Малювання (Вигляд Панелі інструментів).

5. Створіть новий документ (меню Файл  Створити або Створити документ  Новийдокумент у вікні області завдань).

6. Уведіть своє прiзвище, iм’я, по батьковi.

7. Збережіть створений документ у власну папку пiд назвою «ТП_1» (меню Файл Зберегти або кнопка на панелі інструментів Стандартна  Зберегти). Звернiть увагу на розширення (.doc).

8. Закрийте текстовий процесор Word.

9. Завантажте текстовий процесор Word i вiдкрийте свiй документ (меню Файл Відкрити або кнопка на панелі інструментів Стандартна  Відкрити).

10. Уведіть у своєму документі сьогоднішню дату.

11. Збережіть змінений документ у власну папку в новому файлі під назвою «ТП_2» (меню Файл — Зберегти як).

12. Зробіть висновки.

7.   Узагальнення та систематизація знань

Фронтальне опитування (відповіді — у файлі O2_22.doc).

1.   Що є основним об’єктом програм систем опрацювання ­текстів?

2.   Яке основне призначення систем опрацювання текстів?

3.   Як запустити програму Word?

4.   Назвіть елементи вiкна Word.

5.   Який вигляд має текстовий курсор?

6.   Як створити новий документ?

7.   Як зберегти документ пiд своїм ім’ям (пiд новим iм’ям)?

8.   Підбиття підсумків уроку

Учитель аналізує виконання практичної роботи, виставляє оцінки.

9.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит _____________________________________________________________

Додаткове завдання.

1.   Заповніть таблицю «Способи переміщення по документу» (файл T_22.doc)

Клавіша на клавіатурі

 

Переміщення курсору

 

 

 

 

 

2.   Підготуйте запитання для самоконтролю.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Системи опрацювання текстів. Основи роботи з текстовим процесором MS Word", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід