Створення запитів і звітів. Практична робота № 9. Створення запитів і звітів за допомогою Майстра та в режимі Конструктора
 
Урок № 24      
 
Створення запитів і звітів. Практична робота № 9. Створення запитів і звітів 
за допомогою Майстра та в режимі Конструктора
Мета уроку:   навчити учнів створювати запити на вибірку даних і звіти з використанням Майстра та в режимі Конструктора.
Очікувані результати: учні повинні знати призначення запиту і звіту та способи їх створення; учні повинні вміти розрізняти запити (вибіркові та призначені для додавання, видалення чи оновлен­ня даних), застосовувати Майстри для створення запитів і звітів; знаходити в базі дані за визначеними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі.
Обладнання: ПК, підручники, картки з практичними завданнями.
Тип уроку: комбінований.
1. Організаційний момент
1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.
1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Повідомлення теми та мети уроку.
1.3. Бесіда щодо правил техніки безпеки та роботи учнів у комп’ютерному класі (файл D9.doc).
2. Перевірка домашнього завдання
Учні демонструють виконані вдома практичні завдання й обговорюють усі незрозумілі моменти, які виникли під час створення запитів.
3. Мотивація навчальної діяльності
Бесіда.
1. Звернення до класу: «Ми вже неодноразово проводили паралель між програмами обробки табличних даних та системами управління базами даних. Чого, на ваш погляд, не вистачає у СУБД для повноти опрацювання даних?». (Відповідь: наприклад, у табличному процесорі є можливість обчислення даних, чого немає у базі даних.)
2. Учитель повідомляє, що на цьому уроці учні познайомляться з можливостями обчислення під час створення запитів та звітів та спробують самостійно створити звіти та запити в ході виконання практичної роботи.
4. Актуалізація опорних знань
Опитування за матеріалами підручника або тестовий кон­троль (роботи 
№№ 19, 20 [5]).
Учні детально відповідають на запитання за підручником, доповнюють один одного. Найактивнішим учитель виставляє оцінки. Під час опитування необхідно враховувати такі моменти:
призначення запитів і звітів з наведенням прикладів;
типи запитів;
способи створення запитів та звітів;
етапи створення запитів та звітів.
5. Вивчення нового матеріалу
Лекція вчителя з демонстрацією дій на комп’ютері
План лекції
1.           Підсумковий запит.

2.           Створення підсумкового запиту за допомогою Майстра.

3.           Створення підсумкового запиту за допомогою Конструктора.

4.           Створення запиту Вартість.

5.           Правила створення виразів.

6.           Додавання до звіту обчислювального поля.

 
Створення підсумкового запиту
Підсумковий запит — це запит на вибірку, який призначено для виконання підсумкових обчислень за даними.
Його можна створити за допомогою Майстра простого запиту або Конструктора.
Створення підсумкового запиту за допомогою Майстра:
— зі списку представлених полів Доступные поля (Доступні поля) у діалоговому вікні Майстра запитів виберіть і перенесіть до списку Выбранные поля (Обрані поля) поля для створення з підсумкового запиту;
— у наступному діалоговому вікні Майстра задайте для запиту підсумовування полів;
— у вікні Итоги (Підсумки) виберіть тип операції для підсумкових підрахунків (Sum, Avg (середнє), Min, Max);
— вкажіть ім’я запиту;
— перевірте виконання запиту.
Створення підсумкового запиту за допомогою Конструктора:
— у режимі Конструктора запиту натисніть кнопку Групові операції на панелі інструментів;
— у бланку запиту з’явиться рядок Групові операції;
— у всіх полях автоматично встановлюється значення угруповування (табл. 24.1).
Таблиця 24.1
Групові операції для створення запитів у режимі Конструктора
Операція
Призначення
Sum
Обчислює суму всіх значень заданого поля в кожній групі (для числових та грошових полів)
Avg
Обчислює середнє арифметичне значень даного поля в кожній групі (для числових та грошових полів)
Min (Max)
Повертає найменше (найбільше) значення, знайдене в цьому полі всередині кожної групи (для числових, грошових і текстових полів)
Count
Повертає кількість записів, в яких дане поле має значення, відмінне від Null. Щоб підрахувати кількість записів кожної групи з урахуванням значення Null, введіть вираз Count (*) в рядок поля, тобто визначте обчислюване поле (для числових, текстових, грошових полів тощо)
Stdev
Підраховує статистичне стандартне відхилення для всіх значень в кожній групі даного поля
Var
Підраховує статистичне стандартне відхилення для всіх значень в кожній групі даного поля
First
Повертає перше значення поля в групі
Last
Повертає останнє значення поля в групі
Вислів
Дозволяє створити обчислюване поле з використанням підсумкових функцій
Умова
Дозволяє створити в полі умови відбору по групах, якщо потрібно в підсумковий запит включати не всі записи
Вираз
Призначений для створення обчислюваного поля з використанням підсумкових функцій у рядку поля Групова операція
Наприклад, створення запиту Вартість з підрахунком вартості книг за жанром у режимі Майстра (рис. 24.1, 24.2).
 
Автори Запрос4
Жанр
Sum — Вартість
Поезія
45,00
роман
122,00
 
Рис. 24.2. Запит Вартість
Обчислювані поля в запитах у режимі Конструктора
У MS Access при обчисленнях використовуються поля числових типів, текстових, логічних і типу дати/час. При створенні обчислюваного поля у режимі Конструктора необхідно у порожнє поле ввести ім’я створюваного поля, обов’язково завершивши його двокрапкою, на панелі інструментів натиснути кнопку Побудувати, відкривши вікно будівника виразів, та записати вираз для обчислення.
Правила створення виразів:
—                 їх необхідно брати у квадратні дужки ([]), розділяючи їх крапкою (.) або знаком оклику (!);

—                 імена таблиць можна не вказувати, якщо у виразі використовуються імена полів однієї таблиці або поточного запиту;

—                 у записі виразів можна використовувати арифметичні оператори, логічні оператори, оператори присвоєння та порівняння.

Наприклад, створення запиту Штраф з обчислювальним полем Штраф, в якому відображатиметься вартість книг у двократному розмірі (рис. 24.3, 24.4).

 
Читачі Запрос1
Прізвище
Телефон
Дата видачі
Назва
Штраф
Іванов
45-67-32
12.12.2011
Бедные люди
46,00
Сидоров
67-54-32
11.12.2011
Вірші
90,00
Іванов
45-67-32
13.02.2012
Вірші
90,00
Діденко
12-34-56
13.02.2012
Поема
198,00
Рис. 24.4. Запит Штраф
Створення підсумкового звіту за допомогою Майстра
На другому кроці створення звіту за допомогою Майстра необхідно визначити, чи потрібно групувати дані за яким-небудь полем. Поля, за якими буде виконуватися групування, вибираються зі списку полів, що висвічуються у лівій частині вікна. При цьому вони автоматично з’являються у верхній частині правого списку в окремій рамці та виділяються синім кольором. МS Accеss пропонує варіант групування даних, він допускає до 10 рівнів групування.
У наступному вікні Майстра звітів можна виконати сортування записів і підрахунок підсумків у полях звіту. Щоб виконати підрахунки підсумків у полях звіту, натисніть кнопку Итоги (Підсумки) та в діалоговому вікні Итоги, що з’явиться, за допомогою прапорців задайте для потрібних полів тип операції для підсумкових підрахунків (Sum, Avg (середнє), Min, Max). Після цього натисніть кнопку ОК, щоб повернутися у вікно сортування.
Додавання до звіту обчислювального поля
У режимі Конструктора треба додати поле з панелі Елементи управління до області даних, яке складається з двох частин:
1)      текстовий напис з назвою або коментарем;

2)      поле введення з формулою для обчислення, яка починається з символу «=» і може містити імена полів таблиці чи запиту, записані в квадратних дужках, знаки арифметичних операцій, константи та вбудовані функції.

 
6. Застосування узагальнених знань, умінь та навичок у стандартних та змінених умовах
Практична робота № 9
Створення запитів і звітів за допомогою Майстра та в режимі Конструктора
Мета: удосконалити навички учнів зі створення запитів на вибірку даних і звітів з використанням Майстрів та в режимі Конструктора.
Хід роботи
1.                   Відкрийте файл з базою даних «Спортсмени».

2.                   На основі даних таблиці «Спортсмени» створіть за допомогою Майстра запит Спортсмени, включивши в нього поля «П. І. Б», «Дата народження», «Стать», «Код виду спорту» (у вікні бази даних MS Access виберіть зі списку об’єктів Запросы (Запити), натисніть кнопку Создать (Створити) панелі інструментів, оберіть Простой запрос (Простий запит), в діалоговому режимі виберіть потрібні поля з таблиці «Спортсмени», натисніть кнопку Готово).

3.                   Перегляньте результати. У режимі Конструктора змініть умови запиту так, щоб у запиті залишилися лише жінки (у розділі Условие отбора (Умова вибору) поля «Стать» уведіть «жін.»). Перегляньте результат у режимі Таблиці; збережіть його.

4.                   Створіть на основі створеного запиту автозвіт «Спортсмени» (у вікні бази даних MS Access виберіть зі списку об’єктів Отчеты (Звіти), клацніть кнопку Создать (Створити) панелі інструментів; у діалоговому вікні Новый отчет (Новий звіт) виберіть Автоотчет: ленточный (Автозвіт: стрічковий) і як джерело для побудови звіту в цьому ж вікні виберіть запит «Спортсмени»).

5.                   Створіть за допомогою Майстра на основі даних декількох таблиць звіт «Наставники», який міститиме поля «П. І. Б. тренера», «Вид спорту», «Звання, П. І. Б. спортсмена». Перегляньте його у режимі Таблиці та збережіть у базі.

6.                   Створіть запит із повторюваними записами, в якому відображатиметься інформація про кількість спортсменів у кожному виді спорту (у вікні бази даних MS Access виберіть зі списку об’єктів Запити, натисніть кнопку Создать (Створити) панелі інструментів, оберіть Повторяющиеся записи (Повторювані записи), в діалоговому режимі виберіть таблицю «Спортсмени», виберіть поле «Код виду спорту», натисніть кнопку Готово). Перегляньте запит у режимі Таблиці та збережіть його.

7.                   На основі даних таблиці «Спортсмени» створіть за допомогою Майстра звіт «Медалі», включивши в нього поля «П. І. Б. спортсмена», «Вид спорту», «П. І. Б. тренера», «Кількість золотих» (у вікні бази даних MS Access виберіть зі списку об’єктів Отчеты (Звіти), натисніть кнопку Создать (Створити) панелі інструментів; у діалоговому вікні Новый отчет (Новий звіт) виберіть Мастер отчетов (Майстер звітів). Зі списку об’єктів по черзі виберіть потрібні таблиці та поля в таблицях, натисніть кнопку Готово).

8.                   У режимі Конструктора створіть у звіті «Медалі» обчислювальне поле «Нові перемоги», в якому до поля «Кількість золотих» додаватиметься ще одна медаль (додайте поле з панелі Елементи управління до області даних, введіть формулу = [Кількість золотих] + 1, до верхнього колонтитулу додайте запис «Нові перемоги»). Перегляньте звіт та збережіть його у базі даних.

 
7. Контроль і самоперевірка
Учням, які впорались раніше, призначається роль експертів. Вони допомагають іншим учням закінчити роботу, виправити помилки, виставляють оцінки.
8. Підбиття підсумків уроку
Учитель підбиває підсумки виконання практичної роботи, з’ясовує, які труднощі виникли під час виконання завдань, відповідає на запитання учнів. На дошці складають підсумкову ­таблицю.
 
 
Створення підсумкового запиту
Підсумковий запит — це запит на вибірку, який призначений для виконання підсумкових обчислень за даними
Створення 
Підсумкового запиту 
за допомогою Майстра
Створення 
Підсумкового запиту 
за допомогою Конструктора
 
9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
Підручник __________________________________________________________________
Робочий зошит _______________________________________________________________
Додаткове завдання      
____________________________________________________________________________
___________________________________________
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Створення запитів і звітів. Практична робота № 9. Створення запитів і звітів за допомогою Майстра та в режимі Конструктора", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід