Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів.
 
Урок 55 
Тема. Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів. 
Мета: поглибити знання про амінокислоти, з’ясувати їхні 
хімічні властивості; сформувати поняття про реакції 
поліконденсації; розглянути біологічне значення амі­ 
нокислот. 
Матеріали: зразки амінокислот, універсальний індикаторний па­ 
пір, розчини кислоти й лугу, склянки з водою. 
обладнання: пробірки. 
Базові поняття 
та терміни: 
аміногрупа, карбоксильна група, амінокислота, амфо ­ 
терні органічні сполуки, пептидний зв’язок, пептид. 
Тип уроку: комбінований. 
Методи 
навчання: 
словесні, пояснювально ­ілюстративні, репродуктивні, 
частково пошукові, практичні (розв’язування задач). 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 2 хв 
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв 
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв 
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв 
V. Узагальнення та закріплення знань .................... 10 хв 
VI. Домашнє завдання ...................................2 хв 
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
II. Перевірка домашнього завдання 
Бесіда f f 
1. Дайте визначення класу амінокислот. 
2. Які амінокислоти частіше трапляються в природі? 
3. Опишіть фізичні властивості амінокислот. 
4. Назвіть фізичні властивості амінооцтової кислоти. 
Перевіркаf виконанняf письмовихf завдань f (усно f або f наf дошці) f f 
III. Актуалізація опорних знань 
Бесіда f f 
1. Які функціональні групи характерні для амінокислот? 
2. Які хімічні властивості характерні для карбонових кислот? 
3. Яке біологічне значення мають амінокислоти? 
4. Які хімічні властивості можна очікувати в амінокислот? 
IV. Вивчення нового матеріалу 
1. Хімічні властивості амінокислот 
Розповідь f учителя f f 
Для амінокислот характерні хімічні властивості карбонових кислот 
і амінів. Особливі властивості амінокислот пов’язані з одночасною присут-ністю в їхніх молекулах двох функціональних груп. Карбоксильна група 
обумовлює кислотні, а аміногрупа — осно́ 
вні властивості амінокислот. Отже, 
амінокислоти є амфотерними сполуками, вони взаємодіють з кислотами: 
NH CH COOH HClNHCHCOOH Cl 
22 32 −− −− +→[]+ 
− 
і лугами: 
NH CH COOH NaOH NH CH COON aHO 
22 22 2 
−− −− +→ + . 
Іноді амінокислота сама виступає в ролі й кислоти, й основи одночас -но. У цьому випадку йон Гідрогену з карбоксильної групи приєднується 
до аміногрупи: 
NH CH COOH NH CH COO 
22 32 −− −− → 
+−. 
Таку частинку називають цвіттер-іоном, оскільки в одній молекулі 
одночасно є групи, що заряджені позитивно і негативно. 
Демонстраціяf діїf амінокислот f наf індикатор f f 
При розгляданні хімічних властивостей амінокислот можна продемон-струвати дію індикаторів на розчин амінооцтової килоти. Перевірка дії 
індикаторів на розчин амінооцтової кислоти показує, що вона не змінює 
їхнього забарвлення. Це можна пояснити наявністю двох різних за харак -тером функціональних груп. 
У певних умовах група − COOH однієї молекули може реагувати 
з групою − NH 
іншої молекули, при цьому відщеплюється молекула води 
й утворюється продукт, у якому залишки амінокислот зв’язані так званим 
пептидним зв’язком: 
H N 
C H 
O H H N 
C H 
O H 
C N 
C H 
O H H N 
C H 
–H 
пе птидний зв ’я зо к 
281 
Продукт цієї реакції називають дипептидом. Як і амінокислоти, він 
також містить дві функціональні групи ( − NH 
і − COOH ), тобто може 
реагувати ще з однією молекулою амінокислоти, утворюючи трипептид. 
Процес подовження пептидного ланцюга може відбуватися багаторазово 
й приводити до утворення речовин дуже великої молекулярної маси — по-ліпептидів. Прикладом природних поліпептидів є білки. 
Реакція утворення поліпептидів є реакцією утворення полімерної мо-лекули з одночасним утворення низькомолекулярної речовини (води). Такі 
реакції називають реакціями поліконденсації. 
2. Значення амінокислот 
Розповідь f учителя f f 
Амінокислоти — це цеглинки, з яких побудовані білки, отже, вони 
є основою життя на нашій планеті. Уперше про амінокислотний склад білків 
висловив припущення український учений І. Я. Горбачевський. 
Гліцин — основа клеїв і майже всіх білкових речовин. a -Аланін — 
основа всіх білків; β-аланін входить до складу пантотенової кислоти (ві-таміну В 
). Лейцин — складова частина казеїнів, він та ізолейцин при 
спиртовому бродінні перетворюються на пентанол — головний компонент 
сивушних масел. 
Амінокислоти добувають гідролізом білків або синтезують із відпо -відних карбонових кислот. Вони використовуються як живильні засоби 
в медицині та як харчові добавки до продуктів харчування і сільськогос -подарських кормів. 
Повідомленняf учнів f f 
Учні виступають із підготовленими вдома повідомленнями про зна -чення амінокислот. 
V. Узагальнення та закріплення знань 
Виконанняf завдань f f 
1. Складіть узагальнюючу схему щодо властивостей амінокислот. 
2. Напишіть рівняння реакцій гліцину: a) з NaOH; б) Na; в) C 
OH. 
3. Скільки дипептидів можна скласти із двох найпростіших амінокис-лот — гліцину й аланіну? 
4. Напишіть структурну формулу найпростішого дипептиду, складіть 
його молекулярну формулу й обчисліть молярну масу. 
VI. Домашнє завдання 
Виконати завдання за підручником. 
VII. Підбиття підсумків уроку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід