Амінооцтова кислота як представник аміно -кислот, будова молекули та фізичні власти-вості.
 
Урок 54 
Тема. Амінооцтова кислота як представник аміно -кислот, будова молекули та фізичні власти-вості. 
Мета: дати уявлення про органічні нітрогеновмісні сполуки 
на прикладі амінокислот; сформувати поняття про 
аміно ­ та карбоксильну функціональні групи; з’ясувати 
склад і будову амінооцтової кислоти; розглянути фі ­ 
зичні властивості амінооцтовї кислоти. 
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менде­ 
лєєва, зразки амінокислот, таблиця з формулами амі­ 
нокислот. 
Базові поняття 
та терміни: 
нітрогеновмісні органічні сполуки, амінокислоти, амі ­ 
ногрупа, карбоксильна група. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Методи 
навчання: 
словесні, пояснювально ­ілюстративні, частково пошу ­ 
кові, практичні (розв’язування задач). 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 3 хв 
II. Актуалізація опорних знань ........................... 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 17 хв 
IV. Узагальнення та закріплення знань .................... 15 хв 
V. Домашнє завдання ...................................2 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
II. Актуалізація опорних знань 
Бесіда f f 
1. Які хімічні елементи входять до складу органічних сполук? 
2. Назвіть класи органічних сполук, які вже вивчалися. 
3. Назвіть відомі вам функціональні групи. 
Учитель повідомляє, що на наступних уроках розглядатимуться нітро-геновмісні сполуки, формулює тему уроку. 
III. Вивчення нового матеріалу 
1. Амінооцтова кислота як представник амінокислот 
Учитель записує загальну молекулярну формулу амінооцтової кислоти 
(C 
N) і просить учнів запропонувати структурну формулу, ураховуючи 
те, що названа речовина є похідною від оцтової кислоти, а атом Нітрогену 
в її складі є тривалентним і зв’язаний із Карбоном: 
NH CH COOH 
22−− 
Розповідь f учителя f f 
Амінооцтова кислота — найпростіший представник класу амінокислот, 
що належать до нітрогеновмісних органічних сполук. Молекули амінокис-лот, крім карбоксильної групи − COOH , містять ще функціональну групу 
− NH 
, яку називають аміногрупою. Аміногрупа є функціональною групою 
іншого класу нітрогеновмісних сполук — амінів. Таким чином, амінокис-лоти за наявністю двох функціональних груп належать до бінарних сполук, 
тобто сполук, які мають подвійні функції. 
Амінокислоти мають величезне значення для життя на Землі. Усі 
білки, що входять до складу живих організмів, складаються із залишків 
різних амінокислот. 
У природі переважають амінокислоти, в молекулах яких обидві функ-ціональні групи з’єднані з тим самим атомом Карбону: 
R C H 
NH 
C O O H 
де R — атом Гідрогену або група атомів. Такі амінокислоти називають 
a-амінокислотами. Найпростіша амінокислота — амінооцтова кислота, її 
також прийнято називати гліцин: HNCH COOH 
22−− . 
У природі може існувати безліч різних амінокислот, у яких аміногру-па приєднується до різних атомів Карбону вуглеводневого ланцюга, але 
в живих організмах трапляється приблизно 150 амінокислот, а до складу 
білків входять лише близько 20, і тільки a-амінокислоти. Найпоширеніша 
амінокислота, що не входить до складу білків, — γ-аміномасляна кислота, 
або скорочено ГАМК, вона відповідає за процеси дихання тканин і гальму-вання передачі нервових імпульсів: 
C H 
C H 
C H 
C O O H 
NH 
а м іно м а сля на к исло та γ 
277 
Робота f зf таблицею f f 
Завдання. Розгляньте формули, що наведені в таблиці, знайдіть та на-звіть функціональні групи, визначте спільні риси в будові природних амі -нокислот. Зверніть увагу на назви та позначення амінокислот. Спробуйте 
пояснити, чому застосовуються умовні позначення для запису формул 
амінокислот. 
назва 
Позна-чення 
Формула назва 
Позна-чення 
Формула 
Гліцин Gly 
HNCH COOH 
22−− Цистеїн Cys N H 
C H C O O H 
C H 
S H 
Аланін Ala N H 
C H C O O H 
C H 
Серин Ser N H 
C H C O O H 
C H 
O H 
Валін Val N H 
C H C O O H 
C H 
C H 
C H 
Феніл -аланін 
Phe N H 
C H C O O H 
C H 
2. Фізичні властивості амінокислот 
Розповідь f учителя f f 
Амінокислоти являють собою тверді кристалічні речовини, добре роз-чинні у воді й погано — в органічних розчинниках. Розчинність амінокис-лот пояснюється можливістю утворення водневих зв’язків карбоксильною 
групою (так само, як і у карбонових кислот) і аміногрупою. Деякі аміно -кислоти солодкі на смак. 
Амінооцтова кислота (гліцин) — це біла кристалічна речовина, солодка 
на смак, густина — 1,6 г/см 
, плавиться при температурі 232 °С з розкла-данням. У 100 г води за звичайних умов розчиняється 25 г гліцину. 
IV. Узагальнення та закріплення знань 
Виконанняf завдань f f 
1. На рисунку наведені структурні формули органічних речовин. Ука -жіть, які з них відповідають амінокислотам. 
а) HNCH COOH 
22−− в) HO CH CO NH −−− 
22 
б) NH 
г) 
N H 
C H C O O H 
C H 
2. Яка природна амінокислота є найближчим гомологом гліцину? На-пишіть структурну формулу цієї амінокислоти і її ізомеру, що можна 
одержати з гліцину реакцією естерифікації. 
3. Запишіть загальну формулу амінокислот, які складають білки. 
Це a-, β- чи γ- амінокислоти? 
4. Обчисліть масові частки всіх елементів в амінооцтовій кислоті. 
5. Амінокислота має такий хімічний склад: C — 40,4 %, H — 7,9 %, N — 
15,7 %, O — 35,9 %. Знайдіть молекулярну формулу амінокислоти, 
зобразіть структурні формули ізомерів цього складу, назвіть їх. 
V. Домашнє завдання 
1. Виконати завдання за підручником. 
2. Підготувати стислі повідомлення про значення амінокислот. 
VI. Підбиття підсумків уроку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Амінооцтова кислота як представник аміно -кислот, будова молекули та фізичні власти-вості.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід