Будова електронних оболонок атомів і струк­тура Періодичної системи.
 
Урок 46 
Тема. Будова електронних оболонок атомів і струк­тура Періодичної системи. 
мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про по ‑ 
рядок заповнення електронних шарів атомів хімічних 
елементів; визначити зв’язок між структурою Періо‑ 
дичної системи та електронною будовою атомів; за ‑ 
кріпити вміння складати формули електронних кон ‑ 
фігурацій та записувати схеми будови електронної 
оболонки атомів хімічних елементів. 
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен‑ 
делєєва (короткоперіодний варіант); плакати «Будова 
електронних оболонок атомів хімічних елементів», 
інтерактивна таблиця Д. І. Менделєєва. 
Базові поняття 
та терміни: 
електрон, орбіталь, енергетичний рівень, енергетич‑ 
на оболонка, електронний шар. 
Тип уроку: узагальнення знань. 
методи 
навчання: 
пояснювально ‑ілюстративні — бесіда, розповідь; 
практичні — розв’язування вправ; репродуктивні, 
частково‑пошукові, евристичні. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 1 хв. 
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 8 хв. 
III. Актуалізація опорних знань ........................... 5 хв. 
ІV. Узагальнення та систематизація знань ................. 28 хв. 
1. Число хімічних елементів в періодах. 
2. Будова електронних оболонок і групи Періодичної системи. 
3. Зв’язок між положенням хімічних елементів у Періодичній 
системі та будовою їхніх атомів. 
V. Домашнє завдання ................................... 1 хв. 
VІ. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв. 
хід уроку 
I. організаційний етап 
Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на робочий настрій. 
II. Перевірка домашнього завдання 
1. Бесіда f 
1) Дайте визначення понять: «орбіталь», «енергетичний рівень», 
«енергетичний підрівень», «спін». 
227 
2) Чим відрізняється форма s- i p- орбіталей? 
3) Дайте визначення електронного шару. Чому відповідає номер елек-тронного шару? 
4) Який енергетичний рівень заповнюється раніше: перший чи другий? 
5) У якій послідовності заповнюються атомні орбіталі на енергетичних 
рівнях? 
6) Які правила застосовуються для пояснення будови електронних 
оболонок атомів? 
7) Скільки електронів може максимально перебувати на одній 
електронній орбіталі? Сформулюйте принцип заборони Паулі. 
8) Як розподіляються електрони по орбіталях одного енергетичного 
підрівня? Сформулюйте правило Хунда. 
2. Перевірка виконання письмових завдань f 
(усно або на дошці) 
3. Біля дошки виконується завдання, яке використовується f 
під час узагальнення знань про зв’язок між структурою 
Періодичної системи та електронною будовою атомів 
1) Напишіть електронні конфігурації та схеми будови електронної 
оболонки атомів елементів: Не, Nе, Аr. 
ІII. актуалізація опорних знань 
Бесіда 
1. Скільки електронів міститься на зовнішньому енергетично -му рівні атомів Гелію, Літію, Берилію, Бору, Карбону та Оксигену? Як 
це співвідноситься з номером групи, в якій є ці елементи? 
2. Скільки енергетичних рівнів зайнято електронами в атомах: 
Берилію, Магнію, Кальцію? Як це співвідноситься з номером періоду, 
в якому є ці елементи? 
3. Чи пов’язана структура Періодичної системи хімічних елементів 
з будовою електронної оболонки атомів? 
Структура Періодичної системи повністю обумовлюється принципа -ми побудови електронної оболонки атомів. Це зайвий раз підтверджує 
геніальність Д. І. Менделєєва, який зміг створити Періодичну систе -му без жодних знань про електрони та можливість складної побудови 
електронної оболонки. 
Учитель пропонує узагальнити і систематизувати знання про будову 
електронних оболонок атомів і її зв’язок із структурою Періодичної систе -ми Д. І. Менделєєва, повідомляє тему і мету уроку. 
IV. Узагальнення та систематизація знань 
1. Число хімічних елементів в періодах. 
Бесіда f 
1. Як визначається максимальна кількість орбіталей на енергетично -му рівні? (Число орбіталей на кожному енергетичному рівні визначається 
за формулою n2, де n — номер енергетичного рівня.) 
2. Назвіть можливу кількість орбіталей не першому, другому, тре -тьому і четвертому енергетичних рівнях. 
3. Скільки електронів може містити кожна орбіталь? (Кожна орбіталь 
містить максимум два електрони.) 
4. Як можна обчислити максимальне число електронів на кожному 
енергетичному рівні? (Максимальне число електронів на кожному енерге-тичному рівні буде 2 
n .) 
5. Обчисліть максимальне число електронів не першому, другому, тре -тьому і четвертому енергетичних рівнях. 
І енергетичний рівень n = ( ) 1 — 2 електрони 
ІІ енергетичний рівень n = ( ) 2 — 8 електронів 
ІІІ енергетичний рівень n = ( ) 3 — 18 електронів 
ІV енергетичний рівень n = ( ) 4 — 32 електрони 
6. Порівняйте максимальне число електронів на першому, другому, 
третьому і четвертому енергетичних рівнях з кількістю елементів в пер -шому, другому, третьому і четвертому періодах. 
Розповідь учителя f 
Число хімічних елементів, що міститься в кожному періоді, 
визначається місткістю відповідних енергетичних шарів. 
Перший енергетичний рівень може містити максимально два електро -ни, тому перший період складається лише із двох елементів — Гідрогену 
і Гелію. В атомі Гелію перший енергетичний рівень завершений. (Учитель 
звертає увагу на завдання, що виконувалися біля дошки, або демонструє 
відповідні плакати чи інтерактивну таблицю Д. І. Менделєєва за допомогою 
комп’ютера.) 
В атомах всіх елементів другого періоду перший енергетичний рівень 
також завершений і поступово заповнюється другий енергетичний рівень. 
Він може містити не більше восьми електронів 22 8 
⋅= (), тому дру -гий період включає вісім хімічних елементів. В атомі Неону, елемента, 
що закінчує другий період, і перший і другий енергетичні рівні виявля-ються завершеними. 
В атомах хімічних елементів третього періоду відбувається заповнення 
електронами третього енергетичного рівня n = ( ) 3 ; він може максимально 
містити 18 електронів 23 18 
⋅= (). Однак у третьому періоді всього вісім 
елементів. Це пояснюється тим, що на зовнішньому рівні не може перебу-вати більше восьми електронів. Заповнення третього енергетичного рівня 
до 18 електронів відбувається в атомах елементів четвертого періоду, де 
цей рівень вже не буде зовнішнім. 
В атомі Аргону, що завершує третій період, повністю «заселені» елек-тронами 3s- і 3р-підрівні, а 3d-підрівень залишається вільним. Третій 
рівень ще не завершений. 
У четвертому періоді в атомах перших двох елементів — Калію 
і Кальцію — електрони заселяють четвертий енергетичний рівень 
(4s-підрівень), а потім у наступних десяти елементів від Скандію до Цин-ку завершується заповнення третього енергетичного рівня (3d-підрівня). 
За рахунок цього четвертий період вже містить 18 хімічних елементів. 
І хоча четвертий енергетичний рівень може містити максимально 32 елек-трони 24 32 
⋅= (), але повністю він може заповнитися тільки в елементів 
шостого періоду. Завдяки цьому шостий і сьомий періоди вже містять по 32 
елементи. 
2. Будова електронних оболонок і групи 
Періодичної системи. 
Завдання f 
і варіант 
Напишіть схеми будови електронної оболонки атомів Li та Na. У чому 
полягає відмінність і спільність в електронній будові атомів цих елементів? 
Порівняйте їх розташування в Періодичній системі. 
Li 2↑↓ 
1 ↑↓ p 

11 
Na 3↑↓ 
2 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ d 
1 ↑↓ p 
іі варіант 
Напишіть схеми будови електронної оболонки атомів O та S. У чому 
полягає відмінність і спільність в електронній будові атомів цих елементів? 
Порівняйте їх розташування в Періодичній системі. 
16 
S 3↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 
2 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ d 
1 ↑↓ p 
O 2↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 
1 ↑↓ p 
Колективне обговорення f 
В елементів однієї групи подібна електронна конфігурація атомів. В ато -мах Літію і Натрію, що розташовані в першій групі Періодичної системі, 
на зовнішньому шарі міститься по одному електрону на s- орбіталях. 
Відмінність тільки в тому, що у Літію зовнішнім є другий енергетичний 
рівень, а у Натрію — третій. Так само і в атомів Оксигену і Сульфуру. Ці 
обидва елементи входять до шостої групи і на зовнішніх рівнях у їх атомах 
по шість електронів, що однаково розподілені по s- і р-підрівнях. Отже ці 
дві пари елементів є електронними аналогами. 
Розповідь учителя f 
Якщо розглянути електронні конфігурації двох елементів однієї 
побічної групи Періодичної системи, то ми побачимо таку саму 
подібність. На приклад, елементи побічної групи четвертої групи Ті 
12 23343 
2262622 
ss ps psd () і Zr 12 23343454 
22626210 622 
ss ps psdpsd () мають 
різну кількість енергетичних рівнів, але подібну будову зовнішнього енер-гетичного рівня. 
Коли ви знайомилися із структурою Періодичної системи, то вивча -ли, що в групи об’єднано хімічні елементи з подібними властивостями. 
Тепер на підставі електронної будови атомів можна стверджувати, що ця 
подібність, в першу чергу, обумовлюється електронною аналогією. Будова 
зовнішнього електронного шару атомів хімічних елементів, що входять до 
однієї підгрупи, подібна. 
Розподілення елементів по головних і побічних підгрупах також 
обумовлюється будовою електронних оболонок. До головних підгруп вхо -дять тільки елементи, у яких заповнюється зовнішній енергетичний рівень, 
а в побічні групи входять елементи, у яких заповнюється передзовнішній 
електронний шар. 
3. Зв’язок між положенням хімічних елементів 
у Періодичній системі та будовою їхніх атомів. 
Розповідь учителя f 
Знаючи положення елемента в Періодичній системі, можна визначити 
його електронну конфігурацію і записати електронну формулу. Для того 
щоб розглянути зв’язок між положенням елемента в Періодичній системі 
та будовою його атома, спільно з учнями складається таблиця. 
зв’язок між положенням хімічних елементів у періодичній системі та 
будовою їхніх атомів 
Періодична система 
хімічних елементів 
Будова атома 
Порядковий номер 
елемента 
а) величина заряду атома; 
б) кількість протонів у ядрі; 
в) кількість електронів в атомі 
Номер періоду кількість енергетичних рівнів в атомі 
Номер групи 
а) для елементів головних підгруп — кіль кість 
електронів на зовнішньому енергетичному рівні 
(валентних електронів); 
б) максимальна кількість електронів, що мо-жуть брати участь в утворенні хімічних зв’язків 

Завдання 
Завдання виконуються з використанням вищенаведеної таблиці. 
1) Охарактеризуйте будову атомів електронів з порядковими номера-ми 7, 12, 35, 41. 
2) Не розглядаючи електронні формули, назвіть кількість електронів 
на зовнішньому електронному рівні в атомі Алюмінію, Іоду, Селену. 
3) Яку максимальну кількість електронів може давати Манган при 
утворенні зв’язків з іншими атомами? 
4) Поясніть, чому Натрій і Калій є електронними аналогами. 
5) Які хімічні елементи є електронними аналогами Нітрогену? 
Зобразіть електронну конфігурацію атома одного з них. 
6) Назвіть елементи II групи, у передзовнішньому електронному шарі 
атома яких міститься: а) 8 електронів; б) 18 електронів. 
Тестування f 
1) Знайдіть електронну формулу Нітрогену. 
а) 12 212 
22 62 5 
ss ps s ; б) 12 
25 
sp; 
в) 1 
25 
sp; г) 12 2 
22 3 
ss p . 
2) Яка електронна конфігурація відтворює будову атома Оксигену? 
а) 12 33 
222 2 
sssp ; б) 1 
s ; 
в) 12 2 
23 4 
ss p ; г) 12 2 
22 4 
ss p . 
3) Яка електронна конфігурація відтворює будову атома Сульфуру? 
а) 12 2333 
22 62 22 
ss ps pd; б) 12 233 
22 62 4 
ss ps d ; 
в) 12 2333 
22 4224 
ss pdsp; г) 12 233 
22 62 4 
ss ps p . 
4) Яка конфігурація зовнішнього електронного шару відповідає будові 
атома Кальція? 
а) 33 3 
222 
spd ; б) 22 
22 
sp; 
в) 4 
s ; г) 3 
s . 
5) Яка конфігурація зовнішнього електронного шару відповідає будові 
атома Арсена? 
а) 33 3 
263 
spd ; б) 44 
23 
sp; 
в) 44 
22 
sp; г) 33 
23 
sp. 
V. домашнє завдання 
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання після параграфа. 
VI. Підбиття підсумків уроку 
Для підбиття підсумків цього уроку можна використати інтерактивну 
технологію колективно-групового навчання «Незакінчене речення». Учи -тель пропонує учням продовжити речення: «На цьому уроці мене вразило 
те, що…».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Будова електронних оболонок атомів і струк­тура Періодичної системи.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід