ДОБУВАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО КАТАЛІЗАТОР. РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ.
 
УРОК № 25
ТЕМА.   ДОБУВАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО 
КАТАЛІЗАТОР. РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ.
  Мета:  розглянути способи добування кисню в лабораторії та промисловості; сформувати 
поняття про каталізатори та реакцію розкладу на прикладі реакцій добування кисню.
 Обладнання та матеріали:  періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, лабо -раторний штатив з муфтою та лапкою, нагрівальний прилад, газовивідна трубка, 
пробірки, кристалізатор, вата, хімічний стакан, пристрій для проведення електро-лізу води, калій перманганат, гідроген пероксид, вода, манган(ІV) оксид.
 Базові поняття та терміни: прості та складні речовини, Оксиген, кисень, каталізатор, ре -акція розкладу.
 Тип  уроку:   засвоєння нових знань.
 Методи та прийоми. Словесні: бесіда, розповідь, колективне обговорення. Наочний: 
демонстрація. Інтерактивні: пошуково-дослідницькі.
Перебіг уроку
  І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП. 
  ; Налаштування учнів на роботу.
  ; Вправа на розвиток уваги «Запитання».
Кожному  учневі  пропонують  підготувати  по  два  цікаві  запи -тання  за  матеріалом  уроку.  Наприкінці  уроку  проводять  конкурс 
на  найкраще  запитання.
  ІІ.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ІІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
Учні  вирішують  проблемні  питання
На  вашу  думку,  чи  можна  добути  кисень  в  лабораторії?
З яких речовин добувають кисень?  (З оксигеновмісних сполук).
  ІV.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 
Хоча  кисень  —  найважливіша  речовина  у  нашому  житті,  він 
був  відкритий  порівняно  недавно.
Учень зачитує повідомлення «Історія відкриття кисню».
Учитель пояснює способи добування кисню в лабораторії. 
У  лабораторії  добувають  кисень,  розкладаючи  складні  спо -луки,  що  містять  Оксиген.  Ці  сполуки  —  термічно  нестійкі,  тобто 
при  нагріванні  легко  розкладаються  з  виділенням  кисню.
Уперше  кисень  був  добутий  Дж.  Прістлі  із  меркурій(ІІ)  окси -ду,  який  сфокусував  сонячне  проміння  на  цю  речовину.
Учитель записує рівняння реакцій на дошці, а учні у зошити.
1. Розкладання оксидів важких металів.
2HgO  =  2Hg  +  O
2
2. Розкладання калій перманганату. 
Ця  речовина  зустрічається  у  побуті  під  назвою  марганців-ки.  Її  використовують  у  вигляді  дуже  розбавленого  розчину  для 
промивання  шлунка  у  разі  харчових  отруєнь.  Розкладання  калій 
перманганату  відбувається  при  нагріванні:
2KMnO
4 = K
2MnO4  +  MnO
2 + O
2
  ; Демонстрація досліду
Невелику  кількість  калій  перманганату  поміщаємо  на  дно 
пробірки.  У  верхню  частину  пробірки  закладаємо  шматочок  вати 
для  того,  щоб  у  процесі  розкладу  частина  речовини  не  потрапила 
до  приймача.  Пробірку  закриваємо  гумовим  корком  із  газовивідною 
трубкою  та  закріплюємо  на  штативі,  а  потім  акуратно  нагріваємо. 
Кінець  газовивідної  трубки  розташовуємо  під  водою,  щоб  можна 
було  спостерігати  виділення  газу.  Довести,  що  цей  газ  —  кисень   — 
можна  за  допомогою  тліючої  скіпки.  Якщо  вона  спалахує,  то  у   про -бірці  міститься  кисень.
3. Розклад гідроген пероксиду.
  ; Розповідь вчителя.
Гідроген  пероксид  у  побуті  називають  перекисом  водню.  Його 
продають  в  аптеках  і  він  має  свій  термін  придатності.  Його  вико -ристовують  для  дезінфекції  подряпин  та  ран.  Потрапивши  у  рану, 
перекис  водню  починає  виділяти  кисень,  який  вбиває  бактерії,  за -купорює  дрібні  судини  та  зупиняє  кровотечу.
За  звичайних  умов  реакція  розкладу  гідроген  пероксиду  від -бувається  дуже  повільно,  якщо  додамо  каталізатор  —  манган(VІ) 
оксид,  реакція  буде  протікати  дуже  швидко.
Каталізатор  —  речовина,  що  змінює  швидкість  хімічної  реак -ції,  а  сама  в  результаті  реакції  не  витрачається  і  не  змінюється.
Демонстрація досліду
У  пробірку  наливаємо  невелику  кількість  розчину  гідроген 
пероксиду.  За  кімнатних  умов  із  розчину  гідроген  пероксиду  по -вільно  виділяється  кисень.  Потім  вчитель  демонструє  дію  каталі -затора.  При  цьому  спостерігається  значне  виділення  кисню,  що 
можна  з’ясувати  тліючою  скіпкою.
Учні  записують  рівняння  реакції:
MnО2
2H
2O2  =  2H
2 + O
2
Учні  представляють  дослідницький  проект  «Активність  різ -них  видів  каталізаторів  при  розкладанні  гідроген  пероксиду».
  ; Запитання до учнів
Поміркуйте!  Чому  при  розкладанні  гідроген  пероксиду  краще 
використовувати  колбу,  а  не  пробірку?
4. Розкладання води електричним струмом.
Учитель зачитує уривок із оповідання Ж. Верна
«Дослід  доктора  Окса»:
«...Доктор Окс...умів добувати цей газ у великих кількостях і без 
особливих витрат... Він не користувався калій перманганатом, за мето -дом Тесс’є де Моте, а просто розкладав злегка підкислену воду за допомо-гою виготовленої ним батареї... Електричний струм проходив через вели -кі чани. Наповнені водою, яка і розкладалась на — ...кисень і водень...»
  ; Завдання до учнів
Назвіть  спосіб  добування  кисню,  розроблений  доктором 
Оксом.  (Розкладання  води  під  дією  електричного  струму)
Запишіть  рівняння  реакції.  (2H 2O  =  2H2
↑ + O
2
↑)
Демонстрація досліду
У  ванну  для  електролізу  наливають  розбавлений  розчин  силь-ного  електроліту  і  поміщають  електроди.  До  електродів  приєднують 
клеми  джерела  постійної  напруги.  При  цьому  спостерігають  виді -лення  бульбашок  газу  на  електродах.
  ; Розповідь вчителя. 
5. Розклад індійської (або чилійської) селітри.
2KNO
3  =  2KNO
2 + O
2
Реакція  відбувається  при  нагріванні
6. Розклад бертолетової солі.
2KClO
3  =  2KCl  +  3O2
Реакція  відбувається  при  додаванні  каталізатора  манган  (ІV) 
оксиду  MnO
2
  та  нагріванні.
7. Робота учнів за підручником (Попель П. П., Крикля Л. С.) с. 103 
«Промисловий спосіб добування кисню». 
  ; Запитання до учнів
Пригадайте!  Як  називається  процес  утворення  кисню  в  при -роді?  (Фотосинтез)
Які  умови  потрібні  для  процесу  фотосинтезу? (Енергія  світ -ла,  яку  вловлює  хлорофіл,  вуглекислий  газ  та  вода)
Вчитель  звертає  увагу  учнів  на  рівняння  реакції,  що  записані 
на  дошці,  просить  визначити  їх  спільну  ознаку.
Висновок
Реакції  в  результаті  яких  з  однієї  складної  речовини  утворю -ється  декілька  інших  (простих  або  складних),  називають  реакціями 
розкладу. 
  V.   УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.
Учні  дають  відповіді  на  проблемні  питання  поставлені  на  по -чатку  уроку.
  ; Колективне обговорення.
У  який  спосіб,  на  вашу  думку,  можна  зібрати  кисень,  виходя-чи  з  його  фізичних  властивостей?  (Витісненням  повітря,  бо  кисень 
важчий  за  повітря;  витісненням  води,  бо  він  малорозчинний  у  ній ).
Як  «переливати»  кисень  з  однієї  посудини  в  іншу? (Як  за-звичай  переливають  рідини).
Доведіть,  що  промисловий  метод  добування  кисню  є  фізич -ним  методом.  (Повітря  являє  собою  суміш  газів.  Кисень  добувають 
із  рідкого  повітря  шляхом  перегонки).
Реакції  якого  типу,  використовують  для  добування  кисню? 
(Розкладу).
Закінчіть схеми рівнянь
CuO → Cu  +  O2
(2 CuO  =  2Cu  +  O2
↑)
AgNO 3
  →  Ag  +  NO
2 + O
2
(2 AgNO 3  =  2Ag  +  2NO
2 + O
2
↑)
NaNO 3
  →  NaNO
2 + O
2
(2NaNO
3  =  2NaNO
2 + O
2)
  VІ.  ПІДСУМОК УРОКУ.
Учні  зачитують  цікаві  запитання,  що  підготували  під  час  про-ведення  уроку.
  VІІ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
П. П. Попель, Л. С. Крикля. Вивчити § 17. 
Розрахувати масову частку Оксигену в глюкозі C
6H12O6
. (53,3%)
Виконати завдання 131, 133.
Додаткова інформація до уроку
Оксиген.  Кисень.  Фізичні  властивості  кисню.  Добування  кис-ню  в  лабораторії.
1.   Якого  типу  реакції  застосовують  для  добування  кисню  в  ла -бораторії? (Розкладу) .
2.   Запишіть формули речовин, під час розкладу яких виділяється 
кисень. Назвіть ці речовини  (KMnO
4, KClO
3, H
2O, H2O2, NaNO
3
).
3.   Як  в  лабораторних  умовах  збирають  кисень?  (Витісненням 
повітря  і  витісненням  води) .
4.   Як  перевірити  наявність  кисню  в  посудині?  (Живріючою  
скіпкою).
5.   У  якій  з  природних  сполук  масова  частка  Оксигену  найбільша? 
У якій з штучно добутих сполук Оксигену ще більше?  (H
2O; H2O2
).
6.   Чи  можна  скласти  рівняння,  що  відображає  процес  добуван -ня  кисню  з  рідкого  повітря?  Чому?  (Ні,  тому  що  добування 
кисню  з  повітря  —  фізичний  проект).
Закінчіть рівняння реакцій:
Ba(NO3
)
2
  →  Ba(NO
2
)
2 + O
BaO 2
  →  BaO  +  O
2
O3
  → O
2
K2O2 + H
2
O  →  KOH  +  O
2
Na2O2 + H
2
O  →  NaOH  +  O
2
BaO 2 + H
2SO
4
  →  BaSO
4 + H
2O  +  O 2
PbO 2
  →  Pb
3O4 + O
2
HgCO3
  →  Hg  +  CO
2 + O
2
HNO3
  →  NO
2 + O
2 + H
2O
MnO2 + H
2SO
4
  →  MnSO
4 + O
2 + H
2O
Na2O2  +  CO
2
  →  Na
2CO3 + O
2
Ag2CO3
  →  Ag  +  CO
2 + O
2
AgNO 3
  →  Ag  +  NO
2 + O
2
Mn2O7
  →  MnO
2 + O
2
.
Mg(NO3
)
2
  →  MgO  +  NO
2 + O
2
Al(NO 3
)
3
  →  Al
2O3  +  NO
2 + O
2
 
(2Ba(NO
3
)
2  =  2Ba(NO
2
)
2 + O
2
2BaO
2  =  2BaO  +  O
2
2O
3  =  3O
2
2K
2O2  +  2H
2O  =  4KOH  +  O2
4Na
2O2  +  2H
2O  =  4NaOH  +  O 2
2BaO
2  +  2H
2SO
4  =  2BaSO
4  +  2H
2O  +  2O2
3PbO
2
  =  Pb
3O4 + O
2
209
2HgCO
3  =  2Hg  +  CO
2 + O
2
4HNO
3  =  4NO
2 + O
2  +  2H
2O
2MnO
2  +  2H
2SO
4  =  2MnSO
4 + O
2  +  2H
2O
2Na
2O2  +  2CO
2
  =  2Na
2CO3 + O
2
2Ag
2CO3  =  4Ag  +  2CO
2 + O
2
2AgNO
3  =  2Ag  +  2NO
2 + O
2
2Mn
2O7  =  4MnO
2  +  3O
2
2Mg(NO
3
)
2  =  2MgO  +  4NO
2 + O
2
4Al(NO
3
)
3
  =  2Al
2O3  +  12NO
2  +  3O
2
)
Задача.
Обчисліть масову частку Оксигену в гідраргірум нітраті Hg(NO3
)
(w(O) = 29%).
Задача.
В якому випадку утвориться більше кисню: при розкладі 25  г бер-толетової солі чи 25 г меркурію (II) оксиду? (Під час розкладу бер-толетової солі).
Напишіть рівняння реакцій за схемою:
O2
KMnO4
KNO3 KClO3
фотосинтез
NaNO 3 H2O
HgO H2O2
(2KMnO
4 = K
2MnO4  +  MnO
2 + O
2
2KNO
3  =  2KNO
2 + O
2
2H
2O  =  2H2O  +  O 2
2NaNO
3  =  2NaNO
2 + O
2
6CO
2  +  6H
2O  =  C 6H12O6  +  6O
2
H2O  =  2H2 + O
2
2HgO  =  2Hg  +  O
2
2KClO
3  =  2KCl  +  3O
2
)
Вправа.
Напишіть формули хімічних сполук Оксигену з такими хімічними 
елементами:
W(III),  Os(VIII),  Mn(IV),  Cl(V),  Ag(I),  Hg(II),  Cr(II),  Si(IV).
(W
2O3,  OsO
4,  MnO
2
,  Cl
2O7
,  Ag
2O,  HgO,  CrO,  SiO2
)
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ДОБУВАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО КАТАЛІЗАТОР. РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід