ФЕРУМ. ПОШИРЕНІСТЬ ФЕРУМУ В ПРИРОДІ. ЗАЛІЗО. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ.
 


УРОК № 30
ТЕМА.  ФЕРУМ. ПОШИРЕНІСТЬ ФЕРУМУ В ПРИРОДІ. 
ЗАЛІЗО. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЙОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ.
Мета:  активізувати пізнавальну діяльність учнів при формуванні уявлення про властивос-ті елемента Ферум та простої речовини заліза; сприяти розвитку інтелектуальних та 
творчих здібностей; прищеплювати навички роботи з додатковими джерелами ін-формації; формувати навички дослідницької діяльності на основі спільної праці учнів.
Обладнання та матеріали:періодична система хімічних елеме-нтів; зразки предметів, 
виготовлених із заліза.
Базові поняття та терміни:Ферум, залізо, металевий зв’язок, пластичність, електропро-відність, теплопровідність, парамагнетик, температура плавлення.
Тип  уроку:  комбінований.
Методи та прийоми. Словесні:бесіда, розповідь, представлення проектів; наочні: де-монстрація; практичний: лабораторний дослід.
Знання тільки тоді знання, коли вони набуті 
зусиллями  думки,  а  не  самою  пам’яттю. 
Л.  Толстой.
Перебіг уроку
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. 
Учитель оголошує результати тестової перевірки, робить стис-лий  аналіз  помилок.
ІІ.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
ІІІ.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Сьогодні ми з вами познайомимося ще з одним хімічним еле-ментом,  який  утворює  усім  відому  просту  речовину.  У  народі  про 
нього  говорять,  що  «він  і  плуг  у  полі,  і  цвях  в  домі».
Що  це  за  хімічний  елемент  та  яку  просту  речовину  він  утво-рює? (Ферум.  Залізо). 
Яку  інформацію  можна  отримати  про  елемент,  виходячи  із 
його  положення  у  періодичній  системі?
(Хімічний  символ:  Fe  —  Ферум
Порядковий  номер:  26
Заряд  ядра:  +26
Відносна  атомна  маса:  56
Період:  4  великий
Група:  VII  побічна)
ІV.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. 
;Розповідь учителя. 
У  хімічних  сполуках  Ферум  може  проявляти  валентність 
ІІ  або  ІІІ.  Атом  Феруму  здатний  втрачати  два  або  три  електрони 
та  перетворюватися  на  йон  +2  (+3).
А  зараз  ми  вирушимо  у  подорож  у  минуле  разом  із  учасни-ками  групи  «Мандрівники  в  минуле».
Учні  представляють  результати  своєї  роботи  над  проектом 
у вигляді  усного  журналу  «З  історії  заліза».
Фрагменти проекту
Відкриття  заліза  мало  величезне  значення  для  людства.  Зна-йомство людини з цим металом відбулося завдяки високій космічній 
активності у давні часи. Через атмосферу на нашу планету часто по-трапляли метеорити, що складалися із чистого заліза. Саме через це 
залізо називають зоряним металом. Метеоритного заліза було мало. 
Люди навчилися добувати його зі сполук на початку першого тисячо-ліття до нашої ери. Відтоді почалася залізна доба розвитку цивілізації.
У стародавньому Єгипті залізо мало назву «бі-ні-пет», що в до-слівному  перекладі  означає  «небесна  руда»  чи  «небесний  метал». 
У  перекладі  з  шумерської  мови  «залізо»  —  це  «той,  що  крапнув 
з  неба,  небесний».  В  алхімічний  період  залізу  відповідала  планета 
Марс,  названа  на  честь  бога  війни. 
Залізо за старих часів добували «сиродутним» способом. Піч, 
у якій його виплавляли із руди та вугілля, нагадувала довгу трубу.
;Теоретично-дослідницька та експериментально дослідницька робота учнів у парах.
Учні  працюють  за  підручником  (с.121),  знайомляться  із  фі-зичними  властивостями  заліза,  виконують  лабораторний  дослід. 
Лабораторний дослід № 10
Тема: вивчення  фізичних  властивостей  заліза
Перед початком роботи вчитель проводить інструктаж з техніки 
безпеки. 
Після  проведення  досліджень  учні  роблять  висновки  та  опи-сують характерні фізичні властивості. Вчитель корегує та доповнює 
висловлювання.
Залізо  —  метал  сірого  кольору,  має  блиск,  запаху  не  має, 
пластичне,  намагнічується,  не  розчиняється  у  воді,  тугоплавке 
(температура  плавлення  1535°С,  температура  кипіння  —  3200°С, 
густина  7,874  г/см). 
Група  «Дослідники»  представляє  проект  «Поширеність  Фе-руму  в  природі».
Учні можуть працювати у двох напрямках:
1.  Ферум  у  мінералах.
2.  Ферум  у  живій  природі.
Фрагменти проекту
1.  Ферум  входить  до  складу  багатьох  речовин,  що  склада-ють  гір-ські  породи,  важливими  з  яких  є  залізні  руди.  У  земній 
корі  5%  маси  припадає  на  атоми  Феруму,  що  входять  до  складу 
різноманітних мінералів. За поширенням у природі він посідає чет-верте  місце  серед  елементів.  Найбільш  поширені  сполуки  Феру-му — оксиди: ферум(ІІ) оксид FeO, ферум(ІІІ) оксид Fe2O3, а також 
змішаний  оксид  Fe3O4,  який  називають  залізною  окалиною.
;Демонстрація колекції залізних руд
Магнітний  залізняк  —  Fe3O4.
Червоний  залізняк  —  Fe2O3.
Бурий  залізняк  —  Fe2O3• H2O.
Шпатовий  залізняк  —  FeCO3.
Із  цих  залізних  руд  добувають  залізо. 
Цікава інформація
У  325  році  до  н.  е.  учень  Аристотеля  Теофраст  у  своїй  праці 
«Про  камені»  так  описує  гематит:  «Нагадує  кров,  що  запеклася». 
Щільний  гематит-кровавник  був  улюбленим  матеріалом  для  виго-товлення  печаток  у  Єгипті,  країнах  Дворіччя  та  Античній  Греції. 
Йому приписувалася властивість загоювати рани, що крово-точили. 
Порошок  гематиту  здавна  використовувався  для  полірування  зо-лотих  та  срібних  виробів.
Сполуки Феруму розчинні у водах деяких мінеральних джерел. 
Іноді у водопровідній воді, що тече по старих іржавих трубах, розчи-нені сполуки тривалентного Феруму, що надає їй «іржавого» кольору.
2.  В  організмах  людей  та  тварин  міститься  Ферум  у  малих 
кількостях.  У  ХІХ  ст.  французький  вчений  Мері  відкрив,  що 
в  організмі  людини  міститься  4–5  г  Феруму,  а  в  крові  —  65%. 
Він  входить  до  складу  гемоглобіну  крові.  Що  відповідає  за  тран-спортування  кисню  по  всьому  організму.  Недостатня  кількість 
цього  елементу  у  крові  викликає  тяжке  захворювання  —  анемію 
(недокрів’я), при якому людина відчуває слабкість та запаморочен-ня.  Запас  Феруму  в  організмі  потрібно  поповнювати  продуктами, 
що  містять  його  у достатній  кількості:  яблука,  гранати,  виноград, 
вишні,  м’ясо  кроля  та  індички,  гречані  крупи.
Кров  деяких  черв’яків  має  зелений  колір,  до  її  складу  теж 
входять  йони  Феруму. 
Група  «Журналісти»  представляє  проект  у  вигляді  газети 
«Залізо...  Це  цікаво».  (Завдання  проекту  —  зібрати  цікавий  мате-ріал  про  залізо:  кросворди,  ребуси,  загадки). 
Учні розглядають схему 10 «Використання заліза».
ІV.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ. 
;Колективне обговорення. 
1.  Чому Робінзон Крузо, потрапивши на безлюдний острів, най-більше  зрадів  знахідці  теслярських  інструментів,  виготовле-них  із  заліза?
2.  Поясніть!  Чому  для  зберігання  сталевих  скріпок  зручно  ви-користовувати  магнітний  тримач?
3.  Запропонуйте ефективний спосіб пошуку голки в копиці сіна.
4.  Які  неточності  допущено  у  висловах:  «людям,  які  стражда-ють недокрів’ям, рекомендують пити залізо», «у соку антонів-ських яблук багато заліза»? У якому вигляді перебуває залізо 
у  соку  яблук  і  ліках,  які  рекомендують  при  недокрів’ї?
V.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.
1.  Поміркуйте  про  те,  що  вам  вдалося  найкраще?
2.  Чого  ви  разом  з  однокласниками  навчилися? 
3.  Яких  умінь  та  навичок  набули,  працюючи  над  проектами?
4.  У  чому  полягають  переваги  роботи  в  команді?
VІ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
Попель П. П., Крикля Л. С. с. 120–121.
Завдання 150 (усно).
Завдання 160, 164 (письмово)
Домашній хімічний експеримент 
Здійсніть  експериментальне  дослідження.  Для  цього  вико-ристайте  дві  склянки  та  два  цвяхи.  Зачистіть  цвяхи  на  полови-ну  довжини.  У  склянки  налийте  води  та  в  одній  із  них  розчиніть 
чайну  ложку  кухонної  солі.  Обов’язково  підпишіть  склянки,  щоб 
не  сплутати  результати  експерименту.  Помістіть  цвяхи  у  склянки 
з  водою  і  залиште  на  кілька  днів.  За  отриманими  результатами 
розпізнайте,  в  якій  зі  склянок  був  розчин  солі,  а  в  якій  —  проста 
вода?  Відповідь  обґрунтуйте.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ФЕРУМ. ПОШИРЕНІСТЬ ФЕРУМУ В ПРИРОДІ. ЗАЛІЗО. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід