Гідроліз та гідрування жирів. Жири в природі.
 
Урок 49
  Тема. Гідроліз та   гідрування жирів. Жири в  природі. 
Біологічна роль жирів.
Мета: сформувати уявлення про гідроліз і  гідрування жирів, 
навчити складати відповідні рівняння реакцій; ознайо ­
мити учнів зі значенням цих процесів у  техніці та   для 
життя  організмів;  ознайомити  учнів  з  біологічною 
роллю жирів у  житті тваринних і  рослинних організ ­
мів, з’ясувати їх значення в  житті людини як продуктів 
харчування і   учасників метаболізму.
обладнання: зразки топленого масла, маргарину, олії.
Базові поняття 
та  терміни:
жири, вищі карбонові кислоти, гліцерол, естери, гідро ­
ліз, омилення, гідрування.
Тип уроку: комбінований.
Методи 
навчання:
словесні, пояснювально ­ілюстративні, репродуктив­
ні, частково пошукові, практичні (розв’язування задач 
і  вправ), інтерактивні, методи розвитку критичного 
мислення.
структура уроку
  I.  Організаційний  етап ................................. 3  хв
  II.  Перевірка   домашнього   завдання ........................ 5  хв
 III.  Актуалізація   опорних  знань ........................... 2  хв
  IV.  Вивчення  нового  матеріалу  ........................... 15  хв
  IV.  Узагальнення  та  закріплення  знань .................... 15  хв
  V.  Домашнє   завдання ...................................2  хв
 VI.  Підбиття   підсумків   уроку  ............................. 3  хв
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
II.  Перевірка домашнього завдання
Бесіда f f
1. Дайте   визначення   естерам   і  жирам.
2. Яку   функціональну  групу   містять  молекули  естерів  і  жирів?
3. Опишіть  фізичні  властивості   естерів.
4. Залишки  яких  кислот  містяться   в  молекулах  жирів?
5. Як  впливає   склад   молекул  жирів   на  їхні   фізичні  властивості?
Перевіркаf виконанняf письмовихf завдань f (усно f або f наf дошці). f f
III.   Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Жири відіграють важливу біологічну роль. Назвіть природі  речовини,  
до  складу  яких  входять   жири.
2. Чим  обумовлене   значення   жирів   для   живих  організмів?
3. Чим  відрізняються   жири  тваринного  і  рослинного  походження?
4. Назвіть  основну   хімічну   властивість   естерів.
IV.  Вивчення нового матеріалу
1.  Гідроліз жирів
Розповідь f учителя f f
Основною   хімічною  властивістю   жирів,  як  і  естерів,   є  їх   гідроліз,  у  ре-зультаті якого   утворюються  гліцерол  і  карбонові   кислоти:
C H
2
C H
C H
2
O H
O H
O H
C H
2
C H
C H
2
O
O
O C R 3
O
C R 2
O
C R 1
O
O H C R 1
O
+ 3 H
2
O + 3
Вивчення   реакцій   гідролізу  жирів,  виявлення  при   цьому   гліцеролу  
й  карбонових   кислот,   як  продукту  розкладу  жирів,  дозволили  у  свій   час 
ученим   установити  їхню   будову.
Гідроліз  жирів   відбувається  в  організмі   під  час  перетравлювання  їжі.  
Жири,  що  входять   до  складу  їжі,   гідролізуються  під  впливом  ферментів  
підшлункової   залози  та  жовчі.  Продукти  гідролізу  (гліцерол   та  карбонові  
кислоти) всмоктуються  в кишечнику,  транспортуються до клітин організму  
й  утворюють  жир,  властивий  такому  організмові.
Гідроліз  жирів   проводять   у  промисловості  для   добування  гліцеролу, 
карбонових   кислот  і  мила.
Гідроліз жирів  у лужному середовищі  називають омиленням,  оскільки 
він  приводить  до  утворення   солей   вищих  карбонових   кислот,   які  викорис -товуються  для   виробництва  мила:
C H
2
C H
C H
2
O
O
O C R
O
C R
O
C R
O
C H
2
C H
C H
2
O H
O H
O H
R C
O
O Na
+ 3 Na O H
+ 3
2.  Значення жирів
Розповідь f учителя f f
В   організмах  рослин  і   тварин  жири  відіграють  важливу  роль.  Вони 
є  перш  за   все  резервним  джерелом   енергії:   при   окисненні   1  г  жиру  виді-ляється   39  кДж  (9,3   ккал)   енергії.   Жири  —  добрі  розчинники   для   деяких 
біологічно активних  речовин, наприклад жиророзчинних вітамінів.  Жиро-ва  тканина утворює   м’який  захисний   прошарок,  охороняючи   внутрішні  
органи  від  ударів  і   переохолодження,  а   також  виконують  роль  мастила  
для   м’язових  волокон.
Кількість  жиру  в  організмі   залежить   від  режиму   харчування   і  способу  
життя.  Якщо   з  вуглеводами  і  жирами   в  організм  надходить  більше  енергії,  
чим  витрачається,  надлишкові  жири відкладаються в м’яких тканинах.  При 
недостатньому харчуванні організм одержує енергію, окисляючи жири, на-копичені раніше.   Частка  жирів   становить   зазвичай  10–20   %  від  загальної  
маси  тіла   людини.
Заслуховуванняf повідомленьf учнів f f
V.   Узагальнення та  закріплення знань
Завдання f для f закріпленняf знань f іf формуванняf вмінь f f
1. Напишіть рівняння реакції омилення  тристеарату  під дією розчину  на-трій гідроксиду.   Назвіть  отримані  продукти.   Де  їх   використовують?
2. Напишіть  структурну   формулу  трилінолеату   —  жиру,  утвореного  
лінолевою  кислотою.
3. Напишіть   дві  можливі  формули  жиру,   що  містить  57  атомів  Карбо -ну  і  два  подвійні  зв’язки,  якщо   в  складі  жиру  містяться   залишки 
кислот  тільки  з  парним   числом  атомів  Карбону.
4. Обчисліть   масу  гліцеролу,  що  утворюється  при   омиленні  триолеїно -вого  жиру масою  331,5   г.
Завдання f для f узагальнення f знань f f
Складіть  узагальнюючу   схему   щодо  застосування  та  значення   жирів.
VI.  Домашнє завдання
1. Виконати  завдання  за   підручником.
2. Знайти   відповіді  на  запитання:
1) Чому   жири  широко  використовують   для   приготування   їжі?
2) Чому   при   тривалому  варінні  м’ясний   бульйон   стає   мутним   і  мас-ним?
3) Чому   гіркнення   не  загрожує   маргарину?
VII.  Підбиття підсумків уроку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Гідроліз та гідрування жирів. Жири в природі.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід