Йонний зв’язок. властивості йонного зв’язку.
 
Урок 56
Тема. Йонний зв’язок.  властивості йонного зв’язку.
мета: сформувати поняття про йонний зв’язок, розглянути 
механізм його утворення, визначити властивості йон ‑
ного зв’язку, відзначити єдність всіх типів хімічного 
зв’язку; сформувати навички відрізняти сполуки з ко ‑
валентним та йонним зв’язком. Розвивати уявлення 
про залежність властивостей речовин від їх внутріш ‑
ньої будови.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І.   Мен‑
делєєва, таблиця електронегативностей хімічних 
елементів.
Базові поняття 
та терміни:
хімічний зв’язок, іонний зв’язок, полярний та не‑
полярний ковалентний зв’язок, спільна електронна 
пара, електронегативність, полярність зв’язку, коор‑
динаційне число.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  бесіда, розповідь; 
практичні   —  розв’язування вправ; репродуктивні; 
частково‑пошукові.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв.
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 8 хв.
ІII. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв.
ІV. Вивчення нового матеріалу ............................15 хв.
1.   Утворення йонного зв’язку.
2.   Критерій утворення йонного зв’язку.
3.   Властивості йонного зв’язку.
V. Закріплення та систематизація знань ...................15 хв.
VI. Домашнє завдання ................................... 1 хв.
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на робочий настрій.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.   Бесіда.   f
1) Які типи хімічного зв’язку ви знаєте?
2) Що називається ковалентним зв’язком?
3) Який ковалентний зв’язок називають неполярним? Полярним?
Наведіть приклади.
4) Які молекули називають диполями?
5) Наведіть по одному прикладу молекул з одинарним, подвійним
і потрійним ковалентним зв’язком.
6) Як і чому змінюється полярність в молекулах галогеноводнів?
2.   Перевірка виконання письмових завдань (усно або на дошці).   f
3.     Індивідуальне завдання (виконуються на місцях або біля    f
дошки під час бесіди).
1) У якій із двох молекул довжина зв’язку більша: a) H
2
, I
2
; б) НСl,
НBr; в) NH
3
, PH
3
; г) CH
4
, CCl
4
?
2) Визначте знак часткового заряду на атомі Хлору в молекулах НСl
і ClF. У якій з цих молекул частковий заряд Хлору більший за абсолютною
величиною?
ІII.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
1) Від чого залежить тип хімічного зв’язку?
2) Які елементи утворюють ковалентний полярний зв’язок?
3) Які елементи — металічні чи неметалічні — мають більш високу
електронегативність?
4) Які елементи здатні віддавати електрони із зовнішнього енергетич -ного рівня для отримання конфігурації інертного газу?
5) Які частинки називаються йонами?
Учитель повідомляє, що на уроці буде розглянуто випадок, коли
елементи, що входять до складу речовин, значно відрізняються по
електронегативності, і називає тему уроку, учні формулюють питання, які
слід розглянути на уроці.
ІV. вивчення нового матеріалу
1. Утворення йонного зв’язку.
Розповідь учителя   f
Розглянемо утворення хімічного зв’язку між типовими металічними
і неметалічними елементами. Атоми лужних металів, наприклад Натрію,
містять на зовнішньому енергетичному рівні всього один електрон.
У хімічних реакціях ці атоми легко віддають валентні електрони і пере-творюються в йони з електронною конфігурацією інертного газу:
Na Na −→−+ e .
Атомам галогенів — типових неметалічних елементів — до завер -шення зовнішнього рівня бракує всього одного електрона, тому їм вигідно
прийняти електрон:
Cl Cl +→−− e .
При взаємодії двох атомів, один із яких віддає електрон, а інший його
приймає, електрон переходить від одного атома до іншого. Атом, що віддав
електрон, перетворюється в позитивно заряджений іон (катіон), а атом,
що прийняв електрон, — у негативно заряджений іон (аніон).
Атом Натрію
Na
Атом Хлору
Cl
Йон Натрію
Na
+
Йон Хлору
Cl
+11 +17 +11 +17
Рисунок Атом Натрію віддає електрон атому Хлору. При цьому обид-ва атоми перетворюються на йони із завершеним зовнішнім електронним
шаром.
Між цими різнойменно зарядженими йонами виникає електростатич -не притягання, сила якого залежить від зарядів іонів і їхніх радіусів.
Хімічний зв’язок, що виникає в результаті притягання протилежно
заряджених іонів, називається йонним.
..
: :
.
Cl
..
..
: + Na
.
Na
+
Cl
..
Йонний зв’язок за механізмом утворення подібний до ковалентного,
але в ньому є принципова відмінність: у речовинах з іонним зв’язком ато -ми жорстко не з’єднуються один з одним, а просто притягуються один до
одного електростатичними взаємодіями.
2. Критерій утворення йонного зв’язку.
Розповідь учителя   f
Утворення йонного зв’язку можна також розглядати і з позиції утво-рення спільної електронної пари:
..
: :
.
Cl
..
..
: + Na
.
Na Cl
..
Але атоми Натрію і Хлору сильно відрізняються за електронегативністю
і атом Хлору настільки сильніше притягує спільну електронну пару,
що вона повністю переходить до нього, а атому Натрію вже не належить.
Таким чином, електрон, що перебував на зовнішньому рівні атома Натрію,
утворює спільну електронну пару і переходить у повну власність атома
Хлора. Атом Натрію втрачає один електрон і перетворюється на йон, а атом
Хлору, навпаки, здобуває один електрон і також перетворюється на йон,
але негативнозаряджений.
Отже, йонний зв’язок можна розглядати як граничний випадок ко-валентного полярного зв’язку, коли спільна електронна пара повністю
перейшла до одного з атомів. Йонний зв’язок утворюється між атомами
елементів з великою різницею між їх значеннями електронегативностей.
Зазвичай, між атомами типових металічних та неметалічних елементів.
Умовно вважають, що зв’язок є йонним, якщо різниця електронегативно -стей двох елементів ∆EH ( ) перевищує 2. Якщо ж, різниця між електро -негативностями елементів менша за 2, то зв’язок вважається ковалентним
полярним. Природа хімічного зв’язку єдина, чіткої межі між ковалентним
та йонним зв’язком не існує.
Йонний зв’язок характерний для основних оксидів ( NaO
2
2 +−
, Mg O
22+−
),
лугів ( NaOH
+−, KOH
+−) і солей ( NaCl
+−
, KNO
+−
3
). Катіони і аніони можуть
складатися не тільки з одного, але і з декількох атомів. Наприклад, луги
утворені катіонами металів M
+
і гідроксид-іонами OH
. Зв’язок між йо-нами металічних елементів M
+
і OH
йонний, а між атомами Гідрогену
і Оксигену в йоні OH
— ковалентний полярний.
3. Властивості йонного зв’язку.
Розповідь учителя   f
Речовини з йонним зв’язком зазвичай являють собою кристали, які
складаються з величезного числа йонів, розташованих так, що кожний по-зитивний йон оточений декількома негативними, а кожний негативний
йон — декількома позитивними. Число найближчих сусідів йона назива-ють його координаційним числом. Наприклад, у кристалах натрій хлориду
NaCl кожний йон Натрію оточений шістьома йонами Хлору, і навпаки.
В іонних сполуках немає окремих молекул: весь кристал являє собою одну-єдину гігантську молекулу. Формула йонної сполуки передає не склад
молекули, а співвідношення позитивних і негативних іонів. Наприклад,
формула NaCl означає, що число йонів Na
+
у будь-якому кристалі натрій
хлориду дорівнює числу йонів Cl
.
Йонний зв’язок за своїми властивостями сильно відрізняється від кова-лентного. В іонних кристалах кожний іон притягується до всіх протилеж -но заряджених іонів, розташованих у будь-яких напрямках і на будь-яких
відстанях від нього. Це означає, що йонний зв’язок не можна характери-зувати спрямованістю на відміну ковалентного зв’язку.
V.   Закріплення та систематизація знань
Завдання   f
1) Випишіть окремо сполуки з ковалентним неполярним, ковалент-ним полярним та йонним зв’язком: F
2
, HO2
, FeCl
3
, O
2
, AlC
43
, NH
3
, CO
2
,
N
2
, CaF
2
, CaP
32
2) Складіть схеми утворення йонного зв’язку в речовинах:
І варіант: LiF, CaCl
2
.
ІІ варіант: CsF, MgCl
2
.
3) Визначте, в якому ряду пари атомів розташовані в порядку зростан -ня полярності хімічного зв’язку:
а) FF-, HF-, Na F -;
б) FF-, Na F -, HF-;
в) Na F -, FF-, HF-;
г) HF-, Na F -, FF-;
д) Na F -, HF-, FF-.
4) Напишіть структурні формули кальцій оксиду, купрум (ІІ) хлори -ду, цинк іодиду, хлоридної кислоти, хлору, сірководню та визначте, які
типи зв’язків мають ці речовини.
5) Сформулюйте дві відмінності йонного зв’язку від ковалентного.
VI. домашнє завдання
Вивчити матеріал підручнику та виконати завдання
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель просить учнів визначити результати уроку. Чи отримані
відповіді на питання, що ставилися на початку уроку?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Йонний зв’язок. властивості йонного зв’язку.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід