Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у Періодичній системі та будовою атома.
 
Урок 49
Тема. Характеристика  хімічних  елементів  малих  періодів  за  їх  місцем  у  Періодичній  системі  
та будовою атома.
мета: узагальнити знання про взаємозв’язок між власти ‑
востями хімічних елементів та електронною будовою 
їх атомів; розглянути план характеристики елемента 
за його положенням в Періодичній системі та будовою 
атома; сформувати вміння учнів давати характеристи ‑
ку хімічних елементів малих періодів за їх місцем у Пе ‑
ріодичній системі та будовою атома; розвивати вміння 
порівнювати будову атомів хімічних елементів і робити 
висновки щодо їх властивостей.
обладнання: Періодична система хімічних елементів 
Д. І.   Менделєєва (короткоперіодний варіант); таблиця 
відносних електронегативностей.
Базові поняття 
та терміни:
хімічний елемент, атом, ядро, електрон, протон, ней‑
трон, електронна оболонка, енергетичний рівень, 
металічні і неметалічні властивості.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  бесіда, розповідь; 
практичні   —  розв’язування вправ; репродуктивні, 
частково‑пошукові.
структура уроку
I.  Організаційний   етап ................................. 1  хв.
II.  Перевірка   домашнього   завдання ....................... 7  хв.
III. Актуалізація   опорних  знань ........................... 4  хв.
IV.  Вивчення   нового  матеріалу ............................15  хв.
1.     Характеристика елемента за його положенням 
у Періодичній системі та будовою атома.
V.  Закріплення  та  систематизація  знань  ...................15  хв.
VI.  Домашнє  завдання ................................... 1  хв.
VII. Підбиття  підсумків   уроку ............................. 2  хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Перевірка   готовності  учнів   до  уроку,  налаштування  на  робочий  
настрій.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.   Бесіда.   f
1)  Як   змінюються   властивості   елементів   у  періодах  і  групах 
Періодичної   системи   зі   збільшенням  порядкового  номера?   Чим  поясню -ються  такі   зміни?
2)  Чому атоми  намагаються прийняти  або  віддати  електрони в хімічних 
реакціях?
3)  Чому  інертні   гази  не  вступають  в  хімічні  реакції?
4)  Які  частки  називають  іонами?
5)  Чим   обумовлюється  радіус  атомів?   Як  він  змінюється   в  періодах 
і  групах?
6)  Що називають електронегативністю?  Як вона змінюється  в періодах 
і  групах?   Відповідь  обґрунтуйте.
7)  Назвіть  найбільш   і  найменш  електронегативні  елементи.
2.   Перевірка виконання письмових завдань (усно або на дошці).   f
3.   Завдання   f
1)  Напишіть  електронну   конфігурацію:  а)   атома   Хлору  і  йону  Cl
б)   атома   Магнію  і  йону  Mg
2 +
.
2)  Яка  частинка  має   більший  радіус:  а)   атом  Натрію  або   атом 
Калію;  б)   атом  Натрію  або   йон   Натрію;   в)   атом  Хлору  або   атом  Брому?
ІII.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
1)  Яку  фізичну   суть  мають  порядковий   номер   хімічного   елемента,   но-мера  групи,  періоду?
2)  Розташуйте наступні символи в порядку зростання  металічних вла -стивостей  елементів:  a)   Al,  Na,  Mg;  б)   Са,  Ва,  Sr.
3)  Розташуйте  наступні  символи  в  порядку  зростання   неметалічних  
властивостей  елементів:  а)   Ті,  S,   Se;  б)   Br,  Cl,  F.
Учитель  формулює   тему  уроку,  учні  визначають   очікувані   результати.
IV. вивчення нового матеріалу
1.   Характеристика  елемента  за його положенням 
у Періодичній  системі  та будовою атома.
Розповідь учителя   f
Періоди чна   система   являє   собою   природну   класифікацію   хімічних 
елементів  по електронних структурах  атомів. У міру зростання  заряду ядра 
атомів  хімічних  елементів   періодично  змінюється   будова  їх   електронних 
оболонок.  Ця періодична зміна  і обумовлює періодичну зміну  властивостей 
хімічних елементів  та їх  сполук.  В ряду хімічних елементів  спостерігається  
не  тільки  повторення  електронної   конфігурації,  але   і  ускладнення  її. 
Тому  в  елементів   з  подібною  будовою  зовнішнього  електронного   шару 
виявляється  як  подібність,  так   і  відмінність   у  властивостях.
На  підставі   положення  в  Періодичній  системі   та  електронній  
конфігурації  елемента  можна  передбачити  деякі   його  властивості   та  оха -рактеризувати  відносно  інших  хімічних  елементів.
Учитель  наводить  план  характеристики   хімічного   елемента  за   поло-женням   в Періодичній  системі   та  будовою  атома.
 План характеристики елемента за його положенням      f
у Періодичній системі та будовою атома.
і.  п оложення в  періодичній системі:
а)  порядковий  номер   елемента,   його  назва   і  відносна  атомна  маса;
б)  у  якому  періоді,   групі,   підгрупі  розміщений.
іі .  Будова атома:
а)  заряд  ядра  та  його  склад   (кількість   протонів  і  нейтронів);
б)  кількість  електронів,   кількість  електронних  шарів  і  розподіл  у  них  
електронів;
в)  електронна  конфігурація  та  схема   будови  атома;
г)  будова   зовнішнього  електронного   шару,   його  завершеність,  
кількість  спарених   і  неспарених  електронів.
ііі.   х арактер хімічного елемента:
а)  s-,  p-, d-  чи f- елемент;
б)  металічний  чи  неметалічний   елемент.
IV.    х арактеристика сполук:
а)  вищий   оксид,  валентність   елемента  в  ньому,  характер  оксиду;
б)  гідрат  вищого   оксиду  та  його  характер;
в)  сполука  Гідрогену   і  валентність   елемента  в  ній.
V.    п орівняння металічних або неметалічних властивостей із власти-востями елементів, що стоять поряд у періоді та підгрупі.
Розглянемо  характеристику   елементів   на  прикладі  Нітрогену  
і  Кальцію.
Нітроген кальцій
1. положення в  періодичній системі
№  7,   Нітроген,  A
r
= 14 №  20,  Кальцій,  A
r
= 40
Другий  період,  V  група,   
головна   підгрупа
Четвертий  період,  ІІ   група,   
головна   підгрупа
2. Будова атома
Заряд   ядра  +7,  ядро  містить 
7  протонів,  7  нейтронів,  в 
електронній   оболонці  —  7 
електронів.   Електронна   оболон-ка  складається   з  двох  енерге-тичних   рівнів.  На зовнішньому 
рівні  —  5  електронів  22
23
sp () :  одна  електронна   пара 
і  три   неспарені   електрони.
Будова  електронної   оболонки:
7
N  2↑↓ ↑↓↑↓↑↓
1
↑↓ р
s
Електронна   конфігурація:  
12 2
22 3
ss p .
Зовнішній  рівень  не  довершений.
Заряд   ядра  +20,  ядро  містить 
20  протонів,  20  нейтронів,  в 
електронній   оболонці  —  20 
електронів.   Електронна   оболон-ка  складається   з  чотирьох  енер-гетичних   рівнів. На  зовнішньому 
рівні  —  2  спарені   електрони  4
2
s
()
.  Будова  електронної   оболонки:
20
Ca  4 ↑↓
3 ↑↓ ↑↓↑↓↑↓
2 ↑↓ ↑↓↑↓↑↓ d
1 ↑↓ p
s
Електронна   конфігурація:  
12 2334
22 62 62
ss ps ps .
Зовнішній  рівень  не  довершений.
3. характер хімічного елемента
р-Елемент,  неметалічний   еле -мент,  до  завершення   електронно -го   рівня   приймає три   електрони.
s-Елемент,  металічний  елемент,  для  
здобуття  електронної   конфігу  ра ції   
інертного   газу   втрачає   два   електрони.
4. характеристика сполук
NO25,  V  (IV),   
кислотні  властивості
CaO,  II,   
основні   властивості
HNO
3
,  сильна  кислота Ca OH ( )
2
,  луг
NH
3
  (валентність  N  —  ІІІ)
не  має
5. порівняння металічних або неметалічних властивостей  
із властивостями елементів, що стоять поряд у періоді та підгрупі
Неметалічні   властивості   виражені  
більше,   ніж   у  Карбону  й  Фосфору, 
але   менше,  ніж   в  Оксигену
Металічні  властивості   виражені  
більше,   ніж   у  Берилія   й  Алюмінія, 
але  менше, ніж  у Калія  та Стронція
На прикладі цих  елементів  можна розглянути залежність хімічних вла -стивостей  простих   речовин   від  положення  елемента  в  Періодичній  системі  
та  електронної   будови  атомів.  Бажано   при   цьому   звертатися  до  таблиці  
«Закономірності  зміни   властивостей  елементів   у  Періодичній  системі»,  
що  складена  на  минулому   уроці.
V.   Закріплення та систематизація знань
Завдання   f
1)  Охарактеризуйте   за   положенням  в  Періодичній  системі   та  будовою 
атома   хімічні  елементи   з  порядковими  номерами   11,  13  і  16.  Порівняйте 
будову  атомів  та  хімічні  властивості   цих   елементів
2)  При  взаємодії  6,   85 г  металу  з  водою   виділилося  1,12 л  водню  (н. у.).  
Визначте  цей   метал,  знаючи,   що  в  сполуках   він  двовалентний.
VI. домашнє завдання
1.  Охарактеризувати за  положенням в Періодичній системі  та будовою 
атома   хімічні  елементи   з  порядковими  номерами   12  і  14.
2.  Кільком   учням  підготувати   доповіді   за   темами   «Життя  
Д. І.   Менделєєва»,  «Наукова   діяльність  Д. І.   Менделєєва»  і  «Три  служби  
Батьківщині»   (план   доповідей   див.  у  наступному   уроці).
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель  просить   учнів   визначити  результати  уроку,  порівняти   їх  
з  очікуваними  та  оцінити   власну  діяльність  з  отримання  нових   знань.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у Періодичній системі та будовою атома.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід