ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ. РЕАКЦІЯ СПОЛУЧЕННЯ. ОКСИДИ. ГОРІННЯ.
 
УРОК № 26
ТЕМА.   ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ. РЕАКЦІЯ 
СПОЛУЧЕННЯ. ОКСИДИ. ГОРІННЯ.
  Мета:  ознайомити учнів з хімічними властивостями кисню; сформувати поняття про 
оксиди та реакції сполучення; закріпити та розширити знання про хімічні реакції; 
розвивати навички робити висновки, виходячи з результатів хімічних дослідів та 
складання рівнянь реакцій горіння простих та складних речовин. 
 Обладнання та матеріали:  періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва, прилад 
для одержання кисню (або киснева подушка, придбана в аптеці), спиртівка, порце-лянова чашка, шпатель, хімічна ложка, тигельні щипці, скіпка, калій перманганат, 
вугілля, сірка, фосфор, залізні ошурки, магнієва стрічка, сахароза.
 Базові поняття та терміни: кисень, горіння, хімічні властивості, оксиди, прості та складні 
речовини, реакція сполучення, окислення.
 Тип  уроку:   комбінований.
 Методи та прийоми: словесні: бесіда, розповідь; наочні: демонстрація; практичні: 
розв’язування задач.
Перебіг уроку
  І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП. 
  ІІ.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ. 
  ; Експрес-контроль (додаток).
  ІІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
  ; Бесіда.
Які  властивості  кисню  вам  відомі  із  повсякденного  життя? 
(Газ,  використовується  для  дихання).
Які  властивості  речовин  називають  хімічними? (Здатність 
речовини  вступати  в  певні  реакції).
  ІV.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
  V.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
  ; Розповідь учителя.
Першою  хімічною  реакцією,  проведеною  людьми,  була  реак -ція  горіння.  Вогнище  первісних  людей  принесло  велику  користь людям  як  джерело  тепла  та  світла,  але  не  стало  способом  добування 
нових  речовин.  У  кисні  добре  горять  різні  речовини,  як  прості, 
так  і  складні.
  ; Поетична хвилинка.
Я живу і не тужу,   
З ким зустрінуся — дружу. 
Ми удвох з моїм сусідом 
Називаємось оксидом.  
Друзями моїми стали  
І метали, й неметали. 
Феєрверк влаштую вмить,   
Бо в мені усе горить.
  VІ.  ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ.
  ; Розповідь учителя.
Кисень  є  однією  з  найактивніших  речовин.  У  більшості  ви -падків  унаслідок  взаємодії  речовин  із  киснем  утворюються  бінарні 
сполуки,  до  складу  яких  входять  атоми  Оксигену.  Такі  сполуки 
називають  оксидами.
Вчитель  демонструє  реакції  взаємодії  кисню  з  речовинами  та 
утворення  відповідних  оксидів.  Учні  обговорюють  результати  спо -стереження, записують рівняння, добирають відповідні коефіцієнти.
  ; Демонстрація дослідів.
1.   Взаємодія кисню з сіркою (під витяжкою).
Пахну, жовта, всім відома   
І в аптеці, і удома.  
Мазі я для вас роблю,  
Бо мікробів не люблю.  
Як мене запалиш, враз 
Із запахом добудеш газ.
Невелику  кількість  сірки  спалюють  на  повітрі  та  в  кисні.  На 
повітрі  блакитнувате  полум’я  стелиться  на  поверхні  сірки,  у  кисні 
воно  яскравіше,  процес  проходить  швидше.
  ; Розповідь вчителя.
Запах  сульфур(ІV)  оксиду  знайомий  майже  усім.  Адже  саме 
його  ми  відчуваємо,  коли  запалюємо  сірники.
Обговорення результатів спостереження.
  ; Запитання до учнів.
Поясніть,  чому  сірку  потрібно  спалювати  у  витяжній  шафі? 
(сильний,  неприємний  запах).
S  +  O
2  =  SO
2
2.   Взаємодія кисню з фосфором.
Проводиться аналогічно попередній демонстрації.
Загорівся всім на диво  
Фосфор в колбі —  
Так красиво! 
Ми отримали на п’ять  
Ангідрид P2O5
.
Фосфор  горить  білим  полум’ям  з  утворенням  густого  білого 
диму  фосфор(V)оксиду  —  білого  дрібнокристалічного  порошку.
4P  +  5O
2  =  2P
2O5
3.   Горіння вугілля у кисні.
Проводиться аналогічно попереднім демонстраціям.
Вчитель  доводить  наявність  вуглекислого  газу:  1)  за  допо -могою  тліючої  скіпки,  яка  має  погаснути; 
2)  за  допомогою  додавання  вапнякової  води,  за  скаламучен -ням  якої  можна  судити  про  наявність  вуглекислого  газу. 
C  +  O 2  =  CO
2
4. Взаємодія магнію з киснем.
Нагріваємо  стрічку  магнію  в  полум’ї  пальника. 
Обговорення  досліду.  Увагу  учнів  звертають  на  те,  що  майже 
вся  енергія  виділяється  у  результаті  світла.
2Mg  +  O
2
  =  2MgO 
5. Взаємодія заліза з киснем. 
Залізні  ошурки  нагріваємо  на  полум’ї  пальника  та  вносимо 
у  склянку  із  чистим  киснем.
Обговорення  досліду.  Увагу  учнів  звертають  на  те,  що  залізні 
ошурки  не  горять  на  повітрі.
  ; Колективне обговорення.
  ; Запитання до учнів.
Вчитель звертає увагу на дошку, де записані рівняння реакцій.
Скільки  реагентів  у  наведених  реакціях  і  скільки  продуктів 
у  кожній  із  них?  (2  реагенти  вступають  в  реакцію  та  утворюється 
1  продукт  реакції).
  ; Розповідь учителя.
Реакції,  що  проходять  за  участю  кількох  реагентів  і  в  резуль-таті  яких  утворюється  один  продукт  реакції,  називають  реакціями 
сполучення.
Висновок:   горіння  простих  речовин  належить  до  реакцій  спо-лучення
  ; Проблемне питання.
А  що  утворюється  внаслідок  горіння  складних  речовин,  на -приклад  природного  газу  метану?
CH4 + O
2
  → CO2  +H
2O
Учні записують рівняння та розставляють коефіцієнти.
  ; Розповідь учителя.
Взаємодія різних речовин з киснем призводить до їх окислення.
Воно  може  відбуватися  дуже  повільно,  наприклад,  поява  іржі 
на  виробах  із  залізних  сплавів  чи  зеленого  нальоту  на  бронзових 
пам’ятниках.
Реакції,  в  результаті  яких  атоми  Оксигену  приєднуються  до 
атомів  інших  елементів,  називають  реакціями  окислення.
Горіння   —  процес  швидкого  окислення,  дихання  та  гниття   — 
повільного  окислення.
  VІІ.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ.
  ; Колективне обговорення.
1.   Деякі  люди  для  кращого  збереження  овочів,  перед  закла-данням  їх  на  зиму,  спалюють  у  підвалі  трохи  сірки.  Назвіть 
правила  безпеки,  яких  слід  дотримуватися  при  цьому?  (Ви -користовувати  респіратори  та  захисний  одяг).
2.   Подумайте!  Чому  реакцію  горіння  фосфору  використовують 
для  створення  димової  завіси  під  час  бойових  дій  або  на  ву -личних  концертах?  (Під  час  цієї  реакції  утворюється  гус -тий,  білий  дим).
3.   Чим  різняться  реакції  розкладу  та  сполучення? (Кількістю 
реагентів  та  продуктів  реакції) .
4.   До  чого  призводять  реакції  різних  речовин  із  киснем? (Окис -лення).
  ; Виконання завдання.
1.   Дайте назви оксидам за їх формулами:
CaO,  NO2
,  CO,  Ag
2O,  MgO,  N2O5,  SO
3,  MnO
2,  Mn
2O7
.
(Відповідь:  кальцій  оксид,  нітроген(IV)  оксид,  карбон(ІІ) 
оксид, аргентум оксид, магній оксид, нітроген(V) оксид, сульфур(VІ) 
оксид,  манган(IV  )оксид,  манган(VІІ)  оксид). 
2.   Запишіть формули нітроген(V) оксиду, натрій оксиду, алюміній окси-ду, фосфор (V) оксиду.
(Відповідь:  N
2O5
,  Na
2
O,  Al2O3,  P
2O5
).
3.   Допишіть та урівняйте схеми хімічних реакцій:
N2
  +  ?  → NO;
SO
2 + O
2
  → SO
3
;
CH4 + O
2
  → CO2+  H 2
O;
?  +  O
2
  → CaO.
(N
2 + O
2  =  2NO
2SO
2 + O
2  =  2SO
3
CH4  +  2O 2  =  CO
2  +  2H
2O
2Ca  +  O
2
  =  2CaO)
Вправа  для  розвитку  пам’яті  «Ретро-план».
Запишіть план проведеного уроку.
  VІІІ.   ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.
  ІХ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Попель П. П., Крикля Л. С. Прочитати § 18.
Виконати завдання 136, 138 (середній рівень);
139 (достатній рівень);
140 (високий рівень).
Додаткова інформація до уроку
Хімічні  властивості  кисню
1.   Чим відрізняються реакції сполучення і розкладу?
2.   Які засоби гасіння пожежі ви знаєте? На якому принципі вони ґрун-туються?
3.   Для гасіння пожежі використовують рідину, що є сполукою Карбону 
з Хлором. Валентність Карбону у цій сполуці така ж, як і у вугле-кислому газі. Напишіть формулу цієї сполуки (CCl
4
).
4.   Серед наведених формул виберіть ті, які відповідають оксидам:
  H3PO4
,  Ag
2
O,  Fe3O4
,  Al
2(SO
4
)
3,  H
2SiO
3,  VO,  CaSO
4
,  CaO,  MgO, 
Al2O3
,  As
2O3
,  CdO,  BaO.
215
(Ag
2
O,  Fe3O4, 
VO,  CaO,  MgO,  Al 2O3
,  As
2O3
,  CaO,  BaO).
5.   Дайте назви оксидам, що мають такі формули:
  Na2
O,  Al2O3,  MgO,  CaO,  K
2
O,  HgO,  Ag2
O,  BaO,  CrO,  Cr2O3,  CrO
3
MnO,  MnO2,  Mn
2O3
,  FeO,  Fe
2O3,  P
2O3,  P
2O5,  SO
2,  SO
3,  CO,  CO
2
Na2
O  —  натрій  оксид
Al2O3 
—  алюміній  оксид
MgO  —  магній  оксид
CaO  —  кальцій  оксид
K2
O  —  калій  оксид
HgO  —  меркурій  (II)  оксид
Ag2
O  —  аргентум  (I)  оксид
BaO  —  барій  оксид
CrO  —  хром  (II)  оксид
Cr2O3 
  —  хром  (III)  оксид
CrO 3
  —  хром  (VI)  оксид
MnO  —  манган  (II)  оксид
MnO2
  —  манган  (IV)  оксид
Mn2O3
  —  манган  (III)  оксид
FeO  —  ферум  (II)  оксид
Fe2O3
  —  ферум  (III)  оксид
P2O3
  —  фосфор  (III)  оксид
P2O5
  —  фосфор  (V)  оксид
SO
2
  —  сульфур  (IV)  оксид
SO
3
  —  сульфур  (VI)  оксид
CO  —  карбон  (II)  оксид
CO2
  —  карбон  (IV)  оксид
6.   Запишіть формули оксидів із такими назвами:
  оксид кальцію, оксид стануму(ІІ), оксид стануму(ІV), оксид калію, 
оксид алюмінію, оксид вольфраму(III), оксид сульфуру(IV), оксид 
сульфуру(VI), оксид силіцію(IV), оксид бору, оксид нітрогену(IV), 
оксид  цинку,  оксид  купруму(ІІ),  оксид  купруму(І),  оксид  маг-нію,  оксид  алюмінію,  оксид  натрію,  оксид  сульфуру(IV),  оксид 
сульфуру(VI), оксид силіцію (IV), оксид бору, оксид нітрогену(IV).
(СaO,  SnO,  SnO
2 ,  K
2
O,  Al2 O 3 ,  W
2 O 3 ,  SO
2 ,  SO
3 ,  SiO
2 ,  B
2 O 3 ,  NO
2
ZnO,  CuO,  Cu 2
O,  MgO,  Na 2
O).
7.   Складіть рівняння реакцій, що відбуваються під час горіння на по-вітрі пропану С
3Н8
 і етилового спирту С
2Н6
О. Продуктами згоряння 
є вуглекислий газ і вода.
(C
3H8  +  5O
2  =  3CO
2  +  4H
2O
C2H6O  +  3O2  =  2CO
2  +  3H
2
O)
8.   Допишіть формули простих речовин у схемах реакцій, розставте 
коефіцієнти та назвіть продукти реакцій:
...  +  ...  →  Li
2
...  +...  →  SeO
2
...  +  ...  →  SrO
...  +  ...  →  PbO
...  +  ...  →  Sb
2O5
...  +  ...  →  MnO.
(4Li  +  O
2
  =  2Li
2
O  (літій  оксид)
Se  +  O
2  =  SeO
2
  (селен  (IV)  оксид)
2Sr  +  O
2
  =  2SrO  (стронцій  оксид)
2Pb  +  O
2
  =  2PnO  (плюмбум  (II)  оксид)
4Sb  +  5O
2
  =  2Sb
2O5
  (стибій  (V)  оксид)
2Mn  +  O
2
  =  2MnO  (манган  (II)  оксид))
Завдання  підвищеної  складності 
Задача. 
Силіцій оксид масою 120 г містить 56 г Силіцію і 64 г Оксигену. Яка 
формула оксиду? (SiO 2
).
Задача. 
Внаслідок спалювання в кисні двовалентного металу масою 48  г 
утворилось 80 г оксиду. Назвіть метал, напишіть формулу оксиду 
(Магній, MgO).
Задача. 
Масова частка елементу в оксиді семивалентного елементу стано-вить 38,8%. Який це елемент? Напишіть формулу оксиду, назвіть його 
(Хлор, Cl
2O7
).
1.   Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:
O2
B2O3
As2O5
CO
P2O3 Fe3O4
CrO NO
(4P  +  3O
2  =  2P
2O3
N2 + O
2  =  2NO
4As  +  5O
2
  =  2As
2O5
4B  +  3O
2  =  2B
2O3
2C  +  O
2  =  2CO
2Cr  +  O
2  =  2CrO
3Fe  +  2O
2
  =  Fe
3O4
)
2.   Назвіть продукти реакції.
3.   Закінчіть рівняння реакцій:
SO
2 + O
2
  →  SO
3
CO  +  O2
  →  CO
2
P2O3 + O
2
  → P
2O5
As2O3 + O
2
  →  As
2O5
NO  +  O2
  →  NO
2
(2SO
2 + O
2  =  2SO
3
2CO  +  O
2  =  2CO
2
P2O3 + O
2 = P
2O5
As2O3 + O
2
  =  As
2O5
2NO  +  O
2  =  2NO
2
)
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ. РЕАКЦІЯ СПОЛУЧЕННЯ. ОКСИДИ. ГОРІННЯ.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід