Хімічні властивості спиртів.
 
Урок 42 
Тема. Хімічні властивості спиртів. 
Мета: розглянути хімічні властивості спиртів, визначити 
вплив функціональної групи спиртів на їхні хімічні 
властивості, поглибити знання про хімічні властивості 
органічних речовин; порівняти властивості одноатом­ 
них і багатоатомних спиртів; ознайомити учнів з якіс ­ 
ною реакцією на багатоатомні спирти. 
Матеріали: спирти: етанол, пропанол, бутанол, пентанол, гліце­ 
рол; дистильована вода, розчини етилового спирту, 
купрум(ІІ) сульфату, натрій або калій гідроксид, мета ­ 
лічний натрій. 
обладнання: порцелянові чашки, газовідвідна трубка, штатив з про ­ 
бірками. 
Базові поняття 
та терміни: 
спирти, хімічні властивості, функціональна група, якіс ­ 
на реакція. 
Тип уроку: комбінований. 
Методи 
навчання: 
словесні, пояснювально ­ілюстративні, наочні, репро ­ 
дуктивні, частково пошукові, дослідницькі, практичні 
(розв’язування задач і вправ). 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 1 хв 
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв 
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв 
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв 
V. Узагальнення та закріплення знань .................... 11 хв 
VI. Домашнє завдання ...................................2 хв 
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування їх на робочий 
лад. 
II. Перевірка домашнього завдання 
Бесіда 
Дайте визначення класу спиртів. 1. 
Які спирти належать до одноатомних, а які — до багатоатомних? 2. 
Яку групу атомів називають функціональною? 3. 
Яка функціональна група характерна для спиртів? 4. 
Опишіть фізичні властивості спиртів. 5. 
Чому в гомологічному ряду спиртів відсутні газуваті речовини? 6. 
Чи однакову розчинність у воді мають етанол та гексанол? Поясніть 7. 
свою відповідь. 
III. Актуалізація опорних знань 
Учитель повідомляє тему уроку й просить учнів визначити його 
мету. 
Учитель пропонує учням назвати відомі їм хімічні властивості спиртів 
або спрогнозувати їх. Пропозиції учнів записуються на дошці та обговорю-ються в кінці уроку. 
IV. Вивчення нового матеріалу 
1. Горіння 
Розповідь учителя 
Як і більшість органічних речовин, спирти здатні горіти. При цьому 
відбувається їх повне окиснення. Зазвичай при горінні спиртів утворюються 
вуглекислий газ і вода: 
2CH 
OH + 3O 
→ 2CO 
+ 4H 
O. 
При збільшенні числа атомів Карбону в молекулі спиртів поряд із 
реакцією повного згоряння спиртів при браку кисню може відбуватися 
реакція неповного згоряння з виділенням сажі (вуглецю), що призводить 
до збільшення світіння полум’я. Виділення різних продуктів частинок сажі 
пояснює явище яскравого полум’я, що коптить: 
11 
OH + 5O 
→ 5CO + 6H 
або 2C 
11 
OH + 5O 
→ 10C + 12H 
O. 
Демонстрація горіння спиртів 
У порцелянових чашках або тиглях підпалюють невелику кількість 
спиртів. Учні повинні відмітити, що світність зі зростанням відносного 
вмісту Карбону зростає. Вищі спирти горять полум’ям, що коптить. 
2. Взаємодія спиртів з лужними металами 
Атоми активних металів витискують атоми Гідрогену гідроксильної 
групи з утворенням алкоголятів та газуватого водню: 
2225 25 2 
CH OH Na CH ONaH +→ +↑. 
Демонстраціяf одержання f натрій f еталату f f 
У суху пробірку поміщають невеликий шматочок металічного натрію 
(розміром з горошину), очищеного й просушеного фільтрувальним папером, 
і доливають туди 3 мл спирту. До пробірки приєднують трубку з відтягнутим 
кінцем і підпалюють водень, що виділяється. Коли реакція закінчиться, білу густу масу виливають у порцелянову чашку й випарюють її на водяній 
бані до моменту одержання білого порошку — натрій етилату. 
Розповідь учителя 
Реакція з натрієм дає привід віднести спирти до класу кислот. Однак 
спирти не проводять електричного струму, не забарвлюють лакмус у чер -воний колір, майже не взаємодіють з водними розчинами лугів, їх дисоці-ація виражена значно слабше, ніж у води. Саме тому спирт не відносять 
до кислот (з погляду теорії Арреніуса). 
Зі зростанням відносної молекулярної маси спиртів швидкість реак-ції зменшується. Експериментально це можна довести взаємодією різних 
спиртів з натрієм (демонстрація відеофрагментів дослідів). 
Багатоатомні спирти здатні взаємодіяти з активними металами, зо-крема з натрієм. Реакція відбувається аналогічно до реакції одноатомних 
спиртів: 
C H 
C H 
C H 
O H 
O H 
O H 
C H 
C H 
C H 
O Na 
O Na 
O Na 
+ 6 Na + 2 2 3 
Взаємодія з натрієм відбувається дуже бурхливо з виділенням великої 
кількості теплоти, унаслідок чого водень, який виділяється, може само-займатися. 
3. Взаємодія спиртів з галогеноводнями 
Спирти здатні взаємодіяти з галогеноводнями в присутності концен-трованої сульфатної кислоти з утворенням галогеналканів (гідроксильна 
група заміщується атомом галогену): 
C H 
C H 
Br C H 
C H 
O H H Br + + H 
SO 
4. Якісна реакція на багатоатомні спирти 
Відрізнити багатоатомні спирти від одноатомних можна за допомогою 
якісних реакцій. Якісною реакцією на багатоатомні спирти є взаємодія 
їх зі свіжоосадженим купрум(ІІ) гідроксидом. Атоми Купруму заміщу -ють атоми Гідрогену в гідроксигрупі аналогічно до взаємодії з натрієм. 
У результаті реакції при додаванні до блакитного осаду купрум(ІІ) гідро -ксиду розчину багатоатомного спирту утворюється темно-синій розчин 
комплексної сполуки Купруму з двома молекулами спирту: 
C H 
C H 
C H 
O H 
O H 
O H 
C H 
C H 
C H 
O H 
O H 
O H 
O H 
Cu 
O H 
C H 
C H 
C H 
O H 
Cu 
C H 
C H 
C H 
O H 
Na 
Na 
Na O H 
–H 
Аналогічно купрум(ІІ) гідроксид взаємодіє й з іншими багатоатомними 
спиртами. 
Лабораторнийf дослідf №f 8f «Досліди f зf гліцеролом» f f 
Дослід 1. Декілька крапель гліцеролу помістіть у пробірку і долийте 
1–2 мл води та енергійно струсіть пробірку. Зробіть висновок про розчин-ність гліцеролу у воді. 
Дослід 2. Отримайте купрум(ІІ) гідроксид, подіявши на розчин 
купрум(ІІ) сульфату лугом. До осаду, що утворився, додайте трохи роз-чину, який одержали в попередньому досліді, й перемішайте суміш. Що 
відбувається? У який колір забарвлюється розчин? 
Проведіть аналогічний дослід з етиловим спиртом. Поясніть, чому 
в цьому випадку осад не розчиняється. 
V. Узагальнення та закріплення знань 
Завдання f для f закріпленняf знань f іf формуванняf навичок f f 
Напишіть рівняння реакції взаємодії: а) метанолу з натрієм; 1. 
б) пропан-1-олу з калієм; в) метанолу з бромоводнем. 
Напишіть рівняння реакцій повного згоряння метанолу, етанолу 2. 
та пропанолу. У якому випадку витрачається найбільша кількість 
кисню при згорянні спирту масою 1 г? Відповідь підтвердьте роз-рахунками. 
Визначте відносну молекулярну масу одноатомного спирту, якщо 3. 
відомо, що зі спирту масою 3,7 г натрій витискує водень об’ємом 
560 мл. 
Метанол у промисловості добувають реакцією сполучення карбон(ІІ) 4. 
оксиду з воднем. Напишіть рівняння цієї реакції. Обчисліть, який 
об’єм водню (н. у.) необхідний для взаємодії з 500 л чадного газу. 
Яку масу метанолу при цьому можна добути? 
Обчисліть об’єм водню за нормальних умов, який виділиться при дії 5. 
надлишку натрію на гліцерол масою 32,2 г. 
Суміш гліцеролу з одноатомним насиченим спиртом масою 14,3 г 6. 
взаємодіє з натрієм із виділенням водню об’ємом 3,08 л. Ця суміш 
такої самої маси взаємодіє зі свіжеосадженим купрум(ІІ) гідроксидом 
масою 2,45 г. Визначте молекулярну формулу одноатомного спирту 
в цій суміші. 
Завдання f для f узагальнення f знань f f 
1. Назвіть хімічні реакції, що є спільними для вуглеводнів та спиртів. 
2. Назвіть типи хімічних реакцій, які характерні для спиртів. 
3. Назвіть спільні хімічні властивості для одноатомних та багатоатом-них спиртів. 
4. Назвіть хімічні властивості, що відрізняють одноатомні та багато-атомні спирти. 
5. Від чого залежать хімічні властивості спиртів? 
VI. Домашнє завдання 
Виконати завдання за підручником. 
VII. Підбиття підсумків уроку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Хімічні властивості спиртів.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід