Хімічні властивості вуглеводів. Якісні реакції на глюкозу та крохмаль.
 
Урок 51 
Тема. Хімічні властивості вуглеводів. Якісні реакції 
на глюкозу та крохмаль. 
Мета: ознайомити з хімічними властивостями вуглеводів, дати 
уявлення про явище гідролізу; розглянути якісні реакції 
на крохмаль і глюкозу; сформувати навички виявляти 
глюкозу й крохмаль у розчинах та інших об’єктах. 
Матеріали: розчин глюкози, купрум(ІІ) сульфату, калій або натрій 
гідроксиду, дистильована вода, крохмаль, розчин 
йоду. 
обладнання: штатив з пробірками, пробіркотримач, пальник, шпа ­ 
тель. 
Базові поняття 
та терміни: 
вуглеводи, глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза, 
гідроліз, якісні реакції. 
Тип уроку: комбінований. 
Методи 
навчання: 
словесні, пояснювально ­ілюстративні, дослідницькі, 
репродуктивні, частково пошукові, проблемні, прак­ 
тичні (розв’язування задач і вправ). 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 1 хв 
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв 
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв 
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 21 хв 
V. Узагальнення та закріплення знань .................... 10 хв 
VI. Домашнє завдання ...................................2 хв 
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
II. Перевірка домашнього завдання 
Бесіда f f 
1. Де в природі зустрічаються глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза? 
2. За якими ознаками класифікують вуглеводи? Наведіть приклади. 
3. Чим відрізняються крохмаль і целюлоза? 
4. У чому причина міцності целюлози? 
5. Чи розрізняються фізичні властивості глюкози та сахарози? Як саме? 
Перевіркаf виконанняf письмовихf завдань f (усно f або f наf дошці) f f 
III. Актуалізація опорних знань 
Бесіда f f 
1. Які функціональні групи присутні в молекулах глюкози і сахарози? 
2. До якого класу органічних сполук можна віднести сахарозу? 
3. Назвіть хімічні реакції, характерні для багатоатомних спиртів. 
4. Спробуйте спрогнозувати хімічні властивості глюкози. 
5. Що відбувається з виноградним соком під час його зберігання в те -плому приміщенні?
(Запитання 6–8 призначені для створення проблемної ситуації.) 
6. Чому під час фізичної праці людині стає спекотно? 
7. Чому брак глюкози в організмі викликає запаморочення? 
8. Чому для вгамування спраги під час фізичної праці краще пити ви-ноградний сік? 
IV. Вивчення нового матеріалу 
1. Хімічні властивості глюкози 
Розповідь f учителя f f 
Глюкоза має виявляти хімічні властивості багатоатомних спиртів, зо -крема, глюкозу можна виявити в розчині дією свіжеосадженого купрум(ІІ) 
гідроксиду: 
12 
+ Cu(OH) 
→ темно-фіолетовий розчин. 
Для глюкози характерні реакції бродіння — розкладання на прості-ші органічні речовини під дією ферментів, що містяться в бактеріях або 
грибках. Так, при бродінні ягід або фруктів утворюється етиловий спирт, 
який використовують для виготовлення вина. А вуглекислий газ, що також 
є продуктом цієї реакції, сприяє приготуванню пухкого здобного тіста: 
12 
→ 2C 
OH + 2CO 
↑. 
Під дією молочнокислих бактерій із глюкози утворюється молочна 
кислота: 
12 
→ 2C 
Ця реакція відбувається при скисанні молока й пов’язана з виготов -ленням цілого ряду молочнокислих продуктів — кисляку, йогуртів, сиру 
та сметани. Молочнокисле бродіння відбувається при квашенні силосу, 
капусти та інших овочів, що запобігає розвитку гнильних бактерій і сприяє 
тривалому зберіганню продуктів. Воно також може відбуватися в роті, що 
спричиняє карієс. 
Глюкоза — один з основних продуктів обміну речовин у живих орга-нізмах. Її окиснення в організмі проходить поступово з виділенням великої 
кількості енергії. Сумарно цей процес можна зобразити таким рівнянням: 
12 
+ 6O 
→ 6CO 
+ 6H 
O + Q. 
Отже, з рослинною їжею вуглеводи потрапляють в організм тварин 
і людини, де вони окиснюються киснем із виділенням великої кількості 
енергії. Так, при «згорянні» 1 г вуглеводів виділяється близько 17 кДж 
(4 ккал). Якщо ця енергія не витрачається повністю, організм відкладає її 
«про запас», спрямовуючи на синтез жирів. 
2. Гідроліз сахарози, крохмалю, целюлози 
Розповідь f учителя f f 
При гідролізі сахарози в кислотному середовищі або під дією фермен-тів зв’язок між цими залишками розривається, й утворюються молекули 
глюкози і фруктози: 
CHOHOCHO CH O 
12 22 11 2612 6612 6 
сахароза вода глюкоз а + фруктоз 
+→ + 
+ → а 
Таке перетворення відбувається в організмах бджіл: збираючи нектар 
з квітів, вони споживають сахарозу, яка потім гідролізується. Тому мед — 
це суміш рівних кількостей глюкози та фруктози, зазвичай із домішками 
інших речовин. 
При тривалому нагріванні в кислотному середовищі або в присутності 
ферментів крохмаль гідролізується, і зв’язки між залишками глюкози роз-риваються. Кінцевий продукт гідролізу крохмалю — глюкоза: 
[C 
10 
+ nH 
O → nC 
12 
Ця реакція використовується в промисловості для виготовлення патоки 
та добування харчового етилового спирту. 
Целюлоза за значно жорсткіших умов у порівнянні з крохмалем (при 
тривалому кип’ятінні з кислотою) може взаємодіяти з водою, піддаючись 
гідролізу. Звичайно, продуктом гідролізу також є глюкоза. 
3. Якісні реакції на глюкозу та крохмаль 
Розповідь f учителя f f 
Глюкозу можна відрізнити від інших речовин за допомогою якісної 
реакції на багатоатомні спирти. 
fЛабораторнийf дослідf №f 11f «Взаємодія f глюкозиf зf купрум(ІІ) f f f 
гідроксидом» 
Отримайте купрум(ІІ) гідроксид, подіявши на розчин купрум(ІІ) суль-фату лугом. До осаду, що утворився, додайте трохи розчину глюкози і пе-ремішайте суміш. 
Що відбувається? В який колір забарвлюється розчин? Порівняйте озна-ки цієї реакції з якісною реакцією на гліцерин. Які висновки про будову 
молекули глюкози можна зробити на цій підставі? 
Таким чином глюкозу можна виявити в продуктах. 
Від інших речовин крохмаль відрізняють за допомогою розчину йоду, 
що забарвлює його в синій колір. Використовуючи цю якісну реакцію, 
можна виявити крохмаль у багатьох продуктах харчування: картоплі, хлібі, 
кукурудзі тощо: Крохмаль + I 
→ сполука темно-синього кольору. 
fЛабораторнийf дослідf №f 12f «Досліди f зf крохмалем»f f f 
(За f програмоюf цеf лабораторніf досліди f №f 12,f 13) 
Дослід 1. У дві пробірки налийте по 2–3 мл води. Одну з них нагрій-те до кипіння. В обидві пробірки насипте по одному шпателю крохмалю 
й обережно перемішайте струшуванням. Зробіть висновок про розчинність 
крохмалю в холодній і гарячій воді. Як називають розчин крохмалю у воді? 
До якого типу розчину його відносять? 
Дослід 2. До розчину крохмалю, одержаного в попередньому досліді, 
додайте одну краплю розведеного розчину йоду (світло-солом’яного кольо -ру). Що спостерігається? Зробіть висновки про ознаки якісної реакції на 
крохмаль. 
V. Узагальнення та закріплення знань 
Розв’язанняf проблемнихf питань f f 
Учні дають відповіді на запитання, поставлені для створення проблемної 
ситуації на початку уроку. 
1. Чому під час фізичної праці людині стає спекотно? 
Відповідь: В організмі людини постійно здійснюється процес окиснення 
глюкози. Частина енергії виділяється у вигляді тепла. Під час фізичної 
праці цей процес відбувається швидше, тому тепла виділяється більше, 
і людині стає спекотно. 
2. Чому брак глюкози в організмі викликає втрату свідомості? 
Відповідь: Глюкоза — джерело енергії, а нервові клітини особливо від-чувають її нестачу, тому й можлива втрата свідомості. 
3. Чому для вгамування спраги під час фізичної праці краще пити ви-ноградний сік? 
Відповідь: Виноградний сік — це і вода, і джерело глюкози. Тому він 
угамовує спрагу й постачає організму глюкозу. 
Виконанняf завдань f f 
1. Визначте невідому речовину X і напишіть рівняння реакцій, що 
відповідають такій схемі перетворень: C 
12 
→ X → CаCO 
2. У трьох пробірках містяться розчини глюкози, етанолу та оцтової 
кислоти. Запропонуйте два способи визначення вмісту пробірок. 
3. При бродінні глюкози отримано 23 г етанолу. Який об’єм вуглекис-лого газу (н. у.) при цьому виділився? 
4. Яка маса кальцій карбонату утвориться, якщо вуглекислий газ, 
утворений при спиртовому бродінні глюкози, масою 18 г поглинути 
вапняною водою? 
5. Термохімічне рівняння реакції окиснення глюкози має вигляд: 
12 
(тв.) + 6O 
(г.) = 6CO 
(г.) + 6H 
O(р.) + 2800 кДж. Скільки 
енергії виділяється при окисненні 1 г глюкози? 
266 
6. При гідролізі сахарози утворилося 360 г суміші глюкози і фруктози. 
Визначте маси сахарози і води, що вступили в реакцію. 
VI. Домашнє завдання 
Виконати завдання за підручником. 
VII. Підбиття підсумків уроку 
Учитель пропонує учням такий рефлексивний тест: 
1. Я дізнався (дізналася) про багато нового. 
2. Мені це стане в пригоді в житті. 
3. На уроці було про що подумати. 
4. На всі запитання, що виникли на уроці, я одержав (-ла) відповіді. 
5. На уроці я попрацював (-ла) сумлінно і мети уроку досяг (-ла).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Хімічні властивості вуглеводів. Якісні реакції на глюкозу та крохмаль.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід