ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА: ВЗАЄМОДІЯ З КИСНЕМ, СІРКОЮ. КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ У ПРИРОДІ.
 
УРОК № 31
ТЕМА.  ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА: ВЗАЄМОДІЯ З 
КИСНЕМ, СІРКОЮ. КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ У ПРИРОДІ.
Мета:  сформувати поняття про основні хімічні властивості заліза на прикладі його вза-ємодії з киснем та сіркою; ознайомити з процесом корозії та способами захисту 
виробів від неї; виробити навички характеристики хімічних властивостей речовини 
за допомогою хімічних реакцій.
Обладнання та матеріали:періодична система хімічних елемен-тів Д. Менделєєва, на-грівальний прилад, вогнетривка плитка, ложка для спалювання, порошки заліза 
та сірки.
Базові поняття та терміни:залізо, горіння, реакція сполучення, корозія.
Тип  уроку:  комбінований.
Методи та прийоми. Словесні:колективне обговорення, бесіда, розповідь.Наочний: де-монстрація.
Щоб  удосконалювати  свій  розум,  варто 
більше  розмірковувати,  аніж  заучувати.
Рене  Декарт
Перебіг уроку
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП. 
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. 
;Запитання до учнів
1.  Охарактеризуйте Ферум за положенням у періодичній системі 
(період  4  великий,  група  VІІІ  побічна,  порядковий  номер  26, 
заряд  ядра  +26,  відносна  атомна  маса  56).
2.  Яку просту речовину утворюють атоми Феруму? (Залізо). Оха-рактеризуйте фізичні властивості цієї простої речовини? (Ме-тал сріблясто-білого кольору, пластичний, ковкий, тугоплав-кий, тело та електропровідний, має магнітні властивості).
3.  Наведіть  відомі  вам  факти  перших  історичних  згадок  про 
Ферум  та  залізо.  З  чим  вони  пов’язані?
Подумайте!Один студент-хімік вирішив подарувати своїй ді-вчині обручку, зроблену із власної крові. Беручи час від часу у себе 
власну кров, він отримував із неї сполуку, з якої потім вилучав залі-зо. Проте юнак загинув, так і не зібравши потрібної кількості крові.
4.  Що  спричинило  смерть  юнака? (В  організмі  дорослої  люди-ни  міститься  до  4  г  Феруму.  Зниження  вмісту  гемоглобіну 
в крові  призводить  до  недокрів’я,  порушуються  процеси  кро-вотворення  та  обміну  речовин  в  організмі).
5.  Чи  можуть  інші  елементи  замінити  Ферум  в  організмах  лю-дини  та  тварини?
6.  Які продукти потрібно вживати, щоб поповнити запаси Феруму? 
(Яблука, салат, шпинат, гречку, яйця, буряки, гранати, мед).
ІІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
VІ.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
;Пояснення вчителя.
Залізо — це активний метал, але за підвищеної температури. 
За звичайних умов залізо дуже повільно окислюється, а при нагрі-ванні яскраво горить із виділенням великої кількості тепла та утво-ренням буро-оранжевого дрібнокристалічного порошку ферум(ІІ, ІІІ) 
оксиду,  що  називають  залізною  окалиною,  за  рівнянням:
3Fe  +  2O2 =  Fe3O4
Вчитель  звертає  увагу,  що  Fe3O4 —  це  FeO  ∙  Fe2O3.
Демонстрація дослідів
1. Взаємодія заліза з киснем
На  стальній  пружинці  закріплюють  сірник  та  затискують  її 
у  лабораторних  щипцях.  Сірник,  опущений  головкою  донизу,  під-палюють.  Коли  полум’я  досягне  пружинки,  її  відразу  переносять 
у склянку з киснем. Дно посудини потрібно засипати шаром піску, 
щоб на скло не потрапили краплі розплавленого металу. Пружинка 
згоряє  в  кисні,  розкидаючи  іскри  на  всі  боки.
2. Взаємодія заліза із сіркою
Дрібноподріблений порошок заліза перемішують з дрібнорозте-ритм  порошком  сірки  та  викладають  на  вогнетривку  плитку  у  ви-гляді гірки. До вершини гірки підносять розпечену скляну паличку, 
відбувається  бурхлива  реакція,  яка  нагадує  виверження  вулкана.
1.  Учні пояснюють спостереження та записують рівняння реакції:
Fe  +  S  =  FeS
2.  Пояснення  вчителя. 
3.  Згоряння  заліза. 
Залізо  також  згоряє  і  в  газі  хлорі,  з  утворенням  ферум(ІІІ) 
хлориду:
2Fe  +  3Cl2 =  2FeCl3
4.  Взаємодія  заліза  з  водою 
За звичайних умов ця реакція не проходить. Для її проведен-ня  потрібно  розжарені  ошурки  пропустити  через  перегріту  водяну 
пару  при  температурі  700°
3Fe  +  4H2O  =  Fe3O4 +  4H2↑
Раніше  за  цією  реакцією  в  промисловості  добували  водень. 
5.  Взаємодія  заліза  з  кислотами
Fe  +  2HCl  =  FeCl2 +H2↑
Елементи  випереджаючого  навчання.  Концентровані  су-льфатну  і  нітратну  кислоти  перевозять  і  зберігають  у  залізних 
цистернах.
;Представлення результатів домашнього хімічного експерименту.
(Висновок: розчин кухонної солі прискорює іржавіння заліза).
;Розповідь вчителя.
Здавна  було  помічено,  що  у  солоній  чи  прісній  воді  вироби 
із  залізних  сплавів  починають  іржавіти  та  згодом  руйнуються. 
Іржавіння  є  прикладом  корозії.  Корозія  у  перекладі  з  латинської 
означає  «роз’їдати».  Це  процес  руйнування  виробів  із  металів  чи 
металевих  сплавів  під  впливом  навколишнього  середовища.  Коро-зія  завдає  великих  економічних  збитків:  щорічно  10%  заліза,  що 
добувають,  руйнується.
Суть  корозії  полягає  в  тому,  що  залізо  реагує  з  водою  й  за 
звичайних  умов,  але  дуже  повільно  й  за  участю  кисню.  Результа-том  цього  процесу  є  поява  на  металі  коричневого  або  жовто-бурого 
нальоту іржі. Руйнування заліза та утворення іржі можна записати 
у  вигляді  рівняння  реакції:  4Fe  +  6H2O  +  O2 =  4Fe(OH)3
В  землі  залізні  предмети  руйнуються  кілька  десятків  ро-ків,  у  прісній  воді  —  близько  10  років,  у  солоній  воді  1–2  роки. 
Пам’ятайте, що продукти руйнування залізних виробів отруйні для 
багатьох  організмів.  Не  викидайте  консервних  бляшанок,  бо  їх  го-стрі  краї  можуть  травмувати  тварин  та  людей.  Завжди  дбайте  про 
чистоту  навколишнього  середовища.
;Робота учнів за підручником. 
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.,  с.  123. 
Учні  складають  схему  «Способи  захисту  металу  від  корозії», 
представляють  результати  виконаної  роботи:
Покриття 
іншими 
металами
Покриття 
емалями
Лакування
Покриття 
мастилом
Легування 
сталей
Фарбування
Способи 
захисту 
метелів
V.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ. 
;Колективне обговорення. 
1.  Які  хімічні  властивості  може  проявляти  залізо?
2.  Поясніть,  у  чому  суть  слів  наймички  Нимидори  із  «Миколи 
Джері»  І.  С.  Нечуя-Левицького:  «Кавун  —  чоловік  добрий, 
та  зате  Кавуниха  дуже  лиха;  гризе  мене,  як  іржа  залізо». 
3.  У чому полягає небезпека застосування кухонної солі від оже-ледиці  на  автошляхах? (Прискорює  іржавіння).
4.  Чому  не  піддаються  корозії  залізні  вироби  вкриті  шаром  ні-келю  або  цинку? (Ці  метали  стійкіші  до  корозії).
5.  Подумайте!  Чому  на  фарбування  Ейфелевої  вежі  у  Парижі 
витрачено  більше  коштів,  ніж  на  її  спорудження? (Для  за-побігання  корозії).
6.  Як  зберегти  корпус  чавунного  якоря  від  корозії? (Пофарбу-вати  або  вкрити  більш  стійким  металом). 
;Письмове завдання (на вибір учня). 
Визначте масову частку Феруму в його природних сполуках:
FeS2 —  пірит  (сірчаний  колчедан)  (46,6%);
FeCO3 —  сидерит  (залізний  шпат)  (48%);
Fe2O3• H2O  —  лимоніт  (бурий  залізняк)  (63%). 
VІ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
Попель П. П., Крикля Л. С. Прочитати на с. 121–124.
Виконати завдання 163, 166 (письмово).
Обговоріть із батьками, які вироби, чому та як вони захищають від 
іржавіння (усно).
;Творче завдання. 
Придумайте казку про залізо.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА: ВЗАЄМОДІЯ З КИСНЕМ, СІРКОЮ. КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ У ПРИРОДІ.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід