класифікація хімічних елементів і структура Періодичної системи.
 
Урок 47 
Тема. класифікація хімічних елементів і структура 
Періодичної системи. 
мета: поглибити та систематизувати знання учнів про класи ‑ 
фікацію хімічних елементів; визначити зв’язок між струк‑ 
турою Періодичної системи та класифікацією хімічних 
елементів, порівняти властивості хімічних елементів 
з особливостями електронної будови їх атомів; повто ‑ 
рити знання правил заповнення електронних шарів ато‑ 
мів хімічних елементів; закріпити вміння складати фор ‑ 
мули електронних конфігурацій та записувати схеми 
будови електронної оболонки атомів хімічних елементів. 
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен‑ 
делєєва (короткоперіодний та довгоперіодний 
варіанти); плакати «Будова електронних оболонок 
атомів хімічних елементів», інтерактивна таблиця 
Д. І. Менделєєва. 
Базові поняття 
та терміни: 
електрон, орбіталь, енергетичний рівень, енергетич‑ 
на оболонка, електронний шар, металічні та неме‑ 
талічні елементи, s, p, d та f- елементи. 
Тип уроку: комбінований. 
методи 
навчання: 
пояснювально ‑ілюстративні — бесіда, розповідь; 
практичні — розв’язування вправ; репродуктивні, 
частково‑пошукові, дослідницькі. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 1 хв. 
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 5 хв. 
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв. 
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв. 
1. Класифікація хімічних елементів за будовою енергетичних 
рівнів. 
2. Металічні та неметалічні елементи. 
V. Узагальнення та систематизація знань .................. 12 хв. 
VI. Домашнє завдання ................................... 1 хв. 
VII. Підбиття підсумків уроку ............................ 3 хв. 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
Привітання, створення робочого настрою. 
II. Перевірка домашнього завдання 
1. Перевірка виконання письмових завдань (усно або на дошці). f 
2. Бесіда. f 
1) Чому перший період містить всього два хімічні елементи, 
а другий — вісім? Чим обумовлюється місткість періодів Періодичної сис -теми? 
2) Дайте визначення електронного шару. Чому відповідає номер елек-тронного шару? 
3) Скільки елементів входить до четвертого періоду? Скільки 
електронів може містити четвертий енергетичний рівень? 
4) Скільки електронів може максимально перебувати на одній 
електронній орбіталі? 
5) Які елементи є електронними аналогами Хлору? Поясніть 
відповідь. 
6) У чому принципова відмінність у будові електронної оболонки 
атомів головних і побічних підгруп? 
7) Атоми яких елементів мають наступну електронну конфігурацію 
зовнішнього електронного рівня: а) 1 
s ; б) 2 
s ; в) 22 
24 
sp; г) 33 
22 
sp; д) 4 
s ? 
3. Завдання f 
Приведіть у відповідність вирази (зобразіть стрілками), що характе -ризують взаємозв’язок між положенням елемента в Періодичній системі 
та будовою атома: 
1. Номер періоду. 
2. Номер групи. 
3. Порядковий номер. 
1. Кількість електронів на зовнішньому рівні. 
2. Кількість протонів. 
3. Кількість енергетичних рівнів. 
4. Завершеність рівня. 
5. Кількість електронів на всіх енергетичних рівнях. 
6. Заряд атомного ядра. 
ІII. актуалізація опорних знань 
Бесіда f 
1) На які дві групи можна поділити хімічні елементи? 
2) Чому поділ хімічних елементів на дві групи — металічні 
і неметалічні — є неточним і неповним? 
3) Які природні сімейства хімічних елементів вам відомі? 
4) Що є основою для класифікації хімічних елементів, яку запропо -нував Д. І. Менделєєв? 
5) У якій частині кожного періоду розташовані елементи, 
що відносяться до сімейств: а) лужних металів; б) галогенів; в) інертних 
газів? 
6) Як змінюються властивості елементів по періоду? 

Учитель повідомляє тему уроку і пропонує розглянути, яким чином 
класифікація хімічних елементів відображена в Періодичній системі 
хімічних елементів Д. І. Менделєєва і пов’язана з електронною будовою 
атомів. 
IV. вивчення нового матеріалу 
1. Класифікація хімічних елементів за будовою 
енергетичних рівнів. 
Розповідь учителя f 
(Під час розповіді учителя учні складають схему.) 
Атомні орбіталі розділяють за типами на s, p, d та f. За цим же прин-ципом можна класифікувати і хімічні елементи. Якщо в атомах хімічного 
елемента останнім заповнюється s- підрівень, то такі елементи відносять до 
s- елементів. У Періодичній системі зазвичай клітинки з такими елемента-ми фарбують у червоний колір. Якщо останнім заповнюється p-підрівень, 
то такий елемент називають р-елементом і його клітинку у Періодичній 
системі фарбують у жовтий колір. d-Підрівень заповнюється у d-елементів 
(синій колір у Періодичній системі) і f-підрівень у f-елементів (зелений 
колір). 
На кожному енергетичному рівні є s- підрівень, що максимально містить 
два електрони і серед інших підрівнів певного електронного шару завжди 
заповнюється першим. Це обумовлює те, що кожний період Періодичної 
системи зажди починається з двох s-елементів. 
Починаючи з другого енергетичного рівня присутній р- підрівень, 
що максимально містить шість електронів. Отже і в кожному періоді по-чинаючи з другого є по шість р-елементів. Так само, кожний період по-чинаючи з четвертого містить по десять d- елементів, а починаючи з шо-стого — ще по чотирнадцять f-елементів, що утворюють два сімейства 
елементів — лантаноїди і актиноїди. 
У d- та f-елементів відбувається заповнення підрівнів не зовнішнього 
енергетичного рівня. Так, у d- елементів заповнюється передзовнішній 
d- підрівень (у d-елементів четвертого періоду, у яких зовнішнім є четвер-тий енергетичний рівень, заповнюється d-підрівень третього рівня — 3d, 
а у d- елементів п’ятого періоду заповнюється 4d-підрівень тощо). 
Хімічні елементи, в атомах яких відбувається заповнення електронами 
передзовнішнього енергетичного рівня, називають перехідними. 
У f- елементів електронами заповнюється передпередзовнішній 
f- підрівень: у f-елементів шостого періоду (лантаноїдів) електрони засе -ляють f-підрівень четвертого рівня (4f), а у f-елементів сьомого періоду 
(актиноїдів) — 5f. 
Таким чином, порядок заповнення орбіталей в електронній оболонці 
атомів повністю відбивається на структурі Періодичної системи. Завдяки 
цьому навіть не має потреби знати порядок заповнення атомних орбіталей 
для того, щоб скласти електронну конфігурацію будь-якого хімічного еле -мента. Цей порядок можна з’ясувати з Періодичної системи. 
Робота з таблицею 
Розглянемо це на прикладі двох елементів: Оксигену і Феруму. Окси-ген має порядковий номер 8 і є р-елементом другого періоду. Перед ним 
в Періодичній системі розташовані в першому періоді два s-елементи, 
у яких заповнюється 1s-підрівень, і два s-елементи в другому періоді, 
у яких заповнюється 2s-підрівень. Сам Оксиген є четвертим р-елементом 
в другому періоді, отже у нього на р-підрівні другого енергетичного рівня 
розташовані чотири електрони. Виходячи з цього електронна конфігурація 
Оксигену — 12 2 
22 4 
ss p . 
Ферум має порядковий номер 26 і є d-елементом четвертого періоду. 
Перед ним розташовані в першому періоді два s- елементи (тобто заповнено 
підрівень 1s), по два s- і шість р-елементів в другому і третьому періоді (тоб -то на другому і третьому шарі є по два електрони на s-орбіталях і по шість 
електронів на p-орбіталях). У четвертому періоді перед ним два s- елементи, 
тобто заповнено двома електронами 4s-підрівень. Сам Ферум є шостим 
d- елементом в четвертому періоді, отже у нього на d- підрівні містяться 
шість електронів. Не забувайте, що d- підрівень зажди заповнюється 
на передзовнішньому шарі, тобто у Феруму — 3d-підрівень. Отже елек-тронна конфігурація Феруму — 12 23343 
22 62 626 
ss ps ps d . 
Завдання f 
Випишіть із запропонованого переліку s, p, d та f-елементи: Mg, Cr, 
Ne, Al, Th, P, H, Br, U, Ag, W, Cm. 
2. Металічні та неметалічні елементи. 
Дослідницьке завдання f 
Зобразіть будову електронної оболонки атомів Натрію, Силіцію,  
Сульфуру та Аргону. 
Що спільного і відмінного в їх електронній будові?  
До якого періоду належать ці елементи?  
Як змінюються властивості цих елементів у запропонованому ряду?  
Яку кількість електронів мають ці елементи на зовнішньому елек-  
тронному шарі? 
Як ви вважаєте, чи пов’язана кількість електронів на зовнішньому  
електронному шарі атомів цих елементів з їх хімічними властиво-стями? 
Розповідь учителя f 
Хімічні властивості елементів обумовлюються не всіма електронами, 
а тільки тими, які мають найбільшу енергію. Ці електрони називають ва-лентними. 
В атомах елементів головних підгруп валентними є електрони 
зовнішнього енергетичного рівня. Завершені внутрішні енергетичні рівні 
атомів не впливають істотно на їхні хімічні властивості. Число валентних 
електронів дорівнює номеру групи, у якій перебуває хімічний елемент. 
Наприклад, атоми Гідрогену, Літію, Натрію і Калію, що розташовані в головній підгрупі I групи, мають по одному валентному електрону, а ато -ми елементів головної підгрупи IV групи — Карбону і Силіцію — по чо-тири. 
Саме від числа валентних електронів залежить, чи є елемент металом 
або неметалом, які властивості його сполук і чому дорівнює валентність 
у цих сполуках. 
Якщо в атомах елементів на зовнішньому рівні невелике чис -ло електронів (переважно від одного до чотирьох), то елемент виявляє 
металічні властивості, а якщо на зовнішньому рівні більше чотирьох 
електронів, то елемент виявляє переважно неметалічні властивості. Чим 
більше число електронів на зовнішньому рівні, тим більше виражені 
неметалічні властивості і менше — металічні. 
Зі збільшенням порядкового номера елемента в Періодичній системі 
число валентних електронів періодично повторюється, що приводить до 
періодичної зміни властивостей елементів і утворених ними речовин. Саме 
тому кожний період починається з металічного елемента і закінчується 
неметалічним. 
В атомах перехідних елементів (d-елементів) на зовнішньому енер-гетичному рівні в переважній більшості випадків міститься два електро -ни. Завдяки цьому всі перехідні елементи відносять до металічних. Усі 
f- елементи також відносять до металічних. 
Атоми, що містять на зовнішньому рівні число електронів, проміжне 
між металічними та неметалічними (звичайно це три-чотири), утворюють 
амфотерні сполуки. 
V. Узагальнення та систематизація знань 
Бесіда f 
1) За яким принципом елементи розподіляються на s- , р-, d- та 
f- елементи? Наведіть приклади s-елементів третього періоду, р-елементів 
четвертого періоду, d- елементів п’ятого періоду і f- елементів шостого періоду. 
2) Скільки s- і р-елементів може містити один період? Відповідь 
поясніть. 
3) Що є спільним в будові атомів Берилію, Магнію та Кальцію? 
4) Які властивості — металічні чи неметалічні — мають елементи 
з порядковими номерами 37 і 34? Відповідь поясніть на основі електронної 
будови атомів. 
Завдання f 
1) Напишіть електронні конфігурації та схеми будови атомів елементів 
з порядковими номерами 12 і 15 у Періодичній системі. Які властивості 
проявляють ці елементи? 
2) Який елемент другого періоду є електронним аналогом елемента з по-рядковим номером 14? Напишіть електронні конфігурації цих елементів. 
3) Атому якого з елементів відповідає кожна з наведених електронних 
формул: 
а) 12 2 
22 3 
ss p ; 
б) 12 233 
22 62 6 
ss ps p , 
в) 12 23334 
22 62 632 
ss ps pds , 
г) 12 23334 
22 62 6101 
ss ps pd s ? 
VI. домашнє завдання 
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання після параграфа. 
VII. Підбиття підсумків уроку 
Учитель просить учнів визначити результати уроку і відповісти 
на питання: яким чином класифікація хімічних елементів відображається 
в Періодичній системі хімічних елементів. 
Учитель просить учнів оцінити свої вміння складати електронні 
конфігурації та схеми будови атомів хімічних елементів, піднявши руки 
на «не вмію», «майже вмію», «вмію».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "класифікація хімічних елементів і структура Періодичної системи.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід