Метанол, етанол, гліцерол — представники спиртів.
 
Урок 41 
Тема. Метанол, етанол, гліцерол — представники 
спиртів. 
Мета: сформувати уявлення про оксигеновмісні органічні 
сполуки; дати поняття про спирти та їх функціональну 
групу; ознайомити учнів з представниками спиртів — 
метанолом, етанолом, гліцеролом, навчити записува­ 
ти їхні молекулярні, електронні та структурні формули; 
розглянути фізичні властивості спиртів. 
Матеріали: етанол, пропанол, бутанол, вода, йод, барвник. 
обладнання: мірні циліндри або демонстраційні пробірки. 
Базові поняття 
та терміни: 
спирти, гідроксильна група, функціональна група, го ­ 
мологічний ряд, метанол, етанол, гліцерол, гідрофіль­ 
на та гідрофобна групи, водневий зв’язок. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Методи 
навчання: 
словесні, пояснювально ­ілюстративні, наочні, репро ­ 
дуктивні, частково пошукові, практичні (розв’язування 
вправ), інтерактивні. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 3 хв 
II. Актуалізація опорних знань ........................... 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 23 хв 
IV. Закріплення знань ................................... 8 хв 
V. Домашнє завдання ...................................2 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ............................. 4 хв 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
Привітання, налаштування учнів на робочий лад. Пропонуємо вико-ристати інтерактивний прийом «Я вітаю» (див. урок 31). 
II. Актуалізація опорних знань 
Бесіда f f 
Які елементи можуть входити до складу органічних сполук? 1. 
Які елементи входять до складу вуглеводнів? 2. 
Які хімічні зв’язки існують між атомами хімічних елементів у вуг - 3. 
леводнях? 
Який заряд (ступінь окиснення) виявляють атоми Карбону та Гідро- 4. 
гену у вуглеводнях? 
Учитель повідомляє тему уроку і просить учнів сформулювати цілі 
уроку — навчальні та особистісно-значимі. 
III. Вивчення нового матеріалу 
1. Поняття про спирти 
Бесіда f f 
Учитель наводить молекулярні формули метанолу, етанолу, гліцеролу 
й пропонує учням визначити спільне у їхньому складі. Спільно з учнями 
робиться висновок про належність цих сполук до оксигеновмісних орга-нічних сполук. 
Розповідь f учителя f f 
Спирти — це похідні вуглеводнів, у яких один або кілька атомів 
Гідрогену заміщені на групу − OH. 
Спирти, що містять одну групу − OH, називають одноатомними, 
дві або більше — багатоатомними. 
Заміна атома Гідрогену на групу − OH приводить до додавання у склад 
молекули одного атома Оксигену, тому молекулярні формули одноатомних 
спиртів відрізняються від формул відповідних вуглеводнів на один атом 
Оксигену: 
CH CH 
33− CH CH OH 
32−− 
CH 
26 CH O 
26 
Групу − OH називають функціональною групою, оскільки вона від-повідає за всі функціональні особливості спиртів, за якими спирти від-різняються від вуглеводнів та які обумовлюють їхні фізичні й хімічні 
властивості. 
Загальна формула одноатомних спиртів: C 
2n+1 
OH або C 
2n+2 
O. Перша 
із цих формул показує, що спирти можна вважати похідними вуглеводнів, 
у молекулах яких один атом Гідрогену замінений гідроксильною групою, 
а друга — що склад спиртів і алканів відрізняється лише наявністю атома 
Оксигену (спирти навіть іноді називають оксидами алканів). 
Метанол CH 
OH є першим представником гомологічного ряду одно-атомних спиртів. 
Завдання f для f закріпленняf знань f f 
1. Складіть молекулярні формули перших п’яти гомологів метанолу. 
Учитель повідомляє, що найважливіші з багатоатомних спиртів — ети -ленгліколь CH OH 
24 2 
() і гліцерол CH OH 
35 3 
(). 
У багатоатомних спиртах гідроксигрупи з’єднані з різними атомами 
Карбону. Дві гідроксигрупи не можуть бути приєднаними до одного атома 
Карбону — такі речовини нестабільні й розкладаються при їх утворенні. 
Це правило вперше сформулював видатний український хімік-органік 
Олександр Павлович Ельтеков, і в наш час воно названо його ім’ям. 
2. Складіть структурні та електронні формули метанолу, етанолу, глі-церолу. 
2. Номенклатура спиртів 
Розповідь f учителя f f 
Спирти також мають іншу загальну назву — алканоли, або алкоголі. 
Назви спиртів утворюються додаванням суфікса -ол до назви алкана, якщо 
буде потреба, указують номер атома Карбону, з яким зв’язана група − OH. 
Крім того, часто використовують назви, в яких до слова «спирт» додають 
прикметник, що описує вуглеводневий скелет, наприклад: 
C H 
O H C H 
C H 
O H C H 
C H 
C H 
O H C H 
C H C H 
O H 
м е т а но л 
( м е т и ло ви й 
спи р т ) 
е т а но л 
( е т и ло ви й 
спи р т ) 
пр о па но л 1, 
а б о пр о па н 1  о л 
( пр о піло ви й 
спи р т ) 
пр о па но л 2, 
а б о пр о па н 2  о л 
а б о із о пр о па но л 
( із о пр о піло ви й 
спи р т ) 
Додатково можна надати інформацію про складання назв спиртів розга-луженої будови: ці правила аналогічні правилам для розгалужених алканів, 
але нумерацію атомів Карбону починають із того кінця, до якого ближче 
розташована гідроксильна група, у назві спочатку позначають місця роз-галужень, а потім — положення гідроксильної групи: 
C H 
C H 
C H 
O H 
C H 
C H 
C H 
C H 
C H 
C H 
O H 
2  м е т и лпр о па н 1  о л 3  м е т и лб ут а н 1  о л 
У назвах багатоатомних спиртів перед суфіксом -ол, що означає гідро-ксильну групу, указують число цих груп. Окрім того, за традицією, двох-атомні спирти також називають гліколями. 
C H 
C H 
O H O H 
C H 
C H C H 
O H O H O H 
е та н1 , 2 діо л, 
а б о е тиле нг лік о ль 
пр о па н1 , 2 , 3 тр іо л, 
а б о г ліц е р о л 
3. Фізичні властивості спиртів 
Розповідь f учителя f f 
У гомологічному ряду одноатомних спиртів немає газуватих речо-вин. Перші члени гомологічного ряду — це рідини, а вищі спирти (від 
15 
) — тверді речовини. У гомологічному ряду нормальних (нерозгалуже -них) спиртів зі збільшенням молекулярної маси збільшуються температури 
плавлення й кипіння. Густина спиртів майже не змінюється. Розчинність 
у воді при цьому погіршується, хоча перші три члени гомологічного ряду 
змішуються з водою необмежено. Тверді спирти не мають запаху, у той час 
як рідкі спирти мають специфічні запахи. При цьому метанол та етанол 
за запахом дуже схожі й відрізнити їх дуже складно. 
Фізичні властивості спиртів наведено в таблиці. 
Назва 
Форму-ла 
М 
г/моль 
Густина, 
г/мл 
пл 
°С 
кип 
°С 
Розчинність 
у воді 
Метанол CH 
OH 32 0,79 –97,5 64,5 Розчиняється 
необмежено 
Етанол C 
OH 46 0,79 –114,5 78,3 Розчиняється 
необмежено 
н-Пропанол C 
OH 60 0,80 –126,2 97,2 Розчиняється 
необмежено 
н-Бутанол C 
OH 74 0,81 –89,5 117,1 Розчинний 
(7 wacko 
н-Пентанол C 
11 
OH 88 0,81 –78,9 138,1 Поганорозчин -ний (2 wacko 
н-Гексанол C 
13 
OH 102 0,81 –46,1 157,5 Практично 
нерозчинний 
(0,7 wacko 
н-Гептанол C 
15 
OH 117 0,81 –30,6 176,4 Нерозчинний 
н-Октанол C 
17 
OH 130 0,82 –15 195,3 Нерозчинний 
Відсутність серед спиртів газуватих речовин пояснюється тим, що 
електронна будова спиртів нагадує електронну будову води, що обумовлює 
можливість утворення водневого зв’язку між молекулами спиртів. 
• • 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
• 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
• 
•• 
•• 
• 
•• 
•• 
О 
в о да м е та но л е та но л 
О 
С H 
О 
С H 
С 
Завдяки водневому зв’язку молекули спиртів, так само як і молекули 
води, асоційовані: між ними існує додаткова міжмолекулярна взаємодія. 
C H 
C H 
C H 
C H 
Утворенням водневих зв’язків з молекулами води пояснюється роз -чинність спиртів. Молекули спиртів складаються ніби з двох частин — 
розчинної у воді (гідрофільної), яка містить гідроксильну групу, та нероз -чинної (гідрофобної), що складається з вуглеводневого радикала. Якщо 
вуглеводневий радикал невеликий, то водневі зв’язки гідроксильної групи 
з молекулами води спроможні втримати молекулу спирту в розчині. Якщо ж 
молекула спирту має довгий вуглеводневий ланцюг, який «чинить опір» 
розчиненню, то гідроксильна група вже не в змозі здійснити розчинення 
речовини. 
Демонстраціяf розчинностіf спиртівf уf воді f f 
У циліндри або демонстраційні пробірки з 50 мл підфарбованої води 
(можна використати будь-який харчовий барвник) додають по 10 мл наявних 
у лабораторії спиртів. Енергійно струшують вміст циліндрів і дають ріди-нам відстоятися: перші гомологи розчинилися у воді повністю, бутиловий 
спирт — частково, аміловий та інші не розчиняються. 
Розповідь f учителя f f 
Щодо загальних фізичних властивостей багатоатомних спиртів слід 
відзначити, що це в’язкі речовини, добре розчинні у воді й погано розчинні 
в органічних розчинниках. За рахунок більшого числа можливих водневих 
зв’язків багатоатомні спирти мають більшу в’язкість, більшу температуру 
плавлення та кипіння й кращу розчинність порівняно з їхніми одноатом-ними аналогами. 
Етиленгліколь — це безбарвна сиропоподібна рідина, солодкувата на 
смак, добре розчиняється у воді й спирті, не розчиняється у вуглевод-нях та етерах. Температура кипіння: +197,9 °С, температура плавлення: 
–12,6 °С, густина: 1,12 г/мл. Надзвичайно отруйна! 
Гліцерол — безбарвна сиропоподібна, дуже в’язка рідина, не отруйна. 
Температура плавлення: +18,2 °С, температура кипіння: +290 °С, густина: 
1,26 г/мл. З водою змішується в будь-яких співвідношеннях, дуже гігроско -пічна. Завдяки своїй гігроскопічності використовується для пом’якшення 
шкіри в шкіряній промисловості та фармації. 
IV. Закріплення знань 
Виконанняf завдань f f 
1. Зобразіть структурну формулу одного із представників гомологічного ряду 
одноатомних спиртів, молекула якого містить 10 атомів Гідрогену. 
2. Із наведеного переліку виберіть формули, які можуть відобража -ти склад насичених одноатомних спиртів: C 
10 
O, C 
11 
, C 
12 
O, 
O, C 
, C 
O. 
3. Скільки різних спиртів зображено формулами, наведеними нижче? 
CH CH CHOH CH 
32 3 
−− − , 
CH CH CH CH CH OH 
3 2222 −−−−−, 
CH CHOH CH CH 
323 
−−− , 
HO CH CH CH CH CH −−−−− 22223, 
CH OH 
511 
− , 
CH CHOHCH 
25 37. 
4. Запишіть формули спиртів у порядку зменшення їхньої розчин-ності: C 
15 
OH, C 
11 
OH, CH 
OH, C 
OH, C 
13 
OH. 
V. Домашнє завдання 
1. Виконати завдання за підручником. 
2. Підготувати повідомлення про шкідливий вплив метанолу та етанолу 
на організм людини. 
VI. Підбиття підсумків уроку 
Учитель пропонує учням визначити результати уроку. 
Для проведення психологічної рефлексії можна запропонувати учням 
уважно прочитати слова, що заготовлені на дошці (роздратування, злість, 
радість, байдужість, задоволення, натхнення, нудьга, тривога, спокій, 
упевненість, невпевненість, насолода ), та вибрати серед них три слова, 
які найбільш точно передають їхній стан на цьому уроці.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Метанол, етанол, гліцерол — представники спиртів.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід