Місце хімії серед наук про природу.
 
Урок 62
  Тема. Місце хімії серед наук про природу.
Мета: дати уявлення про місце хімії серед наук про приро­
ду, пояснити роль хімії у  формуванні наукової картини 
світу, розглянути структуру сучасної хімічної науки, ви ­
явити взаємозв’язок між природничими науками; роз ­
вивати вміння порівнювати та  класифікувати поняття; 
створити умови для творчості й  обміну ідеями.
обладнання: схеми «Науки про природу», «Структура хімічної науки».
Базові поняття 
та  терміни:
галузі знань, природничі науки, матерія, суміжні науки.
Тип уроку: узагальнення та   систематизації знань.
Методи 
навчання:
словесні, репродуктивні, частково пошукові, проблем ­
ні, дослідницькі, інтерактивні, стратегії розвитку кри ­
тичного мислення.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 5 хв
II. Актуалізація опорних знань ........................... 2 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 27 хв
IV. Підбиття підсумків уроку ............................. 8 хв
V. Домашнє завдання ...................................3 хв
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Оголошуються результати тематичного контролю.
Учитель пояснює, що вивчатиметься в новій темі, називає тему уроку,
пропонує сформулювати питання, які необхідно розглянути на уроці. Ці
питання коригуються учителем і записуються на дошці.
II.  Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Назвіть науки, з якими ви познайомилися в школі.
2. Які науки, крім тих, що вивчаються у школі, вам відомі?
Кожна з наук вивчає певну сторону нашого життя або природи, хоча
іноді предмети вивчення різних наук перетинаються, тому науки потребу -ють певної класифікації для розуміння їх місця в нашому житті й системі
знань, якими володіє людство.
III.   Вивчення нового матеріалу
1. Класифікація наук
Груповаf робота f заf інтерактивноюf технологієюf «Діалог» f f
Клас об’єднується в малі групи (по 3–5 учнів), одна з яких виконуватиме
роль експертів (група «сильних» учнів). Групи отримують завдання: запро -понуйте власну класифікацію наук у вигляді схеми, визначте її основний
принцип. Час на виконання завдання — 5 хв. Група експертів складає свій
варіант виконання завдання. По завершенні роботи представники кожної
групи на дошці або на аркушах паперу пропонують свої варіанти схем кла -сифікації наук і пояснюють їх. Експерти фіксують спільні позитивні позиції
у відповідях груп, пропонують узагальнену відповідь, яка обговорюється
всім класом. Кінцевий варіант заноситься до зошитів.
У разі потреби вчитель може надати додаткову інформацію про один
з існуючих варіантів класифікації наук.
Розповідь f учителя f f
Зручно класифікувати науки, виходячи з того, у якому «світі», тобто
в якій галузі знань, діє і працює певна наука. Можна виділити чотири такі
«світи»: світ ідей, світ природи, світ культури і світ людський, життєвий
і практичний. У кожному із цих світів існують особливі речі, особливі за -вдання, норми та цінності. Цій класифікації відповідає класифікація наук,
що включає інтелектуалістику (мистецтво оперувати ідеями), природознав-ство, культурологію (розуміння культури) і праксеологію (теорія дії).
Інтелектуалістика використовує як предмет світ ідей — поняття, числа,
фігури, цінності. Тому до неї належать найдавніші науки — математика,
філософія, метафізика, теологія тощо. Інтелектуальні науки не ставлять
перед собою жодної практичної мети. У них розвертається загальнолюд-ський розум, який оперує з чистими, інтуїтивно зрозумілими поняттями
та абстракціями. Для інтелектуальних наук не має іншого критерію успіху,
ніж ясність, строгість і вишуканість доказів при максимальній простоті
суджень. Інтелектуальні науки не турбує, чи будуть їх застосовувати для
будь-чого.
Природознавство як клас наук принципово відрізняється від інтелек -туалістики. Його предмет — природа, жива або нежива. Природознавство
виникає від зіткнення людини з природою. Основа природознавства — до-свід, який одержують при безпосередньому вивченні об’єктів або явищ,
його неможливо отримати тільки чистими міркуваннями.
Культурологія включає суспільні та історичні науки. До них відносять
соціологію, історію, етнографію тощо. А праксеологія об’єднує науки, що
служать практиці, їх називають прикладними. Прикладні науки — фізика,
математика, хімія, психологія й інші — використовують добуті знання
в суспільній практиці будь-якого виду і там, де це тільки можливо. Прак-сеологія як клас наук включає етику, економіку, педагогіку, політологію,
юриспруденцію й інші науки, які реалізують загальноприйняті або значимі
цінності за допомогою наукових методів. На відміну від природознавства,
праксеологія суб’єктивна — застосування природничих знань може бути
взаємнопротилежним. Наприклад, хімічні знання можуть бути використані
як для виробництва сучасних ліків, так і для створення хімічної зброї.
2. Місце хімії серед природничих наук
Бесіда f f
1. До яких наук належить хімія?
2. Які науки належать до природничих наук?
3. Назвіть, що є об’єктом вивчення: а) астрономії, б) біології, в) геогра-фії, г) фізики. У чому виявляється зв’язок між предметами вивчення
цих наук і тим, що вивчає хімія?
(Важливо зазначити: всі природничі науки вивчають природу, але з різ-них боків. Так, наприклад, одне й те саме тіло може вивчати як хімія, так
і фізика або астрономія. Але для хімії в першу чергу важливий хімічний
склад тіла та перетворення, які з ним можуть відбуватися.)
4. Які частинки вивчає хімія? Які вони мають розміри? (Атоми, моле-кули або йони — 10
–10
–10
–6
  м.)
5. Які частинки вивчає фізика? (Частинки і   тіла менших (мікрофі-зика) і  більших розмірів.)
6. Яка наука вивчає природні об’єкти, що утворюють поверхню Землі?
(Фізична географія.)
7. Що вивчають астрономія й астрофізика?
8. Яка наука вивчає будову Землі?
9. Що вивчає біологія?
10. Об’єкти якої науки можна вважати найпростішими, а якої — най -складнішими?
11. Визначте місце хімії в ієрархії природничих наук. Складіть схему.
12. З якою наукою найтісніше пов’язана хімія?
(Важливо зазначити: всі природничі науки при вивченні природи опи -раються на фізичні закони. Фізичні закони — це найбільш загальні закони
природи, яким підкоряються всі матеріальні об’єкти, в тому числі й хімічні
частинки. Отже, хімія, вивчаючи атоми, молекули, хімічні речовини та їхні
взаємодії, повинна в повному обсязі використовувати закони фізики. У свою
чергу, біологія і геологія, вивчаючи свої об’єкти, зобов’язані використову-вати не тільки закони фізики, але й хімічні закони.)
3. Структура хімічної науки
Розповідь f учителяf зf використаннямf опорної f схеми f f
Сучасну хімію прийнято поділяти в найбільш загальному плані, при -наймні, на п’ять розділів: неорганічну, органічну, фізичну, аналітичну
309
хімію й хімію високомолекулярних сполук,— кожний із яких також роз-поділяється на багато окремих дисциплін. Однак чітких меж ці розділи
не мають.
Структуру хімічної науки зображено на наведеній схемі.
хімія
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Неорганіч -на
Органічна Фізична Аналітична
Хімія ви-сокомоле-кулярних
сполук
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Хімія кис -лот, основ,
карбідів,
інертних
газів тощо
Хімія
спиртів,
вуглеводів,
природних
сполук,
нафтохімія
тощо
Термохі -мія, елек-трохімія,
кінетика,
термодина-міка тощо
Хімічна
метрологія,
хімічна
діагности -ка
Хімія по-лімерів, хі -мія білків
Різні хімічні науки відрізняються тим, що вони вивчають або різні класи
сполук (так розмежовується органічна і неорганічна хімія), або різні типи
реакцій (радіохімія, каталітичний синтез, хімія полімерів), або використо -вують різні методи дослідження (фізична хімія в її різних напрямках).
До кінця ХІХ ст. хімія в основному була цілісною єдиною наукою. Але
незабаром численні відкриття як у самій хімії, так і в біології та фізиці
поклали початок швидкої її диференціації.
Глибока внутрішня диференціація хімії значною мірою пов’язана з від-криттям якісного різноманіття хімічних речовин. Їхня будова, перетворен-ня та властивості стали предметом вивчення спеціальних розділів хімії:
електрохімії, хімічної кінетики, хімії комплексних сполук, колоїдної хімії,
хімії високомолекулярних сполук.
Уже до початку ХХ ст. в хімії чітко розрізняються загальна, неорга-нічна і органічна хімія. Предметом вивчення загальної і тісно пов’язаної
з нею неорганічної хімії стали хімічні елементи, утворені ними найпростіші
неорганічні сполуки та їхні загальні закони.
Сильний поштовх розвитку неорганічної хімії дало відкриття будови
атома й вивчення ядерних процесів. Пошуки елементів, найбільш придатних
для розщеплення в ядерних реакторах, сприяли дослідженню маловивче-них і синтезу нових елементів за допомогою ядерних реакцій. Вивченням
їхніх властивостей, а також фізико-хімічних основ і хімічних властивостей
радіоактивних ізотопів, методикою їхнього виділення й концентрації за -йнялася радіохімія, що виникла в другій чверті ХХ ст.
У ХХ ст. багато розділів органічної хімії стали поступово перетворю-ватися у великі, відносно самостійні галузі зі своїми об’єктами вивчення.
Так з’явилися хімія елементоорганічних сполук, хімія полімерів, хімія
високомолекулярних сполук, хімія антибіотиків, барвників, запашних
сполук, фармакохімія тощо. Наприкінці ХХ ст. виникає хімія метало-органічних сполук: були відкриті органічні сполуки Меркурію, Кадмію,
Цинку, Плюмбуму тощо. Цей розділ хімії перебуває на межі органічної
і неорганічної хімії.
Самостійною галуззю хімії стала наука про методи визначення складу
речовини — аналітична хімія. Її основне завдання — визначення хімічних
елементів або їхніх сполук, що входять до складу досліджуваної речовини.
Без сучасних методів аналізу був би неможливий синтез нових хімічних
сполук, ефективний постійний контроль за ходом технологічного процесу
та якістю одержуваних продуктів.
Для сучасної хімії також характерна інтеграція з іншими науками,
особливо з фізикою та біологією. У результаті цього процесу виникають
суміжні науки.
Завдання. Проаналізуйте складену схему, пригадайте поняття, які ви-вчали в курсі хімії, визначте, до яких розділів вони належать.
4. Взаємозв’язок хімії з іншими науками
Повідомленняf учнів f f
Завдання класу : запишіть у зошити назви суміжних з хімією наук.
1.  взаємозв’язок хімії та  фізики
Орієнтовний  план. Спільність предметів вивчення. Вплив фізичних
теорій на розвиток хімії. Фізичні методи дослідження в хімії. Відкриття
Періодичного закону — поштовх до вивчення будови атома. Виникнення
ядерної фізики. Суміжні науки: хімія ізотопів, радіаційна хімія, кванто-ва хімія, квантова механіка (хімічна фізика). Фізична хімія як найбільш
широкий загальнотеоретичний фундамент усієї хімічної науки.
2.  взаємозв’язок хімії та  біології
Орієнтовний план. Історія співіснування хімії та біології. Різке зміц-нення взаємозв’язку хімії з біологією після формування органічної хімії.
Спільна робота з вивчення клітин, хімічних процесів у живих тканинах.
Роль хлорофілу та гемоглобіну. Визначення структури нуклеїнових кислот.
Залежність функцій живого від хімічних механізмів. Біокаталіз.
3.  суміжні з  хімією науки
Основні тези. Біохімія — наука про обмін речовин і хімічних проце -сів у живих організмах; біоорганічна хімія — наука про будову, функції
та шляхи синтезу сполук, що складають живі організми; фізико-хімічна
біологія — наука про функціонування складних систем передачі інформа-ції й регулювання біологічних процесів на молекулярному рівні, а також
біофізика, біофізична хімія і радіаційна біологія.
Геохімія, що досліджує закономірності поводження хімічних елементів
у земній корі.
Космохімія, що вивчає особливості елементного складу космічних тіл
(планет і метеоритів) і різних сполук, що містяться в цих об’єктах.
Агрохімія, фармацевтична хімія, токсикологія та ін.
IV.  Підбиття підсумків уроку
Бесіда f f
Учитель звертає увагу учнів на питання, що були записані на дошці на
початку уроку, і просить визначити результати уроку.
V.   Домашнє завдання
1. Виконати завдання за підручником.
2. Підготувати групові проекти для розгляду теми «Значення хімічних
процесів у атмосфері, гідросфері, літосфері, біосфері».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Місце хімії серед наук про природу.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід