ОЦІНЮВАННЯ № 2 З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ».
 
УРОК № 23
ТЕМА.   ОЦІНЮВАННЯ № 2 З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ 
ПОНЯТТЯ».
  Мета:  визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні поняття»; 
узагальнити знання учнів з вивченого матеріалу.
 Обладнання та матеріали:  періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва, дидак -тичний матеріал.
 Базові поняття та терміни: атом, молекула, валентність, формула, бінарні сполуки, від -носна атомна маса, відносна молекулярна маса, масова частка елемента, хімічні 
явища, рівняння хімічних реакцій. 
 Тип  уроку:   контроль знань.
 Методи та прийоми. Практичний: контрольна робота.
Перебіг уроку
  І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
Вчитель  проводить  інструктаж  учнів  щодо  виконання  роботи 
та  її  оформлення.
  ІІ.   ВИКОНАННЯ РОБОТИ.
Варіант № 1
Початковий рівень .
1.   Властивість  атомів  хімічного  елемента  з’єднуватися  з  певним 
числом  атомів  того  самого  або  інших  хімічних  елементів  на -зивається:
а)   відносна  атомна  маса;
  9 б)   валентність;
в)   відносна  молекулярна  маса;
г)   масова  частка  елемента  в  речовині.
2.   У  речовині  купрум(ІІ)  хлорид  СuCl2
  римська  цифра  позначає:
а)   два  атоми  Хлору;
б)   два  атоми  Купруму;
  9 в)   валентність  Купруму  ІІ;
г)   валентність  Хлору  ІІ.
3.   Приклади  формул  тільки  простих  речовин  наведені  у  рядку:
а)   H2O,  HCl,  H 2,  O
2
;
б)   P4,  P
2O5,  H
2S,  N
2
;
  9 в)   O2
,  Cl
2
,  Zn,  S;
г)   Al,  NO2,  F
2
,  S
8
.
195
Середній рівень. 
4.   Серед  перелічених  явищ  виберіть  хімічні:
  9 а)   іржавіння  залізного  цвяха;
б)   утворення  хмар;
в)   поширення  запаху  апельсина;
  9 г)   гниття  деревних  ошурок.
5.   Встановіть  відповідність  між  формулами  та  назвами  сполук:
1.  Натрій  (ІІ)  сульфід.
А.  CrO 3
  2.  Натрій  сульфід. 
Б.  Na2
S  3.  Хром  (VI)  оксид.
4.  Хром  (ІІІ)  оксид.
Відповідь:  А  —  3;  Б  —  2.
6.   Напишіть  формулу  речовини,  що  складається  з  одного  атома 
Гідрогену,  одного  атома  Нітрогену  та  трьох  атомів  Оксигену.
Відповідь:   HNO
3
.
Достатній рівень .
7.   Розставте  коефіцієнти  у  схемах  хімічних  реакцій:
а)   __Zn  +  __O
2
  →  ZnO  (2Zn  +  O
2
  =  2ZnO);
б)   __HgO  → __Hg  +  O
2  (2HgO  =  2Hg  +  O
2
);
в)   __ Na + __H
2
O  → __ NaOH + __H
2 (2Na + 2H
2O = 2NaOH + H2
);
г)   __  KClO
3
  →  __KCl  +  __O
2    (2KClO
3  =  2KCl  +  3O
2
).
8.   У  результаті  взаємодії  сірки  із  залізом  масою  112  г  утвори -лося  176  г  ферум  (ІІ)  сульфіду  FeS.  Визначте  яка  маса  сірки 
прореагувала.  (64  г)
9.   Складіть  хімічні  формули  речовин  за  їх  назвами:
а)   цинк  хлорид;
б)   фосфор  (V)  оксид;
в)   натрій  сульфід;
г)   кальцій  оксид.
Відповідь:   ZnCl
2,  P
2O5
,  Na
2
S,  CaO.
Високий рівень.
Масове  співвідношення  Купруму  та  Оксигену  в  речовині  ста -новить  4:1.  Визначте  формулу  цієї  сполуки  та  масову  частку  Ку -пруму  в  ній  (СuO,  80%).
Варіант № 2 
Початковий рівень .
1.   Маса  речовин,  що  вступили  в  хімічну  реакцію:
  9 а)   дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції;
б)   менша за масу речовин, що утворилась в результаті реакції;
196
в)   більша за масу речовин, що утворилися в результаті реакції;
г)   правильної  відповіді  немає.
2.   У  речовині  ферум(ІІІ)  оксиду  Fe 2O3
  римська  цифра  позначає:
а)   три  атоми  Оксигену;
б)   три  атоми  Феруму;
в)   валентність  Оксигену  ІІІ;
  9 г)   валентність  ФерумуІІІ.
3.   Приклади формул тільки складних речовин наведені у відповіді:
  9 а)   Fe2O3,  ZnO,  H
2
O,  AlCl3
;
б)   O2
,  Cl
2,  N
2
,  S; 
в)   Al,  NO,  F,  HF;
г)   SO
2
,  Ca,  CaO,  Cl2.
Середній рівень.
4.   Серед  перелічених  явищ  виберіть  хімічні:
  9 а)   почорніння  срібної  брошки;
б)   витягування  золота  у  довгу  нитку;
  9 в)   прокисання  молока;
г)   утворення  інею  на  деревах.
5.   Встановіть  відповідність  між  формулами  та  назвами  сполук:
1.  Карбон(IV)  оксид.
  9 А.  CO2
      2.  Карбон  (ІІ)  оксид.
Б.  FeCl3
  3.  Ферум  (ІІ)  хлорид.
4.  Ферум  (ІІІ)  хлорид. 
Відповідь:   А  —  1,  Б  —  4. 
6.   Напишіть  формулу  речовини,  що  складається  з  одного  атома 
Феруму,  одного  атома  Карбону,  трьох  атомів  Оксигену.
Відповідь:   FeCO
3
.
Достатній рівень .
7.   Розставте  коефіцієнти  у  схемах  хімічних  реакцій:
а)   __Al  +  __  Cl
2
  →  __AlCl
(2Al  +  3Cl
2
  =  2AlCl
3
);
б)   __  H
2
O  → __  H
2  +  __  O
2  (2H
2O  =  2H2 + O
2
);
в)   __  Zn  +  __  HCl  →  ZnCl
2  +  __  H
(Zn  +  2HCl  =  ZnCl
2 + H
2
);
г)   __  AgBr → __  Ag  +  __  Br
(2AgBr  =  2Ag  +  Br
2
),
8.   Яка  маса  магній  оксиду  MgO  утворилася  при  повній  взаємодії 
5,25  г  кисню  та  7,88  г  магнію?  (13,13  г).
9.   Складіть  хімічні  формули  речовин  за  їх  назвами:
а)   магній  хлорид;
б)   хлор(VІІ)  оксид;
в)   кальцій  сульфід;
г)   натрій  йодид.
Відповідь:   MgCl
2
,  Cr
2O7
,  CaS,  NaI.
Високий рівень.
Знайдіть  формулу  речовини,  до  складу  молекул  якої  входять 
атоми Карбону та Гідрогену в масовому співвідношенні 3:1. Визначте 
формулу  цієї  сполуки  та  масову  частку  Карбону  у  ній  (СН4
,  75%).
  ІІІ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
Попель П. П., Крикля Л. С. повторити § 4–15 підручника.
Оцінювання № 2 з теми «Початкові хімічні поняття».
Варіант № 1
І рівень .
1.   Індекс  —  це  ...
2.   З  даного  переліку  випишіть  окремо  фізичні  та  хімічні  явища: 
горіння свічки, плавлення льоду, утворення інею, розклад води 
на водень і кисень (фізичні: плавлення льоду, утворення інею).
3  У  якій  з  речовин  Хлор  проявляє  найвищу  валентність:
Cl 2O,  ClO2,  HCl?  (ClO
2
)
ІІ рівень .
1.   Складіть  формули  сполук  з  Гідрогеном  таких  елементів:  N, 
Ca,  C  (NH3,  CaH
2,  CH
4
).
2.   Задача.
  Яку  масу  сульфіду  феруму  можна  одержати  в  результаті  вза -ємодії  28  г  заліза  і  16  г  сірки?  (44  г).
ІІІ рівень.
Напишіть  рівняння  реакцій  за  схемами:
BaCl2  +  AgNO
3
  →  Ba(NO
3
)
2
  +  AgCl
CaCl2
  +  Li
3PO4
  →  Ca
3(PO
4
)
2
  +  LiCl.
(BaCl
2  +  2AgNO
3  =  Ba(NO
3
)
2
  +  2AgCl
3CaCl
2
  +  2Li
3PO4
  =  Ca
3(PO
4
)
2
  +  6LiCl)
ІV рівень.
1  Яку  масу  міді  можна  добути  з  Cu2
O  масою  14,4  кг?  (12,8  кг)
2.   Закінчи  рівняння  реакції,  обчисліть  масові  частки  елементів 
в  продуктах  реакції:
...  +  ...  =  MgCl
2
(Mg  +  Cl
2
  =  MgCl
2
;  w(Mg)  =  25,26%;  w(Cl)  =  74,74%).
Варіант № 2
І рівень .
1.   Хімічне  рівняння  —  це  ... 
2.   З  даного  переліку  випишіть  окремо  фізичні  та  хімічні  явища: 
плавлення  свічки,  горіння  бензину,  випаровування  води,  ски-сання  молока  (Хімічні:  горіння  бензину,  скисання  молока).
3.   У  якій  із  сполук  Нітроген  проявляє  найвищу  валентність:
N2
O,  NO,  Mg3N2
?  (Mg
3N2
).
ІI рівень .
1.   Складіть  формули  сполук  з  Флуором  таких  елементів:  Lі,  Al, 
Mg  (LiF,  AlF3,  MgF
2
).
2.   Задача.
  Обчисліть  масу  оксиду  фосфору,  який  утворюється  в  резуль -таті  взаємодії  124  г  фосфору  і  160  г  кисню  (284  г).
ІII рівень.
Напишіть  рівняння  реакцій  за  схемами:
Cr2(SO
4
)
3
  +  BaCl
2
  →  BaSO
4
  +  CrCl
3
Na3PO4  +  AgNO
3
  →  Ag
3PO4  +  NaNO
3
.
(Cr
2(SO
4
)
3
  +  3BaCl
2  =  3BaSO
4
  +  2CrCl
3
Na3PO4  +  3AgNO
3
  =  Ag
3PO4  +  3NaNO
3
)
ІV рівень.
1.   Яку  масу  міді  можна  добути  з  160  кг  Cu2
S?  (128  г).
2.   Закінчіть  рівняння  реакції,  обчислити  масові  частки  елемен -тів  у  продуктах  реакції:
...  +  ...  =  CaS.
(Ca  +  S  =  CaS;  w(Ca)  =  55,56%;  w(S)  =  44,44%).
Варіант № 3
І рівень .
1.   Коефіцієнт  —  це  ... 
2.   З  даного  переліку  випишіть  окремо  фізичні  та  хімічні  явища: 
замерзання  води,  притухання  яєць,  горіння  палива,  плавлен -ня  металу  (Фізичні:  замерзання  води,  плавлення  металу).
3.   У  якій  із  сполук  Хром  проявляє  найвищу  валентність:
CrO 3
,  CrO,  Cr
2O3
?
 
(Cr
2O3
).
ІI рівень .
1.   Складіть  формули  сполук  з  Оксигеном  таких  елементів:  B, 
K,  Ca  (B2O3,  K
2
O,  СaO).
2.   Задача.
  Під  час  взаємодії  64  г  сірки  з  киснем  утворилось  128  г  сірчис-того газу. Яка маса кисню вступила в реакцію з сіркою? (64 г).
ІII рівень.
Напишіть  рівняння  реакцій  за  схемами:
199
BaCO3  +  HNO
3
  →  Ba(NO
3
)
2 + H
2O  +  CO2
MgSO4 + K
3PO4
  →  Mg
3(PO
4
)
2 + K
2SO
4
.
(BaCO
3  +  2HNO
3  =  Ba(NO
3
)
2 + H
2O  +  CO2
3MgSO
4  +  2K
3PO4
  =  Mg
3(PO
4
)
2  +  3K
2SO
4
)
ІV рівень.
1.   Яку  масу  заліза  можна  добути  з  3,2  кг  Fe2O3
?  (2,24  кг).
2.   Закінчіть  рівняння  реакції,  обчисліть  масові  частки  елементів 
у  продуктах  реакції:
...  +  ...  =  Na
2O
(4Na  +  O
2
  =  2Na
2
O;  w(Na)  =  74,19%;  w(O)  =  25,81%).
Варіант № 4
І рівень .
1.   Хімічне  явище  —  це  ... 
2.   З  даного  переліку  випишіть  окремо  фізичні  та  хімічні  яви -ща:  гниття  деревини,  плавлення  скла,  утворення  зеленого  на-льоту  на  поверхні  мідного  виробу,  замерзання  води  (Фізичні: 
плавлення  скла,  замерзання  води).
3.   У  якій  з  речовин  Манган  проявляє  найвищу  валентність?
MnO,  MnO2,  Mn
2O7?  (Mn
2O7
).
ІI рівень.
1  Складіть  формули  сполук  з  Сульфуром  таких  елементів:  H, 
Na,  Cr(III)  (H2
S,  Na
2
S,  Cr
2
S
3
).
2.   Задача. 
  108  г  алюмінію  реагують  з  киснем  з  утворенням  204  г  оксиду 
алюмінію.  Яка  маса  алюмінію  вступає  в  реакцію?  (96  г).
ІII рівень.
Напишіть  рівняння  реакцій  за  схемами:
Ca(OH)2 + H
3PO4
  →  Ca
3(PO
4
)
2 + H
2O
Al(OH)3
  +  HCl  →  AlCl
3 + H
2
O.
(3Ca(OH)
2  +  2H
3PO4
  =  Ca
3(PO
4
)
2  +  6H
2O
Al(OH)3
  +  3HCl  =  AlCl
3  +  3H
2
O)
ІV рівень.
1.   Яку  масу  заліза  можна  добути  з  4,64  кг  Fe 3O4
?  (3,36  кг).
2.   Закінчіть  рівняння  реакції,  обчисліть  масові  частки  елементів 
в  продуктах  реакції:
...  +  ...  =  KCl.
(2K  +  Cl
2
  =  2KCl;  w(K)  =  52,35%;  w(Cl)  =  47,65%).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ОЦІНЮВАННЯ № 2 З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ».", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід