ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ».
 
УРОК № 33
ТЕМА.  ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. 
МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ».
Мета:  визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Прості речовини. Метали 
та неметали».
Обладнання та метеріали:періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва, дидак-тичний матеріал.
Базові поняття та терміни:Оксиген, Ферум, кисень, залізо, реакція розкладу, реакція 
сполучення, реакція горіння, фізичні та хімічні властивості, каталізатор, корозія. 
Тип  уроку:  урок контролю знань.
Методи та прийоми. Практичний:контрольна робота.
Перебіг уроку
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
Вчитель  проводить  інструктаж  щодо  виконання  контрольної 
роботи.
Завдання  структуровані  за  чотирма  рівнями  складності.  За 
виконання  завдання  початкового  рівня  учень  отримує  3  бали,  по-чаткового та середнього — 6 балів, початкового, середнього, достат-нього  —  9  балів,  а  за  завдання  усіх  чотирьох  рівнів  —  12  балів.
ІІ.  ВИКОНАННЯ РОБОТИ. 
Варіант № 1
Початковий рівень. 
1.  В  якому  ряді  формул  присутні  лише  формули  оксидів:
9а)  CuO,  SO2,  SO3;
б)  CuO,  CuCl2,  Cu(OH)2.
2.  Фізичні  властивості  кисню:
9а)  за  нормальних  умов  —  газ;
б)  за  нормальних  умов  —  рідина;
9в)  без  кольору,  запаху  і  смаку;
г)  має  характерний  запах.
3.  Кисень  добувають  витісненням  повітря,  тримаючи  пробірку:
а)  донизу  дном;
б)  догори  дном. 
4.  Хімічні  властивості  заліза  характеризуються  тим,  що  воно:
а)  вступає  в  реакцію  горіння;
б)  підтримує  горіння;
9в)  взаємодіє  з  сіркою.
Середній рівень.
5.  Розставте  коефіцієнти  та  вкажіть  рівняння  реакції,  за  допо-могою  якого  в  лабораторії  отримують  кисень:
а)  H2О=  H2↑+  О2↑;
9б)  H2О2= H2О  +  О2↑  (2H2О2 =  2H2О  +  О2↑).
6.  Вкажіть  рівняння  реакцій  сполучення:
9а)  2H2+ О2 =  2H2О;
б)  Са  +  2H2О  =  Cа(OH)2+ H2↑.
7.  Кисень  у  воді:
а)  добре  розчиняється;
9б)  погано  розчиняється;
в)  не  розчиняється.
Достаній рівень.
8.  Складіть  рівняння  реакції  взаємодії:
а)  заліза  з  киснем;
б)  сірки  з  киснем.
Вкажіть  тип  реакції. 
Відповідь:
3Fe  +  2О2 =  Fe3О4;
S  +  О2 =  SО2.
Тип  —  сполучення.
9.  Складіть  рівняння  реакції,  за  допомогою  яких  можна  здій-снити  перетворення:
HgО →О2 →P2О5
Відповідь:
2HgО  =  2Hg  +  О2↑;
4Р  +  5О2 =  2P2О5.
Високий рівень.
10.  Складіть рівняння реакції горіння магнію і обчисліть масові 
частки  елементів  в  утвореному  оксиді.
Відповідь:
2Mg  +  О2 =  2MgО;
w(Mg)=  60%
w(O)  =  40%.
Варіант № 2
Початковий рівень.
1.  Вкажіть  рівняння  реакцій  розкладу:
9а)  H2О=  H2↑+  О2↑;
б)  СаО+  H2О  =  Cа(OH)2.
2.  Фізичні  властивості  кисню:
9а)  без  запаху;
б)  легший  за  повітря;
9в)  розчинний  у  воді;
г)  тверда  речовина.
3.  Формула  кисню  —  це:
а)  О;
б)  Н;
9в)  О2;
г)  Н2.
4.  Валентність  Оксигену  в  сполуках  дорівнює:
а)  І;
9б)  ІІ;
в)  ІІІ.
Середній рівень.
5.  Розставте коефіцієнти та вкажіть рівняння реакції сполучення:
9а)  Cu  +  О2 → CuO;  (2Cu  +  О2 =  2CuO)
б)  CaCO3 =  CaO  +  CО2↑;
6.  З  якими  речовинами  провзаємодіє  кисень:
9а)  С;
9б)  Р;
в)  H2О.
7.  Для  виникнення  горіння  необхідно:
9а)  нагрівання  речовини  до  температури  займання;
б)  перекриття  доступу  кисню;
9в)  забезпечення  доступу  кисню.
Достаній рівень. 
8.  Напишіть  рівняння  реакції  горіння  магнію  і  водню.  Вкажіть 
тип  реакції.
Відповідь:
2Mg  +  О2 =  2MgО;
2H2+ О2 =  2H2О.
Тип  —  сполучення. 
9.  Складіть  рівняння  реакції,  за  допомогою  яких  можна  здій-снити  перетворення:
H2О2 →О2 → Fe2О3;
Відповідь:
2H2О2= H2↑+  О2↑;
4Fe  +  3О2 =  2Fe2О3;
Високий рівень.
10.  Складіть  рівняння  реакції  взаємодії  заліза  з  сіркою  і  обчис-літь  масові  частки  елементів  в  утвореній  сполуці.
Відповідь:
Fe  +  S  =  FeS
W(Fe)  =  63,3%
W  (S)=  36,4%. 
ІІІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.
ІV.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Підготуватися до уроку-конкурсу, повторити вивчений матеріал про-тягом року.
Другий  варіант  проведення  контрольної  роботи
Варіант № 1
Початковий рівень.
1.  Відносна  атомна  маса  Оксигену...
2.  Фізичні  властивості  кисню.
3.  У  промисловості  кисень  одержують...
4.  Які  реакції  називаються  реакціями  сполучення?
5.  Які  умови  виникнення  і  припинення  горіння?
Середній рівень.
6.  У  якому  ряді  присутні  лише  формули  оксидів:
9a)  SiO2,  CO,  K2O,  B2O3;
б)  CO2,  HNO3,  N2O5,  SO2.
7.  Розставте  коефіцієнти  та  вкажіть  реакції  розкладу  і  сполу-чення:
NO  +  O2 → NO2
NO2 →N2+ O2
(2NO  +  O2 =  2NO2,  реакція  сполучення
2NO2= N2 +  2O2,  реакція  розкладу)
8.  Знайдіть  масові  частки  хімічних  елементів  в  алюміній  гідро-ксиді  Al(OH)3.
(w(Al)  =  34,62%,  w(H)  =  3,84%,  w(O)  =  61,54%).
Достатній рівень.
9.  Напишіть  рівняння  реакції  взаємодії  заліза  з  сіркою.  Обчис-лити  масові  частки  хімічних  елементів  у  продукті  реакції.
(w(Fe)  =  63,64%,  w(S)  =  36,36%).
10.  Напишіть  рівняння  реакції  добування  кисню  з  бертолетової 
солі.
(2KClO3 =  2KCl  +  3O2)
11.  Напишіть  формули  простих  речовин,  що  вступають  у  реак-цію,  розставте  коефіцієнти:
...  +  ... → CO2
(C  +  O2 =  CO2).
Високий рівень.
12.  В  реакцію  вступило  39  г  калію  і  71  г  хлору.  Написати  рів-няння  реакції.  Обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів 
у продукті  реакції  (w(K)  =  52,35%,  w(Cl)  =  47,  65%).
13.  Напишіть  рівняння  реакцій,  за  допомогою  яких  можна  здій-снити  наступні  перетворення:
H2O2 O2
Al2O3
SiO2
(2H2O2 =  2H2O  +  O2
4Al  +  3O2 =  2Al2O3
Si  +  O2 =  SiO2).
Варіант № 2
Початковий рівень.
1.  Відносна  атомна  маса  Феруму.
2.  Фізичні  властивості  заліза.
3.  Ферум  знаходиться  в  таких  харчових  продуктах...
4.  Які  речовини  називаються  каталізаторами?
5.  З  яких  газів  складається  повітря?
Середній рівень.
6.  У  якому  ряді  присутні  лише  формули  оксидів:
a)  SO2,  CH4,  K2SO4,  B2S3;
9б)  CO2,  NO2,  Cr2O3,  MnO
7.  Розставте  коефіцієнти  та  вкажіть  реакції  розкладу  і  сполу-чення:
Ag2CO3 → Ag  +  CO2+ O2
B  +  O2 →B2O3
(2Ag2CO3 =  4Ag  +  2CO2+ O2,  реакція  розкладу 
4B  +  3O2 =  2B2O3,  реакція  сполучення)
8.  Знайдіть  масові  частки  хімічних  елементів  в  барій  нітраті 
Ba(NO3)2.
(w(Ba)  =  52,49%,  w(N)  =  10,73%,  w(O)  =  36,78%).
Достатній рівень.
9.  Напишіть рівняння реакції добування кисню з калій нітрату.
(2KNO3 =  2KNO2+ O2).
10.  Напишіть  рівняння  реакції  взаємодії  заліза  з  водою.  Обчис-лити  масові  частки  хімічних  елементів  у  продукті  реакції.
(3Fe  +  4H2O  =  Fe3O4 +  4H2,  w(Fe)  =  72,41%,  w(O)  =  27,59%).
11.  Напишіть  формули  простих  речовин,  що  вступають  у  реак-цію,  розставте  коефіцієнти:
...  +  ... →P2O5
(4P  +  5O2 =  2P2O5).
Високий рівень.
12.  21,6  г  алюмінію  вступають  в  реакцію  з  38,4  г  кисню.  На-пишіть  рівняння  реакції.  Обчисліть  масові  частки  хімічних 
елементів  у  продукті  реакції.
(4Al  +  3O2 =  2Al2O3,  w(Al)  =  52,94%,  w(O)  =  47,06%) 
13.  Написати  рівняння  реакцій,  за  допомогою  яких  можна  здій-снити  наступні  перетворення:
KClO3 O2
P2O5
CaO
(2KClO3 =  2KCl  +  3O2
4P  +  5O2 =  2P2O5
2Ca  +  O2 =  2CaO).
Варіант № 3
Початковий рівень.
1.  Символ  хімічного  елемента  Феруму.
2.  Формула  простої  речовини  кисню.
3.  В  природі  Ферум  зустрічається...
4.  Які  реакції  називаються  реакціями  розкладу?
5.  Які  реакції  називаються  реакціями  горіння?
Середній рівень.
6.  У  якому  ряді  присутні  лише  формули  оксидів:
a)  Al2S3,  Al2O3,  Al(NO3)3,  AlCl3;
9б)  Al2O3,  N2O,  N2O3,  BaO.
7.  Розставте  коефіцієнти  та  вкажіть  реакції  розкладу  і  сполу-чення:
Cu  +  O2 → CuO
Cu(NO3)2 → CuO  +  NO2+ O2
(2Cu  +  O2 =  2CuO,  реакція  сполучення
2Cu(NO3)2 =  2CuO  +  4NO2+ O2,  реакція  розкладу)
8.  Знайдіть  масові  частки  хімічних  елементів  в  калій  силікаті 
K2SiO3.
(w(K)  =  50,65%,  w(Si)  =  18,18%,  w(O)  =  31,17%).
Достатній рівень.
9.  Напишіть  рівняння  реакції  взаємодії  заліза  з  киснем.  Обчис-літь  масові  частки  хімічних  елементів  у  продукті  реакції.
(3Fe  +  2O2 =  Fe3O4,  w(Fe)  =  72,41%,  w(O)  =  27,59%)
10.  Напишіть рівняння реакції добування кисню з калій перман-ганату.
(2KMnO4= K2MnO4 +  MnO2+ O2).
11.  Напишіть  формули  простих  речовин,  що  вступають  в  реак-цію,  розставте  коефіцієнти:
...  +  ... → Fe3O4
(3Fe  +  2O2 =  Fe3O4).
Високий рівень.
12.  11,2  г  заліза  реагують  з  21,3  г  хлору.  Напишіть  рівняння 
реакції.  Обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів  у  про-дукті  реакції. 
(2Fe  +  3Cl2 =  2FeCl3,  w(Fe)  =  34,46%,  w(Cl)  =  65,54%).
13.  Напишіть  рівняння  реакцій,  за  допомогою  яких 
можна  здійснити  наступні  перетворення:
KMnO4 O2
CO2
Fe3O4
(2KMnO4= K2MnO4 +  MnO2+ O2
C  +  O2 =  CO2
3Fe  +  2O2 =  Fe3O4).
Варіант № 4
Початковий рівень.
1.  Символ  хімічного  елемента  Оксигену...
2.  Відносна  молекулярна  маса  кисню.
3.  В  природі  Оксиген  зустрічається...
4.  На  які  групи  поділяються  хімічні  елементи?
5.  Які  речовини  називаються  оксидами?
Середній рівень.
6.  У  якому  ряді  присутні  лише  формули  оксидів:
a)  FeO,  Fe2O3,  BaCl2,  BaO;
9б)  CaO,  P2O3,  As2O5,  V2O5.
7.  Розставте  коефіцієнти  та  вкажіть  реакції  розкладу  і  сполу-чення:
Fe  +  O2 → Fe3O4
Fe(NO3)3 → Fe2O3 +  NO2+ O2
(3Fe  +  2O2 =  Fe3O4,  реакція  сполучення
4Fe(NO3)3 =  2Fe2O3 +  12NO2 +  3O2,  реакція  розкладу)
8.  Знайдіть  масові  частки  хімічних  елементів  в  кальцій  карбо-наті  CaCO3.
(w(Ca)  =  40%,  w(C)  =  12%,  w(O)  =  48%).
Достатній рівень.
9.  Напишіть  рівняння  реакції  взаємодії  заліза  з  хлором.  Обчис-лити  масові  частки  хімічних  елементів  у  продукті  реакції.
(2Fe  +  3Cl2 =  2FeCl3,  w(Fe)  =  34,46%,  w(Cl)  =  65,54%).
10. Напишіть рівняння реакції добування кисню з пероксиду гід-рогену  (2H2O2 =  2H2O  +  O2).
11. Напишіть формули простих речовин, що вступають в реакцію, 
розставте  коефіцієнти:
...  +  ... → SO2
(S  +  O2 =  SO2).
Високий рівень.
12.  6,4  г  сірки  вступають  в  реакцію  з  11,2  г  заліза.  Напишіть 
рівняння реакції. Обчисліть масові частки хімічних елементів 
у  продукті  реакції. 
(Fe  +  S  =  FeS,  w(Fe)  =  63,64%,  w(S)  =  36,36%).
13.  Напишіть  рівняння  реакцій,  за  допомогою  яких  можна  здій-снити  наступні  перетворення:
KNO3 O2
H2O
SO2
(2KNO3 =  2KNO2+ O2
2H2+ O2 =  2H2O
S  +  O2 =  SO2).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ».", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід