ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З КУРСУ ХІМІЇ У 7 КЛАСІ.
 


УРОК № 35
ТЕМА.  ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З КУРСУ ХІМІЇ У 7 КЛАСІ.
Мета:  визначити рівень засвоєння основних понять та законів; оцінити рівень навчальних 
досягнень учнів з предмета.
Обладнання:періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, дидактичний матеріал.
Тип  уроку:  урок контролю знань.
Методи та прийоми:письмова контрольна робота.
Сила  у  того,  хто  знає.
А.  Парікчай
Перебіг уроку
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
Вчитель  проводить  інструктаж  щодо  виконання  контрольної 
роботи  та  її  оформлення,  роздає  дидактичний  матеріал
ІІ.  ВИКОНАННЯ РОБОТИ.
Початковий рівень. 
Позначте правильний варіант відповіді.
1.  Плавлення  свинцю  —  це  явище:
9а)  фізичне;
б)  біологічне;
в)  хімічне;
г)  астрономічне.
2.  Іржавлення  заліза  —  це  явище:
а)  фізичне;
б)  біологічне;
9в)  хімічне;
г)  астрономічне.
3.  Учений,  який  відкрив  кисень:
а)  Д.  Менделєєв;
9б)  Д.  Прістлі;
в)  М.  Ломоносов;
г)  В.  Вернадський.
Середній рівень.
4.  Доповніть  речення.
Фізична  величина,  що  дорівнює  відношенню  маси  молекули 
речовини певного формульного складу до 1/12 маси карбону, нази-вається  _________________________________________________.
Хімічна реакція, під час якої з однієї складної речовини утво-рюється  дві  або  більше  нових  речовин,  називається  ____________
_________________________________________________________.
Відповідь: відносна  молекулярна  маса;  реакція  розкладу.
5.  Позначте  відповідність  між  записом  та  його  означенням:
2H2 Дві  молекули  водню
2H  Два  атоми  Гідрогену
6.  Правильні  твердження  позначте  знаком  «+»,  а  неправиль-ні —  знаком  «–».
Якщо  у  пробірку  з  киснем  внести  тліючу  скіпку,  вона  по-гасне (–). 
Прості  речовини  складаються  з  атомів  різних  елементів (–).
У  речовині  СО2 валентність  Карбону  дорівнює  ІV (+). 
Знаючи валентність елементів, які утворюють дану речовину, 
можна  скласти  її  хімічну  формулу (+). 
Достатній рівень.
7.  Заповніть  таблицю  формулами  сполук  поданих  елементів.
Елемент O(II) S(II) Cl(I)
1 К
2 Zn
3 Cr(III)
Відповідь:1 — K2O;  K2S;  KCl
2  —  ZnO;  ZnS;  ZnCl2
3  —  Cr2O3;  Cr2S3;  CrCl3
8.  Здійсніть  перетворення,  вказавши  тип  реакції.
Al2O3 O2 H2O2
CO2
(2H2O2 =  2H2O  +  O2,  реакція  рокладу
C  +  O2 =  CO2,  реакція  сполучення
4Al  +  3O2 =  2Al2O3,  реакція  сполучення).
Високий рівень. 
9.  Відносна  молекулярна  маса  невідомого  оксиду  дорівнює  142. 
Визначте  формулу  оксиду,  масову  частку  невідомого  елемен-ту  в  оксиді,  співвідношення  мас  елементів,  якщо  відомо,  що 
валентність  невідомого  елемента  V.
Розв’язання
Відомо, що валентність невідомого елементу V, тому формула 
його  оксиду  —  Е2О5.
Шукаємо невідомий елемент, відносну атомну масу якого по-значимо  через  — х:
2х +  5  •  16  =  142
2х =  142  –  80
2х =  62
х =  31
Невідомий  елемент  —  Фосфор. 
Масову  частку  елемента  обчислюємо  за  формулою:
( )
( ) ( )
( )
EE E 100 %.
сполуки

= ⋅
r
r
nA w
M
Співвідношення  мас  елементів  становить:
m(P)  :  m(O)  =  2  •  31  :  5  •16  =  62  :  80  =  3  :  4.
Початковий рівень.
Позначте правильний варіант відповіді.
1.  Виготовлення  пробірок  зі  скла  —  це  явище:
а)  біологічне;
9б)  фізичне;
в)  астрономічне;
г)  хімічне.
2.  Утворення  газу  при  додаванні  розчину  оцту  до  харчової 
соди —  це  явище:
а)  біологічне;
б)  фізичне;
в)  астрономічне;
9г)  хімічне.
3.  Закон  збереження  маси  речовини  сформулював  учений:
а)  Д.  Менделєєв;
б)  Д.  Прістлі;
9в)  М.  Ломоносов;
г)  В.  Вернадський.
267
Середній рівень. 
4.  Доповніть  речення.
Відношення  маси,  що  припадає  на  елемент,  до  маси  всієї  ре-човини  називається  ______________________________________.
Кисень  збирають  методом  витіснення  повітря,  тому  що  він 
________________________________________________________.
Відповідь: масовою  часткою  елемента  у  сполуці;  важчий  за 
повітря  в  1,1  рази.
5.  Позначте  відповідність  між  записом  хімічної  формули  та  її 
означенням:
3О2 Три  атоми  Оксигену
3О  Три  молекули  кисню
6.  Правильні  твердження  позначте  знаком  «+»,  а  неправиль-ні —  знаком  «–».
Складна  речовина  утворюється  за  допомогою  хімічного  про-цесу  —  змішування  речовин.
Загальна  маса  атомів  до  і  після  реакції  зберігаються (+).
Атом  —  найдрібніша  частинка  речовини (+).
У  речовині  FeCl3 валентність  Феруму  дорівнює  ІІІ (+).
Достатній рівень. 
7.  Заповніть  таблицю  формулами  сполук  поданих  елементів.
Елемент О(ІІ) S(II) Cl(I)
1 Mg
2 Cu(I)
3 Al
Відповідь: 1  —  MgO;  MgS;  MgCl2
2  —  Cu2O;  Cu2S;  CuCl
3  —  Al2O3;  Al2S3;  AlCl3
8.  Здійсніть  перетворення,  вказавши  тип  реакції.
ZnO O2 KMnO4
SO2
(2KMnO4= K2MnO4 +  MnO2+ O2,  реакція  розкладу
2Zn  +  O2 =  2ZnO,  реакція  сполучення
S  +  O2 =  SO2,  реакція  сполучення).
Високий рівень. 
9.  Відносна  молекулярна  маса  невідомого  оксиду  дорівнює  160.
Визначте формулу оксиду, масову частку невідомого елемента 
в  цьому  оксиді,  співвідношення  мас  елементів,  якщо  відомо,  що 
валентність  невідомого  елемента  ІІІ.
(Fe2O3,  w(Fe)  =  70%,  m(Fe)  :  m(O)  =  14  :  6).
;Заключне слово вчителя. 
Спасибі, юні друзі!
Щасти вам у майбутньому!
Дерзайте, творіть і ідіть до мети, 
На крилах летіть до завітної мрії.
І якщо є бажання
Чогось досягти — то сподівайтесь
Навіть без надії! 
Додаток
Підсумкова контрольна робота. 
Варіант № 1
Початковий рівень.
Закінчіть речення. 
1.  Символ  хімічного  елемента  Оксигену.
2.  Відносна  молекулярна  маса  кисню.
3.  В  природі  Оксиген  зустрічається...
4.  На  які  групи  поділяються  хімічні  елементи?
5.  Які  речовини  називаються  оксидами?
6.  Хімічними  явищами  називаються...
Середній рівень.
7.  Визначте  валентність  хімічних  елементів  у  сполуках:
K2S,  V2O5,  HBr,  CrO,  SnO2,  BaCl2.
I II V II I I II II IV Ii Ii I
(K2S,  V2O5,  HBr,  CrO,  SnO2,  BaCl2).
8.  Напишіть  рівняння  взаємодії  кисню  з  сіркою  та  алюмінієм. 
Назвіть  продукти  реакції.
(S  +  O2 =  SO2,  сульфур(IV)  оксид
2Al  +  3O2 =  2Al2O3,  алюміній  оксид).
Достатній рівень.
9. Напишіть рівняння реакції добування кисню з калій нітрату.
(2KNO3 =  2KNO2+ O2).
10.  Напишіть  рівняння  реакції  взаємодії  заліза  з  водою.  Обчис-літь  масові  частки  хімічних  елементів  у  продукті  реакції.
(3Fe  +  4H2O  =  Fe3O4 +  4H2,  w(Fe)  =  72,41%,  w(O)  =  27,59%).
11.  Закінчіть  рівняння  реакції:
Ca(OH)2+ H3PO4 → Ca3(PO4)2+ H2O
Al(OH)3 +  HNO3 → Al(NO3)3+ H2O
(3Ca(OH)2 +  2H3PO4 =  Ca3(PO4)2 +  6H2O
Al(OH)3 +  3HNO3 =  Al(NO3)3 +  3H2O).
12. Складіть формули сполук за валентністю хімічних елементів:
IV I III II II I II II III III III II
SiH,  BO,  MgF,  FeS,  AlN,  MnO.
(SiH4,  B2O3,  MgF2,  FeS,  AlN,  Mn2O3).
Високий рівень.
13.  Напишіть  рівняння  реакції  горіння  в  кисні  сірководню  H2S. 
Обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів  у  продуктах  ре-акції.
(2H2S  +  3O2 =  2H2O  +  2SO2
H2O:  w(H)  =  11,11%,  w(O)  =  88,89%
SO2:  w(S)  =  50%,  w(O)  =  50%).
14.  Здійсніть  перетворення:
KMnO4 O2
CO2
Fe3O4
(2KMnO4 =K2MnO4 +  MnO2+ O2
C  +  O2 =  CO2
3Fe  +  2O2 =  Fe3O4).
Варіант № 2
Початковий рівень.
Закінчіть речення. 
1.  Символ  хімічного  елемента  Феруму.
2.  Формула  простої  речовини  кисню.
3.  В  природі  Ферум  зустрічається...
4.  Які  реакції  називаються  реакціями  розкладу?
5.  Які  реакції  називаються  реакціями  горіння?
6.  Фізичними  явищами  називаються...
Середній рівень.
7.  Визначте  валентність  хімічних  елементів  у  сполуках:
CaS,  BaF2,  СrO3,  HF,  NaH,  B2O3.
II II II I VI II I I I I III II
(CaS,  BaF2,  СrO3,  HF,  NaH,  B2O3).
8.  Напишіть рівняння взаємодії кисню з вуглецем та літієм. На-звіть  продукти  реакції.
(C  +  O2 =  CO2,  карбон(IV)  оксид
4Li  +  O2 =  2Li2O,  літій  оксид).
Достатній рівень.
9.  Напишіть  рівняння  реакції  взаємодії  заліза  з  хлором.  Обчис-літь  масові  частки  хімічних  елементів  у  продукті  реакції.
(2Fe  +  3Cl2 =  2FeCl3,  w(Fe)  =  34,46%,  w(Cl)  =  65,54%).
10. Напишіть рівняння реакції добування кисню з пероксиду гід-рогену.
(2H2O2 =  2H2O  +  O2).
11.  Закінчіть  рівняння  реакції:
CaCl2 +  Na3PO4 → Ca3(PO4)2 +  NaCl
K2SO4 +  BaCl2 → BaSO4 +  KCl
(3CaCl2 +  2Na3PO4 =  Ca3(PO4)2 +  6NaCl
K2SO4 +  BaCl2 =  BaSO4 +  2KCl).
12. Складіть формули сполук за валентністю хімічних елементів:
IV I I II III I II II II III III II
CH,  NaO,  AlI,  BaS,  CaP,  CoO.
(CH4,  Na2O,  AlI3,  BaS,  Ca3P2,  CoO).
Високий рівень.
13.  Напишіть  рівняння  реакції  горіння  в  кисні  метану  СН4.  Об-числити  масові  частки  хімічних  елементів  у  продуктах  ре-акції.
(CH4 +  2O2 =  CO2 +  2H2O
CO2:  w(C)  =  27,27%,  w(O)  =  72,73%
H2O:  w(H)  =  11,11%,  w(O)  =  88,89%).
14.  Здійсніть  перетворення:
KNO3 O2
H2O
SO2
(2KNO3 =  2KNO2+ O2
2H2+ O2 =  2H2O
S  +  O2 =  SO2).
Варіант № 3
Початковий рівень.
Закінчіть речення. 
1.  Відносна  атомна  маса  Оксигену.
2.  Фізичні  властивості  кисню.
3.  В  промисловості  кисень  одержують...
4.  Які  реакції  називаються  реакціями  сполучення?
5.  Які  умови  виникнення  і  припинення  горіння?
6.  Хімічне  рівняння  —  це...
Середній рівень.
7.  Визначте  валентність  хімічних  елементів  у  сполуках:
WO3.  CaH2.  Al2S3,  CO,  H2S.  KCl.
VI II II I III II II II I II I I
(WO3.  CaH2.  Al2S3,  CO,  H2S.  KCl).
8.  Напишіть рівняння взаємодії кисню з фосфором та кремнієм. 
Назвіть  продукти  реакції.
(4P  +  5O2 =  2P2O5,  фосфор(V)  оксид
Si  +  O2 =  SiO2,  силіцій(IV)  оксид).
Достатній рівень.
9.  Напишіть  рівняння  реакції  взаємодії  заліза  з  сіркою.  Обчис-літьмасові  частки  хімічних  елементів  у  продукті  реакції.
(Fe  +  S  =  FeS,  w(Fe)  =  63,64%,  w(S)  =  36,36%).
10.  Напишіть  рівняння  реакції  добування  кисню  з  бертолетової 
солі.
(2KClO3 =  2KCl  +  3O2).
11.  Закінчіть  рівняння  реакції:
Cr2(SO4)3 +  NaOH → Cr(OH)3 +  Na2SO4
Mg(OH)2 +  HCl → MgCl2+ H2O
(Cr2(SO4)3 +  6NaOH → 2Cr(OH)3 +  3Na2SO4
Mg(OH)2 +  2HCl → MgCl2 +  2H2O).
12.  Складіть формули сполук за валентністю хімічних елементів:
III I II II II I I II II III VI II
PH,  CaO,  ZnCl,  KS,  MgN,  MoO.
(PH3,  CaO,  ZnCl2,  K2S,  Mg3N2,  MoO3).
Високий рівень.
13.  Напишіть  рівняння  реакції  горіння  в  кисні  фосфіну  РН3.  Об-числіть масові частки хімічних елементів у продуктах реакції.
(2PH3 +  4O2 →P2O5 +  3H2O
P2O5:  w(P)  =  43,66%,  w(O)  =  56,34%
H2O:  w(H)  =  11,11%,  w(O)  =  88,89%).
14.  Здійсніть  перетворення:
H2O2 O2
Al2O3
SiO2
(2H2O2 =  2H2O  +  O2
4Al  +  3O2 =  2Al2O3
Si  +  O2 =  SiO2).
Варіант № 4
Початковий рівень.
Закінчіть речення. 
1.  Відносна  атомна  маса  Феруму...
2.  Фізичні  властивості  заліза:
3.  Ферум  знаходиться  в  таких  харчових  продуктах:...
4.  Які  речовини  називаються  каталізаторами?
5.  З  яких  газів  складається  повітря?
6.  Коефіцієнт  перед  формулою  речовини  показує...
Середній рівень.
7.  Визначте  валентність  хімічних  елементів  у  сполуках:
AgCl.  MgO.  P2O3,  NO2,  SiO2,  BaF2.
I I II II III II IV II IV II II I
(AgCl.  MgO.  P2O3,  NO2,  SiO2,  BaF2).
8.  Напишіть  рівняння  взаємодії  кисню  з  воднем  та  кальцієм. 
Назвіть  продукти  реакції.
(2H2+ O2 =  2H2O,  вода
2Ca  +  O2 =  2CaO,  кальцій  оксид).
Достатній рівень.
9.  Напишіть  рівняння  реакції  взаємодії  заліза  з  киснем.  Обчис-літь  масові  частки  хімічних  елементів  у  продукті  реакції.
(3Fe  +  2O2 =  Fe3O4,  w(Fe)  =  72,41%,  w(O)  =  27,59%).
10.  Напишіть рівняння реакції добування кисню з калій перман-ганату.
(2KMnO4= K2MnO4 +  MnO2+ O2).
11.  Закінчіть  рівняння  реакції:
BaCl2 +  AgNO
3 → Ba(NO3)2 +  AgCl
Fe2(SO4)3 +  KOH → Fe(OH)3+ K2SO4
(BaCl2 +  2AgNO
3 → Ba(NO3)2 +  2AgCl
Fe2(SO4)3 +  6KOH → 2Fe(OH)3 +  3K2SO4).
12.  Складіть  формули  за  валентністю:
I II III II II I I II II IV III II
HS,  AlO,  CuBr,  LiS,  BaSi,  NiO.
(H2S,  Al2O3,  CuBr2,  Li2S,  Ba2Si,  Ni2O3).
Високий рівень.
13.  Напишіть  рівняння  реакції  горіння  в  кисні  ацетилену  С2Н2. 
Обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів  у  продуктах  ре-акції.
(2C2H2 +  5O2 =  4CO2 +  2H2O
CO2:  w(C)  =  27,27%,  w(O)  =  72,73%
H2O:  w(H)  =  11,11%,  w(O)  =  88,89%).
14.  Здійсніть  перетворення:
KClO3 O2
P2O5
CaO
(2KClO3 =  2KCl  +  3O2
4P  +  5O2 =  2P2O5
2Ca  +  O2 =  2CaO).
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З КУРСУ ХІМІЇ У 7 КЛАСІ.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід