оцтова кислота як представник карбонових кислот.
 
Урок 44 
Тема. оцтова кислота як представник карбонових 
кислот. 
Мета: ознайомити учнів з особливостями будови карбонових 
кислот на прикладі оцтової кислоти; сформувати понят ­ 
тя про функціональну групу карбонових кислот, розгля ­ 
нути її будову; ознайомити учнів з фізичними властивос­ 
тями оцтової кислоти та її гомологів; розвивати вміння 
порівнювати та пояснювати властивості речовин. 
Матеріали: розчини мурашиної та оцтової кислот, стеаринова 
та олеїнова кислоти. 
обладнання: конічна колба, таблиці «Фізичні властивості кислот». 
Базові поняття 
та терміни: 
карбонові кислоти, оцтова кислота, карбонільна і кар ­ 
боксильна групи, функціональна група, основність 
кислот, оксигеновмісні кислоти. 
Тип уроку: комбінований. 
Методи 
навчання: 
словесні, пояснювально ­ілюстративні, наочні, репро ­ 
дуктивні, частково пошукові, метод самостійної ро­ 
боти, практичні (розв’язування задач і вправ), метод 
контрою або самоконтролю, інтерактивні. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 1 хв 
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 8 хв 
III. Актуалізація опорних знань ........................... 5 хв 
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 15 хв 
V. Узагальнення та закріплення знань .................... 12 хв 
VI. Домашнє завдання ...................................1 хв 
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
Привітання, перевірка готовності учнів до уроку, налаштування їх на 
робочий лад. 
II. Перевірка домашнього завдання 
Експрес-контрольf (тестування)f заf підтемоюf «Спирти» f f 
1. Укажіть загальну формулу спиртів. 
А RCOR − Б RCOOR − В ROH − Г ROR −− 
2. Позначте загальну формулу насичених одноатомних спиртів. 
А C 
2n 
OH Б C 
2n 
В C 
2n 
+2O Г C 
2n 
3. Укажіть ознаку якісної реакції на багатоатомні спирти. 
А Утворення білого драглистого осаду 
Б Виділення фіолетового газу 
В Знебарвлення розчину 
Г Поява темно-синього забарвлення розчину 
4. Укажіть речовину, за допомогою якої можливо визначити гліцерол 
у розчині. 
А Калій перманганат В Аргентум нітрат 
Б Ферум(ІІІ) хлорид Г Купрум(II) гідроксид 
5. Продовжте речення: «Спирти взаємодіють з…». 
III. Актуалізація опорних знань 
Бесіда f f 
Що ви пам’ятаєте про кислоти з курсу неорганічної хімії? 1. 
Які речовини називаються кислотами з точки зору електролітичної 2. 
дисоціації? 
За якими ознаками можна класифікувати неорганічні кислоти? 3. 
Які кислоти називають оксигеновмісними та безоксигеновими? На- 4. 
ведіть приклади. 
Які кислоти називають одно- та багатоосновними? Наведіть приклади. 5. 
Які кислоти називають сильними та слабкими? Наведіть приклади. 6. 
Повідомленняf темиf уроку,f визначення f метиf уроку f f 
IV. Вивчення нового матеріалу 
1. Поняття про карбонові кислоти 
Розповідь f учителя f f 
Найвідоміша з органічних кислот — оцтова CH 
COOH. Її запах знайо -мий кожному, хто хоч раз використав столовий оцет (9%-й водний розчин 
оцтової кислоти). Вона утворюється при скисанні вина та яблучного соку. 
Концентрований розчин оцтової кислоти (70–80%-й) називають оцтовою 
есенцією. 
Оцтова кислота — представник карбонових кислот. 
Карбоновими кислотами називають похідні вуглеводнів, у яких 
один або кілька атомів Гідрогену заміщені на карбоксильну групу: 
O H 
Скорочено її позначають так: − COOH . Карбоксильна група є функціо-нальною групою карбонових кислот. 
Загальну формулу карбонових кислот можна написати скорочено: 
2 n +1 
COOH або C 
2 n 
, або структурною формулою, в якій літерою R 
позначають вуглеводневий радикал: 
R C 
O H 
Завдання. Запишіть структурну формулу оцтової кислоти. 
2. Номенклатура карбонових кислот 
Самостійнаf робота f зf таблицеюf (роздавальнийf матеріал) f f 
Учні знайомляться з назвами карбонових кислот і їх солей за таблицею. 
Учитель за необхідності надає необхідні пояснення. 
Формула 
назва 
IUPAC 
тривіальна 
назва 
назва солей 
HCOOH Метанова Мурашина Форміат (метаноат) 
CH 
COOH Етанова Оцтова Ацетат (етаноат) 
CH 
CH 
COOH Пропанова Пропіонова Пропіонат (пропаноат) 
CH CH COOH 
322 
() Бутанова Масляна Бутират (бутаноат) 
CH CH COOH 
323 
() Пентанова Валеріанова Валерат (пентаноат) 
CH CH COOH 
324 
() Гексанова Капронова Капронат (гексаноат) 
Карбонові кислоти називають, виходячи з назв відповідних вуглевод-нів, на наявність карбоксильної групи вказує закінченням -ова (кис-лота). Крім того, багато карбонових кислот мають власні історично 
сформовані (тривіальні) назви. Деякі назви солей, що утворюються 
цими кислотами, походять від цих назв. 
3. Фізичні властивості карбонових кислот 
Демонстраціяf карбонових f кислот f f 
Учитель демонструє учням розчин оцтової кислоти і просить описати 
її фізичні властивості. 
Розповідь f учителя f f 
Перший член ряду — мурашина кислота — це рідина з досить високою 
точкою кипіння, початкові члени ряду мають різкий запах, пропіонова кис -лота має запах поту, запах масляної кислоти можна відчути при підгорянні 
їжі на сковороді. Карбонові кислоти з кількістю атомів Карбону більше 10 
є твердими речовинами. При охолодженні до 16 °С безводна оцтова кислота 
перетворюється на прозорі кристали, схожі на лід, тому 100%-ну оцтову 
кислоту називають крижаною. 
Робота f зf таблицею f f 
Учні знайомляться з таблицею та характеризують її. 
Формула Назва кислоти T 
пл 
, °С T 
кип 
, °С 
Розчинність 
у воді 
HCOOH Мурашина 8,2 100,7 Необмежена 
CH 
COOH Оцтова 16,6 117,7 Необмежена 
COOH Пропіонова –20,8 140,8 Необмежена 
COOH Масляна –5,3 163,3 Добра 
COOH Валеріанова –34,5 186,4 Погана 
11 
COOH Капронова –3,9 205,3 Погана 
15 
31 
COOH Пальмітинова 52,5 390 Не розчиняється 
17 
35 
COOH Стеаринова 71 432 Не розчиняється 
V. Узагальнення та закріплення знань 
Бесіда f f 
Порівняйте температури кипіння карбонових кислот і спиртів за та- 1. 
блицями. Яка закономірність спостерігається при аналізі температур 
кипіння? Як це можна пояснити? 
Чому серед карбонових кислот, на відміну від вуглеводів, немає 2. 
газуватих речовин? У якому ще гомологічному ряді відсутні гази? 
Як змінюється розчинність карбонових кислот у гомологічному ряді? 3. 
Чим це можна пояснити? 
Як ви вважаєте: слабкіший чи міцніший водневий зв’язок між молеку- 4. 
лами карбонових кислот у порівнянні зі спиртами та водою? Чому? 
Зробіть загальний висновок про те, як відбивається на фізичних 5. 
властивостях карбонових кислот здатність їхніх молекул утворювати 
водневі зв’язки. 
Виконанняf завдань f f 
Які з речовин, формули яких наведені нижче, належать до кар - 1. 
бонових кислот: CH 
COOH, CH 
OH, C 
, HCOOCH 
,C 
, HCOOH, 
CH 
COH, C 
17 
35 
COOH, C 
OH, C 
COOH? За якою ознакою ви ви-брали речовини? 
Масові частки Карбону, Гідрогену, Оксигену в одноосновній кислоті 2. 
дорівнюють відповідно 26,1; 4,35; 69,55 %. Визначте відносну мо-лекулярну масу та формулу кислоти. 
Визначте молекулярну формулу карбонової кислоти, в якій масова 3. 
частка Оксигену складає 43,2 %. 
VI. Домашнє завдання 
1. Виконати завдання за підручником. 
2. Підготувати повідомлення про застосування оцтової кислоти. 
VII. Підбиття підсумків уроку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "оцтова кислота як представник карбонових кислот.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід