ОКСИГЕН. КИСЕНЬ, СКЛАД ЙОГО МОЛЕКУЛИ, ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ»
 
УРОК № 24
ТЕМА.   ОКСИГЕН. КИСЕНЬ, СКЛАД ЙОГО МОЛЕКУЛИ, 
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ».
  Мета:  закріпити поняття про елементи та прості речовини на прикладі Оксигену та кисню; 
ознайомити учнів із фізичними властивостями кисню; формувати уявлення про 
відмінності понять «хімічний елемент» і «проста речовина».
 Обладнання:  періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва, картки із завданнями для 
групової роботи.
 Базові  поняття: прості та складні речовини, метали та неметали, кисень, хімічний елемент, 
Оксисен, проста речовина.
 Тип  уроку:   засвоєння нових знань.
 Методи та прийоми. Словесні: бесіда, розповідь, колективне обговорення; частково-пошукові.
Перебіг уроку
  І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
1.   Оголошення  результатів  тематичного  оцінювання.
2.   Робота  над  помилками.
  ІІ.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. 
  ; Бесіда. 
1.   Які  речовини  називають  простими? (Речовини  утворені  од-ним  хімічним  елементом).
2.   На  які  дві  групи  поділяють  прості  речовини?  (Метали  і  не -метали).
3.   За  якими  ознаками  можна  відрізнити  метали  від  неметалів? 
(Блиск,  ковкість  (пластичність),  теплопровідність,  елек -тропровідність).
  ІІІ.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. МОТИВАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
  ; Розповідь вчителя.
Оксиген  —  це  дивовижний  елемент.  Він  знаходиться  навколо 
нас  і  в  нас.  Ми  дійсно  ходимо  по  Оксигену,  дихаємо  його  сполу -кою,  п’ємо  оксигеновмісну  сполуку  —  воду.  Відомо,  що  людина 
кілька  тижнів  може  прожити  без  їжі,  кілька  днів  без  води,  а  без 
дихання  —  кілька  хвилин.  Тому  стає  зрозумілим,  що  кисень  — 
найважливіший  продукт  споживання.
Саме  тому  епіграф  нашого  уроку:
«Кисень  —  ти  не  просто  необхідний  для  життя,  ти  і  є  саме 
життя». 
Вивчення  простих  речовин  ми  розпочнемо  з  неметалічного 
елементу  —  Оксигену.
  ІV.  ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ.
  ; Запитання до учнів.
Охарактеризуйте  розташування  Оксигену  у  періодичній  систе-мі.  Визначте  його  відносну  атомну  масу.   (Період  2  малий,  група  VІ 
головна,  порядковий  номер  —  8,  відносна  атомна  маса  Аr(О)  =  16).
Пригадайте!  Яку  валентність  проявляє  Оксиген  в  хімічних 
сполуках? (Валентність  —  ІІ).
  ; Розповідь вчителя.
Атом  цього  елементу  може  приєднувати  2  електрони  і  пере -творюватися  на  простий  йон  із  зарядом  –2.
З  атомів  Оксигену  складається  газ,  який  забезпечує  життєді -яльність  усіх  живих  організмів.  Цей  газ  —  кисень.  Він  був  відкри -тий  більш  як  200  років  тому  одночасно  двома  відомими  хіміками 
незалежно  один  від  одного  англійцем  Джозефом  Прістлі  та  шведом 
Карлом  Шеєле.
Існує  ще  одна  проста  речовина  Оксигену  —  озон  О
3
.
  ; Запитання до учнів.
Що  ви  знаєте  про  озон  із  курсу  природознавства  та  географії?
Озон  —  безбарвний,  дуже  токсичний  газ  із  різким  запахом. 
Він  міститься  у  верхніх  шарах  атмосфери  й  захищає  Землю  від 
ультрафіолетових  променів.  Озон  утворюється  під  час  грози  й  обу -мовлює  свіжий  запах  повітря  після  неї,  а  також  при  роботі  ксе -роксів  та  принтерів.
  ; Робота учнів за підручником. («Фізичні властивості кисню»). 
  ; Запитання до учнів. 
Що  нового  ви  дізналися  про  фізичні  властивості  кисню?
(Газ,  без  кольору,  без  запаху,  без  смаку,  важчий  за  повітря, 
малорозчинний  у  воді). 
  ; Рубрика «Це цікаво».
Рідкий  кисень  притягується  магнітом,  а  твердий  кисень,  або 
«кисневий  лід»,  має  більшу  густину,  ніж  рідкий  і  тоне  у  ньому.
Вчитель зачитує уривок з оповідання О. Бєляєва «Продавець повітря». 
«...  Ефір  замерзає,  перетворюючись  на  кристалічну  масу.  Ка -учукова  трубка  під  дією  рідкого  повітря  стає  твердою  і  крихкою 
і  може  бути  перетворена  на  шматки  та  порошок;  живі  квіти  набу-вають  вигляду  порцелянових  виробів,  і  фетрового  капелюха  можна 
розбити  на  шматки,  як  порцеляну». 
  ; Запитання до учнів. Колективне обговорення.
Які  властивості  рідкого  кисню  описані  в  уривку  оповідання?
Кисень  для  потреб  хімічних  виробництв  зберігають  або  стис -неним  у  сталевих  балонах,  пофарбованих  у  блакитний  колір,  або 
у  рідкому  стані  у  посудинах  Дюара.  Посудина  Дюара  дістала  таку 
назву  за  ім’я  дослідника,  що  її  винайшов.  Вона  має  подвійні  стін -ки,  між  якими  створено  вакуум.  Цим  забезпечується  низька  пе -редача  тепла  у  навколишнє  середовище.  У  побуті  такі  посудини 
широко  використовують  як  термоси.
  V.   УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ.
  ; Робота в групах: обговорення проблемних питань.
1.   Як  ви  гадаєте,  чи  можна  виділити  чистий  кисень  із  повітря 
дією  магніту?  Інші  гази  повітря  не  взаємодіють  із  магнітним 
полем.  (1)  ні,  бо  газоподібний  кисень  не  притягується  магні -том;  2)  повітря  стискають  компресором  та  охолоджують,  при 
температурі  –200°С  кисень  переходить  у  рідкий  стан,  та  може 
притягуватися  магнітом). 
2.   Кисень,  випущений  з  балона,  накопичується  в  нижній  час -тині  виробничого  приміщення  і  надовго  там  затримується. 
Назвіть  причину  цього  явища.  (Кисень  важчий  за  повітря). 
3.   Із  підвищенням  температури  розчинність  газів  у  воді  зменшу-ється.  Поясніть,  чому  прокип’ячену  та  охолоджену  воду  не 
слід  наливати  до  акваріума  та  поливати  нею  рослини?  (Під 
час  кип’ятіння  води  молекули  кисню  віддаляються  одна  від 
одної  на  великі  відстані.  Частина  з  них  виходить  за  межі 
посудини  і  в  розчині  їх  залишається  менше).
4.   Живу  троянду  занурили  у  посудину  з  рідким  киснем.  Пояс-ніть,  чому  квітка  стала  крихкою?  (Рідкий  кисень  —  блакитна 
речовина  з  температурою  –183°С,  у  пелюстках  троянди  міс -титься  вода,  яка  замерзає  при  температурі  0°С,  тому  квітка 
стає  крихкою).
5.   Уявіть,  що  перед  вами  дві  однакові  закриті  колби,  наповнені 
за  однакових  умов  повітрям  та  киснем.  Як  можна  визначити, 
у  якій  із  колб  міститься  кисень?  Чи  можна  про  це  дізнатися, 
не  відкриваючи  колби?  (Треба  зважити  колби). 
Учні  виконують  альтернативний  тест,  перевіряють  знання 
фізичних  властивостей  кисню.
Якщо  учень  погоджується  із  реченням-твердженням,  то  він 
зазначає  «+».  Якщо  незгоден,  зазначає  «–».
1.   Добре  розчиняється  у  воді  (–).
2.   Легший  за  повітря  (–).
3.   Рідкий  кисень  притягується  магнітом  (+).
4.   Молекула  триатомна  (–).
5.   Білий  газ  (–).
6.   Має  різкий  запах  (–).
7.   Твердий  —  у  вигляді  синіх  кристалів  (+).
8.   Молекула  двохатомна  (+).
9.   Трохи  важчий  за  повітря  (+).
10.  Солодкий  на  смак  (–).
  VІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. 
Учні  продовжують  речення:  «На  цьому  уроці  мені  найбільш 
запам’яталося».
  VІІ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
Попель П. П., Крикля Л. С. Вивчити § 16.
Виконати завдання 126, 126. Впр. 125.
Підготувати розповідь «Історія відкриття кисню».
Дослідницька  лабораторія  «Активність  різних  видів  каталі -заторів  при  розкладанні  гідроген  пероксиду» 
При  розкладанні  гідроген  пероксиду,  замість  манган(ІV)  окси-ду,  можна  використати  активоване  вугілля,  подрібнений  шматок 
будь-якої  кімнатної  рослини,  маленький  шматок  сирого  м’яса  або 
декілька  сталевих  ошурок.  Оскільки  швидкість  реакції  не  залежить 
від  кількості  каталізатора,  то  за  швидкістю  виділення  бульбашок 
можна  зробити  висновок  про  активність  різних  каталізаторів.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ОКСИГЕН. КИСЕНЬ, СКЛАД ЙОГО МОЛЕКУЛИ, ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ»", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід